LB YD SE |i WoézisdsgfeCourant, fi*lfJ till I T A L I fe N. 7. W E EDE N. 3 RH g tl II s V R A N K R Y K. «ó^^?sl §S-3lll m GRpOT-BRïTTANNIEN. NEDERLAND ÉR jèm J LI ff q ff S b ft, g s ff, -g|ïï5|C%.^gSg^i:# h s s S;-§cs?a. 1773* N". «5 CTi t y f, O O 3 )2 <y jr> 3 -5 P /"■s *-> W) O 12 K O-U o S |n1«& q i! 4» N •s-s-y !§&g. •fciJJ 2 C L SitJ S mo Si-ïï^'s^J.a e 1 n O öCl d> 13 £3^ 3 1 - 11 - o g«iH p o in K' Jï. rfl 6a«« <s .a N c; .-. f.. CJ CJ Dirr-1. ~n'^ TO "..H H c a> -,2 ■«M O -S r' i-t" .1 i^-S S u W 12 Ji 5f >S S as J? S. s J5 V 1? a e 3$ o a ÓMEN den 15 December. Gifter heeft de Paus den Graaf van Pirmian, Prins Biffchop van PASSAU, tot Kardinaal, en den Heer Salviatt (in plaats van den 0 verieeden Kardi naal Ghigi),t°t Abt van'dé Abdy van Urezo in 't Gebied Tofcaneu benoemd: Gemélde Abdy brengt jasrlyfcs duizend 0r, doch Z. H. boeftzig voorbehoudenonj 550 %udi op dat senteaffignceren: Voorts is de Heer Vièehtiui fit Abt in de fgufJrgeatall» met een jaariyks Inkscsat van ■vier rd Audi 3 'ng:nrel4> ra« Hfbo&ickgeboortig van Ragufa, Confujtor SanSt li cn c'én derGeleerdilea van dé Orde van St. prancifcJis sl is door den Paus tot Biilcltop van?7 te'ri'ó benoemd, in wiens is opgevQigd de Pater MartinslliConfullor Sacri Ritus -ze littfte door don Pater Modefti, beide van dezelfde Orde. andolognewotdgemeld; Dat aldaar eenOpftandgeweeftis, egter geen kwaade Gevolgen gehad heeft zynde alleen ver- At door de Verbeelding der Inwoonderendat de Kardinaal m'buime Brie ven had doen openen, en dat daar door de Uit- -linl'/Mderclvédrie a vieruuren vem-^gd was. n 'tai orgenierkty dat er eenige Folio's uithe't Adminiftrarie- ra het lerfe Collegie 't welk de fefuïteu overgegeeyen had- gefncetlcr. «'arenMaar uit het gedrukt Proces Verbafder Vi er. van dat Collegie bly kt, clat dezelve in een Kofier ge vonden waarin volgens het zeggen van den Rector van bet gem. Collegie anders dan tenige Ilembden voor zyne Verfchooning waren paus beeft drie der fraaifteSchilderyenvan Loretto herwaards brengen om dezelve a la Mofaïqiu te doen copieertn. POOLEN. SCHAU den 16 December. Men krygt meer en rneer ovér- 'eBlvken, dudcRtiffen aan delnwoonders van dieProvin- welke ïy aan onze Kroon ontnootnen hebbenalle de Vryhee- uen, welke hun Heeds zyn vergund geWeeft: Onder anderen dit uit eene ORDONNANTIE, welke de Generaal Czerni- als Gouverneur der gem. Provinciënbeeft doen publiceeren s hetRegt tot liét verkooptyi van allerhande Dranken 't getja c, 'twelk in de gantfehc Uitgeftrektheid van hetRuffifché de Kroon toebehoord: *Dsze Ordonnantie bellaat uit elf n,ea onder anderen word daar in het volgende vaHgelleld 'cr Perfoon, hoofd voor-hoofd, zal het zoo-genaahide Kurk- 1 betaaiennaamentlyk perhoofdinde^i-soreStedenrsöCo- sen in de kleine 75 Cöpicks. Ieder heeft de Vryheidom dcw/iite ffilUHeerenJïier té brouwen en Mee te maaken, cn i.itpieute? re verkoopen volgens de Maatdie door der Ma aat zal worden voorgefchreeven. Elk een mag Herbergen w, «n dezelve naar eigen goedvinden verplaatfen of vernis- m.itspcrmitlle van den MagiHraat. De Adel maggeenHer- hebbcn ic de Steden nogte in de Burgtenmaar ieder mag fcprovifién voor zyn eigen gebruik hebben. Een iegelyk, "tg hebbende of niet, moet het Herberg-Geld betaaien, hoofd itoofddoch de ImpoHen op de Edellieden worden afzonder- gereekend &c. KHOLMden 18 December. H Volgens de Brieven van "NBURG in dato den 11 dezer is de Koning niet alleen met onit\gl. Hoogh. Prins Frederik HERTOG van OJl-Gothland knietdcn Lands-Hoofdman van Gothenburg voorn, nevens raai Ma jors van Duritz en Wulfrath, den Biffchop Dr. Lam- en den Colonel Winckler, (dewelke eenige-dagen te vooren ajt. waren te gcmöet gegaan) den 8 dezer Maand in den na- teu 5 uuren onder het loffen van 't Kanon op de Vefting in de w aangekomenEen gedeelte van de Burgery zoo_te paard «t, en een Party van het Regiment GitlltngranaL formeer- dubbelde Ry 'tot aar, het Huis van den Heer Kanceiary-Raad «er. daar zyne Majt. deszelfs Intrek nam: DeStaden oomeden, en wel voornaamcntlykdeopgeregteEer-Poór- t Ooit-Indifch Huisen eenSchip, 't welk in de Haven lag, etllufflinserd." 'wlyks kwam Zyne Majt. te GOTHENBURG voorn, bin- •ca hoorde op een Radeon'i welk by het zoogenaamde Kin- ponueerd waseenige Ki aderen het LIED uit het Zweedfe ™s?2mgenDen Koning wel behoedt&c. iois ten 1 uur des middags en ten 8 uuren des avonds ®ÏWeeft; Den 11 behaagde het Zyne Majt. de Vefting- to"" ".7Ie S380 belchouwen en tegen den avond Staats- r het overige beeft de Koning den Land-Hoofdman Heer c%t°t RiMer van de NOORDSTER - ORDE geflager, en oiaers CbrijHan Arfwidsfon en Karei Koek, tót Ridders .ASA-ORDE verklaard;" ^'Yne Majt. met den Hertog Van Uft- Gothland «uSReis van Gothenburg naar EekBolmfuiidalwaar r,Ue'''a V0'S?ns de bepaalde Reis - route des avonds voor j Zullen aankomen saezeris de Marquis de Id'an.oals geaccrediteerde -Es- nhjjói .ic— ^es Konin6s van Spanjen by dit Hof, via 3, R^a™er gearriveerd en den vólgtmdcn dag begaf hy Bar 5 en Vice - Pefident dér Kom'glysè Kancela- ,;„?nvan,Fa'che1,berg aaa wien by de Copie van zyne pienter hand Heide.' ITSLAND cn aangrenzeöde ;tcee^,en '3 December. Maandag heeft ds KeyzeHn Ko- ^gterizgi-Raadett jde Gratven van Seiiern en van eh benoemdOp ge- de vaHgeHelde Eti- weezen, zal, zoo men verzecÊeid, een groote Rrsss. Ws-nln ï^e wer'kelyke Kamer - H ^«Gakzaf Wanneer bet blofvolge;. .^r«hieden, vilD ds P'rydpurvzn dea TOL Ithnn* enMinifl:ers alhier genieten 7'a2,23° '"en zcë: deze Vrydiiji ingetrok- not voor elk def gem. Mrnifters een Evenredige Welfeedebui- r genieten eenige Zwaa- n oprtöt- fields bepaald worden, cm deToJ- Regt en van de Waaren welfeezyiëpgcen onffangen, tekunnén.betaaien ALTONArten 29 December.' De Heer Bruns-, zynde een Hol- m" U 1> c Q H Wflfe welke,op Kollen vanyeni^e Ëngelfe'Geleerden op Reis t'/örn 3e véffchillende Manufcrifté'rrv-u\ den Hebreettwfen w o o, o c, r-, .2 a 75 -vc c fj E.P 5? Sta.. H j.M g. u X ,-LO fl* 'W *1 n vt." - i .s .51 c 9 C t- fcfQ ec o y as'Q. J) O „Ifel M T3 C-.1"! - - Ï*?1 ec S <t> c, V f f| d> u- 'vP «,rs s 4? a O toio QJ Up*-cé V i T5 ï- v Pf rri ZO ia **rrl ..«i <U i-ieX3>' den en gecopieei 1: Het is bekend dat Lodtwyk NIV. met groote Koften Geleerden naar, ïtalienna de Levant- ep Griekenland doch zonder n-ifchten uitlag, beeft gezunden, 01a dü.ver-aiore <3J 52 1- o.'S u ö-?? JIU o. O ,a pfi 0 S3 KV .SS Sf'P- Boeken van dien grooten (JiftorU •S?/j/yi>tr opte'i^euren-En-de-. s !S c? ,4& 3 S.00 5 O .*2 V l a o s 1 N'.'C [IS V..'0 a'Sö wyl thans by toeval een Stuk daarvan gevonden is hoopt men dat de SS.g 5 overige gemiH wordende Boeken door andere foortgelyke Gevallen 0 tot nut vah de Wéetenfchappen ontdekt zullen worden. Onderrus- ff 6 -S S -§ 'S fchen verneemt mea, da» het gevonden Stuk over den Serroriaan- u s-a£ S "I S Süf S:S 'ns«"S> <rs CO ichen Oorlog en Spanjcn handeld. en dat daarin gefprooken wprd.van S Volkeren en Steden, waarvan ander*'Historie - Schryvers geen mei- S'-èh din^maakeu. VERVOLG van PARYS den 08 December. De Geeftelyke Doch ters van 'de Abdy de Mpr.tivilliers in Normandyen hebben voor eenige Jaaren eene Memorie aan den Aartsbiffcbop van Rouën over handigd waar in zy haare^Abdiffe befchuldigd hebben dat zy in het Klooller eenigé Nieuwigheeden had ingevoerd waar door deszelfs Inkcrni^en verminderd warenNa dat eenige van de voorsj. Doch ters by Lettres de Cachet waren opgelig?hebben de.overige zigann het oude Parlement van ROUEN geadreffeerd, in hetwelk één der Leden een zoodaanig verf] ag van dëzeZaak gedaan heeft, dat hy raad zaam heeft gevonden om naar Engeland te vlugten: Vermits nn z'e- dert dientyd de Verandering der Parlementen voorgevallen envef- fcheide'van de gem. Geeftclyke Dochters in ballingfchap gezonden zyn, hebben haare NabeHajmden een Memorie gepubliceerdwaar n 'n zy. derzei ver regtmaatige Bezwaarniffen tegen de Abdiffê ver- gc ^7 L - haaien,en verzoeken zig by den Koning en zyne Majts. btaats-Raad 0 S> tÊ" P S .gfg'J» te mogen adreffeeren in hoope van te verwerven dat deze Geefte- - lyke Dochters uit de Inkomlten van de Abdydiepmtrent.70000 h -g êji, ««53 c-M có g A H <u a u a g" r9 bh**-' g N L o 1^- fij '9 «rt c. h- S LO e<3 rj r. r-i 09 'St -a a?'.11; hVüo! t- ,-A o - J1 "'S Lrti «3 kT P-v» oh o .Si 'ri B -ki <3 V M M Ji Sf c «'I.^ l| fg OJ tH o J-! o {H 00 'a p - 33 fl S '5a O Kr'P (U §rp>.'0 "C G - cfl kp'i-ï fr- r>3 bfc.U aj t~t po ?ts ,<li jo r"P '.3 ss q fl Cis H "3 N' Q E o K C fe o S .S M"si - w«i w o .g O S S" Httlcg'S S.g1 c -« sfïïKI p g w c ba P p S - O t fl) - c ri£j «,1) ai v; cj es ►fl? ♦r' cü v rrt OOOO j rt p Livres bedraagen en waar van niet de helft verteerd wordin en Kleeding zullen worden onderhouden. Dezer dagen belaffte zeker Perfoon alhier een Befteller om een- Zak in zyn Dnag - Mande te neèmen zon der te zeggen waar hy dien Zak fcrenggrfmoeft, beveelencte hem ^ll'-SBlyk o". zyrcrglar,p dcHsltên tffaceS' fctfwerwfcards hy vet: taby gevolgd zou wórden Deze Befteller w>erdwanneer het begon donker te wordenvan de VVagt aangehouden en ondervraagd wat liy droeg: Enalzoobyop deze Vraag geen voldoenend Antwoord kondegeeven, nog ook de Wagtkonde onderregten werwaardshydatPak moeft brengen en van wieu hy het ter Bellelling ontfangen had wierd hy van de Wage by den Schout van de Wykgebragtwalke den Zak deed openen waar ia men eenLyk vond hetwelk in drie (lukken gefneeden wasDe Belleller wierd hier op ten eerfteu in ile Gevangenis gebragten de onbekende Perfoon nam de vlugt, doch overweegende in wat Gevaar hy den Befteller gebragt had kwam hy uit eigebeweegihgby den Schout van de Wyk en betuigde dathy, Chirurgyn zvndedien Be lleller met dat Lyk hadbelarten hetzelve door hem na zyn Huis had <tf willen doen brengen om het aldaar te anatomifeeren Doch deze - betuigingen waren vrugtdoos en de Chirurgynwierd ook na de.Ge- vangenis geleid, waar uit hy met zyn Zakdrager niet eerder ontflage-tj is dan na dat hunne onfchuld ten voile gebleeksn Was o O, ,o EB T3 CS 4 ;s^l a i a OJ V9 c> >n QJ JS' P! ËrLV) rs b o v rG O br jm fta c M T3 rrt A .0 cji fl;-w ra '2v -I-a, va ff q P K> CJ y •h g s» y c O V fff .9 T. n ig r-. OQ r,»j O 'cn ét r cl dj l3 -7-a i3 §-'.y G-rS i5 c-y ,S- O <t>' 14^2" ff? S3 w rrt G su 13 CJ *"0 V"R> <y NJ .U)-^ w Q.rC PQ r W rr>-^ï'.?0 -L, rt tóp r; t k j G.f c v -rTS M2 SJ g m - fC1'^'e u - go N fe-'- l S - z 5 -g v - «g-s S;-S.& 3-5*8## .5?^ 'ff c' tü tsO-fS <y - y a b-o CP 'o 8 O P .O' H h erto £S oo c.» c ei <L» a J3 'ÖJ «3i ^*t3 i O N w ff S o r> CJ a- VU VERVOLG LONDEN den 29December. Het Hof heeft den 26 dezer doen kennis geeven dat de Engelle Brigantyn fhè Elèfabetb-, Iiapt. Lewis Wallace, van Livórno naar Ale- a g o xandrien inEgypten gaande, den 9 January laatftleeden door f "S P-§ .ff gfïó'rf Storm.Qpde Kuil van Candia geworpen isDat de Kapitein met *"a cto a 55 drie Man van zyne Equipage op Strand Happendeom ware het mocglyk eenige Goederen uit het Wrak te bergendoor vyftig Turken, welke de Baffa op de Kuil had geporteerd om denUitvoèr van Koorn te belettenop een barbaarfe vvyze vermoord cn ge- plunderdzyn: Darde Ambaffadeur van den koning te Konftanti- nopolen, zoo dra hy daar van verwittigd wasvan de Porte niet al- leen Satisfactiemaar ook de Vergoeding der Effecten geëifcht heeftdat de Porte ten eerden dieswegens aan den flsila bevel heeft afgevaardigd; en dat deze niet alleen elf vandeDaadeïs in hegtenis heeft doen brengen maar ook een gedeelte van de uit de voorn, Brigantyn ontvreemde Goederen terug gekreegenheeft, en dat deze Goederen bellaan in 4342 en r halve Pattacks of Lïvornib w u,_j H Daalderss Snoeren Coraalen113 Piafters; een Takje van Dia- manten, in Goud gezet; een Paar Diamanten Oor-Ringcni zonder de tweevoornaam!Ie Sceeneneen Zwaard meteen Zilveren Ge- veft; twee Smaragden, en een Goud HoroiogieDat deze Ef- fecten in de publike Thefaurfeln Candia tèf-bèwaaringe zyn ge- br'agt, en aan de Eigenaars dewelke zigaan den voorn. Ambaffa- denrdieswcgenszuilcaadretleereu terugbezoïgdzullen worden. Geciuurende ditJaarzynindeze Stad en toare Onderhorigheederi gedoopt 17916Kinderen, enoverleeden 26053zoo bejaardePerfoo- g nen ais Kinderen: Zoo datin dit jaar SijyPerlboricn riteerder over leeden als gebooren-, en 4273 meer 'dan in het jaar 1771 gejiorvete zyn. Voor bet overige is het getal der Vondciingtnn'og onbekend, ENKHUiZEN tien 2 January. Door de -daar toe b'y Loting ge- g 1 qr.slificeerde Burgers zyn "tot'BURGEMEESTERS van deze Stad 'ié verkooren de HeereU Gcrri't van P.'omond Mr. Everhard Pan ef. rlilleb'raud Willem van Vollen, tot welker Prcfident is'aangefteld de I-ieei'Mr. Hendrik van Straal cn. Voorts zyii door Zyne Doorlug/ige Hoogheiduit eene oVefgèlee- verde Nömfnatie, tdt SChEEPLNEN'gc'iügeerd de' Heerfen Joris Brandenburg, Andrfës, van Schaak, Mr. Piérer van Bïer-Wyk, Mr. Maarten van Swol, jar.Ris jan van Mensbringèn BriJeëruü van'de Velden. Ea tot SCHEEPENEN - COMMISSARISSEN d'e ge- Xri QJ ..ÏU ;j. ga c.Sy o «c e n s-1sS O /G r> £J 0? 3 Tl A" g> mVÖ^'O g-g Mjff 'c;'?? (U cn bf; G '3 C L/ - o "LP .O Vj ^g;£S -MêZZl*£% o v e o xn f V g .S c I I "I ïiN 2'S si p a ff-5 b o' ^1- LI w |.o|^I?- ft| «Is? c E s Sfl*5 S s ji» «j fc «nu B •c_ Sf.ff 1) tg f vj 'O "ff M .0 -* 0 o *XJ -LN. fc' f_ -i.: .-3i iffy W c 5 E ï5d A c 2* -S' ;5? <S V -o e.' ^5 '.o ff) ,-H £fl tv PK .G ,0 -p* O ö- ffTq r~.;C) 1 "p rL- Puc ET v.13 C fsD1" ff n éb'-s os 33 g P g 0' l'-ff. J 'SS-2 Off? c Jgo-Slj SsfffM lJ - -• r-- £>ns ff- S>§ ff ff-v g ff'S'i? R' ~d ff Did g g.2fg 3 -g ff dP S"S c

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1