L Y D S E OOST-INDIEN. gil 4i i77 y N< 5J 2 Courant» m jdiil flW igsH lAI ATAVIA den a6 O&ober. Den 14 dezer Maand is in a'le deKéïkcèdèzer Uoofd-Plaats, opde Rhede, ea ten Eilaa- de ONRUST t'enplegtigc DANK- en BEDE-DAG ge houden ingëvolge.de üitfcbryving dewelke, gedd- ÏöATAVIA in het Kafleel den 8 06..op dén vandeEre- hoelcD, enden 2 van het Stadhuis afgekondigd wierd: Onder take Drang redenen tot het doen van deze openbsareGodsdienft- f.jjugac zyn dc volgende bader 't oog gebragt in dezer voege Ifeat.winueer men teifens aanmerkt hoe dat de Onheilen oüzer Ijiatm in veelp Opzigtea de onze zynen datbehalve» de nog iiom'ends Sterfte onder het Rund-Vee in ons Nederland, zelfs 1 de Online zig uitftrekt tot de allernocdwendigfte dingen, en Lts racer en meer toeneemt, volgens de jongftoEerigtenwan-' eenOog vciitgd op den, eer kwynendën, dan opduikenden, -virionzeMaatfchappye nevens de Rampen van baate Scheep- jt; itacneermen nagaat tie tegen alle Menfchmogelyke Voorzcr- aan nog al Grafleerende ea onze Land-en Zee-Magi zoo jam- Me beukende en verzwakkende Sterfte der Militairen en Zee- tcnden,niet alleen aan deze Hoofd plaatfe, maar ook opde uitko- tóeScheper.wanneer men bedenkt hoe door de inkorting van Vnurberg in het Diftrift van Cheribon een geheel (luit Lands JïyneBewooners ts te niet gegaan; wanneer men eindelyk ook Iteft op De grooreen cjroevige gevolgen voorfpellende Droog- het tegenwoordige Jaar taifoenWie kan of moet daar uit niet [iikeD,dat GOD ook met ons iu tegenheid wil wandelenen dat Tostyd is om de vimrigfte l'meekiagen op te zenden tot die h He- iKoningdatHyonsnietftraffeinzynenToorn, nog kaftyde in I Grimmigheid Want daarin plaaift dat alle deze opmerke- I blyken van zyne regtvaardige Verbolgenheid^over ons Land lik Zondaars - bekeerende Uitwerking moeiden hebben veel jjea deWeldaaden de Geeft van Ondankbaarheid en Troüw- d, tegen de Bezoekingen die van Zorgeloosheid en Onver- igheid, tegen de Opwekkingen die van Losbandigheid en On- fcenftigheiden tegen het zoo wel verdiend Gebrek die van ped.Pragtcn Weelde by ons Zondig Volk doordringt, mag tmtners met grond öugten, dat de HEERE die zoo Hc-ilig als Kieren is,en die met zyne getergd. Wraakc veehyds langzaam, fcltoosgewis komt. cene ganfche Vernieling zoude kunnen aan naderen niet een Volkdat oen Ry dam zyuer Langmoedig «zeer veragtindien wy verder de Roede niet wilden hooren, (Geenen, die ze belleld heeft. Hooge Regeering dezer Landen dit alles overwoogenen het (derend Vertrek der j -.arlykfche Retour-Vloot na Nederland in (hing genoomen hebbendeheeft in haare Byeenkomfte van iezcrgoedgevondentegenWoensaagden I4dezereenpkgri'- 'NS cn BEDE DAG te -doen vierendoch, ware de Sterve- it'tot te be Weegen, met zulle eene Gemoeds-geftaltedie den lier Geelden wel-behaagelykzy .enzynen billyk ontftookenen Va onverdiende Ontfermingen zoude kunnen doen verande- jert het begin vau de maand APR IL Iaatftleeden is by dit en t inéere Gouvernementen het volgende voorgevallen. I: APRIL wierd de Verkiezing van den Onder-Koopma n, Ste- jelsian, tot Diaken, in plaats van den gedimitteerden David Myde Gereformeerde Gemeente, goedgekeurd. Diendag pHeer Hendr. Wiebens,Refident te LampangSamanca, her- ïsatboodenen Hendr. Godfr. DuurkoopBoekhouder op 't Vaarwaterin den Dienft van Negotie-Boekhouder beve- petTitel en Rang van Onder-Koopmanzynde de overige Be- ju van den Handel op^ tpan nog voor een Jaar gecontinueerd. [7wierd J. D. Winkelman, Opper-Chirurgyn alhier, tot Op- Titrgyn van het Kafteel te Malacca aangefteld, in plaats van. (ichewich, die na Nederland verloftis. Den 10 wierd de iade Sergeant, Hegelmeyer, tot Adfiftent gechangeerd, en tot p vin Lampavg Samanca aangefteld. H8 wierd fin plaats van Pierre jeati Louis deFilIetaz, die van Mei herwaards is verloft) ais eer ft e Pakhuismeelter, met J Rang van Koop'man, beveiligd de Onder - Koopman Hendr. nohtfonWyders als tweede Pakhuismeefter te Naganapai- je Onder-Koopman en geweezea Sccunde opSadrupatnam Mimons; en in den IaatllgemvDienft dè Boekhouder Mr- Me NysEn als Pakhuismeefter te Paleacatte de Boekhou* tMar.DörmienxVoorts wierd aangefteld tot Laad Meeter wonder Adana Gotl. Henken tot Hoofd van de Militie op («Kapt. Joh. Ernft Gotl. HazelmanmetTitcl en Rang van I'a plaats var» wylen den titulair Maior Bonte: Als mede be- |tot/itfp;>£('n [ïe Lt. Chrift. Cable; tot Lit aten anti de Ven- joch. Winkelman en J. Hendr. Homburgen tot Ven- (Adjutant Joh. Sim. Koksz'ynde aan den Opper - Stuurman pseueeftei' aldaarJacob Hartmande Titel en Rang van Moetevoegd. MY wierd aan den gem. geweezen eerften Pakhuis-Meslier boekhouderteNagapatnam P.j.L. ds Filletaz, vergund r> behoudens Qualitett, teblyvea. {Het Vervolg hierna.') V R m m m ■jet \-m titel A N K R Y K. den 30 April. Byeea ARREST van den Staats-Rasdiü Pczer word de Aftolftag der Q iitantlen vac de Finantie pxUitdc Vereffening, welke by de ARRESTEN van den M";n dato ai April 1771; 13 April en aa Nov. 1772 no- 'tdobaftc Ampten ia het Parlementden Hoogen - Raad alhier van het Jaar 1774 tot 1783 inclufirte 1'"j Jaars bepaald op één Millioen Livrei, endaarwor- iwee Millisenen voor dejaaren 1772001773. _r.s v R*r - Baaken waar van men zedert cenlge dagen op '''e Proef heeft genoomen, fchyneo te voldoen S '«-Ike mac daar vau gejjad heeft; want dezelve '.Veer8FranireMylen ver; men zal de Proefhce- eu om te weeten hoe ver het Ligt van dezelve by ïiiiitig Weer zal kannen worden gezien. >T s rlande n. -r - -^«tniMvy. Toen'ia de voorlede Week is -deBiwgt teflchenWoc ",-sg ei Donderdag het eer/te 8at, van het Reg. van den Generaal^ jor Acroniusna Deventer jnarfchcerend.alhier overnagtte, o.vAond tnlfchen r enauuren inhetCarpide Garde, waar in deCc^ b van den-Col. en. Kapt. Hixenius gelogeerd was, een felle Brantp waar door 8 Man van die Comp. het Leven verloe ren, en 17 Mat; ,/v'aar onder één Sergeanten één Tambour, zwaaren 8 Man ligter ^rand wierden: ia Man kwamen er zonder lerfei af; zynde éét?' -rgeaat eti 4 Man niet in den brand geweeft.; Alle dc- Monteering is ebrand, z.00alsQokdeGeWeerenen Wapeacn van éASergeant, ?.ïnTatubour.yn38Manzynde de.LoopenderGe- wveren enSa)> Klingen buiten ftaatgebragt 0111 gebruikt tekunpen Worden: öiofc alle.de Bagage var het Volk dezer Comp. verbrahd, zoo dat er niet i ecralsééneRantfelisovergebleeven.. Van het Co,- de G.arde zynalieen de Muureii blyven ftaan En van de gekw'L.'.k Maöfcbxp. zyn den 30 April is het Hufpit3al een Soldaa t en een Soidaaten - Zoon overleedcn. AMSTERDAM den 5 Mey. Te Smirna waren volgens de johgftë Brieves: aangekomen Sim. Budehich en Math. Chilich van Saionica. In den uagt tufleben den r 5 enaij April was op Bornholm vergaan het Schip van Chriftiaan Ereuvan Wismér na Riga moerendemaar het Volk was met een gedeelte van de Takelaf geborgen. - Van WESTSCHELLING word in dato gefchreevenDat den 30 April aldaar een Noords Scheelde is opftrand gekomenmet Hout gelagden de Lading en Takels*:ie wierd geborgen. Te Mallaga waren ingeloopen de Hollandlê Ooïlogfchepeh DÉ VENUS en de THETISuit dé Middelasafe Zöé.' Te Lisbón zyn van den 4 totden 10 April ondfer anderen gearri veerd J. Jelles van Hamburg, p. deiFano van BajonneTh. Perrand vsd Nantes, en j. DyraondvanBantry. Voorts zyn aangekomen te Alicanten A. Dirks van hier; inde Corunha L. Verwervan Seviliente St. Malo A. P. dé Vries van Rotterdam, tè Bourdeaux L, Sjoerds uit Vriesland* en S. P. Bovoort van hieren te Bajonne C. Th. Geeft van Hamburg. Van Lisbon zyn vertrokken 1.) Ak S. do Caréo St. Antonio Almas en s.)N.S. da Guia St. Rita na Rio de Janeiro; 3.) Bom Jefns d'Alem N.S. ia Efperanca na de Bahiacn g.) Bom Jefns dos Naveeanïes St. Joao Ntpomuceno na Paraibo ócc. VanKadiX 1.) N.S. de Bogona na Carthagena in de ludiènft.) N. S. dc la Mifericcrdia 3.) St. Margaret/! alias fieyn -i de la Mar4,)TV. 5. del Carmt alias tl Principe en St.Thcrefa dt Jeftusalle na de Havanahebbende tot Con voy de Schepen If Oer- tradis en PEfmeraldaWyders de Koopvaarders N. Pieters her- waardsM. Foekes en D. G-Lolling na de Levant &c. VanTrapan/AndriesËngel herwaards; eh van Roebelle Gerrit Douwes naar Hamburg. AMSTERDAM den 5 Mey. De Heereh Be windljehbersderO. 1. COMP. ter Kamer alhierhebben met het gearriveerde Schip Rilbcm, alsVcorzeilder van de RETOUR-VLOOT Brieven van BATAVIA in dato i.6 OBobcr met een Lyft van de Schepen welke in het Jaaf 1772 aldaaruit het Vaderland zyn aangekomendoch waar vail reeds twaalf tot de Retour - Vloot, naar aanwyzing van de daar van publik zynde Notitie, geproje&eérd waren. Volgens de voorn. LYST zyn dan te BATAVIA aangekomen Op den i4Febr. 17j9.de Tempel, Kapt.W. Koelbier, van Rotterdam Den 14 April Botland, Kart J. vanVoorft; en den.7 Mey Popis»£- burg, Kapt. P. Drooge beide van ZeelandDen 10 Mey de Both, Kapt. D. H. Staring, van AntfterdamDen l£ Mey Vreedefttyx, Kapt. A. Keyzer, van ZeelandVr.tdelu.ft, Kapt. W. Silveftertl'eft- Friesland, Kapt. G. Spring -en 'de. Prins vjtn O ran jen, Kapt. C. Eggers, alle drie van Amfterdamals mede Scbaagen, Kapt. L. van Roopftad, van HoornDen 17 Mey de Vrouw Margaretha Maria, Kapt. J. Ev. Drillioger, van Enkhuizen: Den 19 Juny Zuidbeve land, Kapt. L. A. Haltnanvan Zeeland: Den 26 Jtttiy Honkoop, Kapt. P. S. Floutvan Araft rdam Den 12 july^r PaauwKapt. A'. van der Wevde.van Deifr: en Groenendaal, Kapt. C. Pieters.van Amfterdam: Den37 July Willem de Vyfde,.Rept, J.Rondekrans, van Zeeland Den 15 Aug. Nieuw - Khoon Kapt. P. van Prooyen enden 17 Aug. LeyderdorpKapt. A. Kikkertbeide van Amfter dam: Den 18 Aug. de Maria JacobaKapt. M. P. Moöy, van Hoorn: Den 25 Aug. Ktoonenburg, Kapt. J Verburg. van Amfter dam; en dt Jongt Samuel, Kapt. G. Ev. Pupke. van Zeeland: Den 20 Aug. 't Hups te CrooswykKapt. F. Wilard van Rotterdam Den 57Aug. Rithcm, Kapt. J. F. Lindeman, van ilcelaftdals mede Schoom.igtKapt. P. Thyfenen den 5 Sept. 't Hup ter Mye Kapt. S. Bothbeide van AmfterdamEindelyk den 3 Oftober de Mercuttr Kapt. C. A. Spin van Delft. Kapt. J. F. van Selouw fchryft uit de BERBICÈ in dato 1 Fe bruary dat hy den 13 December 1772 op dé hoogte van 33Gr.cn lengte 356 Gr. 43 Min. gepreid heeft het I. C. Schip JUNO, a Kapt. P. Verkerk, vin de Kittlt&Rbtterdam na Batavia en China beftemd,cn het welk zyne Reis in goeden ftaat voortzétte'de. Brieven van KADIX in dato 13 April behelzen dat men ?.l- n daar des daags te vooren een hevige Aardbeeving heeft gevoeld» die twee Minuten geduurd, én een algemeene Schrik en .Ontftelte- nis, doch gtlukkigiyk geen Schade, veroorzaak: b.eeft. Volgeus Berigtén van LISBON in dato 13 April is aldaar op dien dag door Lekkagie iugelotjpen het Schip dt Catharina Kapt. Fred. Harmons, vau Alematte. 's GR AVE N H AGE den 6 Mey De Ifeercn Staaten van Holland 1 en Weft Friesland zyn gifter en heden weder vergaderd, cn.de Hèeren Gedeputeerden van de Hollaiidfche Admifalitéits - Collégicn, té zm-, iaën in Befögnes geweeft. Men heeft vydingdatovcrleedea is deHerr - Nolft, Oud-Raad der Stad Veere&c. Men heeft tydia'gdttdcPftusdea 19 April in één Conftftoiiede Heer cn VifcontipGirutid en Conti, dewelke als Nükcii vin Z. H« by de Hoveh van Ween enVerfailUs en Lisbon refideeren tot K ARDINAALEN als mede den Erekat ''er aft. de Columbra- 110tot Secretaris van de Congregatie der BifFchöppcn enftégn- lieren mitsgaders dén Prslafit Franpifco Xaycrio. de Zèlada, tot Secretaris der C ngregatie ydn het Coneili -heeft benoemd ;Wy dets datdé^tus'd'. n 25 April In eeft tweede Conftftorie d. Prèlia- ten Dtïcf en g;v;/é/k insgelyks tot KAlJDlNAALEN faicreëe M ren en' dat sis dan o&k de KULLE beftjJzendé de Vèmiengnig vsndê dOClETLIl Hr JefuVtu zaVWördea g^tiWiCeéïd." i> n; w 2 s M A" «o r ja "- -in <U O SS; n n p sï 8- <3 T1 Sg-S e-^1 c 5 S n 1; 4» s 2 fe s 52 Si C cl <U F? p e g g B| Ê5 ghè hi E> fa» a rdj O ps >s« 4 •yix.., «9 'SeS.4' •b -1 r -S a -C32SÖ «■-» z 1.3 - tj ff O T s-êv tvo H 'U S Jk S f cs S'„ 4: o - So B g SS« -M T a gr 6J Bttï >5 -Na (A cj 63 o> 8-3 O. Pü e -a fi rJ, f C - O «fi, 6 g c M ,0 5 g ?- "2 g O f"-s, '^r vk cs p J 4^ U Jo '2~ <S s l-S I .0 g,§i a p-, jji -fc CO Je cJ r cu <U ch r. Cj r-r* d.» ai, C7Q F- 'ZM Jïït.-i;'? gf 1 o I'S I CS 5 H «d rt\ <-t ei «-» 1 ijf, :tZ "D btO l ca •J-. oj te tl c-ï -B ajM N 5 s 'S -§ 0I3 -5 s J S2&I-3 f, 3»5 i2 *3 A 'es .rS-T:** A3 w V' V 2p'13 2 3 o» >.T3 S ft -3 s ^>1 -3 «a^ssj éöch g g-aü a P C tl P. T3 y- wj p, w w 5 rr. "S JU- S - tb4 7s SL S a o 4» P u s - K* 5J W L gd- M3*-1 t-2 3 63 ?3 rp rt O J3 m g M 4» ':p - -3 g Ï5 g O •ri u i/i T er i ra N3 TD té jsf:s g B®.-ö tt e g-e-H Z%%MJS-g,r» c 0= ïs S c ^5 o '5i~ 8 c c 1, -3 Sï!«£ «g ëWï 0 S2 5-SSj^ §S« 8 sS e» r u-i a CO f, <u o 3 a „5 23 C? «u G» $3 as tv: Ü-S™ «™9H o 5 Cc cj f ed I 0 Siöi0 8" .««g H jw Sw -g <QM w JE» Cd- M rS X o W <U W a> .ai c "C -1 O P> W Si ■5*-3^§ E5««i?ïïy C "J j S JU |J- je \M fë 95"a-3S^8',s« S.® e c vag 'N ra «ÏO'S" IS c -(S -<=1-5 .s S="--cy3 55-;^ S.4l| T> Hj- ft.» t*o f." ei csj* cd ^3 A 2 a «s Qj 1 <U<=H S n* O Ti n* cd v; tu o -a rz f£g< - O, o a .rs a bi) e w s~t v s w T, fe _g p '5 bTi - r.-j V. Th 5 /C t> co 0 fel|i e o? S - o .^4 C-. o ^4» G'-J 'GT G.- 73 feC ïS!' C Tl v Cd 3">. j> f- w X-S- - - s -Nk "O ,0 rs ïr 2 a - .5 cs CS Jg Cf -L. r_) vs - C- - <D «f ®2 'pfcö z -t? ca r: c S, O g ÉdïS-g.S<ÏÏS al S i ^2 ca f1 CJ £3 jbs- T3 vel rj CJ N V '-G 7% S S>» f»- s ^,5 c «1 JT-..y if s g-ll-f5r-g.«a 'S S 32 Ü".S O s O r> h - "■I5~,Lg sk> CA W C ;n5pe"855>4:i<,H Ss-iisSècv."2; st Pd S> •?-» S3- "ki 5" "O o "1" öS CC M 5J 1 N -I K B g O u's q cj CÏ >.0 Q w &.s üisfe^.sS:" k^y53 «ff bJ U VJ d £-.5 8 X- 33 ei - - 'a 1, sSh o Z 4o= -3,-a 0 gcs sè2 Hu a t= ,S O -<^-3 5«l'a 2 c 4» «a- tï tï C- .U 0 1 c a b£ 2 o li ie -I S 2 55 CL, S N 2 c x - - c c;..^ o ft gsj j - c aIsai sleS: r rs 2 ft v.45 r „3-g c|;, Ö-. >- gs ■^-3 1 "5 S r s£2 ft--s «<§"g2&.S£55g®g®«f QJ»j< o JJ.E-és S'Si! S 5 'V- - ij i PC "cï 8 «té g 'S 3' k a S 5 "E s 's (J?"EsgcB S2® S fs Lü C-, cl 11 'IJ T? re M - re c 52 :s C' F r- 5 "T3 J; sr. OA j3 tu r,. >gglÜ S 8'C C ju' p -r, - T br. r o <yr - T*i - :a 4. o - fi-* 5-- 7" ft 7' - - T - C'PÏ èin-u S «Tl 9J Kr 5 i H 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1