eydse Nc Maandagfe Courant. c X/73" 5 <L> rUSLAN.D. ETERSBURG den 18 December. EenigePerfoonen wel- ke vaÉcke Bank-Billetten gemaakt hebbenzyn dezer da- ff»n door den Senaat gevonnifc: Twee van hen zyn, met ver ges van hun Adeldom na de Berg-Wericen in Siberien ge- roet een derden die zig voor een Italiaan uitgeeft: Een voor altoos uit het Ruffifche Ryk gebannen, én een vyfde' ..Hoofd van zeker Collegie teMoskowisgeweeft, zaï geduu- i'm leven als gemeen Soldaat te Orenburg moéten dienen. I T A L I E N. iMENden 19 December. Dezer dagen zag men een Ezelbela- fc'et twee Draag - Manden en voortgedreeven door één der Do- jvandé.jéfuiten, komen uil het Huis,waarin hini Geiteraal Hit veroorzaakte geéu geringe NieuwsgierigheidDeGe- Dicnaars op die hoogte de Vrymoedigheid gebruikende om te t de Ezel droeg, bevonden dat by beladen was met Cacao, Kancel en andere Dr^geryen, welke gebragt moeiten wor- t' het Huis der Jefititen Eoehiteatidriffen De voorn. Dié-, hebben dat alles in Beilag genomen en cleTreforierGeneraal ■ca Paus heeft deze Daad voor goed en regtmaatig ver- kouder Voorwendsel dat van bpveagem. Koopmanichappen inkomende Regren betaald waren- Paus heeft in het laatfce Confiftorie verklaarddat hy iteeds vyf \mUh in Petto hield; Kardinaal Cavalchtnidie reeds 90 Jaaren isblyft zéér ziek lidzyn leven met Bouillons van Adderen en Tokayer Wyh. V R A N K R Y K. iRYS den4 January. Zederteenige dagen loopt alhier een Ge- tde Beerde Boytics van zyne Adminiftratiedér Marinezig n, het welk, zoo men zegt, een gevolg is van deszJISnieu DONNANTIE nopens de verbetering van de Marine, wêllte 1 ter uitvoer gebragt worden, en veel onvergenoegdheid by k der Herin e veroorzaakt. [Aansbiffchputkèéit by den zeer geweldigen Brand van liet P«Sf (die dep 30 December omtrent épttuur namiddersjagt is ailen") voor die geene, welke werkten om dezelve te bluffen, iVchrekken van zyn Paleis doen openen en. aan hen al dén lien hv in'zyn Kelder had, laaien uitdedenOok heeft de1 gem pa alle de Zieken van Ait Gaf!huis gcdau'rende den Brand |dyke hulp en bytland be weczen 1 dagen daarna heeft de gcm. Aartsbiffchop éen Bevel doen Urm waar in hy fterke Aanmaatiingen doet dat een ieder ine Zieken met Liefdegaven wil. onderfteunenteffens be- dat er eene plegtige Dankzegging wegens de bé'waariug jeigrootfte gedeelte der overige,Gebouwen op den 7 dezer it) miJ-Kerk, en op Maandag eeritkomende in de overige Ker- fezerStad zsl gevierd worden. e van den Procureur Generaal heeft het Parlement in I December eeu ARREST doen publiceerenwaar by eene Ivoorhêthovengem. lIoMll Ditu op gelyke wyzealsin't li, toen hetzelve mede is afgebrand, geordonneerd word. Tsrtogin de Cpar tresdie niet heeft kunnen nalaaten haare r-Vriendin de Marquifinne de Taillerand in haare Kinder- kfcezoelten, npg uit dien hoofde binsen zes Weeken niet ten ïfcliynen. I GROOT-B RITT AN NIEN. DENden s January. Indeaanflaande Maand word de Htr- wreviihlura,,dewelke door den Koning van Spanjen tot Zy- t Ambaffadeur en Plenipotent'iaris by dit Hof benoemd is F1?. Zyne Kath. Majt. heeft, volgens de jongfte Brieven IbRIDin dato 10 Decemberden 7 dito aan verfcheide pt Teelten der ORDE van KAREL III. om den Hals ge- Jen teffens de vier nieuwe Ridders van die ORDE, te weeten V'Majferano den Graaf de Ricla, Don Qlcurente Vlroftc F 'iarlsbijfcbopvan Toledo in die Qualiteit ontfangen. "voorflag, om het halfjaarig op het Kers-Feeftverfchtenen |»t van onze O. I. COMPAGNIE op 3 per Centtcbcpaa- 1 taelver Vergadering van den 3 i December na een Ló- nuron duurde, met 131 tegen 12 Stemmen goed- fcrzelvertyd zyn verfcheide Middelen, die voorgefla- Wn, en onder anderen om de Compagnie door de Vcr- S>vnnhaare-Koopwnaren uit detegenwoórdigeBeöomme- gy. ah nadeehg voor de COMPAGNIE zélfs en voor. afgekeurd." 'de Actiën van de Bank 141 a 1 half a 1 agtilp.O. I. het biviilent160 en i half k 160, a 1 half a I vierde', f"5"itr8b cn 5 agtfte a 3 vierde, 3 per Cent gered, hedeu' e J1 vierde u 1 half, dito geconf.met het Divident, 87 t-4ptr Cent dito jju a 1 agtfte dcc. 1' UP Aintierdam is 36 en I „dito op Zigt 33 en fT,.op Rott. I 1 d»lf Ufo, op Kamburg 34 op 2 en I half Ufo &c. N D E R L A N D E N. B f Jauunry. In den iiagt tuffche n den 2 en 3 dezer dSji Ouderdom van negen en zeventig Jaaren zeer fubic kfie '•ccrMr. Lambert IVtimersSecretaris van Haar Ed. n,7m pc^eFuteerde Staaten der tiraaffchaf» Zutphen fchap aldaar mitsgadersAinptman en Rigter dvanBahren Lathum. jJ^-M den 9 January. De Heeren Bewindhebbers der JBri r mtra/'-'irr hebbenheden mét de Brieven uirEn- ll'/y,na,?,?aPt- J- U' Johanfenvoerende het Schip DE Ld 7 'P wélk voor d:ze Kamer na de KAAP ■j ,tot het overbrengen van Manfchap enz. beftemd zyn- T cm,ei "ÏJ hoofde van lekkagie te Plymouth is ingefoo- \j ',anüiblyk in mynyoorigen van den ia Iaatftleeden «Dttdevootn. Kapt. in dato 29 December dat pj(,,-^a!' "et Srhip bevonden is dat «leNaaden van de -renvoi Zand waren, endeSpykerhnid aan't Vlak ue b, ornien doiwtr.aag.luvasPen sóftafémber *3 7 zoude het Schtp op Stukken gezet wof Ren om de Kiel «j vifttegren, doch men wasvan gedagtén, datèrgeens andere Gebreken zouden ontdekt worden, -t welk zoo zync'c zon dat Schip nu. binnen hgtda- gen gereed zyn om de Lading weder in te neettier. eiaje Reis te kun- nen vervolgen,.terwyi voor hetoverige de aan Land gebragte Zie- M ken merMyk aan de beter hand waren. Luyije EPKonryk, van Ja Vlotte in Teffet binnenheeft den 30 Decoéiber vierdehalveMyl N. N. Weft van het Eiland Wight in goe den ftaat gepreid Kapt. jan Paardcfcoopervoerende het uitgaande O. I. Comp. Se.tvtff'tHUTS TE B'ïlVEG Deze had npg drie andere O. I. Schepen by zig, die toen de Wind Z. O. hadden: Ook was door H. Romkee, mede in Teifel binnen, op den 31 Iaatftleeden by Goud- ftart in goeden Haat gepreid het O. I. Comp. Schip OOST- CAl'EX- LE, hebbende toen de Wind Zuid - Weil. Kapt. Klaas Koer, van Nantes aan deze Sfadgenaderdheeft den 27 December by Gbudftart ingöéBen ftaat gepreid Kapt. C'. Ba lends nevens de Traafport-Scbepen met Trouppcs naSurinamen beftemd. Den is December was in eeii Noorweegfe Haden by Chrilliaan- fandin goéden liaat inyeloopen Chrilt. Hooftvan Surinamen her- waards komende: Deze fchryfi', dat hy 14 dagen vcipr de Kol- landfe Wal gekruift, en in dien tuflehentyd zoo voor Pettet) als WylcopZee ten Anker gedeegen en by aanhoudeuheüd Schooien gedaan en verdere Seinen gegeeVen had om Lootfen ie krygen, doch, dewyl in al dien tyd niet één Loots was uitgekomen, had hy zig genoodzaakt gezien om na 'Noorweegen te zeilen. Volgens de jongfte Brieven van Bergen in Noorweegen is aldaar op hc-t Lieth na verlies van eemge Zeilen aangekomen liet Schip van Mich. MaasWyders heeft men opdie hoogte ge vonden een Wrak van het Scheepje, gevoerd door Daniels Tolken van Wybiirg ua Bourdcaux bclkmd. Te Bergen voorn, was met een lek Schip en cenige Schade ingeloopen Luder Danker, die van Hamborg na Havre de Gracè ged.ftincerdis en zou moetenléftèn óm te repareeren. ByDrortiuiiti w^s met de Lading vergaan het Schip van W. Pie- ter«, van Arel^ngel hervvaards komendemaar hetVoUt was gered. TeFahrfundinNoorweegenisruetSchade binnengeloopén j. P. Pei'lét, van PétersburgnvU' Hamburg, en zou moeten ioflen. Den ry December ïag nog totOud-HeylefundinNoorwïSgenhet Schip vau ]an Heusman van Pviga sa Rotterdam beftemd. Te Landskroon was ingeloopen Magnus Blombeekvan St. Ubes 11a Stokhclm. Eenige Mylen van Abo was binnengekomen en zou moeten over winteren het Schip van G. A--.Idi oomvan Cagliary naar Abo voorn. Men heeft van LLSLNEUR den 2 yanuary de volgende Berig- ten: Den 30 December was dt Wind W.EergifterZ. W.de beide dagen waaide het hard met .Regen en Sneeuw: Gifter was de Wind hevig uit het N. O. met harde Vorft, en heden bf...Q. teöO. maar weinig koelte De Schepen die hier lagen zyn dezen ogtent na de Noordzee vertrokken. In Noorweegen zyn befchadigd ingeloo pen de Schepen vanC. Staal, van Dantzig naar AmfterdamJ. Mya- ders van Koningsbergen naar KamburgC. Wendlandvan Stettin na Cottenburg; als mede in goeden ftaat J. Graap na RoskofF, enj. C. Ryneite na Koningsbergen beftemd. Beaeeden Noorweegen was gezonken het Schip van Andreas Stofreegen van Stettin zyndeal- leenlykdeScldppermettweeMan behouden. Van Crohnftadt word in déto 20 November Iaatftleeden het vol gende géfchreeven: Heden krygt men narigt, dat het Schip St. George, Kapr. Stephen Maas, van Stettin na Petersburg moetende, omtrent vier Mylen van hier op de zyde vanWyburg byStreuers- Utten op een Stecnnff geftrand is. Volgens de jongfte Brieven vanKadix is aldaar varf Oftende aange. land Kapt. Jan Cornelis Holm; Deze was tuflcheh den 27en28 November door twee zwaars Zèe-Breekingen zoodaanig overval- K len, dat daar door de Groore en Fokke-Malt waren gebrooken, en hyzyii Kezaans-Mafi eri Tuig had moeten kappen.; de Balken en het Dek waren ingeflagen de BootSloep, Brandfpilcn wat ver der-op het Dek ftond over buord geraakt; het Schip lag geheel op zyde en tot liet f route Luik onder WaterMen kapte toen het Ag? ter-Tuig om watlugttc krygen, en hier door kwam 't Schip weder aan'tryzcn Men iloegnmt alle man de Lading over tot redding ook pompte men nagt en dag om het boord boven Water te krygen, daar men veel moeite tos had.: Men maakte tóen de blinde Raa tot „een Maft en het Mars Zeiivoor ten Groot-Zeilen kreeg daar een Steng op, als mede onze Schuif-Blinde met Stag- en Boot-Zeil voor een Bezaan en alzoo de Wind vry gunftig was kwansmer in dien toeftandte Kadixbinnen; doch men vreesde dat het met de La- ding bedroefd geileld zou zyn," In de Corunha waren gearriveerd E. de Sopina van hierenLod, Verwer van Sevilien; en te RigaB. Hêmfen vanGottenburg. Te Bergen M. Frick van St. UbesGerr. Janfen en Pet;. Moller uit Vranltnyk, H.G.Mcyer van Koppenhagen, J. Menkèn van Hamburg, M. Gcrbitzkn A. M. Dirks van Breinen. Te Cette Jacob Koeman van Marfeille te Havre de Grsse Job Ysbrands; en teDaitmouth Klaas Roefofs beide vsn hier. By Dtamme H. Mathy fen van Sc. Ubeste Brugge P. Leukesen te Oftepde Th. van Pittenhoven en L. Roosalle drie van Nantes, en G. Sy'brands van Sev-ilicnen te Middelburg H. Tjerks van Nantes. Van Bourdcaux was vertrokken Gerben D. Metz herwaards. Te Chriftiania lag zeilree J. AndriesuaFtiiir, en Fred. Bonte her- waards; te Nantes j.Rynders na Brugge&c. In TeflTel zyn nog aane*koir.cnLMiuton van Cette R- Douwes van St. Ubes, X. Love van St. Andcra^TlJenncs, Ate ïsbr, Mout- haan.B. J. de Boer en Alb. Dirks, alle van Bourdeaux. 's GRAVENHA.GE den 10 January. De Leden, cpmpofeercnde de A'ergaderinge van de Heeren Staa.tenvanHoi!andenWeit Fries- iand, worden overmorgen in dcr/.elver Logementen very/agt, om den volgenden dag hunne ordinaris Vergadenngjte beginnen. De Heer van Bleiswyk, Zitting hebbende terVeigaderinge van de Heeren Staaten Generaal wegens deze Provincie, is na Noord-Hol land vertrokken. 2 E .5 R Q- zz s P - S «-.s 1-||s •Sfldf C p-r O 3 u c di sE s •rrj C W U CS O- C t g to F A V c o* -• 3^ 'vD- <U - eO C w 2 -O O SCg o- .,:r «J 0"j> '5 lit P'tJ O - fc =-^ |og'~5 5 a cs v o5J tTT S» fA. 4 O C j— y- <ZJ H O W JD CT r~~> CO L\Q <-r LO f-1 S E So E'ë> f s ÏS| .'.t ""T*. nj C ti dó 3 «i!-.2*! Jagl-sfijgft-s' 4! - r sü *T3 L. cK oc '-' en 7' ni l-slfjs.lt 3tg, o <u>. g c CCIV.O _2 - E wS:? fl>< rt >3* u, O.CH> ai s|s|S!3<^4g'Sr!-.sJ J2 M>ïl^U=:®w.g-?! oT-. eg B g-8'gJSTj - SS 6 u T» <U «5 g - S s sj g SM-S'gJ "5 s ÏS 5 g k.'S q?- 2 3 3 o c Jojz Z CD 2 u r {/j O Dj rtEK O O g *5' v-u ■-§ O ^fS^«5=S2:5zs-e,SsSS On KJ ca Aft Q PC ij e -Ü T3 Of ffcgS* -4 g< S-g .S O C3 as QJ <U bJOTJ 5 c >-4 <n r-. G w t- o> 3 O» 1> hS "O TS q.i Ph. <y T3 O •xs Om O a <y M O O a <y bO 1 Ürg ,G c 0% c Z a>" a o o V <U o u H C O <y B O S 3> O ■j-eég 2 5 - C3 rr-t N .«S!| ei - H 3 efo 'd CD M s S K -3 e 2. 5 ö-->g v S tj «f AtO vrt O M u b >*"V 0 3 a C ct po -3 E: eQ «o to C PH E3 h S 2 ïs 5 c v V V O Ti ts c4 3^ -ï. 'r- h 2 h 2 ^22 ^5 6» tv a S?S 'S *5 E. r. 3 S A O 5 tia E cSQ13 S ïk v 3 CC 2, QJ*U -r: - cj D o ^!=Së'S ta CJ •G x; I-3 ZS. i. O - -ftü -n 3 c. r£ '.SPl^ÏKe foC2 S t5 J," 3 s J t S 2 ^59 -ë 'c ;2 c-> c, ri c tx CKd C5 L3 CQ S - "'A A'5- ryi -Sb 2 Q A'S 0 WH V* i«f cg 5 N, CU Cfi ""5 ss se <0 .ze "Ce 5 31w P P - G G -,r-< G 2- J. w -■E' -2 2 £5 ^lawgl c. r. >42 St f fj v c1,00 3 feg d.3 3,>j B-3^5 jj-SS 3 f;-1. «rt H E 1^4 v w-1 C<J .iij j Ht-s >-■ - J v o "2 -ri .y >t Si .3'g 0 '53? «35;. - rL 4; "G G h - CD 1- 5 w G 2 cj y S eg 03 5 E'-4r5<i - - ft J"2-*2-S 5 r:* C GT K ez 3 E sx Sf-SnC -S i^j I loor Raad van Stast is de Heer Mtlchior vav Goer.s aan^e- c <D c 'G 'O G! C G - TH b C Tl tjj b CiO Sb c A h s-r o H-n <ZJ E 0> H- jo >g y zn CÜ7: BüA'sÏBÜeS er i-C «5 fteld tot Ontfaugêr Van de Gemeene Middelen te 's.Hertogenbolch over het Kwartier van KempcdanJ in welke Qualiteit de zelve voor lienne Ed, krog. den E.cd hecftafgelegt, ep zulks ju plaats van Jen Ilftr.Mrvan Wtilléudm van dj ycórgeU)- Oatfacgersplasts vrywiÜigca Alftafid'b^eft gedaan. cj cn r— "Ca r- "u f». <u b G o ti a>/V [xj i r. bl ,p "o P-s [xj >1 V c N v C iCJ G O.G C - bxC CC O- KJ -O d p N rA CJ pA. v? t~*1 S. tN ft-, /-> w G '"G Vr; 2 'S «4 vO

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1