iydig.fi TURK Y E N. E D E R L A N D E N. s '52, s 1 SIS' 6cn(, j.T. Wecrffand; den 71'.iteenraan en' J. Mahnberg; den 9 j. Vos dm 12C. Huifisgden 19]. Warner; den 23 I, P. Schien- zco als ook om in het begin van Maart in Zee re ft^ken de Kapi- 0 teins H. Pietérs, j. Miller, J. MJlmberg, C. ViSferC. Wittenberg, J. Dreghuyfen, A.Poort, J. Standje én H. j. Peer, ais aètfeojn int laatft van April de Reis asn te neemen D. Grim alia herwaaids. ÓNSÏANTINOPOXÉN den 3 Maart. Alhoewel de Por- I t<> tot nog toe niet heeft doen bekend maaken dat de STILSTAND van WAPENEN tuöUren dezelve en gssland, zocrals ik UWE in myn voorigen van den 17 fhcb gemeld, nog twee maanden, te weeten tot den 21 Mty L fean men egternit alle uiterlykeOmftandigheeden vair- jst de Verlenging van dezen WAPEN - STILSTAND zal L», en door den Vrede tuffchen de beide Mogentheeden icrden. Bil sier tegenftaande heeft de Regeenog (zoo als jaurende den regenivoördigen Oorlog aitoós in dit Sai- [fedaan) a2ti de Gildenmcefters van de Konftenaars en (tó level doen gee.ven, om Onrdi Akchefji of Conrribu- itivete vergaderet^adewelke gebtaiiu Kaftenofdfïï, oifc jdeelte zoo wel aan ce in het Campeinenr van den Greot- t Hovelingen als aan dc Armée het nodige te bezorgen. Lader.'fwelkuade Zwarte Zee beftemdis, legt tvelin het treedmaar men verneemt nog niet, hoe vèel Schepen de [tot deze Expeditie ral gebruikenen wanneer dezelve on- len gaan. Daarenboven heeft de Porteden Baron de Tott un den Mond van dë Zwarte Zee twee nieuwe Kcfiedtn lilt: vooreenigen tyd de vermaarde Griekfe Architect, ge tut Calfa, Plans ontworpen heeft) te weeteu één in Euro- jteedemzfóft» en wel regelregt over malkander te doen Men zegtdat deze twee Kafteelen volgens het Bellek Saron 'ie Tott van dezelve heeft gemaaktde Porte voort- leOaderneemingen welke van dien kant tegen deze Stad hoen worden gedaanin zeckerheid zullen llellenEgter [twee Kafteelen niet voor het Verloop van drie Jaaten Innen Worden. Ihcgintopnieuwsaan buitenlandfe Schippers Palporten Jomuit den Omtrek van de Archipt.il Grasnen na deze itbrengen. Een Engels Schip, met Graanen van Vollo [byhetEilatfil Jbemnoi vergaan,maar de Equipage gered, t nu poiitive tyding, dat het Garnizoen te 'Jaffa (op de \a,<&tAlyBey en Cheich Daher aan 't zelve hebben ge il geval de Stad niet aan hen wierdovergegeeven.zy na lowering alle de Soldaaten en Ingezeetenen zullen doen Klooien heeft, om die Stad zoo lang als mooglyk is te fji zelfs met groot Voordeel eer.ige uitvallen gedaan, en Tenbeid Secours van Volk en Voorraad van Leefcogten ge it; en dat men vaftftelde, dat Aly Dey en Cheich Daher genoodzaakt zulleu vinden om het Beleg op te breeken. fSLAND en aangrenzende Ryken. N den 27 Maart. Men verftaatdat de KeyzerL Koning- Ju in 't kort vyf Campementeir zullen forme erente n&zevtntig duizend Maameellendeels Ruitery'ey ttwiJe in Bolieeiiienhet derde in Moravien, het vierde pnryk en het vyf Je by liet I.uft-Siot Laxemburg Dit ut zedert eeu geruimen tyd een taamelyke Voorraad van fcmnwniuewelke voor deze Campememen beftemd is, [woerd. kilden 2 April. Men ziet hier de Copy van eeue NOTA lend van February door de Minifters van den Koning lun den Rus-Keyzerlyken Ambaffadeur Baron van 1 overhandigd is, zynde van dezen Inhoud [de van de hier nevens gaande Berigten nopens betinrtik- JerKeyzerl. Koningl. Trouppes in de Stad Cracatt, wel pen 14 dezer hebben in Bezit genoomen, heeft de ICo- jis,ondergefchrèevenen, Ordres gegeeven om zyne Exc. jvas S'tackclberg, Minifler van Haare Majt. deKey- huflen, daar van kennis te geeven met verzoek om zyn leze Gebeurtenis zonder uitftel te verwittigen enteffens ksKonings inftantc-Iyk te verzoeken dat HaareRus Key- Idoor haare Voorfpraak het Hof van Weenen gelieve te lot bet houden van de Beloften welke de drie vereénigde ierzelver Declaratie?» eenftemmig gedaan hebben, te niet langer het Kotiingryk POOLEN zullen ont- I ira men aan hup Ver zoek, om den R.YKSDAG te \zalktbben voldaan Dat dit Verzoek thans teD volle |on POOLEN is vervuldDat voorts gem. haareRus- Mt. gelie Ve te fceweftkendat de Keyzerl. Koningl. r'1 Cracdu Voorn, te rug ontboden en voortaan belet «uotn het nog overige der Koningl. Poolfe Revenuen "enende Kroons-'Thefaurieren verder te verhinderen tonen van hun PligtënBediëning. püAU den February 1773. Wis geteekend door den kroons - Groot- Kaace- lier, den Groot Kancelier van LictRiuweu en den Kancelier van Polen. |^D 3 April. Ter bevorderinge van den Koehandel én I DRAANEN binnen 's Lands heeft de Keyzerin jBcfltuwe Schikkingen, voor zoo verre de tegen woor- zulks kunnen toelaatengemaakten by een' dato 26 Maart de Voorzorgenwelke daar EDICT van den 8 Jtt Iv 177 s, 'tot nu toe heb- voor e'en gedeelte vernietigd maarte«Fens belaft ,aa>2324 en 25als te vooren zullen ftand hoii- verkoopen en uitvoeren van Gït'AANEN 'AnetvoorigEDlCT binnen dé uirgeftrekcheid van Jn de Drenzen toegedaan, voortaan op een Roc<i ■m« ziS niet verder als tot op eeneMyl van de Imogen uitftrekken.-" r:'A iwn 7 April. Den eerften dezer zyn door Zyne deer Brius Erf- Stadhouder uit egne ovqrgelee- voor den tyd van tweejaaren tot BURGEMEE a verkaoren de Heeren Cocnraad Jojfeitt én |L^cT*r vaa Lieshout, Heer van Jehfchot, 7 April. JMet de Brieven yan Kapt. Klaas Bas Cd ie volgens myn vtmrlgeaden 4 dezer na het vertrek va!» de-Poft" Schiftt i;i4TeiIel aankwa??;) heeft men van Surindrnen eenLYSTire- Jtree J-itï Vaü '25 Schepende welke zedert den. Nj&enber des voor- lee&en Jaars óp de Riv er aldaar zyaaangekomenVolgens deze LYST arriveerde sddayr dtn 2 Nov. R. Juriags 'Jen 3II. LPeer er 0 v tqs'-fcaS ^-2 cj *-• K-*-1 o.K w •g ïrfy «J 3 C 04 Ts.Sï -3 e5|g 2 to TC ri 5 e.- ja (tl y CJ 0 W S 'w R: S. ceg cj K ca 2 EOT 2 5 Y 'T3 >sr -{2 W H «a a, M «'s p, O r t» -r- Jgt- pat -"O fcS g -G» Os j iart G S Ier; den 26 j.Rygers; enden ayT,Koet.; den4^..1773Corn. Spruitden 23 F. Nieuwoldden its A. deLange enTi. Srnnden söS.S. van Nes, ec,C. Koosen den 2? Jan. R. Even'sJ. Meyer- en D. Frnys, welkiASatfte'bet Schip voerde van H. Daalder, dleb; dé 'g Uit-reis overleeder: wasBehalven deze 23 Schepek, die ai la van "JgWI!!"» Stad zya0? Jaxnary aan.gg- fi r *2 "f; 2 p tS dtomen J. S'ehoen den a6 C. A. Hollander j fcsid'ï nittSlaaven vatii £''t?A '=r öeKnft van Guinea: Wyders fchryft de bovengehceads. Klaas %as M&aSlQ dat hy deu 28 January uit dë Rlvieiwan Snriiwiiidi is. Vertrokken Js"gè&5'3«» met Kapt. Gevat Mutiir', dewélke gifter ook behouden ioteflèlüj aangeland: Agt dagen na hun zouden volgen Hans Rave Nic. - g goa" Hsrmsz.H. Stroyer en J.Pietersen den 13 Febr. zoude Ysbr. g e?.S »S9S'.2^S Vos zyn Brief- Zak fluiten en voor vad venrekkenhetgeen in ft 5 end van Febr. ook meenden te doen li. Stap eS G. MensDaarèn- S-S Q O "g. S g«g 0 rrj 03 s n T3 O-ü.O-3^^ boven waren geprojecteerd om in hec laatft van dezelfde Maand te vertrekken J. Gerbrands, H. Pleen, C. IVlendels en C-- Théunisz. a y u al BS b0'vi J3 ?aö h f* At'go - f e) .,j j> ,r. p tl y? a fefi :-r-eJ •5|^. ËI2: rrj O 52 5 AS 3 g'g'S.f. O o zg S .5 es <D.U-, S: g .2 c - g.spai rTCJ S ft §".s.4 üffi g eg S'A'3 -s. O ets *--> W >^Cf 90 7f U -co H ,r£3/0 'K? v.S'S S.s - S3 GQ r-< Scé a» ög.'i'1" Voor het overige wordm die Brieven nog in het byzonder gemeld; a«= s» dat de Zaakcn wegens de BOS-NEGERS aldaar tcgenlvóordigin tj.H oKS ^^2. M een goede gefteldheid zynwant dat de NEGERS overde Tdarrt- - «-•» u a 23 e, na deFranffe Colotiien zyn ge weekenzoo dit men aldaar w van dezelve niets meer vernam. S5'i'?'2'f g n S ^1 .S g g- S -S J g. Over Surinatóen heeft men ook Brieven van PJode Rerbicè in'da- O c S fc." oft S u' - - •- - M 2e o «2?1kSi »,r- -s a sls s gis s i s,3 g N! to 14 November, behelzende dat den 9 November aldaar was aan geland Kapt. Corn. Gerrits Luytjes van hierVan deren even B O O T' ^g< J s 8 g. Pi H N -'S'S J El C) '>a WK J o gem. Kapt. heeft mén eenBrjef gekreegsn vanSt. EÜSTACHIUS g in date 8 February, waarin hy fchryft dat hy aldaar reeds bezig 3,g":S 2 «"2 W was om zyne Lading aan boord te neemendoch refereefde Zig O 2 M 2 6 5 m verders tot een voorgaaoden Brief,maar van dezsuBrief wee: 0 0 men tot nog toe niets, zoo dat het onzeker iswanneer hy van ds Ber- bices te St. Euftachius is aangelandals mede waaneer dezelve zyne terug Reis herwaards zal aanneemen&c. Gifterzyn in Teffel aangeland Jacob Breemer en Michiel Raatjes waar van de eerftgem. den 5, en delaatfte den 8 February vanó't. Eu- flachius in Zee geftooken is <3te.Wyders zyn nog gearriveerd jut- rian van Benhegpn van Dsmmei ary, en Jacob Mol van Smirna. Uit Zeeland heeft n.en narigt, dat den 13 December teDemmerary a was aangeland Kapt. Martinus de Vries van hier. g Te Kadix waren gearriveerd deSpaanfe Oorlogfchepen 5/.'Gs'«r-^{g^ tradis eïi-EJinaralda vanbetkruiffen nevens het Schip N. S. del - a Carmen alias elSoperbo in 49 dagen uit de Havanagelaacleiyn.ee 12 Suiker, Tabak &c.Wyders de Koopvaarders J. M. Achaxd uit de §<T* Canarien, J.Rouftan van TunisS.Robberts vanSt. Andero ,M. Bofco en Jofeph Rouftan van Genua. Te Barcelona H. jh Nobel; en te Alicanten W. Hendriks beide van Ferrol, en meiden datzy extra iriooy Weer ophunReis hadden gehad: Wyders nog te Alicanten R. vanNuburgvanKadix,enS.de Boer van Ferroldoch waren beide reeds naar Alematte v ertrokket» en te Mallaga Jonas Nooraberg yan Lisbonen was bereids weder vertrokken naar AlicaUten. Te Livorno K. P Hoop van Petersburg, J. S. Leeft van Hamburg, L. Cruvellier vanPortofarino, A. P. Candolld uit de Straat, P. Audè- S>^. bert van Srnirna, én Vfiiliam Lotton van Sufa. g Te Bourdeanx A. Dogdes en A.. Siebes van hieren J. Mens van Brugge; te Nantes H. Evinghuyzenen te Bremen M. Freriks, bei- v de vanhier; enteBrngge G. Óbbes van Nantes. g Te Oftende J. Oifen yan ChriftianiaP. VVuytens van Eayonne, F. Caiver van Yarmouth, R.T. Wadle van Newcaftle &c. Jn de Maas B- Olin van Glasgowals mede C. Ibfou en-te Rotter- dam C.Prys, beide van Marfeille. -g|3 Van Lisbon zyn vertrokken F.BetteJ. Otto en P. Pererfen b o-* de Noord, R. Rickerts naar Hamburg, J.Brohia en M.Baggena' Noorwegen, enP.H. Koek na de Stragt, o Van Kadix het Spaans Schip N. S. de los Dolores aljas La V'.ntu ra na de HondurasWyders J-Diverhagen na IVhllaga. g Behaivcn de bovengem. in Teffel gearriveerde Schepen zyn aldaar nog aangekomen J. Petter, J. Sipkes,J.Tjerks,L.Biberfon, J. W, Lyn, J. Tjerks Wagenaar en j. Wuytjes, alle van BouideauxMich. Ötto van St. Crux in Barbarj'enJ. Ros van Havre de Grace &c. 's GRAVENHAGE den 8 April. De Ridder Yorke, Ambaffadcnr de3 Konihgs van Groot - Erittanhien heeft met Leden van Staat ge confereerd. -Zyne Doorl, HooghSid de Prins ERF - STADHOUDER heeft goedgevonden op den 1-7 Maart laatftleeden te ^rreftceren en ver volgens ter. Publicatie in Affi-xie te doen verzenden een REGLE MENT op het lootfen der Schepen van het STRYENSE SAS en R deMOERDYlC; by welk REGLEMENT de voorige Ordonnan- w tie van den 9 January 1702, op het lootfen der Schepen van liet Stryenfe Sas en de Moerdyk'onder hooggem. Zyner Hoogheids Hëeflykbeid van de Niervaart,gézegt de KÏundertna Dordrecht Rotterdam en Hellevoet fiats is gerenoveerd.gealiereerden geam- M plieerdbeftaande het voeffz. REGLEMENT uit XXXVI Ar- tikeèeü." Hooggem. Z. D. II. heeft aasgcfteld tot tweeden Sergeant Majot van hei Fort Lieflcenshoelr den Kapt. titulair Dirkjan van Baars tot Véndrigeffeftif in de Camp. van denKSpc. Ponipeyraonder het tweede Bauillou van het Regiment van den Lieut- Generaal vati Qyen, (in plaats van demop dëszc-lfsVerZoek als Vendrig eïFeftif ge- dimitteerden Kapt, titulair D. j. van Baars) den Vehdrig titulair HM- drïkSlwten tot Vendrigeffcclif 'iridcComi», van den Colonel by de Armee Stqven Schuilonder het tweede Batailloc van betRégim; van den Lieut. Genera?! van Randwyk(in plaats van den op zyn verzoek gediiuitteetdeij Vend rig Frans vari Boeckliolt) den Venfltjg titulair Laaksr-t Anthony Gerhard vdn Schtnek de Hydeggetii 0 di v .3 g gS it »g oka-» OrS 1-1 S-1 OS 'TJ CJ> "J? fr «0 -o ty S5

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1