,0' IA - Q >-t >-r d-i is «■- rt- i-t i: r, 1 r u"J Qj J 1 r*> w N 3 O Ö- O I 7 vtl 53- T 53 'CR O O W 7 3 Alle de gcene welke iets te vorderen hebben vanofte verfchuldigd zynaan den onder Beneficie van Frtventsris aanvaarden Boedel van wylen PIÈTER HOGEVVALgewoond hebbende en overleeden binnen Atnderdam in de Amftelftraatgelieven zulks op te geeven te» Comptoire van den Notaris ftjr, Job. •Mttikeiatrvoor den laatften Jariaary 1773- Op Dingsdag den 26 January rr73,-'s namidi^gs. ten 3 uuren pie'cy. almen voor de Stal van den Overleedenen op de Leydfeflraat by de Heeregragt te ^mftergam Verkoopen zes éxtrftibhoone Merrie - Pjrfden oud 6 ju renbenevens een Koets niet groen Trvp ten Al- mande; Zwemmer een Zwemmer Ccrupdeen Toe-en een Open Wagen, eenFargoheen openChais en een Cbais RomainVerders ecnigé TuigenHoofdftellew, Lydzels enSttl-Gereedjrciiappen als DekkenKappenHalters, Krui Wagen, Wip SCc.; benevens een extra groote party fchoon Langelhaats HOOY erf STROO &c. M. VANDER LlNDEN> P.' VAN DER,SGHLEY en E'. HÖSTEYN, Makelaars, ztdlgnop Woensdag den 10 February 1773, te Amflfeïdamin 'tOude Heereri Logement,Verkoopeneen fragycen zeer deftige INBOELvatv'veele keuiiyke ino^erneMeafcilcn», kiHjple Paarlen en juweelén, Goud- en Zilverwit, dito llprplogien., Galanterien eii Rariteiten, extra Odde OoA- en'andere Pöreeivr.e. fUprafyne gemaakte Lywaaftm en konftigè SchilderyenVoorts een fcho' .ie party VTrlKELWA ARE^Vbe-ftannde in Ooft-Indffch-: W^.. -WL,.r-T - -P befhatidèin Ooft-lfidScSe EngelfcheGhitfenZydeenWolle StoftenNeteldoeken GingwJgs, Linnens, Konten &c.: alles breeder <by Catalogus.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1