E YDSE Itjr.* vS:s éÊf «|S4' ITSLAND en aangrenzende Rxken. y R A N K R Y K. ■N I D R L A N D E R co ÏZÜ s I.gs S»i l?7 3' N4. %i ar -. w. -i/ «i .-1 ■fc?c. 6-1 <f> 3*? «?r ;,7is &.S M -g 1 -Vjj - >- t^» .-«O Tfa.S"Stt^ f? U £1 MrydagiC Courant; fSt-^1 '.s "S udN essS-y-* J-g .-§ e - 'o tli rfr da H X- f, £3 V '"-'■ ;j.ia 9 3 H o std/g J*',- G -j ci- 'o n 0 O L E. N. jJRVOLG rfts WARSCHAU den 19 Mey. Be Rus-Key s'!. Minifter alhier Baron van Stackelberg heeft de be ruste Zaak aojtens de QrdlmtU vin Ofirog, waarop de Reders vn Malt ha miyuenregtwaaiige Freer fie te heb- jajt welkeNegotlatie de Malth. tie Ridder de S.-grcmof» be ep het ernftigfte am de teg*eti'.t oordige Coófcedetatk a<i nbe- Be Oorfprong van die Ptétetsüe is ais volga flits, Vorft vaa O ft rag en Kaftellan van Cr a eau jjjB 'j Jaar 1609metBewiiïigj'ngyandeAeptlblikPoolen.da 1 Ordinatlc tea behoeve yaodeoudfte Zoonen zyuèr Familie bedingdat de Bezitters daarvan altoos een Regiment 'es hoijderü Man ten dienfte van de RepuMik rebellen touiieD, en dat het Escr-filyk Oir van idfirog uitgefboiveu 7 lie 'tot Or din? tien-verhevene Landeryea ssioeilen worden detdin eene Cemmandirye der Mahhecïc Ridder- Orde, ..at, „Isdaa alle de PooJfche Palatinaaieü de Begeevtng i!et kj ben. 1 Heibgt van 0fis tg rnet de dobu van den Voift Alexander Aili in't Jaar i<$73nitgeftorvca zyode, gingen de Edelen van 'iJiMaatvan Craciu, ais bet eerftêvan óeRepublik, over tot eikiczing van den Ridder, aam Weiken dezenieuwe Comman- Jgens Inftellïng raoeft worden opgedraageöen derzelver viel opden Prins Jironmus LubomirskiMaar alzoo de blik, die toen door andere Eeezigheden belemmerd was, de cade van deze Verkiezing had opgefc'nort, gaf niet alleen dat im, maar voórnaament'y'k de Oogluiking van den nieuw ver- a Cofflmaadenr aan den Prins Jcf. Lubomirskigelegenheid 0vandie Ordir.ctït meefter temaaken,ciit zynRegtvanNaa- ieidende van zynt- Geiaaaiia als welke van het Geilagt van jfftamde. De laatftgem. Prins Jofcpb Lubomirski bragt yieErff.nis in't jaar 1/03 over aan zyn Zoon, en wanneer ia'(Jaar 1740 zoo ter Mstslyke Erven overleed, deed zyne r, onder begunftiging vas dsn Koning Auguftus II, de meer- )r dins tie overgaan in de Familie vanden Rrins Sangusho Man. islilieefe Ridder-Orde heeft, de Ordinatit op verfcheide jiDiarvoornaamenilyk by den Ryksdag Van het Jaar 1754 geeifcht, doch haar Eifvh is totheden toe vzugtêloosge- l) - BURG den 26 Mey. Zyne Doorl. Hoogheid Karei Att' Fries van TourTaxis en van het H. R: RykKey zerlyke IComniiiTaris by den Ryksdag alhier Ridder der Or dans ■ren Arend van Pooien en van St. HuttenErf-PaSmce- tiDuitfcheRyk &c. &c- &c. heeft den Heer Pierre Fr ede- benoemd en aaugcfteld tot Hooglldeszelfs Agent in 's Ha ge. IRGdeu 28 Mey. In een particulieren Brief van WAR- 1 men verfcheide Byzoaderheedendie aan het geen no- t fhndgebragte CONFOEDERATIE en den RYKSDAG gemeld is, veel ligt byzetten. s ,zegi men in dim Brief, den 29 April, toen de Rus- Afgezant in den zeer vroegen ogtenttlond alle tic Land- tegéiEk 10 uuren in zyn Hotell ontbood: Deze aldaar geko- nde verklaarde by hun door zynen Tolkdat hét,niet alleen aiie van de Keyzeriazyne Souverainemaar ook van de 'ere geallieerde Mogentheeden was 5 dat de CONFOEDE- SS- ACTE dienzelfden dag door alle de Ryksdags-Leden mlwierd, en moert be'ftandbiyven tot daihetTraétaat van 'olltomen gtflooten en de nieuwe Staats-gefleldheid van Ifche Ryk eénpaariglyk met die Mogentheeden gefch'ikt daar by voegendeDat, als de Lmdboden ondernamen "gen aan te kantenzy zig en hun Vaderland de grootile uijtn op den hals haaienin zoo verre dat zelfs de ffoltii vernietigd zou wordenenn» afzetting van den de drie Mogentheeden het overige yan Poolen dealen ïefcns toonde hy hun zekere Declaratiedewelke in a Tegenkanting gereed was om gepubliceerd te worden vervolgens laatende gaan gaf hy hun nogmaals te kennen an alles onderwerpen, en 't geea hun door den Confoede- Maarfchalk zou worden voorgefteld, teekenen moeiten "iidboden, in de Senatoren-KameT gekomen zycdes hoor- ucene Declaratie voorleezeamet de bovengaande over 's- Hierop wierd voorgefteld dat men tot het ftem- overgaan, cn na zcervceleDebattenoVerdien Voorflag 'Confoederatioas-Maaifehalk, Heer Povinskyin zoö yerUaalêz»dat men de Stemmen zou opnéemenmaar op idattes enkelde Landboüe voor een%±nifch Palatinaüi 2011deDit vond egter geifn plaats, en de-Zaak moeit vol- ijucnVolgenden dagzyade 30 Aprilworden uitgeiteld wkilyie V geen in de volgende dagen voorgevallen op zyn tyd vermeld; Maar men kun deze Byzon- met ftilzioygen voor by gaan: Dat in POOLEN ^r, tot op dezen tyd toe, eene ginqrda.lt CONFOEDE- '5 geformeerd gewordenzonder het voorafgaan ^mgar- C0NPOEf®RATaSNin ieder PaiatinutEn daaren- yjontsilsLandöftólen nkf anders dan Mdviatatïjfe» vaa "'Uinaaten zyn, kunnen zy zig het Regt niet astrmaati- - -hunnen opztgte de Forme van den Ryksdag te verande- Aralvooretis door haaneConilitueurea daar toe gemag* 58 Mey. De Koning heeft den Ridder van St. Joris K-y'en den Marquis de Croisnistretót groot Krnisdraa- -"StykeOrde van St..Louis, den Marquis de iils.ru tot Imw'? Lintdsn P.iffchcp van St. Orner tot 001"if ier van Midatae de Graavjn iPJrtoisdcaMar- tot éét dcr'SpEeljonkers vA den Dauphin, ais medé A tn Source'tct CohtrtdlctirsGeneraal van - '6«bötomnil .«ntete'flis veifchefde andere Keflieniti- -'ï v."_adïu Uatftgetn. Prins bpgéeven. es. Ciafir'fs ,-d6é~éêa ikeèf 1»*ïïóBi' »ódy5n heeit ggx daan is vooüieetfcsas om 2igïsa de Abdy la Trappe in-het Gomttnèj .ment van Qrleanste begecvenoöeenige van zyaó'goédè Viiéndea welke zig ia die Orde begeveo hdbbente béZoekea. Zedert e enige dagen heeft het Parlement vérfcheice Vergadrria- gea met gefloote DeuKafgehondenEa özqo zelfs dé Griaèrs en Deurwaarders uit de Vergader Zaal hebben moeten gisnis hetze'er waarfchyslyk, dat er in dat Geregtshoï Zasken t an groot Gewigt veriiandeld worden, Van Montauban word gereeld ,4 dat aldaar byÜet Vertrek van ds b Poft insgelyks wegens ds.dunne vin hes Brood een zoobevigè Opttand is ontftaan, dat de 'Commandant van-het Batailloti yaa.if«- v doe, 't welk ajdsat sn Garnizoen ls©zig genoodzaakt heeft gevou- n dj.n, om onder de Muiteiicgea ntec fchêrpte dbéutchieteft'. vas 4 dêwelkfe agt ge&euveld en ó'mtrrat twintig gekwètftayn .zyfed'e 4 ook de CorbK-aadaiit dóór een Steen aanzyn Hoafdgewozd." ÜTRE'CilT dsü 2 jany. ifïilWcgteatfcdrt na 9 uuren'is Zyne r.'Corl. Hoogheid de Prins E-rf - Stadhouder met deszelfs gewoon ge volg, en voorafgegaan door den Vei:! JVfaarföhalk Hertog van Eruns- iv;yi ü'olfenbuitel hier gearriveerd. Op de Exerceer-plaats aan de Buiten Cingel gekómeö zynïle Hapte hoogftgem. Zyne Hoogh. al daar af, en wierd ontfaagen door drie Heereb Géd-.-pdteerden',naa- Esentlyk, den Hoóg-Ed. \\<ttx°Jdeob Hendrik Graaf van Rechteren, Heer wan WeftsrVeld&C. flto «it den eerfien aTAAT: jónkheer Diederik Jacob van IVyl van Serooskerken, Heer van Zoalen, ntz de Orde der Heeren EDELEN ér? RJDDERSCHAPPEec den Wel-Ed. Gr, Agtb. Heer Mr. Cypriadn BergerPrefident Burga- meefterni: den derden STAAT. Vervolgens zag de Prins Erf-S«?.chouder de Manoeuvres door het Voetvolk verrigten, en fcheen daar over tea. uicsrften voldaanHier op begaf zig Hoogftdezel.ve.tothst Dejtuttiin een byzondere Tent aldaar vervaardigd, en vertrok ten half 1, veizeld door den hóo;;gem. Veld - Maatfchalk, cm over de Rüitt-ry iti de Vlakte, digt by he t Zeis- t:r - Bofcbde Revue te doen en Zytte Döori. Hoogh. toonde ook over de Exercitie en de Evolutkn der belde EfquadroUs zeer groot genoegen. Ten s uaren in den namiddag vervorderde Zyne Doorl. Hoogbdf Reis naar Amersfoort, alwaar Hoogtldezelve over het aldaar ir Gar- nizoen zynde Batsillon ook de Revue deiden eiadélyk wierd dê Reis na hét LöO voortgezet, werwaards de Koninglykè Printes, Ge- jnsalinvan Zyne Doorl. 'Hoogheiddie gitVe* middag emtïeÉthsir ook door deze Stad paffeerde, zig ook begeeven heeft. AMSTERDAM den a juny. Volgens de Br ie vet: van St. BUST A- CHIUS in dato tó April is aldaar aangèlaiSd Kapt. Bar..Volkerts, van Si. Theeras henéaards^olfaeBdfeVoorts Bar.Knuttèl vah bitór, ais mede Robb. Fagan van Tortolawiens Schip in Hegten Raat was en naar allen fchyn zou moéten ontladen worden. Te VliflTingen js aangekomen Jacob de Vriesvaii de Kaft van Gui nea, en laatft van Surinamen. Van SM1RNA word In dato 27 April gemeld dat het Gouverne- m ment aldaar zig fteeds gedraagt als buiten alle Verlegenheid te zyn, en in der daad eene zoo groote Gerufthéidtoohdals of men voor geenerhande onaangenaame Otrftandighèedente dugteh had. Den M 9 April was van daar vettrolricenl'ila.tenPauter'hsrwaards. Te Lisbon zyn gearriveerd de Schepen St. Anna i St. Joaqhiin in 109 dagen van Rio de Janeiro met Suiker, Zooi-Leer, Huiden enz en St. Pedro in 56 dagen van GranparaWyders de Koopvaarders Uwe Pisters en P.Witheim van Hamburg R. Block van A'dburg, P. Ruffe! van Havre de Grace, S. Guerin van Nantes 8tc. Te Kadix de Schepen el Vigilante in 56 dagen en St. Francffco de Paula in 54 d3gea van Vera Cruz eu uit de Havana met Tabak, Suiker, Cacao, Huiden, Koperals mede het Schïp'Jeronlmo in 45 dagen uit de Havana met Tabak Suiker cn Huiden: Voorts C. C. Bnnfow en R, Tadfen van hier, C. Roozeen J. D. Reymers van Ham burg, J. B. TerfenierVan Havre de Grace J. Bourgeois van Rouën, j.F.LondieuuitdeCanarien, M. Pieters van Bred, A. Maadieta, W. Jorki van Bilbao, Angel Colombo uit de Ooftzeeen 'dé Haven via Orient, ets 17 Portugeefche Schépen van Si. Übê's. Te St. Lucar Lodewyk Verwer uit de Córunha'; tc Aliouiten Jocheta Tiedeen te St- Andero Klaas Riemsbeide van hier. Te Genua den to Mey Haas Eiierlen van Bergen. Te CrohnftadtB. j. ViiTer van GGt:enburg, J. H.Sievers van sietts- burg,R.DallyanKoppenhïgeu,en Olof Peterfen van Aalburg. TeStGkholmF.A.WyBbergvsuScurdeaux, F.M.PiSlvan-Strahl- fundN. Ahlgreen en j. Schwasai van Rigaen L. Lamberg uit de Pillau j en te isreemea j. Ehiers van Cette. Te Havre de Grace H. Gerbrands -5 en te St. Malo G. Wysbeide van Dantzig j teRoüeaL. Hilmdroom vanStokholm. .TeOftende J. Kruyder van AlematteT. van der Hoeve en Jsc. Ports van Nantes, A. O. EyenevanFredrikshaLT. Mariendafcen j. Laao van LeverpoieT Halfuigt van Londenen Jan Lubbo Luit ait de Ooftzee. Van Lisbon was vertrokken J. BHelioc ua'arHavre de Grace. Van Kadix P ie Mocier en D. Klos naMarfeilie en F. Cocén na Mallaga; als toede den io Meyvaa Altcarttsn j-H. vanderühena Bergen in Noorweigefi. Vaö Alematte Klaas Reaeman na dc Oofece. Inde Haves van Croifte lag gereed PieterSieeswyk^ ca te Ofte h- de Haye Fokkes, beide ts? 'datSoftzee- Giller arriveerde bader aaderea iaTeïïêl Ssrouel Steénvéldvah St. Crux in Barbaryeaen tneer atsdvrén uit de OolLeé. Aan déze Stad zy* zedért dris dagen ruinï 30 Schepen aangeland, ffleereudeels uft de OoftzeewaaroedcrP. JdharittésénlnikfeC.dc Haan van PerfiauF Luytjes atvens Veile aiidere Vln Dahtzig &c. H GRAVENHAGE den 3 juay. De Ridder Yorkö ,'AmbiSadeur desICoaingsvan Groot-Briusnuieaheeft icet Leder! van Staat ge confereerd. Be Heer Na.u awegens Friesland Zitting hebbende ter Vergadc: rióge van de IkercB S'aait Generaalis alhter téritg gékoKiëh én ia Ivooggtra. Ye:g3tkrici!;''raHckeeiies2. Menbcafctvd5ng.dat ilunue Qobrl. hKosicgl.Hbïgfceédettin vclmzaktéa.WtÉist.dóp.het Lx? zya,aanjjèkosjen 1 Vóïftclykt 'Giudctea gau. LÜ-^.r w-r.tt g. .-7 enicli.e tïeta "di s f0 d! \-j- o ■g h c o S g S a -a J "t! f 5> Ju I O M' T? Cf; ^=3 :,f O fcl •S Q t. 's 3 s J o c K-i O q K us-e.r fc v~-a >.S P -• - -v d W -p O s «t -- b" tJ3 4fs» e ^3 •rt .Y.fe o 3> G Iffspl *rf, ajS, l O ix. de '55' Qrl fi.I 'i'b rl 1 c/.ë dt a «3 Vi £3 -VJtJ Ö- e - -« 5y '»T i. 9- A m *c u x IS P w-Mcd y, o, w 03 ,tS -o'f |i i ^?vlï -= O C fcj o?- eS T 0 g -S fl S> >-^ R F» tl S3 ÖJ C3^> d-J P. (O. ÜQ-'o'S c< OJ o> t GJ<: - <èA V V«i t-i R feO r - ,"2 L-i C> 7-a W (-. T-t c. ?-» GJ R 3 •Sis eStSj^nS li agS-sls Zyyicï o g««£g« Pt! y> ge «Sfci g'S S ^3 XT gj gfttó 9 IS O Ê4- üs P. gfc *-"A |S 3 S sf S C_9 (iü- 1^■'S e LX.-H' Sp i Wea ar; y s'Sb - 25 S«S*§8^gfg!?g'S-& L. S 3 Sg; Q - S-W 'Z >-. '4 S ct -q '«Si edi S K Q O J> g «tcT^8 o "o 4 1 .33 P0 '1-* a a» J) H a H V u 5 G 'C 5 S «I pi y M - n. .s-^ g w c-£. V. >Jd u jg 3 ÖhJ'-S.Ö 3 GS a Si ïr!0 ft O «- 8«Sa O Ofiw-sta -a 5* <d bi tJ ttS S 5 D <4 H •-» tï- -Vs x'D 3 03 x3 0= b <H S G -• pcj 1. a» u u r.-o -* JAS c G. 5 6 tl O g* c té r c n M ti "ff *t3 &3 o .bi (js s o o5 J OC4 i tiS e es 53 a 2 3? B, .2 r1 s 3 K td o S i«" ,m ra H "Q3 Tl t-\ 2„ b w O gó g od Ö'fg t s M - o -8 5 él-hu. «y wi -to - O O- 4J> o ftt, <U 2: P*> X'. «Jfeassücca 8 3 :S a "3 L «a R-fc Syf S q .U o 4» D- tw fa y - 5 ,fc '3 S g'Sii y, -s w - M O |K «s 3 a| S s 1 S's-.-s-aog s 2 g 3, a-g J,g eg'tr^S^ «y >0 -c/ o t-a £>3 S 2-12 "S *~~-3 0 w a- '2 g 8=1 ~'4é ..'2 S -:- '3 C egJt P*, (J 2 r*x r- 5.» C O rv 23 ^3 g. CL «w V- n ^-^. ft v p ,bs X Z 'F: - M <-> ?-r Gr-J èü- - CO R» fS" *5 2 3 «"W S «S. cry' rwi. f-j»,. pj 'L c; IN, ry O t—I S - 5ig ó'L f g a o 2 -a g és! a H al g M 2 Pd .'3 fe d. «Ngjrg-ó^ï ëSjit» S, y'j5^(È <b.S êc!1;,% o> L ai i— r .- a p o- w., r£} --i S v' S té r*- uH "s.s -. r? - - -.gg-f-S g >,2 H A s: a a n t' k g v vr -é??J 2 53 .wi -I s - ..5n«-S5«SCSI'S e "a N. a és "E M sp 4! g "r. s,éHu -)ïFS»«S '=.r<- OXOS'wN»' U ta ra S«g.»§ÈS«.S| jgl l '"SiSmtaïiS n S it'? §£53 e>.'S s s P||aHI§a»|iïii a'-* '3: ssBM d "S 2 »J r"t2- 0> 0 P Or - tG 'y T ~S ,~y 4 (JH - 9 0> M es" -«• O.' ii 'W aJ^.gS||-GS4ë25-|d{, 5i 3 2 S F 8 is S.-S •-• ^5'.: z'n, UM.S a «w c/ L. ,cr p -xJ ,?-vf C ia L. P rï' v W'.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1