Y US E k W E E 0 E N. [SLAND en aangrenzende Ryken. f lus ManzadorKeyzerl. geheime Rsad en Bifichop in b,zal den 15 dezer van hier na zyp Bisdom kieren. Het pom van Zenck iszoo men verneemt, aan den Broeder pie Cavailini, Agent by dsn Keyzerl. Hof-Krygs-Raad R A N K R K. s S/S v Z B K Z :?ej s rt.t;A 7i S si C *2 Ï,H «"OS g r £e-i rd.'1 4» 3» "J .M." Ee g i,! .al^aöJ.'sJS r. V CC {J O ox Adrijian Pieter Ttocnt-. de Scnarclers. En voorts onder het Regiment Grifons van den g Generaal Major Schmid tot C'ofoael Comman dant van hetzelve den Lieut. Colonel Jean Bap tide de Salie; tot Lieut. Cbloneldén Ma- as ']orThoaias deSuarzen tot Majorby hetzelve Regiment den Kapi- 13 0 :tein George dé Schwartz. verongelukt eneen ander Sehip terzglver tydzyngroote §".w «i ren had, doelt by meid niet boe deze twee Schepen ge- tt .rrM 3^ H '^,rO a A 4; 4, 'S V) ^n "2 Cd J>, rj ■SIS -£ï ,<U O O s ;Ü*3 «f Kg...2.f &?|jp g.3f g- |,S&' -H|ci4 o js-J ®"iit B-Sï i. •- o ciÜw ■•- HOLM den s Blaart, De Koning heeft aau tfcn Heer i.lUI gil-enffernLegations-Secretaris by het Keur-Sa lt H:,fi de Qualitcit van Minifter opgedraagen, "oiieeden Woensdag namiddag deed zyne Majt. een keer Uil, zooals dezelve vel meer gewoon is ts doen en al en zeeronftuimig en guur Weer was, kwam er egter cvloed van Burgers, inzonderheid van ZweedleenPom- iten, by liet Slot en op de Etraaten, dewelke zyne Majt. tóten (l'eedsdunrend gejuich van God btiodate den Ko BktleMairoozendoor een meenigvuldig Hoezee vermeer- A'Izy,inde verbeelding dat de Koning den weg over de nfeaicn zou, toebcreiciicleu gemaakt hadden omzoo dra hirkonseo nsogt, de Vlaggen en. Wimpels op alk: de daar teren te doen „wasjen- Daar was,genoegzaam jeen fmên niet in bewceging Was, en zy n verlangen toonde om tag, mét tegenftaaarie men.dagelyks gelegenheid heelt i te zien,de verlcliuldigde A'iting te betuigen enz. Zyne f lut in den avond te rug, met teu zeer kleine Stoei; maar Lfpcurde men zyne aankomft in de Noor da - Voorftad [Zch-ewierd aldaar dooreen zeer groote menigte vauge- [e>üaanen met eene on-uitfpïeekelyke Vreugde en onder i(!è toejuiching van God behoede den Kéning ontfangen, Jet Slot verrekizelfs waren by deze gelegenheid op do \-Strarit cenige Huizen geïllumineerd. I den 6 Maart. De Gemaalin van den Ryfcs-Vorft An- Broeder van den tegenwoordige*! Koningvan leyzeijlyke Generaal Veld-Tuigineelleris Maandag van ter aangekomen Woensdag ogtent is Zyne Hoog- Kickte van 40 dagen, diedóörVcrftoptheid is ontdaan, in |ora van agt en dertig Ja aren overleeden en gitier ogtent is welt twee dagen in deszelfs ilptell op een Praal-lied ten !iceft,metde vereifchte plegtignecden in delIoofd-Kerk |iygez«t: Door dit Sterfval is niet alleen een Keyzerlvk (feiteiy, maar ookdeBediening vanInfpcétor over het Opper Oötlenryk en die van Commandant te Lift® va- In. f y beringen Aankweeking van depiibliké Schooien inde- la met gewenfehten ititllag voortgezet; Ook is van hoo- [eHe de Parochie-Kaken bevel gezonden, dat elk van J he: Von beeld van de Hoofd-Kerk ter grondige Ouder- Jde Jengd bp haare Koften een Schooi moet aanleggen Écu in dc Parochie van de zoogenaamde Schottenzynde [van St. Michaël, reeds een begin gemaakt heeft. p-C den 12 Maart. De Univerfalia 'of circulaire Brie- Je (lc UitJ'diryvmgvaneets RYKSDAG in Poolen, ver- lo levendig Schilder y van de Rampen, waarin dat Ryk leVcrdeeldhceden gebragt is,dateen ieder, teil ware hy fcbelykheid en Regtlievendhcid ontbloot was, daar door W: Om daarvan te oordeelen,zy het genoeg het SLOT it re dcelen. pig is dan dc gevaarlykeenyflêlykeGefteldheidvanon- ^k, die tegenwoordig van de Middelen tot haare eige S»gwaar van zy zig in een langen työ niet heeft willen J ontbloot is. Egter is het nooit geoorloofd ten aanzien t te wanhoopenHet is den Stuurman niet geoor- Roer, nogte den Matroos zynen Loots te verlaatcn knd is het Schip't weik onze Vaders ons overhandigd tn waar voor Wy aan de Nakomelingen rekenfehap ver- S-vn. Alfchoon het Onweer de Maften verbryzeld, en Ijsfclieurd heeft,moet men egter zelfs op het oogenblik, Ikollbaarile Schatten in de gulzige Zee werpthei heen t-ilingerde Schip in de Haven tragten te brengenTen f tt men alles, wat maar aoenlyk isin 't werk te ftellen komen." diits Wy zonder den Raad vatt «en Ryks - Vergadering Jesn goede Haven bereiken kunnen, maakenWydie l"g bekend tegen den 19 Aprilea de voorafgaande Km tegen den aq Maart: In deze Land - dagen moedi- laan, dat gy Uwe Keuze doen wilt van zoodaanige Land- KilcRegten van het Vaderland, en de Krenkingen, welke F» toebrengt, zoo weials de gevaari^ke Omftandighee- hetzelve gebragt isvolkomer.tlyk weeten en be fore, doorU Lieden gemagtigd zyndekunnen en wil- I Mn de GebeurtenhTenbekragtigenverb eter tn r'" h«t gees zal kunnen ftrekken om den Staat te f" eeQ beteren ftaat te brengen. ^,Wort' daaitoe aangemaand door den geenendewelke |,eD„sn °e vergieting van zyti bloedwaar mede hy on- elproeii gewordennietverhinderd word in zyne be- .om alledebeleedigingen, die hy heeft uitgedaan |jv' 01j1 onveranderlyk te zya Üwlieder tocgenfe- IwipYA^' honderd en twintig dut- ïitlt n V wA?nc'e' Langnedocq gefchqnkenwelke op Ij.,/ "inchoppen aldaar onder dc in woondors moe- fcdtrbh '"Htl de Schadedie :-,y door dc Ovenb ooniin- L-, -',en hebben gdeeclen, te vergoeden, kl-re e,aufreoio~'H hebben in hunne Familie een Regi- L;,! f - h\inNaamvoerdDit Regiment, 'twelk l> ian l/a'lci,c Gemti is opgeregt, heeft de Prins dt e° i!^3 ^ambt;cGroot-Stalmeelter van 6 - c „"S ee n - üp, a a fi e" 3 0. ia o y JJ s 3 2 id fi ri '-s !c >s öi Al S 2 va H - Ahoo (wze Regeefmg door dc Vöofregten, welke zy aatt f /ifticu lieren, dje op Ooft-indiën handel dry ven, tóeftaatdeze Tak van Ne gotie fteri: fchynt te begunftigen en thans meer den tfóit iijkiet hos voordécllg het voor den Staat zott zyndat eea ryke Maatfchappyè dq llelangens daar van op zig nam zoo heeft men geene gelegenheid verzuimd gegoede Lieden aan te moedigen, om eenc nieuwe Ooji- indffebe Compagnie op teregtenfchoon de Omftandigheeden dit voornoemen tot hier toe niet begnnftigd hebben Ondennftchep tragten fenunige Lieden thans een Fonds van 40 Millioenen Livres, ff g door middel van Aftien by een te brengen <a men vleidzig dathet 5 "S M PuMikin dat Planvooral wanneer hetzelve vau de Regeering one- j. S Sfë:f'4 ÏS ^5 s .**- tj fV4 5ï3 byv- --- -.«?§ g« Cl --V* tJ ÖW T £j 5^ ij. C éi u SJ a - h geguarandeérd wordzoo veehe.greetïger deel zal nee- v- menon* dat hetzaltm zyn Kapitaal tegen zeven per Cent zal kimpen A 'fj Z S u 5? H r-C <T5 >*4 O 'C />-, Q PI ^3 Ai g -;r Zi -C3 K-i CD worpen eh gcguarindeérd word menom beleggen. NEDERLANDEN. AJfüTÉRPAM den 17 Maart. Te Alrcanten is gearriveerd Jacob R j. itjes Booy vaauierdewelke fchryftdat hy voor zyn aankomft aldaar gepreid heeft deSchepen vaa JiaSybrands en jelle Jelles, bei- de van Smirna hervVaards beftemd. Te Algiers was aangekomemQanieLd^psyan Rotrcrdam. Kapt jocbemAndriesfci.ryWan"rcelon'^Ylathy- altkar in 25 dager, uit Teftelis sahgelarid, dat hy den 24 en 36 vso» die S ;S g ÏVfö&iRcl vZ,VV,S.SÏöSt0^rr' e^U!%\kaT 'S H. Ctl 1x0 "is X- Ssloujvwas Maft verloeren had naamd,pfwerwaardszybeftemd waren. TS 5? Sn"""K c .g !r oS S-ed S TT.1; 3^» ra'5 Ö-3.M g S3 v S »S «u O 00 ftO, O eni7Febr. oc^ 1 >J/* vutbhiso «J wwuvaw n«cn. R Ta Port Loiijs was met een lek Schip en fchadeaanzyn Roeringe- S -j S'i loopën Jan Jacob Stemming, van Dantpg na Ferrol gedeftineerd. jg g Sal-*** g h c2| Te Falmouth was na verlies van Zeilen TouwenMai l en andere 5- ïi zwaare Schade itsgdoopen Kapt. Peter Wolynvan Barcelona na S JS g 3 - Gotteoburg beftemdw -= .3 SS -g al-o va 3 ;.3É=« s £k a K 41 TB -SS t» _ri C: -O o. -co' £r4- xj ^2^ o a O S,o |Z<- V- -3 P Yvl ThJ T> w 4L ÖJ O sa o o - 5 4) <l> R ^5 - PaQ OJ ^3 BV. L> <u ro CU Q «ra Te Kadix zyn gearriveerd de Schepen St,Trinidad alias La Aurora w uit de -Havana in hodagen, met Suiker,Tabak de.en y-St.Francifco <0 ©t - dtPauia alias El Ihrcules in 59 dagen van Vera Cruz niet Camper "2 che- Ilont^tc. Wyders de Koopvaarders F. Smeer van Rotterdam, -5,0 a. J. Smith van Zienkzee,S, Buysmaa vap HamburgDitl. Meyer yax> S - Wyburg,;lf.Sclle van Gottenburg, C.Daunberg van Waterford, J. Fromentin efl J. Lebran van Havre de Grace &c. 'Ce Lisbun het Portugeefe Schip N. S. da AJfumfjaio in 72 dagen van Phernambucg, geladen tnct Suiker en andere ProduftenVoorts dc Koopyaarukrs j. J. Peefen van Terceyralaatft van FayalMich. Bache van St .Ubes, P. Pieterfen van Ferrol, J. Bernard van Bajonne, F. Monter van Nantes, H. Reed van Petersburg c. TeLüviirnoP, ïïarou van Hor,Peur, C.Bernard van Alexandria eü Joh iKeauw vanDublin. Te Bomdeaux C. J. Voor van Ferrol; ea in de Maas het Schip van wylen Jan Ilensm'an van Riga, ea laatft uit Noof weegen! Te Gibraltar was dén i6Febr. in goeden ftaat ingcloopen Leendett Ptiiyt, van Triefteherwaards komende. Van Lisbon waren vertrokken J, de Boer, K.Jansz. en J. Guineer -jr - g padeStraat, J.L.Forsberg na Cagliary, en J. Bierftalln;nr Hambnrg. Van Kadix hei Spaans Schip St. JofepP alias El Esmeralda na E 5 Carthagena in de Indien Wyders C Witt naMallaga, J L. Rcqnier g. na GebuaLaur. GuillacÊ na MarfeilleLucas Cfcauyec naar Often* s ide en J, M..FoucardnaMarfeilte. Sr-o-g Den i4Ëebr. was benevens meer andere Schepen van Ferrol ver- a g trokkep S. de Boer na de Straat, als mede vaji Nantes KI. J. Myer naar j Hamburg, zoo als ook van Oftende (al waar Leenderc Smit vat* Onega -S gearriveerd was) Pieter Cuchevat na Kt dijt. Te Alicanten lag zeilree Tamme Hilbrands na Barcelona. Gifter zyn in Tsffelaangekoqisn H. Joofte vau Riga, J.Hayfe yan DantzigJ. KL Huift van LibouA. Saakes uit'de Pillau,0. 'revéle van Bergen, H. L. Bandix uit NootweegenJ. Lidle, óeorge Todt en John Hadóy uit Siïhderland. 2 TufTchen den 13 en 14 dezer is op de hoogte van 54 Grad. 15 Min. g in góeden ftaat gepreid Kapt. Johannes Lyte van Petersburg, en laatft van Cüriftiaanfand na Marfelfie moetende/ GOUDA den tf Maart Uit een overgeleeyerdê Nominatie van deze Vroedi'ckap is door zyn Doórlugtige Hoogheid den Prins Erf stadhouder (fa plaats wan dep overleeden Heer Burgemeefter Dirk VerryiV) tptBURGEMEESTER voor dit loopende Jaarverkooren dè Wel-Ed Groot Agtb. HterMr. Jacob SptefmanHeere van Nu land, Raad en Prefideci Scheepen dezer Stadin wiens plaats ver volgens tot SCHEEPÉN is geeligeerd de Wéi-Ed. Agtb: Heer Mr. 's GRAVENHAGÊ den 18 Maart. De Heeren Scaaten van Hol land en Weft.Frieslanddie gifter hunne ordinaris Vergadering be gonnen hebben, zyn heder, yvedët vergt '<erd-geweeft. Ter Vergaderinge van de H eret Staaten Géneraal heeft de Vorft C. A. F. van IValdeck, by Vernieuwing in perfoon, den Eed afgeiegt als Lieut. Generaal van de infamery in'dienft van dezen Staat. Voor den Raad van Staat heeft de Hèer Hermann; var^Everdin- gett; dén Eed geprefteerftals Auditeur Muit? ir van het Garnizoen en als Goimnis van 's Lands Magazyoen in de illenaftad,beide in plaats vap wylen deszelfs Heer Vader Ary van Everdingen. De Heeren Gedeputeerden van de Hollandfche'Admiraliteits-Col- legien zyn ajhier aangekomen en te zamen in beiognes gevveeft. {2 ZyneDoorl. Hoogheid de PrinsËrf-Stadhösder heeft aangefteld, onder het Regiment Dragonders van den Gen. Major Grgaf van By- land tot Lieut. Colonel by hetzelve den Major Ga ff ar Willem Ca- 5 rel Lenikcr dc Qjiadten cothlajór by hetzelve den Kapitein Henry 5 Eefgifter avond is aan het Stadhouderlyk HofgrootéV/aOf en Sail geweeftwaar op verfcheidePerfoónén van dè eêrfta üiftinétie aan- weezer.de waren. Vaft MAASTRICHT heeft men narigt ds.t dora vaimiitu 89 Jaarén is'överleeden de Héér Otïe Geftetatl Mftjor vïn de Injar.tarymitsgaders Lieutenant Gcionei effectifiahetRegiment van dsn Gftn. Major oeatisck a

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1