EYDSE Z W E E D E N. y] 1 ft 1 -ré> Si si l?Ik.|6l ré - S w 11'I hts-J iiteittl icffd Vudril N 177 i 8'. 1-0 g. §'2^ a ••-O AJ G a XS o e k t: x Maan'dftgfc Courant, 2<2|ü S a .<0 »£j - - SjS^ w ta ,y ^5 V B B 3^ - tC V\ ^-0<uO S*n tt g jj g -S g ,K u I *2 d! -e te o L», -TC O f-> -^t g O s a 3 - g a So .w A3 ÖC Mj $p B e r, g 3 H 2.1 gp.2 0 M n |t tj! I 9 2 jj b&~£% <!«fl .j 2 S s 2 R4 1 c '"3 rf a «41 2 g £-3^M g ss S.-0^ a 2 ff n "B-oaS 4-i tJ P*ï( C5J 'r§ g 'a a ré a n a - kS "SSRSi I" 3 o-^ «5 sa 3H4.s« POOLEN. f AR.SCHAU den i 9 Jtmy. J3e Vos>1 iCzaitcriAy, Gtee- rnil van Podolitn is eterjdfter van Petersburg-hier we der sange.komea en beeft het genoegen,oaf alle zyne g e- fequcflr eerde Goederenen wel in byzonder de Staro- ^mLnbiuwen leggende, vryaaa hem terug gegee'vcn zyn. jsKeyzeri. Afgezant alhier, Baron vaa Stackelberg, hééft Genuraai VeJd Maarfchalk Graaf van Romaazow gen Berigt a, in dato 9 dezer Maandwaaruit fly kt dathetRimi jocfd - Leg^r toen by de Mond van de Vloed Salomirzt cam C cn dat de Generaal Wti&tr.an op. deny jiniy nm cm. Jïarkeavanbyde twaalf dttiz. ManisinGevegtgtweefl ueeftering van 9 Vatndeis, 16 St. Kanon, endegeïreele feqaipage, totaa Jlcxcrgick verjaagd heeft, HOLM den j8 jr.ny. Eerfcdasgs zal de vit'uwt KANOE- blBONNANTlE gepubliceerd Worden zynde van die, ft Jaar 1720 gemaakt is, in verfcheide Stukten teb eenemaal Tide. Men verneemtdat de zoogenaamde Toï- en RclJtr- <p'.n, en diergelyke Immuniteiten, welke aan zekere Corp- |t Steden totnutoe vergund geworden zyn, zullen worden kken, dewyl verfcheide misbruiken ten aadeele vau de Tol- [elfseen verbtxtden Handel, onder die Vryheeden ineer en jjluipt: zullende egter de Gunltbewy#ngen, waar vaa hèt (trrkelyk is toegeftaan door een evenredige Sorame uit is Inkomflen worden goedgedaan. (seen party Gefchut van verfcheide Caliber, onder andoren a i-mniig - ponder van hier na het Campement afgevoerd, l'tbegkvvan de aanflaandc Week zal eindigen; zullende f. vervolgens het Bad van Locka gaan gebr uiken. DEENMARKEN. N11AGËM den 26 Juny. De Koning heefteen? ORDON- I, indato FRIEDENSEURG den 17 Juny doen publicee- Jns welke de ORDONNANTIE yan den 14 Mey 1768 loNovéroker 1770 is ingetrokken] wederom vernieuwd It in befhande n dat van zekere Koorn- of Veld - Ge- 1 dewelke volgens h'et Reglement onder Contributie ge- f.too als ook via Huizen eti andere vafte Goederen, een r Cent int hei Ryk van Deenfflarken op nieuw zal pioe- d worden: Maar dat men op het Eiland Born holm niet 1 se:i Agtfte pfir Cent zal feekosvry op te brengen, [ISLAND en aangrenzende Rykem. Ndën 26 Juny. De Clafte <2er befpiegelendp Wysbsgeert? tal. Academie der Wectenfctjippcn alhier heeft Op haar Jilgende PRYS- VRAAG voor het Jaar 1775 ter beant- |tpgegeeven n De Ziel heeft een ^nbbeld natuürlyk waar door alle haar* Eigenfchappeu en Werkingen lorden verklaard, te Weeeen, datzelyer Vermoogen om te jentcgevoelen,*- t de Ziel door het eerfte Vermoogen werkzaam is, iszy (tn Voorwerp buiten haartot het welk zy met een foort ïi rigfaeid gedreeven wordZy fchynt alsdan allcenlyk oen 091 dat Voorwerp naauwkeurig te leeren kennen Ziel door het tweede Vermoogen werkzaam ishoud zy aigmec haar zelfs en haaren Staaten wofd iets gewaar, [ofaangenaam of onaangenaam isIn het gevalwaar iri 'ïgenaams ontmoet, fchyntzy allecnlyk moeite te doen f te ventilerendaar zy in tegendeel aangenaame Bevin- P«r wordende dezelve tragt te genieten. vei Joofde begeerd gem. ClaHe dat men 1) de natuurlyhe ita via- deze tweevoudige KTagt der Ziele met derzei ver «Regelen naauwkeurig verklaare2 onderzogkehoe ftgem. Vermoogens der Ziele wederzyds van malkander 1 welken Invloed zy beurtelings op elbtmder hebben Bm«n de Grondilellingea aioeten opgëeven, waar uit men Wrdeelen hoe de Genie en 't Caraüer van elk Menfch Praai der fterkteen vlugheid alsmede van den aangroei Ziels Vermoogens afhangen ,eH welke derzei ver onder- Bitedigheii is.'* teeaetwoording dezer VRAAG (wear op oen Medaille Nen tot een Prys gefteld is word niemantuitgenoe- plre Leden van voorn. Academie, uitgezonderd: De f «oeten op zyn aileiiacgit voor den eeröen Jan. 1775 pFotmey, Geheimen Raad en beftendigea Secretaris Atsdttmie naar vereifch en gewodate worden toege- fende na dien iy-1 geene Stukken m?er aangenoomen en (van 't Jaar 1775 de uitfpraak der Academie bekendge- t.vq ec ets. JRll 'tn p:» IRöot-brittannien. ^eP 29 Ju try. De Koning is eergifler van het Lufthnis ftleiavanst. James aangekomen, en nadat zyneMajt. Fhnfttn Add, de buitenlandfe Minifiers en andere ge- FttfooDten over zyne gelukkige Terugkomt!: van Poris- Nplimencen ontfangen, en vervolgens met zyne Staats- 7sr den Inhoué der Depeches van verfcheide HcVen ge- F> beeft die Vorft aan zyne by die Hoven reftdeerende jaodige Antwoord op die Depeches doen afvaardigen. >Meft niet alleen te Portsmouth maar ook by zyne terug- ff0 Genoegen betuigd "over den goeden ftaat, waar in F,aeVestingwerken, Magazyneo, Arlenaalen ecalies r "'«partemeotder Marine behoord, aldaar gevonden p hoofd#iande Admiraals, Kapiteins en overige Oil?, f^lchepen biyken van zyaeGunft en Mildadigheid Fhetide zyne Majt. onder andoren voor zyn Vertrek yooru. belaft, flat ondsr de Baizen en het Vvaritvolk f1 Y^-ualie - Hnis en ArfcnüalwJatrde Somtue van l 'ifcr de Equlpag# van hei Oorlogfehip tin Barfleur gfBi'.gufi.a als mode van zyne Mans. Sloep 350 e'so?i,<'et aniicldedce van Portsmouth, ftiftoi ca "«.zalwoïdat uiyc^b J44cPwe%bov#a heeft iyae Mijt- fecvookt) d-- *Ée die aldakr wegens ge'maakte Scfiuïdea gevargen zitten, i» viyLcid zuilen word. n geüeldVoor het overige is de Koning, toen hy te Portsmouth aan!; warn, onder anderen door den Mijor, de Vroedfchap en Bürgcry aldaar verwelkomt, en by Adres over /.ycebthoucie Aankomft geluk gewerifcht. De lórd Rdgqcambe is voor het vertrek van den Koning met zes Oorlogfchspcii van Portsmouth na Plymouth onder zeil gegaan. Zaturdag is de Princeswaar van de Getr.aalin des Hertogs van Glwcefltr onlangs in't Kraambeddë is bevallen, door den BifTehop van Si. David gedoopt en genaamd Sophia Mathiidihebbende den Hertog van Cumberland tot Peter, enzyneGcniaaiias.soo ijs -Bedient r.gip %<an lïefr-u. arkentot Meter». De Middels»wflcfedujièehdè da tegenwoordige L-, ng van het Par lement tót het ligten der Subftdie zya ingewilligdbëdxaagen En de Subüdiea tscri 188^8^1 "£.5 Z 'a -j' ïjl ?e u 1 2 K g-a J - v:T-tr» >0 c Hj O «j ^öo'Sfl jd e JA 3 rt W o 51 3» y ss tr. 0"*U <i> co,j3 ?3 -se^ F-S- P. St. Sch. 7559-3^0: c-.':o 6984 710:193 agrfté. Dus is het Overfchol van de Middelen 547,049109 en 5 agtfte- Heden warfa de Acticn van de Bankxonder vaiïe "Pr\ s die van de O. I. Comp. met het Dividevt 145 efl 3 vierde ii 14.6, Z. Z. ditoge- flooten Oude Armuit. 84 en 1 vieróe nieuwedits geflooten 3. per Cent gered. 85 en 3 vierde a 7 agtftedito geconf. met. hst Divident 86 en 3 vierde a 7 agtfte4 per Cent dito 90 en 3 agtfte a 1 h alf &c De Wi flèl op Amfterdam is 3 5 en I rdito op Zigt 35 ea 8op Rot- terdamsö op a en 1 half Ufo &c. NEDERLAND E N. AMSTERDAM den 3 July. Ëerglfter Is onder anderen ia TeiTel aangekomen het Hollands OorlogfchipDE THETIS, Kapt. Con- ftantyn van Vlierdenvan zyn Rruistogeen onder deszelfs Convoy de Ooft - Indilche Retoutfchepen DE PRINCES VAN ORA'N- JEN, Kapt. Corn. Pietersz.en V VELDHOENKapt. Pitter Syb. Fiout, beide van China, en behoorende tot een Smaldeel van zei- Schepen w»p.- van twee, reeds in onzen voorigen gemeld, telfelle voeifluys voor de Kamers Delft eft Rotterdam zyn aangelandter wylde twee andere Schepen DE BOTH, Kapt. D. H. Staringhvan China, en NIEUW Li O UNKapt. P. vanProoyenvoor de eer fit Bezending van Batavia, ook behouden voorRammekes in Zeeland zyn gearriveerd. v h Het evengem. Schip NIEUW ROHN was met het te Hellevoet- fluys aangekomeBSchip DE JONGE SAMJJEL den a January van de Rhede van Batavia vertrokken, en had by zyn aankoinft aan de Kaap de Goede Hoop vinder, leggen de volgende uitgaande Schepen DE JONGE THOMAS, VREEBURG 'z LOO en w *s LANDS ITELVJAREN, als mede het Bcugaaife Rë ourfchip w DE BOVENKERKER - POLDER, Kapt. Jan Moorland, dewel- k« zyue Reis na het Vaderland den 15 April meende aan te nee- 4 men, en narigt gebragt heeftdat het tweede Bengaalfe Schip DE TEMPEL (in plaats van na het Vaderland te fteevenen) de Reis q van daar direét na Batavia heeft aacgenoomen enz. k, Ookhaddetabydeaankosnil: der bovengemelde geretourneerde v Schepen aau de Kanp, ondar het Robben -Eiland, geleegen deuft- gaande Schepen RUB.OPA, Kapt. Jacob de Freyn, over Batavia na n China en OUD HAARLEMKapt. Jan Sicreveld, ua Ceylon beftentdW'y tléftverneenit men b'/cé^e pj^CBhyiddat het na m de Kaap beftemde Schip OUWE liKERKKapt. van Iper»n, ook reeds den 26 January aldaar behouden is aangekomenalle drie a Van de Kamer Zeelanden dat dit katftgem. Schip mede in de maand Augufty de terug-reis aa het Vaderland zou aanneemen. Gifter zya uit Teflel in Zee geftooken 's Lands Oorlogfchepen WESTFRISSLAND, Kapt. Hend. Rietvelden de WAAKZAAM HEID, Kapt- Jan Teftas, beide om te kruiden, al# mede het Ooft-Ind. Comp. Schip HET LAM, Kapt Oike Andring*, van de Kamer Enk huizen na-ZMt/jnóebeftemd: Wyders Joch.Laur.Hanfeanai Eu- ftachius, en Hendrik Belmèröa deBerbice. Door Kapt. Piet. Dikkes was op het Rif van Anoud in goeden ftaat gepreid Jan Swain, van Kadix herwaart?,' komende. ben 26 Juny was in de Sund geps&trdSiebe Tjeerds, van Riga herwaürds beftemd. Te Carthagena was gearriveerd G. Motveld in 14 dagen van hier. Te Mo'gador B. Andries van hier; teRcvalE. Dunn van Ivica; te Stokhoïm C. J. Nilife van hierte Bergen Adolph Laliufan van Va- lentien G. F. Vedel;r van DanreigC. Hclterman van Trapany ,en A. Betting van Hariïngen en te Dronfhem J. C.Thamftu van RJga. Te Nitites Piet. Dirks Flapper vau hier; te Havre de Grace W. P de Vries van Koningsbergen, en L. Lucas van Fre irikshalte Bout deaux P. J. de Groot van Stèttin; eu den 18 Juny telWarfcilleD. Frosin 29 dagen van hier, benevens drit Schepen van Rotterdam welker Naamen niet genoemd wórden. Te Bremen Ike Riem en Spe Eldersbeide van hier. Van Wirlïby was vertrokken Myndert Hend. Booyfetr herTatzds. Uit Teffsl zyn behsl.en de boveugêm. gifter nog venrOkkeiiC. Roos, G. Jurrians^jC-BronsenM. Witt na de StraatJ jonkman na Barcelona, P. de Wit en J. Nicokas na KadixJ. H. Lier naSèvdiêo, T. T. jaiisz. na Bilbao, C. L. van der Mey na St. SebaftiaanC An dries na EajomteP. Stegman na de Cc- unhs?.P. jansï. cn j. Bour- court na Bourdéaux, J. Hendriks na Rouea, L, Jacobss.V. Jar.sz, T. Dirksz.G. Jansz. en j. T. Meeuw na Vrankryk, D. Groo., Volk.. JoukcsH. II. Smeeker en R Pelgiim na Londenj. C. Jans na Pe tersburg J. Hooke en M. jadribn tiaar HullA. Rufton en Thomas Ikarton na Cherbourg. 's C. R AVE N HA GE den 4 Ju'y. De Hepren Stdaten van Holland en Well F/ iesla»d ivn eergifter en gifter weder vergaderd gëweeft en zullen overm&rgcn.lsünnt Delil.eratien vervolgen. De Hcereit Gedeputeerden van dé Hoilahdfctic Admiralitelts Col- legien ccntinusetcn insgtlyks limine befogriea. By den Raad vat; Staat is den 30 der afgeloópe fh'aand Jutiy gear- teftefideeae GENERALITEIXS ACTEN-VYFTIGSTE i,t> TËRY vin tzoec Mtllioen iff honderd z.t'. en ztve.:>tig diiizi d Guldensbeftajfmdeuit45000Dutsn, 24000 Pryzeu én.563 P^mijjo De Rolleéte zaldc-u-hj Augufty en de'i'r.kkjngdet tet'fte CiaAcden li Oéobei be.-yu-teu. Hat getal dér Pryzch lp, dt terjlt cn de CliiTe is jyóim de d th ea 'tierde Clap 4065;'' JaBd'-jfdi g gM s a f 'u> .1 - jL tj -g t-i fej to U *0^2 J1.5J 'jj-" 1 g-g'^-géd-5 g cattl 2 c g SJ gH.>S-SBg h «"3 <U r% w ft «5 gf, 0,0 - "li PR Jl> 0 S a .w •g ty 1 s p o - i dl lil O p-a 3 s, ss -Ch „w P 'tin K J ré -o tS ,ïf t» o li I- C IS <ïb w er.nt yt Fa dfl A-jj J> 'rSÖ r» 3 _V •cr< 5: is ja 'ui ia 02 - jré -'TJ LI et- C W ri O 7. ö-aöjBfia.g^8aë§j" -,S a p<s O 3 r- u art a ■- -•» CS at -u -g «2 '3^1 IS >3 <rt T®*! Q A - g 2 g S H ,s Is hI-OI §a «u O e>s cz Qi Mi «4 K sS >-S 3%"Z g s r, R O L O tC rrj - &Sf2 3 ft ri sr-B" V' P gair; w JU «5^ CA rj *-< zf, h «IJ c. - O» <u 1 in g oT-seS 9 s| g^z'3 ff<'s g§ts 6 nsip o !5«K a -r? <D t-r rt M.,0 .c f-q O'S o .0 5 G <5 S C 5 C J. —B V '-g -tas. E D ►bj .5 "f 4) 7? ts tie fe I S3 rr'TSJ >--Vj Q 8*3 g.K«<n3Ö-$S«S e« Ti C' J 4S V «o p a 1 --S «a O r ré - S o s B O tsi w C >5 0 g g" eri. Hi, "rt M S .f t3 H\ 9 Si "3 2 CW «2«ffi as 8.-J c SM-f «^".safe-S j; t- rélt1" Sj§£{S o 0 §-2 S 5«Ö -Ö - yq n-j t, 5> .r** -« rj viu «KqSI'ÖCé^u (U 3 V O O 5^ OD 'ai 'S O o 1 O W-IS4 i -cs ré "B c g gei f. w ai <5 4» l o aT-s 8 WPh. m a oé a .-5 ex S3 H a 2S^> ö^'g ad-S a s.^ 56^, a Q e 3 2S.-3 <5 S 2g o >o5 - SS a v S r* <L> di O S j |.3» g &-P-&S2 7! ffi 3 5 2 S <0 a as 03 g S M ft- -3 q •- w a -0 3 3 a -SSI1. 1^1 la üslSS* a's sa-S 'ge es r,.-g cn" ts n a 6 o 3 Sh SS t, o g O v -0J -- S A* J- ÖüD" e fe 9 2? O e S- S ^1^13! h a p. c S.O cd ge v. -Q a c« o 2 o - 1*%* Sf !r>rré J3 R ~5 ii-ü-Fe J Wna v, c 8 js J g S Z L; t,-?: |><2gw-l^s •2 «.Ed w pk P g C 2 s* i- 'd H vj -5 S •o-Js f ré S |te-es|9 ipöalo S S C •g.S 5 34 J* 03 JJ M M SrS-fl ja «-§ 2M? te -S u >g M 3 2 S - S O ca es N <a d* tu s- c e> -o tj o O. -o Si iré c T. 4, M P re c Sf? «-£-•2? -s« c "O !q <y g o VI ré JtZS 8 v pi /c ;2 ca, -• K <D <L* C-3 ÓS®«" - t ré fai fut E at v r* u at fje-S.? S S !JO|ïgg S •S-wes T rét 73 NA P "3 •H H - «saS T3 ï- 53 HJ r-: F' - O ;W a - o ré I o' c S .--j f ^.«r> fjfc; Claffa, PJ2 itói Vï tb tHds i iüSr-^i KiR ré'- r— 3 Y r s - Jp- E JS 'Xi fl V> S.ré" J~ Cr tki Cf U w-, O w F «P W O r 3 S - 9* C ow h ;v fc- lp Bj T «réf, u - 1' i» réi I—K- S a C c; a g i e 3- g v- e r* 'du 75 V $1 tyi b/5 f. -iM O -7~" 'ca 71 ■- •a s\ "A fd HgCeglI-i «mm**

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1