sr YD S E 8 a >.s -ö w 2 0 tl o a B e .2 e 2 s g C c c i V-ity-digit .£oü?aiït. u s L A N B. r a den 6 April. De Bezvcaarnijfen tenlafta nr.dePOOLSE NATIE en waarop ditilof deszeirs jtiiter.f:ci tegen de REPU8LIK van POOLEN vol- 1,5ns denu gepubliceerde DEDUCTIE gfondveft ,m ILer van in inyn voorigen bereids ten gedeelte ge- iiuld is, beftaac hoofdzaakelyk in de volgende: Lr dan zedig jaaren bezit en bebouwd de Poolfe Na- jjljagzaamerbantl rceeren rneir buiten haaré bepaalde u breidenren nadecle van de Rujftfche Onderdaa-ien Lijert honderd Quadrant -WerJUn vet en vrugrbaar pjof van Rusland heeft zulks zoo wel door Plans en L„ sis doorf ublike daar tegen gedaape Vertoogen én Men beweezentor nooit daar omtrent eenige Vol- Mjcregtigheid verworven. Daar en boven hielucu'de twr Lsnden hunne Ónderhoorigen fteeds gewapend [iBdeOnderdaainen van Rusland een buitenfpoorigen loodati als men by dit ontweldigde Land en de daar door r Schade de Intreftcn reekecd van een zcjligjmrig nik, zal men duidelyk beipeuren dat de Waardy van Ifittanfie van hetRus Keyzeriyk Kofrceds buiten maa- lis tog niethet voernasmfteIn het zevende ARTI- a het TRACTAAT't welk in *t Jaar 1ó86 te Mas ten wierd, ftond het Ruflifehe Hof toe, dat er een Stuk Iarriere gelasten wierd, 't welk eene van de oude Rriitingen was, en de Steden Rzyfizw,Trcchtamirozo, liftny, SokolnitfCzariajf, BobrotaienBiitjzyn yCïfgïror; en Kryloso ipzig vervattede. Deze Ver- Jfchiedde om des te eerder een bloedigen Oorlog te doen (en een goede Nabuurfchap tuflchen twee kort te feoendeNafien op een vallen voet te brengenen.hier t, ia aanmerking van alle .Oyertreedingen der Onder- Ide Republik Poolen ten aanzien van deze gemaakte fc, bet nooit veraiieneërde Regt van Rusland op het Irilre-Diftrié wederom vernieuwd is, en dat de-Re- Iwelkcde Inhoud derTraétaaten Piet in agrgenoomen ■Schade moet inftaan, welke men aan de zyde van Rus- tevaneen Barrière geleeden heeft. tie voorn. Barrier e-St'pulatie niet clan voor een ze - Maakt, dewyl, in het TRACTAAT gezegt wierd: Itaiere flegts zou duur entot dat men daar om- me andere tvyzc in der minne zou overeen geko- P heeft Rusland in dij Snik geen den oinften Afftand piflfgedaan, maar hetzelve ftrekte tót een Onderpand parzifcpbèid van den Vredewelk Öndérpan4 de [joonwederom krygen moeftals de Uitwerking van b Jet daad gevolgd was. Maar die Kroon heeft deze t vee! moeite ook daar omtrent gedaan isnooit tot een J:i#de|cunuen brengen. Éten eigenden zigqiidertuffphen dat Stuk Lands toe, etj Itktzelve de vrugtbaarlle #n meeft bevolkte Diftricten fc: zelfs trokken zy, tot bet grootfte nadeel van het Rus- IjieOnderdaanen uit Klein - Reu/Jen tot zig, waar mede l(lri&en bevolkten, ja zy wierden zelfs, doorliet doen pinhet Ruflifehe Gebied, met geweld weggevoerd: (eUfutpatic metkenpis derRègeeringe van deRëpublik piedde, biykt hier ait, dat.men juift een tyd'daar toe uit toriusland in het Jaar 1711 met Zzueeden en dePorie [gewikkeld was, Daarenboven hebben de Po- lltldiaggegeeyentotdeDefertie uit genoegzaam alle de po op de Grenzen als in het hart van Rusland, en men be- [bgeialvandï.Oyerloopérs drie honderd duizend be- prdeAfitaaiuielingèa van dezelve te reekenen,die door pos,doch te vergeefs, gereclameerd zyo. Hierdoor pbrfcouw in Rusland veel lyden,en de Eigenaars had- Poeite om de nog overige Boeren in de Defcrtie te verhin- leder Üverlooperuam het befte, dat hymaarkonde Fiinjt zig als Geld, Paarden enz. en als men Volk agter when terug te doen komen, wierd dit Volk buitenlpoo- Iwdsld. pendePolakkeu ongemeen vee! Schade in het Ruflifehe l'HeGecfielykenen Kloof er s toegebragt zoo als fhoop manfehap dewyl tegen deu Inhoud der TRAC- r V3a Qliva Moskous en Warfcbau de Republik wille- f de Plaatfendie tot het invorderen van de TOLLEN he- |h> veranderden her getai van dezelve vermeerderd pR voorbeeld dour die van deu Adel aan den Dnieper nagevolgdfeboon dezelve geen Regt hadden of ACCYSEN te eifchenin zoo verre dat dikwils WoplieJen onder veele fckoon fchyaende Voorwcud- FF-ocdetdeg zelfs in Gevangenis gebrag: zyrs &c. c. SP A N J N. iil"n ^r"'' ïï£t Schip te Thctisvas Honduras öa Fdemd en voornaamenttylt met omtrent 1800 Ceroe- >°Waaden, is den 6 December byde Kaap Atocha vér- ®en beeft var, de Lading niets kunnen bergen dan al- B%ipage en de Soldy - Kift. ISLAND en aannrenzende Ryken. r ~,}7 De Graaf van BlSmegeiti Broeder vaft d 'er vaa Boheemtn, word eerftdaags hier vtrwagt :a verftaat, niet alleen tot Kevzerlyke geheime Raad Hoofdman van fiat Rlarkgraaffchap Moravien saOok word verzéekerd dat de Graaf vaa P'ets- >b Afcezaat van dit Hof by den K'eurvorll Li 5, rae,<^ Waardigheid van PrcCdcnt in den Re- te Grdtz, Hoofd-Stad van Stierntarkenizal worden Ujj!5Ven u'c het Bannat van TemeftOdr word g^gt waarvanik ia my 11.voorigen gewig.gemi tkt tavoorteede Maand in difGrasfichap gévallen, - -TveaheyjgewSssrra als atédedooi overftropjujtig 1* van tie defe.}vieren f lïhei' door zyfi niét allèert de 'bezaaide Lati- s den bedorvenmaar ook eeuige Mcnfchen neffens een groot ge- ta| Hoorn Veé, Paarden, Schapen enz. omgekoaieö, eh men be- gtb'ftf de Schade, die daardoor veroorzaakt is op meer dan een Mil, lieen PloryneB." VRAM K R Y K. 'PAL.YS den 23 April, Men Verzèkerd tegenwoordigds't de Tóe- rnftiiigvanhetEi'quaderteTOULONgeftaaktis,en dat aldaar flegts -drie Oorlogfckeoen van Linie geëquipeerd cn na Breft gezonden zul- "g gj Ien worden om onder het Departement van de laatftgem. Haven te "K Si II- «I ^••33 ïl Ch op M - a ;oö a V 'NI «O a pj ia -§ tiO O W-d s'g bC CJ «"a I s2 fc n -f ti «l «128 s.ö's a r. <STC y* 7 9' li® TE S -Ys g, o> <u Jg n> c n -.t: -2 d 7 3 -t-i b*, s-1 cu TÜ O G3 W OJt g CA VM.d vB e g •- It r~Q ,20 5 c fV'f.Sa 0,1 »-• Cl I n pa? 5 S 1-a 3,2Q« dpS •faëc3^^||a,sf --5^SJ|gS«a's'Sse O J n r 'CJ o :3 - - e#o "eö Cf a >- a g a iS «ia S s 2 0 y '8 s vt 53 g° s g.YL.S s 1> r- O n p o Pë.fuggS S :&s bJQ O CJ u ^2 'J •T* t-rj 'O "tS'^só^8! I' v'ë" S - ito - g:1 o >i ru3 cl 3 S? r~i S>> r O 2? ikMX' aS* w, O t» §.1 e®-6 ÖJ P R3 CJ -LÏ CJ TJ G es !-3 r Q» S cj "o - 'f fi C'^§ÏNüg?0 p ■jS g'g jg «-g O w C-i-" -agg trj O "S O Dat déze Vloor^die één der groo:ft£ zal weezénwelke onder de Re- S Q gééfing van LODEWYK XV. te Toulon is uitgeruft, uit ttaadïf "B O Schepen valnLinie en zes Fregatten zalbeftaan cn gecommandeerd - wordep door den Graaf iTEflaing Lieutenant Gcriciaal en Ridder van het blaauwt LintDat onder den voorn. Graaf drie Ridders van hetroode Lintwaar van er twee Chefs d'ËJcadre zyn zullen, het Gebied zullen voerenen dat het Schip teZ-tw/naiteecvoerende 80 St. Kanongefchikt is voor don Admiraal Graaf d'EftaingNo pens de Deftinatie van deze Vloot zyn de Gillingen zooyerfehtllende, dat het beft is om de oitkomft en de n/d af te wagten. N E D E R L AN DEN, BOOR. N Jen 26 April. Heden «de Wel - Edele Geftrénge Heer ANTHONY CROMHOÜT, Oud Scheepen, tot Raad in de Vroedfchapea de Wei- Ed. Gaftrenge Heêr JAN JAGERRaad ch in de Vrpedichap, tot Thezaurier dszer Stad asngefteld, beide in 9. Sm S fe: e s o^s-Srilas ho c J S -s a ïlSg i-5 e -gt-È plaats van vvyiea den Wel - Ed. Geftrengen Heer Pieter Scbellitsgtr, Oud Burgemeefter &c. AMSTERDAM der, 28 April. Mea vcïftaat dat door de Ed. "dS «SB ff Urtl WVJVl V1C J[>U. - 2 Rï Agtbaare Heeren Bewindhebbers der O. I. Comp. bellooten is hetS '2 S 5 -# S te géproje&eerdc Schip de Maria Cath'arina, hetwelk onder Com- 'Sgjty'S S3.i ó«J o g VAP béftemd is j vaa g t o -j ft rnando van Kapt. Mtchicl KopiyC na de KAAP ueireiuu is - vau -r- c.; v Naam tc veranderen,cn,in plaats van dien, te noemen DE HOOF. S T«Lisbon zyn gearriveerd de Portugeefthe Schépen St.Luiz en St.Jeao Baptifl^ beide in<S5dagen van Maranhao, als mede No/tra Senhora da Boa Viagsm Corpo Santo van Phercambucftgela den met Zool -Leer, Huiden, Suiker ent- Wyders de Koopvaarders C. SchiftérvSn Koppenhagen A. Weydemau van Fredriksftaöft Booyfen en J- A. janfea uit Nooriveegen, E. Agar van Genua &c. TeKhdix de Spaanfe Schepen N.S. del Rofti rio y St. Francifco de Afis in 51 dagenen St. Cbriflobalm 57 dagen van Vera Cruz en uit de Havana aaetSuiker, Tabak, Campeche - Hout enz.als mede Jeftis de NazareiiO en St. Trinidad alias tl Faboriobeidé in 61 dagqn uit de Havana enz. i, A.Lundftroom uit IerlandS. Kermais uit de CanSrieu, H. Edftrom van StokholmE. Kent van Bilbao &c. TeMallaga Jan Brand vanhier; en te Alicanter? C. Kray van Ka- dix, A. Hendriks uitde Maas, en D. E. Hinkft van Harlingea, en was van daarnaTorraveixa gezeild om een Lading Zout ih te neemen. Te Livorno J. Renrs van Rotterdam, P.D. Glashoff van Hamburg;, j. Kihiman van Stokholm, J.BarrierevanMarfeilleJ. Collins van LondenJ. Wight van Civita Vecchia &c, TéBourdeanx A. W. Schack van hierteMesquern j. Bartels uit Fries'andea te Oftende John Daal van Londenen Thomas Okket van Duinkerken, Van Lisbon Waren vertrokken de Portugeefche Schepen St. Fran cifco X/wier na Caehieuen St. Paulo na Cabo Verde, als mede het EngelsOorlogfcbiptheMintrya-tó.GibraltarVoorts Tj.Lieuwes Obbes ea Jac. Laars herwaardsBenediftus Chriftoffel na de Straat Bar. de Boer na Genua, en Pieter Fredriks naar Hamburg. '3ig S ^-a „Soa U 1H D u> r» Ni cj SL> UtN C h o u J c J t- O" P v y M M K lö sa 'TT :«-3 e? a-pril I^|k8<II-a A g o iA .2 B Sr 0 C3 W OJ OJ >s>fe!-asgl^ 13 D g g B «3 g'cs a 0 O O S^.8 &-iwS u 'W. HJ <y A w dSl"' LwO f-t fA O g "qj O 5} Ki CT3 R- - R grS r rt «5 5^3 6' SJ .S«g|o^a.,5S a ,a Sro - «1 B VanKadixFranc.MaublaudnaMarfeiBe, P. Whitte na Londen, S S Nic.Moreis na Mallaga.&c. 1S g g 'sGRAVENHAGE den 29 April. De Heereh StaatenvanHoJ- ef gJJ-S land en Weft Friestad,die gifter Htinne Vergadering begonnen heb- <J S S 'g !b.S 'i"' - - l'g^gl ben, zyn heden weder yergade rd ge weeft. By dén Raad der Domeinen van Zyne Hoogheid den Prins Erf- houder &c. tyc- &c. isin dato den cerften dezer gesrtefteerd en veryolgens tér Publicatie cnAÉxie verzonden een REGLEMENT op het Wagen - en Vragt-Fecr van 'de -WILLEMSTAD cp ANT WERPEN BRÉDA en andere Plaatf en (breeder in het gem. ReglementgefpecificéerdY By'tgern. Reglemenc, uit XXXIV Ar tikelen beftaande, word de Keisr en Ordonnantie van wélgem. Raad, den eerften December 1752. op liet vcoifz. Onderwerp gearrefteerd, geïnterpreteerd en gèampliêerd. Gifter nagt is alhier in den Ouderdom van omtrent 48 jaazen over deden de Wel-Ed. Geftt. Héér Mr. Card dc la Bafecour, regeerend Eurgertjeefter dezer Stede, CommisterThcfaurie vandellnieétc. r£> ->2< c'K v &- wnv yj ui r- '4> <J g s U Q> fcD— CJ CJ P3; ■fj 24 «L> 00.-CD ^5 t-J J-J it o> PQ *t: h s® DO CA O o J- .0 «- 3 w ci o P^es O -3 cffls ro c SÜcg o p. |H jj u -ri "Q .SJ a S3 g. J3 ê-ö 'e 13 ïP%. C s», r-4 b--' fx. rj Q O co, sr, 13 T3 c« f-s i) 'J s -S m C CU 'ri, 'iS Yn «X _y Cl m it, O IP O JS c»3 1 - T3 rii! c« ci O bD>« hl-■ T3 O r L/ fft-iL» r5 -p "S P Cf4 3 s p 0 a lio-k 5 k w ej wL id -12 -2. - o S O ux AMSTERDAM den £9 ApriL De GAROAvan tien Ooft- Indi- fche Reïourithepennaamenöyk Noord - BevelandHénepop Groeuendaal ei? Letland van BATAVIA, èn ZÊid Bevfdand van CEYLON voor dé Kluner AttoftcrdamWillem de Vyfdc voor dé Kamer Zeeland de Paauw. yodr dé Karaejf D&lft;' fFélgeieegeh en dé Maria, jacobd voor de Katfièf Hoorn Rïth'vï voor dé Ka: iner Enkhuizeh van BATAVIAvan dewelke list Sthip Welge bogen behouden in Terfel is aangekomen, beftiat in 4+803 gg witte eh 368iös'8 fg bruins Pepèr; 262400 'fig Nooten Mufcaat; 175000 ggNagelen$6712 gg Foelie; aióooo Kaneel; pcogg geconfyte Nooten; 5636 dito Gengber9999r 01 Poeyer-Sui ker;. 313 S Cardamom Javê'as 5 7090 gg Indigo Ja vaas 5. 51s75 §g Curcuma Javaas 5 7Sp° VB Cufeebe; 9125 lange Peper 18.11 gg Campher; 1247 Paarlemoer Schulpen; jroqóöo gg'Koiffy ja- vaas 1050000 Salpeter; 26475 Tin Malaxfe Inktkookers 6250 gg diioSchuyten; 5?75° W dio Saueas; 40935 fg Spiattrer I4374Ó Ég SapanhoutSiams; 700ö0 gg dito Bimhas62250 gyCa- iiaïoürshöiit29412 fe Capris; 4ps. Hand-Rottingen ihétgoiidé Knoppén; j ps. gondé Ringen met Diamanten.; eps. Borduur- ffi fels snet Btillanteö en Paarler. - 5 et s S.'g --£*2 s=W 3 c ft O ..«Q Jfe 0-3 D 5H Cj P si h r- r? DZf -^rf tu MM K 23 O --j ftesii - .CO >K O >-• Hts ff :8s 5 "O R la Q 7? M c ..o u Si fet r—V- érO^ qj C M o -- 45 S 2e fi ZÏ&Ï.Z FJ g^-.s t/5 ji, 'C *^3 "-gei fcX. M g M r. "ffg n j.o 5 tó -E W *s .t-; C3 jfl 2 'Ol - «li S o „-taxQ Cd •-« fj ~>-f m M Ut O 9/% "O E7 -M-rxa, C^J ■ö- Si S ttJ iri qs /i4u - 3 tri-4 ,C1MH -<u s .w té g g a p. a *g 4» B -I !g =H o ri 3 Doosjg &c. latoene G3rc 19 ég Cariiel javaas j 3000 Ti 2 ps. Arm Banden es eén Zilver g - Olie; Sj.Leggers Arak; 64508 gg <5 a g S2 ^Ss o 2: t. -2 0 fc, E dito Aiitucoryss; ats ekms éea eÖ'SÏi - - N 3^3 U S O 55 S e*& '1-3 -W' grcoie party Car.óeaf. LywsafsS 6» iviaaif ffooneó, Kn 'R n S>;"E PS Ptf-i H 4®*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1