E Y D S a s e s w WJ 6.177 3 sV, '6 Vï'ydégïé "Courant, 3ÜITSLAND en aangrenzende Ryken. rEENEN den 12 Juny. De Keyaerin Koningin heefteen REGLEMENT nopensdeRecruteeringvanhaare Trouppes doen publiceren In gevolge van ditR#- glementhetwelk in Bohemen, Goftenryk, Stevcrnaar- Ca'rinthien, Sikfien en Moravien, als mede in de Graaffcilappen L ea Gradifca van nu af aanals eene ftandvaftige Wet moet woi - Lgemerktzyn alle Ingezectenen van gem. Lindenwelke in Jrdoanantie niet expreflelyk uitgezonderd zyu, in zekere CIss- fedd, en voor den militairen Staat gefchiktElk Regiment aiepaald DiftriA hebbenwaaruithetzelvèzyaenodigeRe- js volgens de in het voorn. Reglimcnt voorgefc'uieevtneochik- «jsl mogen ligten. Onder de Titels, welke aa/i het Hoofd van kfinmi.ntie geleezen worden, nóemdHaareKeyzerl. Maje- fe; ook Koningin ven GALLICIÉN en LODOMIRIEN [Hertogin van OSWIECZ1M tn van ZATOR. M E E M E K. MG den 14 Juny. De Abt vat Totbtl beeft alhier onlangs een betld van Medogendheid enMetifchlievendlieid gegeeven,door jezamentlyke Vafallen van de zoogenaamde Hierin Dienflen ieflèn ,en ia piaats via dezelvejaarlyks niet dan een geringe [femme van hen te eifchen. Daze is dezelfde Geeftelykedie rende het Gebrek aan Graanen en andere Leeftogten't welk Jte Stad en haaren Omtrek voor twee Jaaren heeft geleeden laerkclykeSomme aan da Noodlydende heeft doei! nitdeelen: heft hy voor eenigen tyd van den Keyzer en de Keyzerin Ko- |Douariere Verlof gevraagt om in deze Stad op koften van het ueenSchöol te mogenopregten,*twelk zyneKeyzerl. Majt.- ju voorn. Abt ten eerden heeft ingewilligden hem daarenbo- ^leioocinge van dit zyn lolfelyk voorneemen met het Teekcn r - Orde van St. Step ban us heeft willen begiftigenwelke Lr de Abt heeft geweigerd aan te neemenuit vrees, dat het I,indien hy deze Aanbieding accepteerderaogt in de verbeel- (nendat hy de Behoeftigen met geen ander Opgmerkbadan- id, als cm daar voor beloond te worden &c. Z W E E D E N, HOLM den 8 Juny. De Trouppes van ons Garnizoen heb- ip de Vlakte van Ladogard beginnen te campeerenen de [Kvind zigter Commando daarbyzoo als ook de twee Prins- Broeders. Ook worden de gewoone Raads-Vergaderingen iin dat Campement gehouden. Majt. heeft de Stad Eskilfluna in Sudsrfflanland tot eea [AD verklaard voor WERKLIEDENdie hunnen Arbeid tering van Tzer, Staal en Metaal willen aanwenden, oofde is eene Ordonnantie gepubliceerd, waarin onder an il volgende gezegt word -r when de gnnflige Gtlegenhteden ter bevorderingt .van MANUFACTUUREN in de voorn. Stad, zyndigtby |ie zeer voprdeeligeWatervallen, van dewelke men reeds ver tot byzoodere Water- Werken, die tot het voorn. Oogmerk ijzyn.gemaaktheeft: Niet verre van dezelve heeft men een ftreek Lands tot de Wooningen, Werk - plaatfen eh verdere kas van de voorn. Arbeiders aangekogt en beftemd Streek sal voortaan als met de voora. Stad Eskilfiitna ver en onder die Voorregtea begreepen worden aangemerkt, mdersea Vreemdelingen mogen met Vrouw en Kinderen in irivilegieerde Vryftad ter woon komen, om in den voorn, fldebehulpzaamehand te bieden: Zy zullen hun Werk en lering voor hunne eigeReekening doen, en worden verze- w des Konings-Befcherming tegen alle Hinderpalen ofte 'ïtitn, dewelke, doorwien het ook zy, ten hunnen nadeele ondernoomen worden, deze Arbeiders sullen buiten eenige Uitzondering ten al ias van het Hoofd - Geld en alle andere gewoone perfoonetle igén, vry bly venzelfs v»or hunne VrouwenKindereu lomeiingen. ieder sal by zyn aankomfl de Grond worden toegeweezen iffl voor zyn Werk-pla atsHuishoudingen Wóoningdie fs zal kunnen bouwen en fchikken naar welgevallen tot gebruik, en als één hen toebehoorend Eigendomwaar voor is verloop van de Vryheids - Jaaren niet dan een maatig Ijeldzalopbrengen. De Weduwen der Werklieden zullen 'oord in het bezit van haare Wooning bly ven. Direftsurs over de fyne em zwarte Smeedery zullen aan de ™ers,als deze zulks begèerenalle behoorlyke Ondérregting »g»even, ja zelfs met raad en dagd aan de hand gaan." "sa deze Arbeidersen alle zoodaattige Inwoonde» van Es- dewelke in het geen door'hen vervaardigd ishandel zullen geene neeriogdoende Burgers en Handwerkslie- tonder eerft hst behoorlyk Onderzoek als naar gewoonte te 'aondergaan, in die Stad worden teegelaaten." km. Arbeiders zullen Je verderé Vryheeden en Voorregtcn ede andere Burgers genieten, en dérhalveu in alleZaakcn 'nop hunnen Arbeidhunne Huishoudingen Haadteering 'tiog hebben] aan de gewoone Jurisdictie onderworpen zyn. 8 Handelaars of Winkeliers in feet geen door de voorn. Werk- vervaardigd is, zullen zooweldoörtield-leeningenaitket IN TO - COMPTOIR [waar omtrent de Inhoud van het di LEYDSE COURANT "No. 71 gemeld is als 'odere bekwaame'Hulp-Middelen onderfteund worden. htfFeus aande meergem. Stad en alle Inwooitders de Tol Fry, 'Ruziën van alle daar inkomende Voorraad es Levensmid- te reekenen van het begin van dit Jaar af," teegiftaan enz." v R A N K R Y K. jMeu 18 Juny. Men zegt dat de Provinciën Li tn afin eh ah mede een gedeelte vsn het-Laadfchap Angdumois in '«sement vib Orleans, aan der Graafd'Artois totLyfco»: "toen gegeevenen dat de Graaf de Broglia benoemd is om Anois af te haaien: Men maakt ook bereids toeftél te - lotdeVvengdebedryven welke by hef voltrekken van het -v*ocie»gerw Graai aid/,ar Allien worde" gehouden. 5S T t De Heer de Le(moigsongeWeezen Prefident van het vernietig de Parlement alhier, heeft Verlof gehad omzyne Zufter, Madame de Gourgsi in haare Ziekte re komen bezoeken, maar niet om in de Stad te vernagten. Ge/». Dame is overleeden en haar voorn. Broeder is haar uiilvctfeeléErfgeaaamEgter beeft zy aan den Heer de Males- herbisPrc(Uear'vta.*t Hof dit Ayietitso duiz. 'Livrcs cn aas Mar damedeMarquifinae de Montefon alle haare Juweclec, Welke ook óp ruim 100 duiz. Livres gefckat'wórden, gelegateerd. Men fpreekt alhier by 'aanhoudendheid van eene aarfhaade Ver andering in CÖURLANDwaar toe de volgende 'Gebeiartenis zou Aanleiding kunnen gceven. De Inwoonders van RIGA hebbên de i, Mond van de Rivier Muffa, welke vöorby Mittauloopt enlmgs weikéde KpopVai My - Scheeiptn voor dezen tot in'Zee konden ko- «kso, geftoptj öuCde Cónrs van den Kcophanck 1 van Litthauwen t in de Dwina te brengenThans heaaerkt men dat deze Rivier zya M Loop na Cmirland rigt en zig aldaar in de Zee zoekt te onrlaften, zoo dat de Hertog van CouiLnd dén Koophandel van Riga zou kunnen rutneeretj. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 23 juny. Met de Schepen, die uit China in d-2 Haven van Orient zyn aangekomen, heeft men van de KAAP Je Goe de lloop (Van waar dezelve den 8 April vertrokken zyn Brieven waarin onder anderen word gewag gemaakt van de aankomt! der m volgende uitgaande HollandfeComp, Schepen; te na iet en ASIA, n Kapt. Chriftcffel BlomDE JONGE THOMASKapt. Barend le Maire, beide van deze Kamér, en VEEDEN3VEG, Kapt. Hen- drik Ililvefduyn,vande Kamer Enkhuizen, alle drie na Batavia. Wyders word in de voorn. Brieven gemeld dat aan de KAAP gereed lagen enden loAprilZouden vertrekken de vier Hallandfa n Chinafe Schepen (bevoorens aldaar fucctffivelyk aangeland] naa- H mentlyk DE PRINCES FAN ORANGE Kapt. Cornelia Pie- terfe'r VELDHOEN, Kapt. Syfcr.FloutDE BOTH, Kapt. DamiaanHugo Staringh, en DE HERST&LDER, Kapt Pfeilnevens de Schepen DE BOFENKERKER POLDER Kapt. Jan Moorland, en DEN TEMPEL, Kapt.Willem Koelbier,' beide variEcngclcn repatrieerende. Met een Vaartuigin Vrankryk aangebeldheeft ffiéta Brieven van het O. I. Comp. Schip DE PALLASKapt. As mus Hendr. Star- renberg, in dato 12 Meytoen dat Schip op de hoogte van de Sor tings zeildeHetzelve was twee dagen te vóoren afgeraakt hoe- n welingoedenftaat) vandeComp. SchepenBLTENBURG,Kipt. Barend Ruften DE JONGFROUtF GEERTRÜIDAKapt. Willem Brule alle drie van deze Kamer na Batavia beftemd, In TéfTel zyn binnen gekomen KI. M. de Vries en J. Kerkhoffvan KuraiTau» j. Hölm uit de Berbicesen H. Pieters van St. Euftachius Voorts nog eergifteren gifter J. Alexander-, C. VilL rD. Ghiir en J. Sregtlmyzen, alle vier vanSuriuamen, van waar deze in de maand April fuccefflvelyk (zoo als in een onzer voorigen is gemeld) Ver trokken zyn, en de aangenaame tydiög brengen dat den 14 April w aldaar behouden is aangekomen het Hollands Oorlogfchip WF.ST- STELLINGWERFF, Kapt. David Hend.Cras, van hierzoo als ook de volgende Slsafhaalders, te weet en, op den. f6 Maart Kapt. Jan Noordhoek, [welke reeds n a St. Euftachius Was vertrokken Sen s April Kapt. Adam Pekrocinden 12 Kapt. $T- B. Hogevzyl n enden i4AprilKapt. JandeVos, welke laatftc ook wederomen M wel na de Berbiees vertrokken was. Den 3 Mey is te Kuraffau gearriveerd Kapt. Dfrk Peeper van bier. Den 14 Juny is uit Plymouth vertrokken Schip de Frouw Clara MagdalenaKapt. Haas Willemsvan bief na Surinamen beftemd Wyders was in Plymouth voorn, befcfeadigd binnen gekomen bet Schip van Kapt. Lyburm, van Carolina herwaards beftemdHetzel ve zou moeten lollen om te repareeren. Deni7dezerisby Bevefier in goeden ftaat gepreid Kapt. Her,d. Meyer, van hier na KuraiLu beftemd, met een Wefte - WindOok is dienzelfden dag door Kapt, Dan. Grim by Wight N. N. O. vier My- len vin hem in goeden (lakt gepreid Kapt. Jas Lackhoff, vac hier na Surinamen; En door Kapt. Jan Douwes [die gifter van Bourdeanx is binnen gekomen] vier Mylen N. N. U. van GouJftart het Hol lands Oorlogfchip DE THETISKapt. Conft. van Vlierden. Te Lisbon zyn aangekomen de Schepen IV. S. da Ccnceifao St. Jofeph l FruStuofo en St.Rofai 0 Senhor do BomEim,beidein 82 dagen uit de BahiaVoorts de Koopvaarders Luitje Piéters Eelt jes van hier, A.Bèrg van Roebelle, H. Jordt van Libou, J. A. Molle - van Koppenbsgenwelke hsrfk den a8 Mey na Maltha was vertrokken. TeKadixhetSpaanfeOojJogfchip el Monarch a van Cartbagena-, in de Levant en van MallagaWyders het Schip St.Mnna in 59 da gen met Suiker enz uit de Hivaha &c. Te Bilbao G, Cornelis te Rochaile S. H. Bruinsma; te Bonf- deaux H. StoSfels.H Ulr. Stork en J. A. Kalf als mede te Fredrik?- hil And. HerfoJ, alle van hier Wyders te St. Sebaftiaan Genie Klaas van Hamburg. Te Nantes Evert Mictóels van koningsbergen. "Van Lisbon is vertrokken H. Ilarftendahi na Milford &c. VsnKadixdcSpaanfeOorlogfchepen St. Gurtrtidis en la Esme ralda om te kruiflenSt. Jago laETpana, en de Schepen N. S. del Rofario y Erancifbo de Afis alias la F.lieidad na Vera Cruz, N. S. del Carme alias la Pdrtovelina naCarthageuaindelodiën, St. Antotiio Abad alias el Caülican na St. Domingo, 11'. S. dt Mlfe- ricordia cn la Minerva na de Havana Wyders de Koopvaarders D. Meyefhei WaardsM. Pieteïsna BergenJ. D. Reumers na Mar- fei'le, H. Edftroom na de Levant, P. Cuchêval naar Oftende &c. HAARLEM den 23 Juny. De Schry ver van het Antwoord op ds VRAAc* varl de Verdiepin^tft der l^èdriujieren^ onder de Zm- fpreuke nut een opre.cht Oogmerk, heeftzicïmlvenaaddeHöll. MaatRhappy der Wcettnfchappen alhier bekendgemaakten is by hetoivmi n vtn het Billet bcVonden te zyn jaü van der Linden Go- vertsz. j te DordrechtwesvalVeu aan denzelveh een Gouden Me daille zal gegesven wordeti. 's GRAVENIlAöÊ den .24 De Baron Thulemyér; Afge-' zant dés Kohings van PrUiiïen, is usêt Leden van Staat in conferentie geweéft. - r Zpu1 tOoorï. Hoogheid te PrirsEsf-Stadhouder is gifter op de Parade «toot de Hcerea Officieren tivar JfUe BcWkde tefizi kümft ge.c*)»iipiim?atesï4» t VS 32 Sc gss - O N 5* <£a M -© g .JJ a TJ 4J 'ri Tn. V Q.' M 'ij -8 o dc «L KJ ns g g O. ^3? K ~5> pL eö- *-*, - O KJ J ■Jsa o 0 2 O a 3 g J-\ ~<u Kén P* -Cl pU g a ei oj cu w a s ê1 o a» a :eè L* ■3 s s J 'a 'p k 13 .3 o TP 8 c; r;-g 1 *tj <u S o x H <u il *^S|)5S Vj 'c-ó -v r 1 m -Ia (S.ï-JK wa 52" v Jx* -V X .S P - 2 r-, w?, s po «1 ïi. II i> -5C u t? m «O B o M - S F li 'O re" BuSl u 0 u s v o S «.T g 2 O -? uo w S r-3 8_* JA -XI v» ÖJ O-J V2 Vi ft o wa S S> n 5f <3 Heit? S.S»fcf- '"-is 5 oita ÏJ -o N '2- If R P -a- o H iA-H- rn.S a g sa "fs Kt- O «--J fO «w p '-v 2'Sg ïïXfiS-S'S -ftü s g i£ Sf> <U O.S £^3 W W at 71 W ""éi e cLé! - O G bi-3 .,"3. 17. cj - -w -- -- .0 -aS ^5 |3s&|s.|c3|gë2g^ a S h -3 u o "V' a o g S a .g <B g cS es -£ u o S 7. 9 - tS O g S-tfl W W 'j- u S;*^ a 44 ff-{Z. S oJ| g gsg-k S "C pO "O "O o ho KH S O 0 3 fq Cm £3 CUQ* 0 J O ,-yj Q ctj - O 4» <k. e S A de O SJ "-j O'' ÏJH H Ö^'ig Ï.-P. Ti M u -3 P J= M .3 êo"S gW 3 ""i C "P 2 -J O -S S= v <2 c, o *ZS? g O 53 z "S Pa.S ZO g 5""0»{5 g-WB Jss 1> O "K bh S'si-a li!^ jSJ w .71 Ma w IJ ïQit &.4s 01 K 'J U W jg jcS G ir,'tj e p- ,oK '3 0 31 B "i" M Q m 511 o =f Ïp s D N li s y J» Jë fc-= tyk-rs a "O a, 3 •s ot R s .a S>j S^S.'6-a c <u a ZE =,<N2Ué-3^? 'eó 'S^S's J 3g °a 1 H y 51 iSPg* WD, g-ri o o aa 3 oo^| OOSlü ui - <(>a e S -o <W 'Cï W M - S J -S K «S 5 o cn w w '-S^ ieis r- ,S cJ 7-: u oO o v -3 li a c «r r, ^5 es «w v Pl vi 3 1! a ïgsiE, "3 5 'kil "S| ?po:ï *-1 co P -O" ■.Si ,o2 rg'p TCS 2 o X fe a S2 g o 5 S g &s Z>2-S.sc:3% eïi s m t-pn U (h> <Üf <t> I> «f> Sii-Sa sï-'a^ö O O Vi W Ci3 ru r«- éNi t-H w Qè'>r, g'«o^e^M.'flSi8 2"; §■'2^ k Jf fe) «iJw \r •*- r-—15.^ a T? m w 2 M s yÖiO^, o.S O 'O Ci L> "Xr w.-Sfrs5!® TO <L1 o fe sa <z> ,£3 te ai ©V 5^ "w M <W> L NI >»-*i r—[Yj O r W c J ,ty f -S - ,-• 4J -«« 1 ♦- HH - w sl5f#si|s2sl; af o B-o jj£ y 5 F pq s 53' S -5 5 -g S K a FS S rf 2 y o 0 <SS«h-!£ g r. H Vë-S'5r c °|||I 5 s o e-la ps 'S.S g1» né i g -3 S^'-hc-p0 >K &fl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1