x? k f5 S8 8.S* Regenter. van hot "Mtbtrfeke ffiiaconit liuys- it: AMSTERDAM 2«1^« opMtasdsgdea g Jsrty 1773,cfcsftrUBMdssa tf#v J reTfj 3 ,:c""..< ff w'w,> tan dc'hiinft daar voor fchryvende Aanbeftecdon de Leverantie Van iao Vieren.kelen befte nieuwe Graasde Vtf» ZSCÉ8Ï j)i V K. «5 P ii 3 i=*2 QS-n ».n.rnmiiH«i 8ipmn Herten »firi bet voornoemde Goitshuys vooi eenieder der Gegadingdecs te zienzyn. tistien door de Heersn ABRAHAM TER 'BORCH co ABRAHAM TBR BORCH. en 1^69, ten behoeven van eenigfe Planters opdeDeeufe AmericaanrcheEiLik^SrT a t te compareeren op Maandag des 28 Juny 1773, desRwniddagc ten 3 uuren prccys jj j L 'Z'Z? p 2 Go 'J 'g' n. weofSchuttersDosleninkGravenhage,ommsmctelksnderenteberaamende middelen.welkezoudeamoereninhetwevkgeiiLj c.® §,^*•0'* 2 S-o o c.n3 ter bekoming vab de beta&ling van de Coupon's van In treffen op primo January 1773 verfebeeuenot' op primo July aauftaande te ,J 8 «&s 5 3*g 2.2* nen, en omiue voorts over feet geraeene belang aangaande de voorfz. Negotiatiete dglibereereaen te ee&lVëeres,wordende ee* 52 *3 g5"2 ff zogtjdeszelfsCoüpons van Intrèffen niedè te brengen, of aan een Gemagdgde te zendenzulleLdé die ge«e(ÊezbódaanigeSl 0 ^-«3 8 Xn 220 handen beeft, voor zig zelfs, of voor een ander voor geintrefleerd worden gehouden. a E.L 3 ig g 2^5.?. 3^ De refpeétive Houders der OBLIGATIENgencgotieerd onder directie van AB. TER BORCH en ZOONEN teAmft. ,ienI sa. 2.» §3 3 3 t) van eenige Planters op de Deenfche Eilanden.?*. Croix ,St. Thomas en St. Jan in America worden by deze geadverteerd dat ui®! 5 w Se H -|* n' o1^ g- jg primo Udober dezes Jakrs en geduureade den loop van dezelve Maandof zoo veel eerder als zulks dosnlyk zal /.yn (waar vanlr j hs n~ S "T o 3 S vervroeging al* dan by de Couranten (Jdiglyk Notificatie zal gefchieden) repartitie of bemaling zal worden gedaan van httJ 3 st a o o fa^Sg reeds verfcheeuen eu inmiddels vervalende IntereiTen geconfidereerd diverfe geoccurreerd hebbende Omftandigheedenzcóaij S S "2 5 ïc 5 reL.2 S 3 w van de ophouding van Schepenretardement van Rcmizeualsandersfintsbereids geincafilerdof ter dier tyd geinckffeferd zalkiict'3 a a S^->§ J c" O ADOLFF JAN HESHUYSEN Hf Comp. adverteeren mits dejsndat de iDtreften van de Obligatien ten lartea edi>] a$ 3 a a 5 *8» 5 5" r" 3 "S tersin de Colonien Bjfeqtüebo en D immer arydoor den Wel-Ed. Geftr. Heer Mr. Korneiis van den Helm Boddacrt genegotiecrdiJ j3" 3 S" X 5- - gifter Haarlemen welke den lften July verfcheenen zynalle Woensdagen, 's morgens, ten hunnen Comptoiren in Haarlem ea Ai| i S, ^2 rj?' s-»b S 5 zullen worden betaalden zal de Uittrekking van de Obligatienwelke ingevolgede Conditiën dezer Negotiatieop der e nuary 1774 afgeloft zullen Wordenbenevefis de daar op geftdde Praemie boven decintreft, in de maand September aan'ui ^3 g 8*» de Couranten worden bekend gemaakt. 2 -■ S 5-g£-C,3 9 f5 Word geadverteerddat uit naam van HERBERT VAN DER MET q. q.ca bekomene Admiffiealle die geenenwelt» s» B S J S willen fuftiueeren te zyn Erfgenaamen ab inttjiato't zy van KORNELIS VAN WYNGAERDEN, (overleeden den 3 M;" a 2S.3'2Sn nagelaaten Zoon van Samuel van Wyngacien en Kas har in a Picolet't zy van deszelfs indenjaare 17m overieedene Gtno 5,° UhJJ ^w=r-§ re nrê 5 g-. Paternel Batik de Ltlyin leeven laatft Weduwe van Adriaan Kaf, byEdide en füokkegeüag voorden Ed Achtb. Gerept 55 g" a tv. S 2 w' g* §- g -T a g Rotterdam zyn gedagvaard tegens Donderdag den 29 July 1773, om hunne A&ie die zy vermeeaen te heljbsuop de Goedcret «a os? a- g O o Citatie gemeldvoor welgemelden Geregte te inftitueeren binnen den tyd van zes Weekenoppoene van verftek en eeuVig lilW(| G ^'2. 4.1 Gs-ïï."!®» 3 Alle en een iegelykwelke iets te pretendeereu hebben vaa, of verfchuldigd zyn aan den Boedel van wyle GEERTRUY |0H* J° a 2" 2 P H. S 3 o" DE RUYTERinLeven Weduwe van EVERT GEERDINKgewoond hebbendeen nu onlangs overleeden binnen de StadL r. g S.2 K H worden verzogt ^aar vanvoor 't eindigen van de maand Augufty eerftkomende opgaave te doen tea Comptoire van den Notaris g 't ff N5 VAN STIPRIAAN te Leyden voornoemt. J' 2 By de Gequalificeerde Colledeurs zynde in Amfterdsm G Clemens en J. Clemens van Hall, E. ett J/van Belkom, i M 3 3 2;o* kn Q G. de Groot en Zoon J. de Groetli. van Dyk ea H. van Eyl Sluyteren II. Cannegisttr en Zoon J. S. Canntgieta S.i-b Zr. E S.2.w a S i" S 3(2 dam M.Hovendaal en Zoon A. Hovtr.dc.ali Leyden D.van DatnmeHaarlem van Lee; Dordrecht A. ËluTi en Zoon f. j^oQ 1,0? Purmefende P. Jordaan D elft A. Sterk Middelburg J. /PagemakerUtrecht J. van ïVtfftw en Zoon F. van IFejftmN <an^^h l*<re D. Tylfen en Groningen de Wed. J. de Charro en Zoon N. de Charrozyn in de Zesde of Laatfte Claffe van des Gas, 3 G sr 3 S» n 3 S s-1B 57de Lotcryedie op Maandag den 28 Juny 1773 een aanvang met het Trekken zal beginnen te mankennog RaeleKzlve.i n 0 r f J,s ^0,0 S 2 w" n P ten en Agtfte Loten in Koop Prys- Coürant te bekomen. BS£Lrir;S>i-l,s oen ?W Or> Morsenden a6 lunv 177a's namiddass ten drie uui ee m - - d A i3 Witte Zwaanverkoopen een groote party Oofterfe en Noordfe HOUTWAA&EN, benevens 3000 Pernau Dalenie«H »^rè ó'.s J3 o o o g N Deelen, 30-36 voet, aaenihaifen3duiru, en 303zwiireStet£infecnDantzigeri>o/ken. De Makelaars ARNOtDUS NOTEMAN «n WILLEM MüLLER zullen op Maandag den 28 Juny 1773 te Amfterdam ia i.. öóoS'Sa SeÊis 'o S.S S Zwasn, verkoopen een party van 10 a üceo Frederikshavenfe Deelen van 8 tot 14 voetStolpen Maat Balken Berkoenen» I Houtwaren motr. 3"c S' 2 Ti - P. a De Makelaar Aldert Roos zal op Maandag den 28 Juhy 1/73 te Amfterdam in de Zwaan op den Nieuwendyk, verkot S S 3"'ö^^5 2 a e 2, o groote party Oofterfe en Noordfe HOUTWA ARENDamziger ea Koningsberger Balkenals mede een party Nerva Deelen va.] re S,o S lengtens, en andere Houtwaaren meer. I - ff ~7-a v. a 2 t' <t> De Makelaar Aldert Roos zal op Vrydag den9july I773R, te Amfterdam in de WitteZwaan op den Nieuwendyk verkoopen e party Eike HOUTWAAREN, beftaande in Hamburger enRhynfe Balken en Roeden, KrammersKnies, Planken, Poften, O Paalhout en andere Houtwaaren meerleggende als by Notitie zal aangeweezea worden. J. J. Voute, J. Idemans, J. J. Voute Junior en R. VouteMakelaars .zullen opDingsdagden 29 Juny 1773, 's avonds ten 5 uurenJ fterdam in de Nes in de Brakke Grond,^ verkoopen een party van 140 Baaien en 14 Vaten KOFFY in den Dopbefte foon; ltj| een Pakhuys op de Keyzersgragttuflehen de Vyzelftraat eu Roguliersgragtaldaar op de Verkoopdag te zien. N. van Goor, Makelaar, zal op Woensdag den 30 Juny 1773 's namiddags ten 4 uuren te Ataftef dam in de Nes in de Brakke Cfï mnq koopen 9 Baaien Caffambazar of Bangaalfé, en S Baaien Geele Chineefe ZYDE; leggende als nader h.y Notitie zal worden aangetj "2.M n O S ~ös OpZaturdagden 3 July 1773zal men in 't Heeren Logementaan den Burg binnen Leyden, publikdoen veilen en verkoopentttl f 2 3 •S-.G H ruimhegtfterk en zeer wel baimmerd HUYS ende Ervevoorzien met verfcbeide behanee en onbebange zoo boven- als heneiul ia P en Vertrekkenitem verdere Coramoditeitetrmet de daar aam-erheelt zynde WERKHUYZEN, THUYN&c.zeer bekwaam ttil p, o-"f» "o 0 n brikengrooté ruimte nodig hebbendeftaande ende geleegen binnen Leyden voorfz. aan de Z. Z. van de Kogewoerdtuffchsccl '9. a Sg 50 3 «O 3 mede eenige STUKGOEDEREN, en voorts eenige kenftige en plaifante SCHILDERYEN vau voornaame Meefters; wairvasl S G t'tien voorB' Vendumeefter en in andere Steden t* bekomen zynalles Vrydag en Zaturdag den 9 en 10 Julydes morgsti I ff" re C3" M 8*'Z tot ia uuren en 's namiddags van 3 tot 5 uurente zien. De HOFSTAD E TKSDORPgeleegen onder WaffenaarUIT DE HAND VERKOGT zynde, zal de publicque Verkoor J S» Ti 3 van geen voortgang hebbeu, en is dus voor een iegelyk niet meer te zien. Op dezelve HcfjLzd zal op Dings ag den ao July 1773 —3 S" aifSn> 8 S dagen worden verkogtEen fchoone party MEUBILAIRE GOEDEREN, beftaande in Ledikanten, Bedden -net derzelver Tocht» g B 1 Nn Tafels,Kabinetten, fraaye Spiegels,waar ondereen van öftukken, waarvaa'tGlas hoog 6voetmineen halvednim.enbteedjti re S I voet, en met de Lyft hoog 7 voet 2 duim en breed 4 voet, Stoelen met groene Zyde Damafte Zittingen en Rug-Leuningen met daar -■ 5; *5° hoorende Canapées, dito Lit d'Ange, met Stoelen en Glas - Gordynen, diverfe andere (horten van Stoelen, Ooft-Indlich, Franfcii S; 3'" burgs en ander Porcelyn,fraay Glaswerk, Koper, Tin, waar ondereen geheel Tin Servies, een fraaye Billiard, een kapitaaleRooa {Jaa S.» 5° 3'fia.>po G Vaas met zyn Koelvatwyders Tuyn - CieraadenTuytt - Banken en Tuyn - Gereedfchappen waar onder diverfe Sche erbuiten jp^f s3 Ladders, Broey - KaftenBroey - Bakken en Raamcn, Boeren - Wagen6, Stort - Karren, Eggens, Floeg, Water Moeien, een^welgs' g ,9o o pjS Hooy in eenBerg, een party Brandhout van allerhande foort, eenige Oranje-Boomen, een Vinkefcuisjc, eenige V/ar- en Laat Vleuwt 5 «S-!, 2 -c 3 S? ir; Braam, allerhande Vis-Wand, en het geene wyders zal worden vertoond: aUes des Zaturdags en Maandags voor de Vstkoepiüg te 3 9* re 3 O Z? Iemant die een OS vtrwift heeft kan dezelve bekomen by COENRAAD NELL te Waffetiaar. S 3 i <-s- -B g"re Ouders of Voogden een van hunne Dochters ofPupilien in een Ledikant- of Beddewinkei als WINKELMEYSJE gelieveBtisH ®,p2^i5,§ 03 0"° denkunnen zig adrefleeren by den Boekverkooper Ferdinand Sundtrff op'tRpckin,hetderdeHuysvandeGaperfteL'gtetw p fi, I» 5*^8 S» g g S by wien te bekomenisBedenkingen ever de Ztdtkunde en Godvrugt door Mr. Majfülon Bijfchop van Clermont &c.voor SS. M p.3 yanalle Godsdienftennutomteleezen, ingroot8vo.k/x: 4. jS n 3 n Tot het einde dezer Maand Juny word by de Boekverkoopers G. WARNARS en P. DEN HENGST te AmfterdaminfeteekM 3 uR - 2 re* Plaaten en Letterdrukhet nieuwe Gebouw des SCHOUWBURGS, betreffende, om te dienen tot een Vei volg der Hift-d.es Art! S «i-lJl gj- ff"» fchenSchouwburgs, waar van nog eenige Exemplaaren tot 4 te bekomen zyn. DeLief hebberen van goede Phacdiukkeap1; ~"n voor dien tyd aan te gee vendewyl dezelve volgens het Noramyr der Inteekening zullen afgeleverd wordenen men kan Virzeke» H ce o g- S' C Z er geen meer op groot Papier, zoo van Plaat- als Letterdruk, gedrukt zullen worden, als voor de geenen die zig aangegeevenhebb® 3 c-fre1- ög n ra H3 G. VAN DEN BRINK Jansz., Boekverkooper te zal, zoo fpoedig een goede Vertaaling toelaat, in fNederduitfcn1 g n>' g- 3 "2 p g* 3 venVoyage a VIfie de France h VIfit de Bourbon par un Officier du Rol2 Vol. 8vo.avec Fig. By gem. Boekverkooper? o-S 3= V* n r' v Gï eenige Exernplaaren te bekomen van het bekende Werk: Gemeenzaams Brieven van tenen ARTZ of GENEESHEER <*'u' 3 g /V en a f? VRIEND, over het Menfchelyk Ligchaamdoor den beroemden PL ATNERaDeelen ingrodt 8vo.a 2:10. r S. o* "f? Chez P. VAN DER EYK VYGH, Libraires d LEI.3E, dans toutes les autres Villes ,-cbtz lts brincipavx Librei s ff 8 co <ra§ t. Wïp difiribut gratis le PROSPECTUS d'un Ouvragt Periodique intituli, VEXKRlt DES JOURNAUX ANGLOIS. CetOn V| Sf ra 3} S 5" *5"^^ g entttpris par unt Sacitti de Gtns de Lettresparoitra regulier emtrst au commencement de chaque mois le o in P j gg ment efi de feptFlorinsceux qui tVnatont pas foufcriptpayeront huit Florins dix Sols pour 1'Annie entitre. Of b'. a Zg 'Sê5'5 spc foufcrirejusque au dernier du Mois afAoit, chez tqus les Libraires chargés de la diftributian du Profpeftus. 3 - 2. g AANMERKIM3EN_over het beredeneerd Werk Van den Heer JOANNES EUSEBim VOET, over t 43 -j pl R 3 b ZUENING tuffchen GOD en Menfcbtby wyze van een BRIEF voorgedraagen door een LIEFHEBBER o, o 43 re 3 Z "5 yg, HEID; Is gedrukt voor R tekening van den Auteurea word uitgegeeven by de voornaasfte Boekverkoopers in g G-l tag,S- g3 Provinciën: k 6 Stuivers. ff 3,- B' o E. VAN HARREVELTLibraire k Amfterdamdebite les Nouveautée s fuivantesDefcription de l'Arabied'arres les g.w<; 3 3 Sp're. f tions Recherches faites dans le Pays mêine avec Figures4to. Dictionaire des Nations Primitivesoa Abregé Ra»1 3 S. S o *3 I? S HóS verfe! des Elemens de toutes les Connoiffances Huaaines4 Vol. L'Efpirit de l'Eucyclope lieTome 6 7. _Le ®e»« c*3g* 3; o a n en VII. Tomes complet. Hiftoire des Modes Fiancoiiis, on Revolu.ions da Coftume en France. 0«uvr.:s diverfes üe j *Sa *2 5-3. S Abauzt de GeneveTome II. Le metue Ouvrage en deux Tomes complet. Receeil de Piéces concern2nt la CoffiP3?D - ~g -5 tS"§-l5 Afiatique de Dannemarc. Les trois Siècles de la LitteratuK Frar.^oife, 3 Vol. LeSpeAaieiifFranfois, k fó parAnaés, G H"3,' '2"re 2 re tion.) Toui Clair'ette, par de la Dixmerie 2 Vol. La Petite EucyciopéJie.ou Didioaaire des Philofrphes, Ouvrage- u. !®'"S i 3 R»b! d'un de ces Mclfienr*. Recherches Philofopfciques fur les Ëgyptiens les Chinoiepar Mr. Pawa Vol.Berlin gf- firara lire.. nqel de k Jenneffe, 2 Vol. Oeuvres Complett.es du Comce AWgarottien 8 Vol. Ëi plafièms autres Nouveautés. Te Leyden by de WED. ANTH. qe KLOPPEll up de.Brêedeftraut. Qeu --5 -Juny i?73' Idg A tie A uyn ktk leg >ene< trbrt; i&C. iiag! iene J igtor I CO! Quart itf v aver lyaii 1-Ct 1 diti ffijK: ;«esl. f'i Vl 'Car 35 en ll'fs

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 2