zmii m mmn** E Y D S M Iflllfi'3? B,b3S«.IS- WotiiscUgfë Cbüran 19 ëistil <teS«i .1773- J R a n k r y il NEDER LAN D E N. l g .3 r;3 CÏ -Ö u. Ti .O >-■< - 3 V. 'tj fe'l-g -2 s o R IT; .-. atr; - .- H r< 2 ^«"3 *C T R K Y E R 0NSTANTINOPÖLSN den :'8 January. De Tteh-Rf- fendi cfMud&tx van de buiteulandfe Zaaken en Groot- Kanceliev, zoo als oak de Ttjierdarof GiootThefaurier van dit Rykzyn beide van deze hunne Waardighecden r öe SultandieZoo men zegt, aan den e erft gem. Heer eene iflje tegen ALI BEY in Êgypfen. opdraagenzai, heeft, in plaats [W£eienHect,OsmanRfendi, geweezenMraifter Plenipo- op bei Congres tefclzJ.ry, tot Groot ïhefaurier benoemd, -gecriug heeft de Cours van Zekere Duitfèhe Mant verboo jie zeden omtrent den JaarbymeecigteiuditRykgebragten ^atjg Jüeutzcrs of Parasbcdraagende eeii halve Piifter» ge- jsj hebbende de Stótjn bevel gegeeven dat oeze Munt nier meer dan dertien Paras of veertig Mfprcs zal gelden orfodffiige Lk.den aanmergelyke fchadé lyden. POOLEN. CKAU den io February. De DECLARATIE in dato Mtand, die onlangs door de Afgezanten van de drie nabuu- ogentheeden aan onze Staats-Minifters overgeleeverden ens door de lastftgem.aan de andere hier refideerende bni- feMiniftevs met eene daar by gevoegde NOTA medegedeeld de Senatoren in de Provinciën toegezonden is, vind men nu in handenzynde opbevel van den Kroons - Groot - Kancelicr in ■njfc en Poolfe Taal gedrukt, terwyl de Minifters der drie Mogentheeden dezelve ook in die beide Taaienmet byvoe- r Titels van hunne Hoven, hebben doen drukken, rft en vooral word an die Declaratie kortelyk de Inhoud èn ogmerk wederom onder 't oog gebragt van de Declaratie, e den ^September des voorheden Jaars aan he; Minifterie van oning en deRepublik overhandigd is. Vervolgens word datmennietzondergrooteGevoeligheid heeftvernoomen Koning uit eene eige Beweeging en privaate Autoriteit een TEST tot Antwoord overgeleeverd en pablik gemaakt heeft, egeformeerdePretenfienkragteloostemaaken. Waar by intdat de Poolfe Natie zig nog aan alle Verleidin- Liften en Oogmerken van eigen Belang blyft overgeeven.. thet Gouvernement van de Republik door deszelfs Stappen d een ongelukkig Plan te volgen om de Verwarring van den zoo binnen als buiten tot in de uiterfte langheid vanTyden rekken, alsmede om het Geduld van de drie nabmirigeMo- etden moede te.maakenen de Regtmaatigheid van haare afiendoor xrgliftige Vertraagingen aan alle Wiffeivallighee- derGebeurtenUTen bloot te ftellen. n verzameld eenRaad, die nog vereenigd, nog gevolmagtigd gis. Men zietdien Raad fcheiden, zónder ecnigbefluitge en tehebben; Men beftemd wederom een anderen; maar alsof de onverfchilligfte Zaak der Natie bchandejd'wierd, de tyd van deszelfs Zamenroeping onder de beuzeiagügfte wendfelen zeer ver uitgefteld; en onder de hand zoekt men nfoederen óp te hitfenmen maakt alle Cabalen én Faftien gang, om zoo wel aan de herllelling van de binnelandfe als aan de Negotiatiewelke door de drie Hoven verlangd alle mogelyke Hinderpaalen in den weg te leggen. Minifters der drie Hoven hebben reeds het Gevaar van de Langzaamheid in het beroepen van een RYKSDAG by eene ie DECLARATIE doen zien Derhalven word nu het e Aanzoek gedaan om eene zoo onbegryplyke Hardnekkig- teovttwmnen En teneinde het Gewigt van deze nieuwe niet voor de Poolfe Natie verduifterd werdebepaald men het ip ter Vergaderingevan eenen RYKSDAG op den 19 April, thetdefinitif Vergelyk tuftchcn de Republik en de drie nd- >êe Mogentheeden op den 8 Juny aanftaands. dat dezeTermyn zal verftreeken weezen, zonder dat door olfc Natie omtrent hetevengemelde gezorgd is.zal men erre van zig aan de Renuntiatie, in de eerflgeddane DECL A- IE beloofd, te houdeneenfpoedigex en bekwaamer middel werk ftellen, om volkome Geregtigheid te erlangen &c. atfte Brieven uit MQLDAVIEN melden dat alle in'diePro- "ggende Zout-Werken door de Ruften zyn ve.rpagt; en dat veeletoeberejdfelen gemaakt worden, als of er een nieuwe tewagtenwas. SCHAUden io February. Het Senatus Concilium is eer- et gefloote Deuren begonnenRuim dertig Senatoren zyn woordig geweeft en by de eerde Sciïïen de Antwoorden van "_n:heeden, aan welke de Koning had gefchrcevén, voorge- EtkerSznflZor uitdcnGeeflelykenStand,die ondereen van 'ffefcheurd Geweft behoord, willende het Concilium by- enzyne gewoone Zitplaats irmeemen, is'door veelvuldige Bedreigingen van den Afgezant dier Mogentheid onder .Magthythat, van zyn voorneemen afgefebriktEen ander G aan wien het bywoonen van dat Concilium ook belet is "den dmbaffddeur dit Verbod in gefchrift verzogt om zig 2yne Afweezendheid hy zyne Natie te verontfchuldigen. moPolak, welke onlangs de Schildwagt voor het Hotel! ,L?"eraal Hid'Ek te Lembei'g heeft aangerand, heeft op v. V.1)" c'e aaozieulykfte Perfoonenna een 4rrefl van eeni- !a» Pardon verkreegenonder beding dat hy aan den belee- oidaat eenige Ducaaten zal betaalcn en denzelven iu 't open- Vergiffenis verzoeken. de-p V9 De Koning heeft den Heet Mo ratDi- laatfv ®ryelJ nlhieirwegens deszelfs uitfteekeude dienden t.,f jn^Jan" van't/icre/- Dieu in den Adelftand verbeven Mn \e wierd Vrydag ogtentna het Paleis op weg V0 'Cr'ne Kefclmldigers gehoord te worden ingevolge ,!1S0,H®emte ntogengevangenneemed, gevat eniEde tnzek pt:r^en velzekerd dac daa, toe gt-fee."enbeid heeft die ij. 0W1 welke hy door Gei J ea Beloften om ia zyn .^ffsuigeïi hadomgekogtj.endicziehdedatde Zaakerh- !tt a-.f !t' voe'zienzyn Getuigentslterroepen en bt- kSyyandSPGraafomgekogtwls...-; '"'«feen Prent, geaaamd ae Drie IConings Keek -, en door een ïtunrtduanr uitmüntend in'zyh lbort gegraveerd 'in beïlag gesoomes: Zyzinfpeelde op de Verdeaiing van Poolen èn was zoo a fchlmpend dat derzei ver Debit niet konde gedoogd worden: De aan os^ SouvereineBt verfchuldigde Hoogagting heeft ons Óouverftement béwoógen om gem. Prentte doen opnaaien. S I SP Sp ïir/s 5- i-S cC R 'gij. K5 53 X 2 O «t a F c -pi, rU' ïO cr~dj *5? 2 l-«S ^r» c c GROOT-BRITTA^NIEN; L'öNDEN den 19 February. Eergider hebben Üa Gemeenreès Q q 1 r'Aim Ifja! ftilet* /Id' '?ia klifl nr. dk. iit>L <rv fl w; A- 01 m Ccü ■ri ™K.^ ||w *><11 tot de jaargelden derOfficierenenRuitets van eene Ccïrfonr.eerde §&S Compagme Gydes d>. Corps ea san de itok - oude 'Gardes re Paard iS ?'s 628 P.-St. tot de Perffioeneo het Etabliffemenr der halve de Roden te Vergoeden tot het mkakeü van 'nieuwe Wegen "en üróg- a« -v g -5- x gen in het Gebergte Van Schotland. S li ês X ber1716 getrouwd geweeft zyn,"en 5y98 P. Sr. to 'Sch. oP.'om gfjg Mcj rY R, .3 Q Gifter zyn dö bovengem. Rifolutien in fcet Huis goedgekeurd 5 ea j§ 8."^ a na dat verfcheide Getuigen verhoord warendewelke vergaarden o "3*o tv 3 - 1- - - *ri sü - - - - pi K-< 2,> r5^ O Sj Ryk veroorzaakt wordenis befloóten dat een Bil! Zal worden ittge- - o 11 ^5 d bragt om dit Misbruik te beletten. 22 w ï'lS IndeVergadcnngderO. I. CQMP. vaneergifteris het Antwoord gf.o.B van den Lotd North op deBoodfehap van dé Compagniegeleezeng £3 S.èz v ^§i8s 3 zynde als volgd: Van het.oogenblik af dat de Zaaken der COM-' So c -3 - g na o "g 3 - mg-- - - -- - wl S >3 s* rVl- O PAGN1E een Onderwerp van het Miniflerle geworden zyntot nu a toe, ben ik overeènkornflig-met myne piigt gereed om dezelve zoo c 3 na -g y 'Cf5 <L> 'aj.Sb*^ PH SÖ "'V w ttOiL, -L S O f* 5 5 rs te zyn, om voor de Compagnie een Plan te ontwerpen; Want ik yooronderfleï natuurlyker wyze dat de Compagnie door haare byzondt re gefbeldbddeen uitgeftrekter kennis als jemant van has-. M 5 2 re eige Zaaken he"; Maar Indien dezelve daar van afa'et oin g 5 pi 2 g> g J| Voorflagen te doenweet ik daar toe geen bekwamer Plaats als liet „Parlement." Vervolgens wierd kennis gegeeven van de R efolu- tie derDiïecl turen om san het Parlement dé volgsnde MEMORIE te overhandigen. A Ifchoon de Qcmpagr.it door vefdrietige en onvoorziene Toeval- A len zig genoodzaakt vind om tot eene Lreening van igcoooo P. St. toevlugt te reemenvleidzyzigegter dat het Parlement zal ge lieven te overweegen de Voordeelen, welke de Regeering door de. Betaaling van byna twee Milüoenen P. St. van de Compagnie zedert het Jkzk v°.*t hast t iVfinófchc lakomften heeft gehad,én waar by cog komt meer dan een Millioên aan Regten van 'den ToJDat dérhal ven de Compagnie in aanmerking van deze Voordeelen en de goede Uit werkingen van haaren.Koophandel in 't algemeen zaödaanigen By- ftand verzoekt als met de Regten van haare Cbartre of Handvelteij en het publik Welzyn overeenkomt." By deze MEMÓRIE zyn fSfy O CU 5^ cd rj b 'O 3 iS X! ho.a ga G saïS-S'§ s a b o j.'^ !5 <u -o a S>Haa3 S3 o 3 gevoegd deagt in myn vooiigen gemelde Voorüagen,en heden word •a'Se S|| deze MEMORIE op nieuws overwóogen. W a 2 s Heden zyn de Aiftien van de Bank 142 en 5 agtfte a 3 vierdeO, I. $t&sZ3. Comp. 160 en 1 half, Oude Annuit. 86 en 1 half a 5 agtfte, nieuwe '3'3 dito gifter 85 en 7a 5 agtfte, 3 per Cent gered. 87 en 3k 5 agtfte, dito vg," n geconf. 87 en 1 agtfte a 1 vierde, 4 per Cent dito 93 en 3 agtfte a 1 half. G -g 2i DeWiirelopAmiï.is3senS,dkPopZigt35,opRott. 35en5&e. c_ AMSTERDAM den 22 February. Schipper Chrift. Staal fchryfc S «u c-s 5 O S POS ie g S - *0?'13' v] f.1"? !>r <y M gi 4, -g S g a-sol 33 is j N o» §.fi<ür,s S g v (IK O t.9,-r w c te -S w IN a -nr =o .2 te O -3 S;b-i M a >3 uit HITTEROE in Noorweegen in dato 25 'January dat onder ,g 3 g Noorweegen Verfcheide Ongelukkeu aan Schepen gebeurd moe- 'S 2 rpn 7Vh flporvl vpplP PGfttrpn 1.1'Ïi 1' urarpn 4<\n<Te>fr\rii-ÏA -- UU-Ü ten zyn dewyl véelé Planken aldaar waren aangefpotid Ook had men eenige Papieren en ftukken Hout opgevifchtuit de- welke men den naam van Cerrit Romkes ontdekt had, behalven nog een halven Naam van Inskeénhet Jaartal 1770. Diis heeft c'o men veel rede van te vreezendat het Kof-Schip of de Smak van Gg Romkes voorn, vergaan zal zyn &c. czm-Iö® UifcLUYSHAVEN, ook in Noorweegen, meld Kapt. Jacob Jelles- 'g g Ten indato 18 January hét volgende: JNa den 3.dezer, toen ik uit de Elbe zeildekreeg ik een W. N. Weden''Winddie zig tot éeu -S 5-JI zwaaren Storm ?Pffiefte en drie Etmaaien duurdezoo dat ik daar o .j 2H a s«l a go; p. 5 ill <a-S Pfl S a g>.g '2 S fS'S 1 fe b .o 'C -2ï. R G3 -2 .is v door tot onder Noorweegen dreef: Ik konde onmooglykomde Zuidkomen; en alzoo ik vreesde nog verder om de Noord te ziil- ■- sa len raaken, beiloot ik dén 12 dczèr alhier biöKen te loopen, te meer -ë is Ia in o ï-f óM dewyl twee Man van myn Volk ziek in de Kooy lagenNa den cO G 2 bovengem. Storm hebben wy Storm-Winden - uit de 'Zuidelyke 2 5. 2^ Stfeekeri gehad; en op dear 1 dezer was dezelve zooi'kermaaren .'f-Stë geweldig, alsikniefweettotnogtoeoojtgchadtehebben: Byge- m 5 g3 lak heb ik geen Schade gekreegen en meen met deneerilen goe- fe' T 2 S den Wind wederom in Zee te fteeken: Ondertuflchcn leggen hier 18 Schépen dié alle door Avary binnen gekomen zynen onder o ,a dewelke zig een Hollendf& Smak bevinddcch de overige zyn j - - NM O p ■s- Q -S. a Ti ":s C. ajt r* 5^ U Ti ;T 'C gtlfgf 5 Sf 2^"2 f tó-3 C bri -ÜÜ ts r. - «O SS K Schepen van andere Natiën Mét de laat Se brieven van Dronthemverneomt mendat het Schip van Hans Ulricli Storkvan daar herwaards beftemdzig nog te Chrifniaanfund bevind &c. TeMiddelburg is aangekomen Jarig Tjebbes van Nantes. 53 'sGRAVËNHAGE den 23 February. Eenige buitenlandfe Af- -S §>q 1 S 1S J res "It M j-i 5-J'^ «w Tl ,a VJ g .5a "E S j S "vl^ jg-T O4 g BI fezanten hebben geconfereerd met den Baron de Cocq van Haefcèn, gj cd B m V- - - 1 j- --3 t-1j- cd Cs kö-ü r" e.' Stó <J Er SCflB ■5 fj S J? S! S at f: S c Heere van Wadenoyen, prefidcerende te? Vergadehnge van de Staa- ten Generaal wegens de Provincie Gelderland. #3 C o S a S Pp SLir S-2 5 r* De Heer Mf - Nanning van derlioop, wegens Gelderland, de Ba- §,1 2 I ren van Ifielmuyd.en tot Paeflo, wegens Overyfel, en de HeerAlber- 2 :.*'89tö W-»:«sd~ 4' da, Heere van Blaemersma, wegens Stad en Lande, terhooggeni Vergadéringe Zitting hebbende, zyn Mei terug gekomen, eh in dit Vergadering verfcheenen, da M W V. f AM-STÈRDAMden.23February. DeHeef'énBewindhebbers dér - O.L'COMP.ter-KamerVanZeventienen hebben het bellnitgenóo- Sjy'Eo'c men ©m'feiinne.gewoóne Voor- Jaars '-Vtrköopiég 'óp dé volgende w daciifus by de fefpeélivé Kamers te houden, naameptlyk fcyde Kamer %x^ op Maan-dsg déu-i Mey by Zeétan'd Maandag den. ió QstJdilfl Maandag den 17;.:.^ Rotterdam Woensdag de tl 19; by* thorn Bingsdag dsn 25eh tyJShhèdfitti Dón def dag den 27 Méy; CJ. 0 2 a 'V- f s vs* f' ai P '_0*V2 'G. -3 13 v.5* TT-é-f '",C. P T? >*1 pi* zr «suil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1