E Y D SE Wè C olifant; titeiP If! a IJiïfl fWtii iiiiii lljoll PisMIS 3 9 z --s ft.' i m m o. 3 S3 ?3 «M GS - O «-I H 9J ivyj ~.J V—! s ■a s S KggchRii r. s« o 2. N(g4&0B5< p^Io £-3§ •r o S a u p R TUG A L •JSBON deo 33 February. De Koning beeft «en EDICT docc publiceerenby *t welke ZyneMajt. beveelt St!t de kleine Kinderen van de Slaaven vry zullen weezen, eo dat die, welke zcdertden 16 January laaftleeden zyn "reeds deze Gnnft zullen genieten. Irfante Dona Maria ViüoriaDochter van de Princes yn, en den Infant Don Pedroheeft Vrydagna eenige jfdyk geweeft te zyn, te Salvo.terra de Kinder-Pokjes ge nius van Stir a en de Infant Don Juan,Broeders van de lufibte, wiefdén, om lien voor deze Ziekte te bewaaren, TlSJ het Paleis van Ajuia gebragt, maar kort na hunne jKjUT openbaarden zig dé Fokjes in het Aangezigtvan P O O L E N. "AU dén-17 Maart. Vermits onZe Ryksdag naderd, hcfv dfters der Hoven van Wgen en Petersburg en Btrlyn de JEN van de gemaakte Vréter.fier. hunner Hoven op ver vmcienvanditKoningryk aan het Minifteiie in forma d) en gem. Pretenflen daar door publik gemaakt. -er zyn twee INDAGINGEN in de Latynfo Taal gepubli- de eene word zekere Drozdowiky en de Huisvrouw van en Litka-wskyen in de anderewaar in Pulawsky als Bei- aangemerkt nog in de dertig Perfoonen als Medepligti- ondernoomene KONINGS - MOORD ingedaagdom op anden Ryksdag voor het hooge Geregt te verfchynen en edigen. dafdeVorft?L*<fe»WA WaywodevanWilna, voor- szynde om nooit weder in Pooleh te kometionder Beding re Som tot deszelfs Onderhoud Affland van alle zyufe gedaan heeft. ord gezegt, dat de Keyzerin Koningin van de groóte Pro- de Starofty van KR AR AUwelke aan den Koujng toe treder Atllaud heeft gedaanmaar het Getal en de Sterkte innen zoo der jooden als Chriftenen doen aantekenen. glyke Pruiflifche Generaal Lieutenant Lentulusis nual-' omen. dezer is de hier terug gekomen Biflchop van Kyow door ■pvan llrakau by den Koning voorgefteld, en zeer min- ZyneMijr. ontfangenzynde éergifter by den Rus-Key- inifter ingeleid; ISLAND en aangrenzende Ryken. Nden 17 Maart. De Keyzerdewelke dëh 13 dezer ih jaarisgetieeden, en dieswegens niet dan van de Keyzeri. Complimentenheeft ontlangfn, zonder dat er Galï of ópe bet Hof gehouden is, heeftyzooffién verneemt, eenigë Vér- zyne voorgenoome Reis gemaakten zal zig eerft door «na Zevenbergen begeevenmaar na Zyne terugkoqift de gimnne Staatenin Poolers gun bezigtigen. 0ideRobaUi Ambaffadeur des Konings van Vrankryk by zedert eenige dagtn zeer onpaffetyk geweeft, maar begint te beteren. - t-Brittannifche Minlfter.de Ridder Keith, heeft Zoödag Engelfche CavaHiers, die 111 de Voorleede Week alhier zyn aan den Keyzer, de Keyzerin Koninginals mede aan I. Familie geprefenteerd. qalLaudofan,die,zóóthen verzeékerd, ter óorzaakevan biare Gezondheid de Demiffievan alle zyne militaire Be- lieeft verzogt, zal egter zyn Regiment behouded, eö ha dat iigheid als Gouverneur Generaal van het Markgr'asffchap zsl hebben nedergelegt, van 't HofeenPenfioen genieten. UR-Gden 26 Maart. Van DANTZIG word gemeld dit awe Belafting op de Kcorn - Moelens aldaar gelegtveéï n veroorzaakt heeft." hier een Brief van MOSCOWwaar in gezegt "Word ead, dat Tobolskizyndedëjloofdftad van SIBERIEN fidentie - Plaats vin den Qader-Koningeertyds hetMid- van den Koophandel:der Calmv.kken wasdewelke de van deze wyd uitgeftrekte Provincie bewooöenDeze nbragten Thee en Koópwaflren jan China en Zont der- eo ruilden dezeWaaten tegenHuideö en Yzer; Deze Koop- wierd egterom dat dc Keyzer Pleter de Groot de Zout- m afnam eensklaps geftaakt én vervolgens te Tobolski jaatlykfe Markten vaftgefteii: Vermits nu de Calmukken wide andere onafhankelyke Volkeren zedert dien tyd niet Mtzyn vericheénen r heeft de Keyzerin vanRusland het gevonden om de Zwaarigheedendie hen tot nu toe daar «jouden hebbenuit den weg teruimenen dé laatfte Jaar- «w is uit dien hoofde zeer brillnnt gêweeft. v R A N K R Y K. Sdên aéMairt. Onlangs is eèn zonderling, en buiten tegen gewigtig .VRAAè-STÜS 'aan dê- JIiedfeynfe Faculteit J? v^OTgefteldmet verzoek om hétzelve te willen beanc- ij"?1 ,eva' >'c welkdaartoe aanleiding gegeeven heeftis m otntrent agt Maanden zwanger Wasbevond Vever ^ïn dè doodtóen aan zeker Chirurgyn de Voor aan wierddat hy aan haaf de Keyzer- Sn cedeter Kind, appliceeren wilde i Haar Egtgenoot -5 voiutektclyk zyne toefteraming daar omtrent niet 'od- r v<?orwendfeI dat men gewiflelyk het LeVen van de „rolierde aan de ongewiffe boope van het Kind te zullen vbi> -^aa om "Ihze zyne OnverzettelykhciJ door de an j a [als welke gemeenlyk de voorkomende Ge- ^naudsfoog bcfchoüwen f ff beoordeelenj gewraakt qj. ia,nentlyk- óm deze rede ,dat hy door eene antydige '<TZtVt0VW het Kindblootftelde, om zonder den derhalven by de Regtersoro deze te bevriezen dat se zy wc! uïtdroWtelyk wilden Bevel geeven om debovengem. Ope .2 ".g 'irt S óJ S- .3 07^ei ttp jS k* Tl "T3 I'S" g^. J?K Sw-g SS. oL>i Sj S gllilif g.K öC 3 2 S" c-i I* «Is S ^-e?1 d>. r* «a ,a sk r\ -y o 2-gs w <eS H .R5 <11 3 "-'d CA l. 0p4'a Jtó gïü n oo .&'-g g-g M rat ie te dpea; Snaar deze weigerden zulkseensdeels om dat zy g 2 ^Jg >.2 i', nopens een zoodaanige Z^ak geene WET fiaddenen zinderen ,„-a >2 Sob-g «••o O i, -el'R deels, dewyl de Regterals zynde llegts deTollr en het Werktuig E-y Jg'cg g S vande WET,ingeeneadeeIezft/i««r van een nieuwe V/ET wee- -Sgoj o zen kojjdè." Sf "g g-| g m neen uuen ueiutRu ui msuauauy ueu ivuiiing jMiu/.oe.iS owaae re t. fd S»ë tj <i I W1MSUC, ,1 Ondertuflchen ftierf Moeder en Kind: Sn Omftsadigheid a i heeft doen denkgjnof men uietby den Koning Aanzoek dieade te doen tot hét geevhn van'ecne Declaratiewaar bytbevoolen zou «2^3 il 'S.^c2.e"M "Jevallen van zdodaanigen S.b 41§ "V. worden 'oto de Keyzer - S-neede in Gevallen van zoocuanigen n Aart, als hier boven verhaald is, t« moeten werkftejlig maakón; '9 2 -^: t)S<' K W vo e a-aaSu K 'S y-S-.en-'f. •t?R, O an 13 ~«a g .2 O R25 c.2>o SJM .3 lai -rtr T'-S a^r> n En de MedicyrififaculttH heeft beflootendat att hoofde van dit gewigtig Onderwly'p aan ieder van haare Leden een Copy vasidezc «O Quaeflie zal werden bezórgd, met verzoek om biunea eerfMiand, ff 2 m ièdcrintbyzóndeiéeneCönfaltatfe bygefchrifc jq te leveren; J.g a M .èqi35 zynde reeds Commiftariffchbenoèmd ofn de ihkoméndëparticu- "S tiere Advifen te onderzoeken eh een beredeneerd enweldoór- f. 'wrogt Verllag daar van aaa de Faculteit te behahdigen enz. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 29 Maart. De Heereh Bewindhebbers der O. I. COMPAGNIE ter Kamer vaii 'Zeventienen hebben heden hunne algemeene Voorjairs - Vergadering alhier ter preftdïaaU Ka mer begonnen. MaiQ0.s13.SBt In een Brief van ELSENEUR word hét volgende in dato 23 Maart gefchreéven: In den nagt tuffchen deii 2ö en 21 heeft het 0 c 5 S g y, zeer fterk ge vroóren, maar over dag iets minder 'met Oofton - Win- S ij '4» g K den en raoojèKóeltéEergiftér avond liepde Wind W.N.W. en li S 3 S3 g; s-t <u -Q Sf "tJ o O i) r- O ew o /5 M 00 ii- Cï TS 55 r* feov. -<U <5 .a -5J: 3 W bo - rC3 r - g «o a a J P fisiïdS st^s S3 i-, üa P rï? 0^3^513 ÖJ m» JS, W -e-l VA r-i j vj ca CS Q]! a O. to C3 ■Éa .0 «t 2J£- UOLs Oi o BS |fg ogD "g- '2 S^z-g »n::3 I a^.- -I f-ll g a S15. SS Cfc i* O -o oS W (55;- o">-C S>ï o §-« g I tr rS f h s S sgs li|f8i?"S«Sa-8»I-83 S*H'j8:gi*2 M ODfi, g 2,-3 de Lap aande grond geil'ooten, maar is heden dóór eige hulp we- 3 g gtÜ"<5 deroin daar afgeraakt en vlot gewórden. iS-31 "g.£ s VmRotiH'd4«t hééftinènnarigk', da: aldaar ê'ehSchip van Nasi- >-•««««• JA!> "- - 3 tes is aangekomen, waar van de Kapt. verhaald heeftda; hy by do Sorlihgs gezien had een Straat Davis-vaar der.zoo hy meende, h gevoerd by jan Fóékes, benevens nog vier andere Schepen yaa die Vloot, da Welke alle hunne Cours zeer gunftig vervolgden- Te Caglhrywasbefchadigdingeloopen om aldaar zyne gekreó- gene Schade te herftellen,.Kapt. M. Liedersvan hier na Marfeillé. Van St. Paido was vertrokken Bauke IjanfedherWaards. Te Marfeille was aangekomen Corneiis Peeper hit Sieiliem'en te BourdeauX Jarig Tjebbtrs van ItTiddtlbulg. TeHaraburgB. Halt van GtntiaAG.. Ploman vèn Yarmouth R. Lampe van LivornoA.Ropalo en j. D. Steen van Mallaga5. Sleevoogd, H- EldersS. Sybrands ea J- Sagt ,alle van Havre de Gra ce, en A. Okkei vanhieren te Breemen A. Myer vanBourdeaux. m Uit Teffèl zyn in Zee gedooken Klaas van Glaanen na Surina- meneh WeflelDiederiks na Si. ËuftaduusVoorts zyn nog onder zeil gegaan A. Kikkert na MarfeilleJ. Jacobs na de StraatP. Adriaans na Lisbón,D. Rgltjès eüJ. Gerkes naSt.Ubes, j.H.KIaasz. naBajonne,G. Jansz. na Rouenvyf andere na Vrankryk, en drie naar EngelandZynde voor het overige gifter en eejgifter geene g Schepen in Teffel binnen gekomen maar san déze Stad genaderd E §4^ Andries Pauls van Frêdriks haven» g> £5 'sGRAVENiïAGE den 30 Maart. Eenige buitenlandfe Algezin ten hebben geconfereerd met den Baron v»a Dedem tot Pekkedam, S w -ég -S prefidéerende ter Vergaderinge Vande HeerenStaaten Generaal we- J g-g gens de Provincie Óyeryfiel- 0 n c Zyne Doorl. Hoogheid de Prins Erf Stadhouder heeft uit eene No- Nra]2'S a S rainatie, aan Hoogftdezelve overgegeeven door do Heereo ëezuind- o gj'3 o-g T hebbers en floeifd -Participanten y^nde G^o&cóyeeidelPeJi fndi- >»5.s "v fehe COMPAGNIE ter Kamer op de Maasuit het Quohier van ,S u o \jz Delft geëijgeerd en aangefteld tót Bewindhebber ter voorfz. Kamer - 0 - - s r*i den HoerPieter #.ocqHendrikszoonwelke in die Qualiteit Inhan- den van flooggem. Zyne Doorl. Hoogh. den Eed heeft afgelegt, en olaatsvart den Heer Mr. Jacobus Adriaen Braetsdiedaar O-B DK 5 "«s ft 2 §-Q g td rj éS - -> CÜI-' O [S bo o <y >6^ c s el S y "g ?-> -.a STSrf? grg ,<u i! rt-t a Z P3 g O "2 7; t4 G Y» Mg H-ei .TU M Al P: e ö- ^1.1 E Gffi So *0 5 ""Q o> G Gfe CL, s O o o> 5s o C 0^ p e cj c .i, -S JS s 2 2 £2i*§.fcf£. fcSg |i|j| 5l5Sgb!&'S3 n,)~ -o g "3 w Wrfa a -S g - s p v 3 ^3 g rt al r IM-tl 3 "3 P: O o L2 as fit -2 f-~. e,g<g oKl^ l fs^if S gg S a K? ïfir® 9 f" U g°.nu rC cl g §4-"J O f' t2 -s N5 zulks in R van yrywilligeffafftandheeft gedaan. De Hèeren STAATEN Van FRIESLAND hebbeö Wederóin drie byzondefe PUB LIO A T PE N in hunne Provincie doen afkondigen: m By de'«rr^ word de Uitvoer van RUND-VÉE, 't welk boVeti 'de twee Jasrèn'óudaan 3e Vee-peft niet Ziek geweeften dus aan de Hoornen niet gebrand is Zöoals ook van vette KALVEREN n toegelaaten voor'den tyd van een Maand, dewelke den 15 April sanftaanitebeginnen en den 15Me-yeindigen zal: Deze Uitvoer H zal nergens mógen gefcliledèh als in de Havens van Harlingen Stavoren', ff'órkam ttt de Lêmnïer en men zal de ïnfeheeping moeten doen by ligten dagin tegenwoordigheid van twee Opzig- tets, eh by dien Uitvoer moeten betaaïen'éénCavoli-Guldenbo- ven het Paf agt -Geldop ft'raffe van honderd Guldens voor ieder M Beefttsfféns met verbeurte van Beeften ca Schépen ,byöVertree- n ding van déze Qrdresen onder belofte van een Pratmie van 2$ Guldens voot elke Overtreediüg, die door deOpzigters ontdekt zal «■-•««.» 5 e?~S, cD g7.SS O' e ■^'^3 rn >K 0» .g Q> S- s. O b. - gi - :I B 5 u 0 £f -5 Ji s N ills lil ert FT Volgens de' its'eede PUBLICATIE Is 'y têt aanmerking dat de «jj 5 STasgg Bp Prysvaöde ROGGE raeïkelyk in FRIESLAND is gedaald, [en Sao g W alfchoon tothu toé goedgevonden is den Uit voet- van dat Produft -3^ I*«Es§« y I-1.__ J.__ TTV-:J1ior\^--r>v jeü S w W _s»s «br 6 C r gellooten te houden J wederom Vryheid verleend om ROGGE tot g rf s het ftóoken vitrjitrkc Dranken te gebruiken,en dus de PUBLI- SS^, CATIE van den 14 November 1771, in zdo verre buiten effe.fi: teftellen&c.ii' Sa g e-a-S In de derde PUBLICATIE Wórd het volgende gezegtDat[tef >^0 |»\lS!§3®«' wyl van'deheenenkaut tegenwoordig In FRiESt AND een groot 5g g getal Runder - Beeften b»"S door Gebrek van HÖOY van den anderen karit de meer HOOY en STROO Uivoervan HOOY cnSTROÖidfétotrfêt; J rfpriïetrftkogtehJe: verbonden waS.ZRidland hotrdëh tót dén' 15 dier Maanddat ver- wn1jr7r-o Ui.» TJitnrtr rul ai-pi. it;in rot a en Meh inciilis-: Waar til -A A ,S -B,0^ volgers die Uitvoer zal opèft'ftaan tot aeh-uidfèjitiCluis-; waar tia i4»A."S dezelve wedercliD 2a} VetbhódéjiZyn eh blyVbh sdt deh iAptil sap -\<r, tv-1 0 sa cSöHfe: 1774 at. i*> njj

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1