lil! 1773- 1 ill !flliïl!SHMP 1 ft s c& eydse a u s LAN D. TERSBURG den 23 Mstrt. De-.Zweedfe Kamerheer, Baron van Noicken, dewelke dootden Koning van Zwee- den met het Ridder- Teken van de SERAPH1NEN - OR- PE voorden GROOT-VORST herwaards is gezonden, *er bydeKeyzerin onze Souveraine privaate Audiëntie arinbydeEerehad het voorn. Ridder - Teken aan Haare lajt.te overhandigen, dewelke nog dien zelfden dag goed- Booggem. GROOT - VORST (by wien de voora. Baron ter Audiëntie was) daar mede te omhangen. beeft, een uitvoerig Authentik BERIGT van dp nieu- lil» der Rus Reyxerlyke Vljot In de ARCHIFELL ge- Hetzelve beftaat zaakelyk in het volgende en, dewelke zig de Ruft van den terjlen Wapen -ftilftand tmaakteo verzuimden niet onj hunneGarnizossen op den, daarzy eenige Veiling-Werkewhebben, aanzienlyk Op de Kaften zoo van Europa als Afia deeden zy by één trekkenen voorzagen zig van zoo veele -fchepenalsmaarimmersmogelyk wasja zelfs waren zy nietalleen hunne eige Schepenmaar ook die van hunne ien ofte van zoodanige Steden 'en Diftriétenwelke onder ft!icrmingftaan,ten Oorlog uitteruften. oon nu deze Bewegingen den Graaf Orlow niet onbekend 1de by egter niets het minfte tegen den geflooten Wapen- onderneeöien,en lietgeene andere dan ilegts eenige ligte tegen de Zee - Roovers uitloopeo. ulcigno hadden de Turken e'eis groote Scheeps-toerufting, reamelde een fterk Corps Trouppesbefteiud tot een Laa it Efquader van Tunis lag in de Havens van Candia ten an- Oorlogfchepenin Rbodus leggendewierden uitgeruft nfche Kuil van Morea vergaderde men Trouppes 5 en de Bafcha bevond zig in de Dardanelles met veeié Schepen uitteloopen. es deed den Graaf Orlova nopens den Uitflag van het Con- zany niet veel goeds hoopeuOndertuffchen kreeg hy F van den Caïmacan, waar in deze Turkfe Minifter onder en van Vriendfchap, en bekennende wel te weetendat uit inden Wapen-ftilftand de Turkfe Vaartuigen uit de Havens, sa, niet raogten uitloopen,laan merkte dat dit Verbod de n van Algiers en Dulcigno niet raakteals aan welke de t na Cerigo en Candia vry ftond. Dienvolgens fchreef t,met oogmerk om de muitende Turkfe Onderdaanen in de vaa Damafco tot rede te brengenMuftapha ReichaZoon Biffchop van Scutarimeteen Corps Trouppes derwaards gezonden worden, en dat deze Zaakals alleen op het Turk- betrekkelykden Wapen - ftilftand in 't miafte niet bc- met by gevoegd verzoek, dat men vaa deze Expeditie Ruffifche Schepen wilde narigt zenden©m de goede 'chip te onderhouden. if Orlow weigerde dit Verzoek is een ANTWOORD- van den gOBober, N. St., zelfs met afraading om deze Ex- 'tgebeel niet te doenonder het bybrengtn van dringende ,ip de Conditiën van den geflooten IVaptn-Stil/landge- srop begaf zig de Graaf met zyn Efquaderaa het Kanaal «nplaatfte zig aldaar den iï O Bob er, N. St.op welkeü Courier kreeg van FOCZANY, met BerigtvandePleni- "én van zyn Hof, dat feet Congres aldaar afgebrooken en ■Stil/land ten einde geloopen was. (Het Vervolg hierna.} P O O L E N„ ERG den $4 Maart. De laatfte Berigten uit Moldaviëtf apaarig te kennen, dat het CONGRES te Bucharef vrüg- eloopenis,en dat de Rus - Keyz. Minifter Plenipotentiaris, Obreskow, zig reeds te Jafly bevindEgter zou, zoo ge- op nieuw een WAPEN-STILSTAND getroffen zyn, men een derde VREDES- CONGRES beginnen &c. CHAUdenji Maart. De Koning heeft de Univtrfaalen iftriften, alwaar of ia 't geheel geene Land- dagen gehou - tonder verkiezing van Land-Bodens afgeloopen zyn nu eede «naai doen afvaardigen. Veele Lieden zyn alhier in «bedding, dat op den aanftaanden RYKS-DAG eene Con- i( zal geformeerd worden, zonder dewelke het, zoo zyzeg- ooglykweezenzal,émdéZaakèn,die er te vereffenen zyn, te brengen. S I L E S I E N. IDNITZ den 22 Maart. Daar zyn weinig Landenin de- otig meer op de Manufacluurtn en Fabriken toelegt, als Doch dit belet geenfintsdat de Handwerkengelyk el- 0"ok hier, oneindige Hinderpaalen ontmoeten, welke men, «Making van de oude Vooroordeelendie de oude Handelt '"oen en vereeuwigen, niet kan uit den weg ruimen: In 1 andigheeden bevinden zig onze WOL-F ABRIKEN en al- elke de Produéten des Landstot Grondflag hebben. Onze ™fe Sociëteit heeft voor eenigen tyd de Aanmerkingen van ytnijl waereldkundig gemaaktdie oordeelde dat men «lillende foorten van de WOL der Schaapen onder het j® zorgvuldig onderfcheiden en dezelve naar haare waarde ea «loeft." Een ander daar en tegen beweerd dat dit Sjs, vermits déFabriqueur, ook alsdan wanneer de WOL soovengem. wyze gefchikt isdezelve weder voor het ge- »t hy daar van maaken wilgewoon is uit te zoekenDe Jl iszonder te onderzoekenwelke van beide deze ,e befte zyte raade geworden om de laatfte Gedagten den €eifte Publik te maakenDe Fabrikeardiend van ds Boer van het Ploegen kennis te hebbenwant in het Ka- ^sogFabrikcur nog Boer." z W E E D EN. CLMden 30Maart. Vrydag heeft de Koning eengroöte- rgaciering gehouden, dewelke tot verfcheide Gcrugten en 1Weiding gegeeven heeft. Zaturdag heeft zyne Majt. tef- .n'ngin eene Vifite by den Hertog KAREL van Su- Aiuf en gifteris deKoning wederom van ülrichs- N". 4; S IN j IS c g 'tl >-1 u Js -ty tV N'MÖ, - 7: w» r? ca i'-ëè 1 a«i tS rt !M fex 53 p5s Wocnsd&gfe Courant. <3!5P3 o - rt O b> "^>15 -Üf rs -S» - 1 o VU a ra R o S Veri By het Arfenaal heeft ïJme een Tent opgeflaagendewelke tot eea 'Monfier diei.cn moet voor alle de Tenten-, die men nu bezig is te ver vaardigen Wyders word de Bezorging van alle NooclWendigfeeeden zoo voor de Armée als de Vlooten de verdere toebereidfeïèii om in ftaat van tegenweer te zyn, fteeds voortgezet; des enaangezien heeft g ^5 menveeleredenen vantehoopen,dathetRykinruftbiyvenzal. r cq B g i> Men zegt nn in 't pubïik dat het Huuwlyk van dsn HERTOG 'J 5, van OST GOTHLAND metde Princes Augupa Dorothea uit het Hertoglyk Huis van Brumwyk-lVolfenbnttel, die den 2 0do- w ber 1749 gebooren is, in dit jaar voortgang hebben zal. ff ei-S» e»J W Q 4» S «ïfl Cl C3 W g A H -na 33 Si C «a <u *^3 sis» tu -jj .a M'Sln 4) g O tü V -3 c-01! c 9 *S. •ptë^ü o.c s F+-1 KJ" O en T3 tld t*; 'G 53$ „^5 R X W -j- C> <u G S Q S s,t siaffs-l - "a*2 h «o S ij <1^ w u^ï>.p v. DUITSLA'ND en aangrenzende Pcykeej. WEENEN des 31 Maart. Zondag avond is door eenExpreiie var. Brums alhievde tyding gebragtdat de Graaf LeopoldBroeder vah den regeerenden Voril vnn Dieirichfteinzonder Kinderen aldaar overleeden is waar door deo tweeden Zoon van gem. Vórft Fran- ci/eus van Taiyichflein eene aanzieöelyke Erffenisisopgeftorvau. Menmeem.«iweeten, dat ingeval de Zoon van den overleeden Vorft van Tour en Taxis zyne» Heer Vader niet als Keyzerl. Princi paal Commiffaris by deRyks - Vergadering te Regensburg moge op volgen, dezeWaardigheidaande» Vorft van Ftirflenberg of den Kar dinaal. Prins Riffchop van Pajjau -&\ worden opgedraagen. Zedert een Week heeft men alhier grooter Koude en meet Sneguw als geduurenae den gantfehen Winter gehad. GRQOT.BRITTANNIEN, EXTRACT uit de BRIEVEN van LONDEN den 6 en 9 April. Toen de Gemeentens den 5 dezer de Raadpleeging over de Zaaken der O. I, COMPAGNIE hérvatteden fteide de Lord North voor Dat het tot onderling voordeel van de Regeering en de Compagnie zou ftrekken,als de aangewonne Territorien en iaatftelyk verkree- ge Revenuen aldaar onueï betaaraeiyke Bepaalingen geduurer.de zes Jaaren en-dus tot 1780. in het bezit der Compagnie bleeven. Dat deRegeeriug binnen die zes 'Jaaren zou afzien van alle Deel- neeming in de ProduSen tot dat de Compagnie de Somme dewelke n deRegeering aan dezelve heeft opgefchooten, afbetaald én haare Schuld in Obligation tot op 1500 duizend P. St. vermitrderd zal hebben. -Dat vervolrens ntito drienierdeDeden vanhetOver- fchot derVoordeelen van de Compagnie in-Engeland bevende Somma va» agt per.Cent 's jaars op haar Capitaal Fonds, ten dien- j, fte van hetPublik in den Exchecquer betaald en het overige vier- de Deel hefteed zou wordenhet zy om de Schuld in Obligatien te verminderen of om een Fonds daar van te formeeren ter Betaaïinge ven buitengewooneKoften." ;- Deze Voorftelling wierd na eenjge Tegenkanting goedgekeurd en de verdere Overweeging der Zaaken van de Compagnie tot den 21 dezer ukgeftdd. Den 6 dezer heeft het Hof doen bekend maakendat de Secretaris, van Staat Graaf van Dartmouth van den Generaal Major Dalrymple, Commandant en chef van des Konings Trouppes op het Eiland St. Fint centeea MISSIVE in dato ia, February heeft otnfangen m be- helzende een Verhaal van de Onderbrenging der Caribenen de Copy van het TRACTA AT't welk hy methen heeft aangegaan en by het welke zy zig ten eenemaai aan Zyne Majt. onderwerpen en een groote ftreek Lands afftaan." c Den 7 hebben de Lords by een Konisglyke Commiffie de gereed zynde Billsdaar onder dieraakende hetreguleeren van den IN- en UITVOER der Ftraanengoedgekeurd en de Gemeentens aan Zy ne Majt. te»dienfte van dit JaardeSomma van 350,193?.fit.7 Scb. 9B4P.zynde het Surplus in den Exchecquer, toegedaan. Op diendagheeftde BANK van ENGELAND en den volgenden dag de O. I..COMPAGNIE 24 Bewindhebbers verkooren. Den 7 dezer was hiereen algemeen gcrugt, dat de PruiSfcheAm- baffadeur Graaf van Malzahnvan hier vertrokken was zonder van den Koning affcheid genoomen te hebbenNu word gezegtdat de ze Minifter, die den 8 eene particuliere Audiëntie by Zyne Majt. heeft gehad, zytj Vertrek heeft vaftgefteld. Men zegt dat tuffchen dit Hof en de Koningen van Vrznkryk m Spanjen eene Alliantie ophettapytis die voornamantlyk de onder linge Guarantie vaa zeekereStaaten dezer drie Mogenthseden enz. tot oogmerk heeft. De Adien hebben heden, ter corzaake dat het goede Vrydag is geenprys. NEDERLANDER AMSTERDAM den 12 April. By Ae Canarife Eilanden WssgP- ftrand het Schip the Htbetnia ,Kapt. Jefferfonvan ChefternaMar- feille gedeftiaeerd; de Êcheeps - Gereedfchappen waren geborgen en de Lading hoopte meh ook te behouden. Van ELSENEUR word in dato 6 April geftfsresven dat het Kof-Schip van Kapt. Gerben Weytfes't welk voor eenigen tyd op de Grond was vaffgeraaktdaar weder is afgebragt ea Z!g thans ja vlot Water bevind. Te Hamburg zyn aangekomen D. 3. ae Haan van Havre de Grace, C. LsfrentzvanBajonneB. H. Chrifti3nsz. vanCouwes Man.dé Equirain vati Mallagaen L. J. Lubben in 13 dagen var. Bourdeaux Ook zou te Cnxhaven op de Elbe gearriveerd zyn het Schip van job. Strukman van Bourdeaux. UitTeffel zyn in Zee geftooken S. Doets ma de OoftzeeTade Vol kerts na Noorweegeanevens nog twee a drie Kof-Schepen 's gRAVENHAGE den 1 April. Eenfge buitenlafidfe Afgezan ten hebbea geconfereerd met den Baron de Cocqvan .HaaftcnHeere van Wadenoyenprefideerende ter Vérgaderinge vati de Heeren Staaten Generaal wegens de Provincie Gelderland- De Bcftuurders van bet Dichtlïtvend KUNSTGENOOT SCHAP alhieronder de Spreuk Ifitnjllitjde fpaard geen Vlyt - hebben wederom goedgevonden een£öK^z« EER - PENNINGter wsarde van 2? Ducaaten te beftemmen voor den Dichter van het befte Neder düitfche VERSbehelzende de ■waareVereifcbtens trt een Dichter De StoïTe moet niet te bekrompen, maar ook niet groo ter dan drie hónderd Regels» en'oehilven in goed leesbaar fchtift, teffens bekwaam zynöm tek Dtukperlle gelegt té Worden i moetende wyders voor den 1 January 1774 franco ingezonden zyn aan Hera*\ nus ff'ie '/zzqiiniSeërêtariè vaa het OefiobtieHap ~-Bg?a-8jref£51s - a fe; o o.*13 a N i-3 e a -« s3 K C.J a g ij .4> 3; q «1 ,t> Sesqws&S'S.Si.&fi-rf' -5 0 g a o* "o tof5,S?,S£4;SBl-'S s a *3J0 <U KT K 5 vjift <3J qy •is M g £>3 ïu w as O V* 4 w nj tr? »*-i <K n* tJji C W tn^i r fTt rt g S O Q S o a 'Q-S -Ü O g S g S -aS' r--l 5 S.Ï3 J- l O S> g 2MS GJ rR O - set n5» «?3{ I-Sas i" 32 a> ma H >"45 S W"t3 o d c 2J3saa5igfi-g'S;«& fl M <U b. n >5r..s'gï«Sr$fic§ s.s P V rl 2 e S «o ïi as «v fe s ■«'3 S g-S^iaa^ A g S P --a> 513 I s g.« ÏÏqS - 5 d g «Ö°sj:r;-5S$0 Jü 5 R 1 4< r< P. - A E-, ii v c v a BJ -»«j ■^1 l'S§c u a «iss CJ eo ►- 4- SS s 'i a 41 '5 -2 s s «.S<8 p 's a s -s •cUI a Sas B 2-5* s s-d' f; ?-c S s S31»! a 4» >2 r^\ n v» i w w Sn A *- fctfjrrr W ^4 H ~"4 r.'Vk- qyy xs,' So O J? "o O '2, ~H Sa» Si n.2 S-° O <3 W o» r n 15 -3 C2 *-> S S 6 «ËtSUfl ■s S &S - -ga g.a £rZ C>& N 0 .G e<s S'gJ q e* - r> Q qji S 3! w 4> <j» «fi R M S "2 1» o o "a 0 13 G t-, V4 0 2S|S- aSts G -3 O - b43 IS sas^j kSO-S^ K. X ♦- Cu 4* P-.AI a a b fa ^3 is S'Siog fCJ-Tj <u w ft» MgSS fc-j s? fl n <30 s 1 i S|S S ïx. *-> o -t a «3 s MisS qH SZ i-± rA vi 2H 'f 5 i- i*a 11^ ij O 4e *5 N O C 5V A». o co «O v-i aj rv- V st? S3 •?g.S a •S -g c s.öga -2 w1 s „003 R.sg| V, "rar AT* a -a ^3 S Wq PjA [4^ O g- fc o n O g'?"8 a -a 45 m <D E3 G&' rr> *-* TO TO rr\ [J TJi? Nu W èj <U JW n-J w èj r£3 - 1-^ S 0-^23 04 o - feM g a g 8.S güs A~! eUi3ï.§-H; <5 41 cy --50 - --R a o, _T ss "S °v S 2 vJ ho T3 O ro O S.S.S.K.Ü >-ü 'S rs-° s ss .alJ a - - -- 5 y Si in 3 d.' g ÖTt-S-SSS S Z ft I? g.'H S o 4, ,C> CJ 2 X rla 'OR r,s Sa-cS 7}rio F tó A-% o ei u -W a ea o, - a - 3 74 c te O-S ,'Ui Li/jCS X o w «TT 4i' M U vl J- O 5*» Cl 4^ O el "A XJ f r§»-3T S -9 S3 '3 s; a - o S S«"3 L' 'ae,'? c "§•3 D pq 3 Sllttoigg.«e»|s!g ü«_§-3aS§Oüèfj5)S.^'g tzj <u ,fl u j Q p it' 0 S c rjf\ *-• US n irï w o r> 3t- 'r» n£3 o. S s o ë-o 5 I ^3? W, J»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1