Y D S E N'. 4 6 Viydagie Courant, u p, S" P m- f3 <w O 4. "3 Ed E3 •g-Öê* S W Q -o ^3 *"3 v; te VOLG jmw bet- authenHk. BE&IGT der öperatieh ÜS-KSYZERLYKE VLOOT in den ARCHffiELL. oud op de tyding dat het CONGRES te Foczdny verbroo- 5 wasmaakte de Graaf Örlovj toebereidfekn, cm de aliendie hy ter oorzaakevanden Wapen tiiirtand had oeten verlasten, weder in bezit te neeinen, maar wél veor- zoad by eenige Fregatten &c, uit na de Adriatifche Zee, tTurks Esqaadervan Dtilcigno in deszelfs Cours te be- Eea ander Smaldeel Schepen wierd bèftomd na Zee-Engtewaar door Caramav.itn van den Archiptll jderdEn een derde Party van' deVloot vertrok na en de Ruften van Ëgyplen.-..-rij 'en kreeg deGraaf Or low van d'eti Turkfen Ciipitan ief, waar in deze onder anderen fchreef dat de Graaf to op bevel dér Keyzerinse zyne Souveraiue bvden jzïf een nieuwen Wapen - ftilftand voor veertig dn gen tvsa den 2i September tot den 31 Gftober gevraagd arde Fortedoor den Groot-Vizir daar van verwittigd tcegeftaan." iValdige Betvyzen van de Trouwloosheid aatt 'den kant ceïdcc den Gra af O/low in alies oruzigtig te Wefk gaan kande by aan het evengent. Bcrigt, van dc Turkfe zyde -aden,niét? blindelingsgelöofgseven maar toonde in een un den Gapitan - Bacha zyne Verwondering dat de' arfchalk Ro manzow de eerfte ge weeft zou zyn, die den toteen tweeden Stilftand van Wapenen, en wel voor 40 óns had. iiide hy de Oofzaaken van ccrte zoo onverwagre ver ten zyaen opzigte niet te bunnen begrypen dewyl de 'er zyn Commando eea zeedaanigen nieuwen Stilftand Dat het door de Ver-afgelegenheid der Plaat- jet in zyn nsagt was; om het F/dn, na het vrugtelocs af- ïden eerften iVapen - ftilftand by hem gemaakt, binnen entyd te veranderen; dat het Gedrag van de Turken hem te om de uiteriie voorzigtigheid te gebruiken. Dat eens het Revers van hunnen Gevolmagtigden wegens tij van vier Gevangenen tegen vier Turkendie aan itan-Bacha, reeds waren uitgeleeverdter uitvoer ge- Dat hy nogtans, ter pvertuiginge hoe weinig hyia VEmfeabehaagenfchepteen dat de Menfchen - liefde oedigheid van zyne Souveraine de Grootheid van haare treft bereid was de Vyaadlykheeden te ftaaken, niks geenfints gefchiéden kocde op den voet der voorige van den eerften Stilftand, vermits die nu in 't geheel niet feiwoordig veranderd Plan beftsïu kondendoch dat Wille der Porte afhing omten fpoedigften een Gevol- aan hem te zenden, met wien by wegens de vernieuwing en - ftïifhrad overeenkomen zou op dien voet, als zy- aoome Poütie medebragt. en deze Mifftve zond ook de Graaf Orloiu eeu Antwoord root-Vizir genoegzaam van denzelfden Inhoud ■pvan eenige dagen ontfinghv vaa den Graaf Roman- daad narlgt van een tweedén IVapen - Stilftanddoch "andjgheia dat,alfchoon de Groot - Vizir öenzel- dea tydvan zes Maanden begeerd had hy hem egter [ten Stilftand niet danvobr 40 dagen had toegeftasn." ritr met dat Bcrigï was agt dagen lang inhei Leger van jzir opgehouden, zoo dat hy eerft aankwam, toea er nog gen van den nieuw bepaalden ïermyn overig waren ven maakte de GraafOr/swinzynegenoomeneMaatfe- eminfteVerandering, te meer dewyi langs alle deTurkfe amanders ais op Oorlog dagtzelfs zoodat men iu tüe tesas van een W-sip en-ftilftand had hooren reppen; waar- dat hétEsquader van Dulcigno reeds met de Trouppt-s ookenwas, cn zig digt by Moreaophield." s dan den s6 Oftober toen de Schout by nagt. Greig met quader na het Kgnaal van Chso wierd uitgezonden, doch reiyk Bevel omniet eerder als-na den verftreeken tyd vaa Waptnftilftarid de Vyandlykheeden te beginnen. une wyze en met wat een giwenfchten Uilftag vtr- ii eerfte 849 dagen van November eefie Expeditie hy hismo en teffens eene andere tot vernieling van de Vloot hy het Fort van Patraffo ondernoomen en uit heft men reeds te vooren door een uitvoerig VER- 'ildkundig gemaakt ("zyndc de voornsamfte Omftan- «fVan in de LEYDSE COURANT No.ai. van dit i!d geworden, 'aes te meer rede gehad om zig over deze gelukkig uitgé- d'-tien te verheugenom datde Graaf Orlow narigt ge- «n een Plan't welk aan het Turkfe Hof in dea Divan M Werkelyk door den Sultan goedgekeurd was otn de 'iSkeMagtia denArchipell van alle kanten onvoorziens "«He vernielen: Dit PLAN was den Capitan Bacha 1 Met bevel om hetzelve ten fpoedigftenen wel voor «tvan het nieuwe Efquader, 'tgeendePuifien uit oe 'ttiragteden ter uitvoer te brengenwaat dat men r.iet oet Uit - einde van de 40 dagen cuiTchen den Graaf Z?s- ;en den Groot-Vizir bepaald, ai'te wagten, en dat men 'bsf Orlow tot vernieuwing vaneen afzooderlykenStil ^atzou afzenden, teneinde, in géval van een goeden* ''5 te kunnen verontfchuldigen dat ten aanzien v&a de "«Affpraak gemaakt was." {liet Slot hierna,) s I L E S I E N. Uden 25 Maart. Ons Fader lands Genootfchap oöfler- ."«rin deze Provincie vceie Moeraffen zyr;welke niet ue Winters bevriezenen dat het Ter rein van deze Moe-1 is om met Hout beplant te wordenis op middelen suttelooze Plaffen, v/eike door haare Uitwasfemingen sgende Inwoonders tot Ongezondheid ftrebkenvoor DntpatItt'° £e Jïlaa'Jen: Ten dien einde verzoekt het oc cilaP elk en een ieder om aan lietzelve hun Oordeel en teVE ?:t Gnderwerp mede te deelenin déBeantwoor- ^AAGKan een Moeras, waarin men yeeit joage '"«iameuvanoudeBoomeo vind» en. 't wcik wegens Lor o\ M ^SiZe?ls Diepté zyn Water ai« loozyn kaaen aooif dan by de feiftc »:Xoü'dé toeyrieft. verbeterd worden Kan men. deszei is Water ver- ■4 minderend Zoo ja; op wat wyze kan dat gefchiéden? Kan men het Water zoodsauig doen bet riezen dat dePJaatfen, waarvan het afgeloopen iazoo veel vaftigheid foygeu asimen zonder Gevaat daarover gaan, de zwaare Stammen der Boomc-n uit den grond has- v len en dezelve met Paarden vaa .daar.nddeomlcggcöbeL'Orpen^ welke gebrek aaa Hout hebben, vervoeren kan D E E m M A K K E N. koPPÊNïlAGEN den 6 April. ^.DeKooirg heeft de JrieÈk- o merheevtu. Van Myden, Van Ae/è en je el tot AFGE- n ZANTEN-, den -eerften by denKoaingbéide Steilten dea tweeden by Let Keurvorjletgk-Sitxsfch faaf, enden derden by m de Stap, +iZ'- GenemtU. besoèmd.-" De beide Ampten van Moen en NyekSping op het EilandFalfter zyn volgens eeas Refutatie van dea Koning- ia dato ep la'aiJtUeden 8 §{2 gecombineerd* zoo dat die twee Ampten voortaan maar door ëénen a lü- b-mi V +J* Ei W S; Ih - - ff- y; c 1 1 ;- h <- ci Gt UI j, s: h» ■xs «S £s<« c Cl/ -•* «3 oS 2? r*— O Q gö 'Ï3 H 2 ty c<l t*. a 9 Z-êt ojfSt .a -a-cgs ïd c Nr"ö MpgS -gg •t1- -a -e e a ei H 7* £5 - tA p 2 .y Ca) êt.fcö-5 «>-« - T3 J-'O &.-J *r .9 T? S §g.^'S'3« c H' t.pï'P -v< O M f-V4 O-H S >5 «3 ff- -tr C, CD 52 TJ C-O _g «5 ><v &4S-S o 0 jp 3 c81 11 E M c X3 F-\ Zë e -3 w c ff" K CS I— f Co a P. Jff» »L' W -O fQ- c2 te O Of t fcr r.°1 y ra osl§«üïil a a a t! e 0 "ee v 5 S .0 "3 S a o Cl OS -ÏJ 'X V S3 e 2.S'o a -a w c" Amptman beftierdzullen Worden. Den 1 dezer is hetBeftier over de Ruitéry in Suland m Ftthnen opgedraagen aamdepGeneraal van Eickdedc, dewelke de Waardig heid van Commandant in deze Stad behoud, rot dat de Militaire Commijftedev/glke onder het Pre'fidentfchap van Zyas Hcog-Yor- ftel. Doorl. den Prins van Brttnswyk Ltinenburg- Severn ntszt- r/oordig gehouden wordzal ten sinde gelcopen Zyn. 'VRA NKRYK. PAR Y'S den 9 April, De Hertog de Lorgts heeft met Toeftem- s rning des Konings zyn erffelyk Hertogdom aan den Graaf Large: zynen Schoonzoon, afgeftaan, welke den Nssm van Herrog van SS A Quint in zal voerenDeszelfs Gemaalin is aan den Koning en de Y "5 P1 o Ti MMinn-1 L'nm, 1 J1- -w.T /- r\ 2^ 'P. o" lo cri Sh C O v O C3 9 Tg 5 P rO P3 bO iU S P-Al !- <U U Ï2 -S w tj tS e, S p fe- 50 RÜ a '3 'a s S ci - j ffw '-U «w-5- 0>en-S^'K-ff 3 ë-s-S ft Y2 51! JR5, èTi ft f-J 5 ss O "IKl 'X/ CC -"H c- ft Et, W .T T* O a/ ^2 S K r> Q S3 K A> - «~t Koningl. Familie den '3 dezer onder dien Naam gepref nteerd en heeft uit dien hoofde op gem. dag hét regt;van*t7V^e««r verkregen, c c cd 0 g. .M il H •c: ë-. r* t_/ ,V P-I CT Q Jjf r-T b© i-1 t - ex OJ O P .Hifi Sn £3 a> M pj O !-J C- ty TJ O- c ow 5 ag r, a x v S CJ iZS DeKonmg heeft van dertien 'Abdyen gedifponeerd, maar het W B "s® sS EH c, o *1 s 5 -- 8-spj s A<-as ss w <U CD c -5 a £5 -ó S|2iw.Pu<^|sÖ^i !3 >ffO W3 3--- .5^3 8 trHS 0 aa.iaw* 8^ 1^1 C ?3jj Gouvernement van het Koninglyk militair Kweekfchool nog niet S JJ S 8 s begeevenOok is men van gedagtendat zulks niet zal geCéhiedeti, S®j«g SJS-w 'Sa V en dat de tegenwoordige Commandant van hetzelve de- Fun&ien wg >jj g g van Gouverneur zal moéten waarneemen, waardoor jaarlyks meer c "O-."3 -. S dan dertig duizend Livres zullen worden befpaard. Wegens het overlyden des konings van Sardinieii zal in dö Kerk vm Notre Dame een Qafirttmfioloris worden opgeregt, ends Bis- fchop de Langres is benoemd oin de Lykrede te doea. NEDERLANDE N. AMSTERDAM den 14 April. Volgens Bfieyea v'anSURINA- MEN in dato 3® January was den terfien December van daar ver trokken Jan Bakker met gooSlaaven na de Berbics en den »J Dec. Jan Bouwens met 280 Slaaver, naar IfequefcoIn tegendeel was te Surinamen voorn, aangekomen Jacob de Vries metSkaven vsn de Kuft van Guineavan waar dezelve in December was vertrokken brengende onder anderen tyding, dat Kapt. F. ti. SluyUr aio j CSU ;3Ï 5 *-* -ft Su' O W s r"-2>1 ,r g g toiO W H O -*t. ---r - --J.1 W cv. a b. 0 verleecen en de Opper - Stnarmsïï mee de Scheeps - Boot door liet "g - ----- - - g.S|o c-t c/J a 5 tST 2^ S3" Buskruid in de Lugt gefproRgen was enz.1 &r„1 f H deti 29 January aldaar is gearriveerd Jac.Chrhtonsz. vanhier. S 2 Te Lisbon zyn aangekomen D. C. Barghaan van Hamburg, Man. T®< g"^N Buarte van Alicanten, J. B.,Haliot vanMórlaik j. B. Boutaïd Junior "S B-?sj> Van Havre de Grace, en verfcheide Engeife Schepen £>{3 0 &-M TeKadixdeSpaacfeOorlogfchepen i.J Y. S. del Pilar, tV) Atr-i- g, a, f vido 3. El Gdmo en 4.La Gyarzota van Cartkagens ia de 3 c |S B Levant: Voorts de Koopvaarders S-Stokman en-A.Picon va» Ci- ^-3 Ëraltar, L. Vidal van MarfeilleF.Matibland uit de Haven van Orient, f K.b'D §S j. Smith vaa Trapany, A. Dishington van Genua &c. g 'g Te Koningsbergen zyn den 31 Maart gearriveerd O.'E: "ifFer en gj, fi S E. Qncfcen van hierJ.Klaaflen uit Friesland, B. Annes van -Stave- 42 S J»| 2 renG. Geerts en C. Chriiliaans van BreemeaD- Warner van Wis- 0 2 d. mar, J. F. Lortz en J. F. Beyer van WbïgoffB. Chriftiaans en F.. Pë- g pg 2 ^-2 g terfenvanSonderberg, H. H. Adem van Üdewal, J. Broio'n van Hull, Tj- Audrjes en M. Martens van Mackam, 11. P. Bobni en H. C. Moldt van Koppenhagen &c. Te Dantzig zyn aangekomen R. JahszC. Fopkes, F. F. Brouwer, C. Doedes de Jonge en H. J. Barfalle van hier. Te Croific W. Schekes van RotterdamPiet. Wybrands en II. G. Vifler; en te Rouën Gabriel jansz.alle drie van hierte Hamburg J. SieuwersvanNaates; en te Bremen A. B.Deetkenen G. Boevah Bourdeaux, D. Sullau van Bajonneen j. Luyijes van hier. TeOftetidé G. P. Viffer VanMalkgaiaatft uitMonsbay, alwaar hy door Schade had moeten inloopenerj zyn Schip repareeren; wy- - ders L. SchWè.t vkn RadixS. Beneie van DuinkerkenJ. Schildrik |,-s g van Londeu. en Benjamin Watfori pit Sunderland. "5 eu ff -.r' S: 0 St <V- of -O -$£> ft O <W S c-s 4» u ci -O ïl rX r* 0 cïx;.jy OJ I "TJ -t3 O ^''cr1. - - p - - g C •a .ft S Ï2 nj V" o S I J go - 4 a,r g «üfe! cGi a G N E PM n -<r (Uw S> TS i-1? C r- S o g o s 2 Is- ro oj r- «'7: P o; g C fi'3 id g 3 -F «sêog'. 5" g-SS"-£ZS, N ffJ Tr TG c2 -."2 t®-'? W W TO co <u ZS] <ZL rT O ft Cl y - c') W CS 0e - f-A k> a p t? az 1 tt' Öhv— KJ O 3 Ci HOF! O 2 50 s-- r—tj o ,y n s-< u --J Ci .-T*1 ft _C w cs10 an c/ cf? CJ - Sp S3 - bG ArPj. 3 5 s» o 0 «o 73 -r w S H g O fe öJïïi> s5üis|^ g g liB S.:^£S^ Stem's M O a o o g <Uff3 «o p S o - v 4é V. CJ w H «-S c ïi a e: tQ o1- S 1Q2 G V 2-, C C 'si£ o S J SP O'S E *•- Q o Vau Lisbon tyas vertrokken het For tugees Schijp; N. S do Rpfario ISt. Ariionio na deBabh: Wyders C. H. Ahlruah na PortèPorG en F, MonieraaiVantes. Van Kidix'hetZweüts O.T; Comp. Échip Finland ra Canton ia H China, en hst Spaanfe Schip St. Raphael m Cuba, de Havana en Por- i-s. tóricoVoorts D. Glashoffna Genua, L. Picters na de Levantj. B. Lcgierna St. LuCar, en van Barcelona j. zindries naar Alemntte. Den 19 Maart lag te Radix gereedom4 k 5 dageb daarna te ver trekken, Jan CdrnelisËolm naar Öi&ende, Te Manies Isg zeilree Eyfe jansz. naaïHambafg; en te Cette Ja cob Koeman herwaards. Uit Teüelzyn v&rtrokKen 12 S.chepesi ria Groenland en 3 na dé Ooftzee: In tegendeel zyn aangëköifaefi C.'J. VSar iiuMrdetoi, S>,g j. Cörry vin Pert Mahbn en M.Bnrvvood van Locden. O §-- Aan deze Stad zyh genaderd J. Berends van Bremen R. Thyfen Theanis Fy-kes en Roeiöf Schaap, allé drie van Hamburg. 'sGRAVENHAGE dén 15April. De Ridder YorkëAmbalF-i- tfï ff< 5 *3c£g deur des Konings van Groot Brittatmisnheeft me: Leden van Staat £50 'g-g SJ-g a geconfereerd. g Zyne DéorL Hoogheid de Prins Erf Stadhouder heef: aatrgedehl totMeeü;-rChifurgyn vanheteertteBataiiion van hetR.eg;nier.tvaa g ij g den Colonel Doughs (in plaats van den op deszelfs verzoek_gcd!-»-t.;- h.,"2 a c j n P. b» c r -li {Z. - f\H o ft' '••r r.5 .T', P CJ ,,4 »-«■c U O v. T7 t 2 f- w c./ P FoJ feje-ü C3 m .3 K! -.-i aj t a H v h, X fiS ft. - -O u< af «I c: I.' S;te i3«siSa^3e|è?(raa X M '«3 t h S3 2 -- 2 P 1 -?) g iJ W 2J o> TJ °CJ CJ „2 M -o V b- vj .Sc? ,5 g- T3 G-O ff, ff r; o teerden Mse-iitr Chirurgya Ftedcrik Allemaodj dén Pér'.ooh vaa 0 2 -a w» 3 S 3 B f'. ?- Gy shirt Us dt tl'it - a ga

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1