leydse ff .5 Z W E E D E N. A*- I7«' IN I J «■- :5 :J 3..P -J 3 S O 1> cl 5- cj£ -«i S' s-§ |sl^ Maaadagfe Courant. NOORWEGEN. DRONTHEIM den 6 December. Heden hebben wy alhier een vreeslykcn Storm uit het Noord-/Heften gehad: Een van onze Schepengevoerd door Rolf Gre ve is nu voor de tweede keer met verlies van Mailen en Zeilen te rug gekomen. STOK HOLM den 12 December. Onder de vcrl'clfeide Voorfla- gen welke 't geheime Commiué der Stenden bydcnlaatflen Ryks- Dag tot Onderlleuning van het Ryk heeft gedaan, was de Pieten- fie van drie honderdduizcndKoeboXs,die wy op het Rus-Kcyzerlyk Hof hebben uit kvagte vaneen Tradant in 't jaar 1745 geflooten; Uit dien hoofde heeft het gem. Committé den Koning verzogt dat zyne Majt. de daaromtrent aangebode Negotiatie gelieve te accepteeren, ten einde het Ryk de voldoening der gem. Somme op bepaalde Termynen, en wel in Graannals zyndeeendcr voornaamllc Behoeftens, erlangen moge. POOLEN. WARSCHAUden !2December. Al/.oo deConftitutions-Ryh- dag van dit Jaar veertien dagen langer als na gewoonte geduurd, en derhalven de Maarfchalk van dezen Ryks'dag veel meer Bezighee- dert gehad heeft, zvn aan hem in plaats van het ordinaire Honora rium van««/?4r duizend Gis.taglig duizend Gis. ter haudgeileld. Dc Magnaaten en verdere Leden van den gcwcezenRyksdag vertrekken nu fucceffivelyk van hier: Eer dat de Bifchop van CULM van hier vertrokgaf hy aan den Koning te kennen, dat hy een Coadjutor wenlchte te hebben, en dat daartoe benoemd mogt worden de Vorftelyke Probff van PlockÏjoin-Heer te VV'arfchau, Krakau, enGnel'cn, nietnaatlie Chriltopb Czembeek: welk ver zoek van den Bilfchop doorzyije Majt. ten vollen ingewilligd is. •len opzigte van het geen men in de laatilc Zittingen van den RYKSDAG, eer dezelve gefchciden is, verhandeld heeft, kan men nog verfcheide Byzonderheeden melden Den 24 November, toen de bewnile Religie-Zaak het Hoofd- punt der Overweegingen was, wierd cindelylc het PROJECT geleezen, ten dien einde uit naam der Bilfchoppcn over- gegecvenHetzelve is zeer kortdoch tellens van zeer veel na- druk, hebbende alleeii tot Oplchrift HET HEILIG KATHÖ- L\ K GELOOFDe Woordelvke Inhoud van 't zelve is aldus: QMde VVetten, dewelke ten belle van de Heilige Katholyke Religie voor handen zyn,in haaren vollen grond te beve iligen vernieuwen Wy mits dezen in haar volkome kragt dc Confiitittien van 1717. 1733. 1736. cn 1764. metalle de daar by uitgedrukte Strengheid tegen alle de gccnen,van wat Stand 01 Waardigheid zy ook mogen zyndewelke daar tegenzul- len te werk gaan. Hier op wierd een iegelyk by den Koning op zyncn Throon zit tende ter Handkus toegelaaten cii na dat ieder Wederom op zyne plaats gekomen wasnamen dc Zaaken van de Krygs - Commiffic een aanvangDe Koning voerde het Woord, en deed Voorllellin- gen wegens de flegte Betaaiing der Soldaaten, en wegens het afdan ken van de Ouden, die daar door tot de Beedel- Zak geraakten: Ook maakte zyne Majt. gewag van de Opvoeding der Cadetten waar toe Hy reeds twee honderd duizend Flor. Poolfch Geld had doen ter hand (tellenin hoope datiedervandeStcnden.óok iets ten dien einde zouw bybfengenHier op wierd het befluit genoo- nien: Dat alle Regimenten jaarlyks zoo veel meer zouden kry- „•gen, als tot hunne betere Bezolding zouw noodwendig zyn j, Daarenboven wierd een zekere Somme bepaald ter vcraorginge „.van de oude afgeleefde Soldaatenen men bctlemde voovde Ca- netten nog eene Soumie van vier honderd duizend Flprynen -Den 26 November wierd vaftgelléldDitt de Cadetten voor altoosen wel telkens ondfer iedere andirêRêgpefinghet Wa- pen en den Naam in Cyfer van den tegenwoordig regeerenden Koning op hunne Mutfen of Daden draagén zullen, ter gedagte- *.tifIe,datzyneMajt. Grondlegger vambunCorps is. V' R A N K R Y K. ERSAILLF.S den 20 December. De Koning heeft aan den Prins de Lawlmlie hetPenfioen der Priiyfleil Vin den Bloede be draagende vyftig duizend Livres, tocgellaam PARYSden 22 December. - Het ANTWOORD,'t welk de Ko ning den dezer Maand aan den eerden Preiideut en twee l'rell- eenteri a Mortier van het Parlewcnrvau I'-irysopdeszelf,\T.R- J-OOGEN' ten opzigte van de Zaak van Bretagne gegfeeven heeft, is geheet anders nis in tnyn voerigeni.- gemeld, «n wel als volgd I n j^K- alsdeBelchermer van het Geluk, het Lee ven en de Eer van a ^nderdaanenweet zeer wel van welk gewigt het is dat de uitvocring'van zoodaanige Wetten, dewelke in een crimi- neelc Zaak voor eeh ieder van hen op eene onveranderlyke wy- ze hunne Competente Regters beftemmon gehandhaafd worde. in*' liettoelaatendateenigc kreqfcihg veroorzaakt werd« w cften van dc ordinaire Geregtsliu. cn.aan dewelke 0 1 lcr j Myn Autoriteit, de Kennisneeming en Uitfpraak van en over I "'mtnede Zaaken toekomt. Maar daar komen in diergelvke 1 1 d ur? byaondcre Omllandighecden op d haan die Wuie van den Souverain dvvjngen en uithoofde van haa- ren Zamenhang met zyn Bellierdenzelven iioodzaaken om te- n ge°zyn zin van de ge woone Regelen af te wyken. o ft i-k 'n vervat een zoo groot getal van diergelykc ruiRandighceden, en van een zoodaanigen aartdat lk niet heb ijUKj>en na!aaten de Kennisneeming daarvan voor Mv in r.ivuen ïac*te rcierveerenHet getal en depcrlbneele Hoedaaniglice- en van de Leden, welke dien Raad uitmaakenmoeten My 11 me?^oen erkenoendat lk Myzoo.vecl a's het mooglyll gfiweeftnaar den zin der Ordonnantiën gefchikthebbe 'Cv'. 200 even aan inynP.arlnuen: zeg, moet des/elf} -rtr°uwcn aanmoedigen en tefi'ens de OngerullhcedenJle het zelve Voor het toekomende zouw hutnen opvatten, tenee nemaal doen verdwynea. s-S -3 -"So O 5 c As tq K -ü U «5' ;I|js l cc 0 u c ^3 tj -e S ■s - b 5 s :rf 1 5 S ï.S'f - v» -p 'r?hC t,; w 'ti f r O -a T -3 0 L. L' iS C£ t ci^-\r$ E '"'rZ E at SJ 'U «I fcoï V, iz s cvitj- S s.Ir ctt ti L3t, 'S Men heeft ook te onfegt verfpreid dat het Parlement de a - i£g"<ö>YjE't 1, Pr i rif en van den Bloede en de PAIRS by deszelfs Arrell van de-n 5 u S 14 dezer Maand by een geroepen en bevel gegecven had, dat het 0 2 2 - <u g Arrell Van den Staats-Raacl in dato 22 Nov. laatllleeden aan des ^3 *7 §.3 'S i Konings Lieden zouw worden behandigdoin den 17 in de Ver- S S ij gadering van de Kamers hunne Conchitïen over het zelve te 2-^ Sp; .flïïoü verklaareu." zynde hel integendeel zeker datdegem. PRINS-a <0 t.TW <a uff ïvn nm in Verlhillesgelebiedis,VertoogenaanaenKoning.teaocu, »a., de OnderwcYpen dicnzell'den dag door Commilfarjfl'en opgelleld, '?c g 5^-S en den volgenden daginhetParlement goedgekeurd zyn, terwyl 1, G H 3 Ip g S aan des Konings Lieden tellens bevel gegcevcn is om zig na Ver- c 3 wg g 1,.. «r*a. ,-S ëS Se aufl C1C5 XyUUlM^d JLrACUCU LSiliv-iJJ ue-vv-i h>-bV- - V—o 0 ,&'i* "rt s l'ailies te begeevcn, en van zyne Majt. den Dag en het Uur te Vraa-^3; c 0^ g g c u '2 gen wanneer hy dezelve vau zyn geheel Parlement geliefd te ont- g T «2 g ,S fangen DeK.omngheef-tdcndagvangi(lerdaartoebcilcmd,maar 2 G e C p S tefi'ens begeerdDat die Vertoogen niet dan door den eerltè §3 Prefident cn twee Prefidenten Mortier aan Hem zulten worden O SJj-G-S I overhandigd. K g g H Ss? r - tvi'fi e r? ^5 Jt! .ti ^0 9 overhandigd. -■ Z Eg "r» <u a In de Zittingwelke des Konings Raadden 9 deezef maand ten E -J c Sji 5 -g g opzigte van den Heer de Ut Chclotais heeft gehoudenis bevel ge g a c -f 'p .c gecven dat de Getuigen voor de tvvaede maal vtrhoord en gccon- §'1* - S|1JIo A-H Jei - di P gecven aai ae ceiuijjcii v\<ui ui. i>> „i-u. 0 fronteerd moeten worden Ter zeiver tydz'yn vcele Inter, vgaio- O ^vc e4 g r/<c geleezcn, en ouder anderen dat van Èauquerel. waar ui: blykt-, 2 S SP t «S dat de verfpreide gerugten nopens de yihoofdigheid van den lieer t j, ó5\*e 'i -f de la Chaioutis ongegrond zyn. 7 C 'a V "2 •- Zedert euaige dagen zyn verfcheide Perfoonen die onder de K "v a ---- J— 1.1 ij- A,, a /«eacrc cuuigc uu^cu w**«i.*avx«w handde Memoricn en Brieven van den Heer de la Chalvtuhcn de j c g Brieven Welke hy aan den Koning en den Graaf de St. Plorentiu V S „G® p "g 5 heeft gefebreeven, verkigt hebben, by de kop gevat. 4 pij"? 3 S 3 c Dc Koning heeft aan den Marquis de Marigny dc .eerde vacante 1 jj Jd Plaats van Staaes-Ruad vein den Degen, en een PèiÜQen van tien S 65 it j j; duizendLivtes uithoofde van zyu Uuwelyk toegedaan. ve~. 2 Ia r; "u NEDERLANDEN. c v AMSTERDAM den 27 December. Dc Heeren Reprefcntant 1 S- van zyne Doorl.j Hoogheid eti verdere Bcwimlhebbeis der I. 1 1 1 1 ,a,*r T C vc '«-CJ X o 55 Sr "2 2 ■r" H O 5 S S fc U 1 c .3,K 5 «'I X 5 it ogo" r s e s sc.'o» t'an z.yne uuori. neugnLiu Comp.itar Kamere o//w>r hebben met de laatilc Brieven pit ïï.rige- land'uarigtgekreegen dathun Schip LïC >G/ï)H, Kapt, Jan Bal' 1 ras Myer, van de Kamer Nwrtt na Batavia bctlemdden 15 de/er ,r,^ s m goeden ftaat op de Rh ede van DuinS ten Anker gekomen is &e. e ja dA S Volgens Brieven van ROTTERDAM in iluto i^dez-cr heeft men 5 o i S aldaar dc onaangenaanie tyding van Delftdat het uitgaande O. J. 'T- 2 S 3 C. Schip de DRF^PRIA'S, Kapt. Simon van Daalen, van de Kamer Jj _r"« f: g-| fj Delft na Batavia moetende, (het welk ingevolge mynvoorigen «ij Ö.c»» g.g wwEcS deig-3 September van Surinamen r.a Batavia weder in Zee gelloa sa o' S'.f T -fc xi ken was) dsn 21 November op de Rivier van Lisbon befchjdigd 3 -3 d yz S-"2 6 2 v' -<• aangekomen is &c. aéi Van Douvrcs word in dato 21 dezer gefehreevendat aldaar is -£ p 3 <g.o .g ingeloojien het Schip de ElifirhethKapt. Mich. Raatjes, van Sr. djtf -47? ""B i 5 0 Eullachius herwaards komendeHetzelve had verfcheide maaien j) 3 "3 zeer hevig op de Baargellooten zuodat hetzouw moeten lolfen i"ia.a',aa 'i<a alVooreiKs de Reis tekinpen vervolgen. §5 2-c- S Te Port Louis was nu verlies van zyn MaA ingeloopen Kapt. Jan Sfï'l: >g o.^ van der End, van Corli na Nantes gedeilincerd. g d, 9 3ty. y Op de SorJings is ve(J?aan Dan. Berg van Bourdeauxen den 20 2 J d s i.ov. by Hitteroe Sehipper üa teJh naar Hamburg moetende. jj ar Opae ftorjingsis veqtaau w*u. uexg v*u v u- u >.- '5 5 ens m Nov. by Hitteroe Schipper Fred. Wibouw van Archangel, beide g y a 1 5 isr Hamburg moetende. Z ét. Z 5 Z Door Kapt. Gerrit Foppes was den 27 Nov. by Kaap Bahon 16 o cj - S 3 a -3 S-Si - Mylen van het Land in goeden Haat gepreit Jan Andries BoCk, van "Z 2 g jj hierna Livornogedejlineerd. 'Jö Te i.ivorno was gearriveerd Franc. Bancks van Petersburg. f e> 0 L'u 5 s Te Cette zyn aangekomen P. Fykes van hieren J. C. Bakker ft-ë - ,.1i-l.-..,.,i,RilW! te S D. Kn19 rt fe-OÜ o JS cq Te Cjgtte zyn aangexomen 1-. ryxe» van (Hliy van Port k Port; te BourdeauxM. Alders tie Jonge van Bilbao; te 2j> §ÓS S MarfelllcD. Mvervan Lisbon, en J. Tj.Rol'ee van hier; teTou- o'jS g g Ion O. Sloft", P. P. Prot, J. Drorl en J. Theodofus, alle uit da Maas; M S fej g te Bajonne C. Andries te Nantes J. DouwesW. P. Velfen en J, R.g P.de Vries, alls van bi .r, doch de Iaatlle taatll van Duinkerkena 0 tS g j'g- en te Bajonaa voorn, was ingclo.-pcn Kapt. Verbruggevan St. c £1 1, 2 Miguel na Duinkerken bellemd: leggend'è wyders aldaar zeilree c g Paulus Meelis na Brugge. S ft S*3 p g Te Roggerwyk is gearriveerd P. F. de Vries vanNervanaKa- e a c 1'c - ^"S dix gedcHinecrd. "jj Z S JS*S o a g Te Gottenburg is gearriveerd E. Hollenberg vapSt.Ubes, te "-ï' ^-7 g 9T~i i, 3. Stokholm S. Stare van Rouëlicn C.RabeniusvauLonden5 te 5 ï'g p2 Hamburg M. Schlichting van Ljbouvnc, Th. H. Gill van Livorno, c~l -g J g'4 y cn C. Thon van Londen. a 5 s"5' a In Hellevoet was ingeloopen J. Allaud vart Dublin '11a Rotter- S i f>; 74S "3 damen den 23 dezer was van daar in Zee flelloókco B. Ilanlen g accï 3. a»1* P jj» Marfeillè. -s S 2 3 U iTrg. 5 .S flJ fs. U i) Ö/SS-Hjét. 5 J. ïvriiiciiLC *j t Eergiller z vn uit TeiLei in 2ee geflookeu de O. V. f oltip. Sche- J1 0 r; aië 7 ir.n /"'l Di-ic/i/mi A )l 1 )i pen SC HOI AP. BK7GLHND yn uit TeIIel in z,ee gcitooiten oe e/. J ,,u,„u. DNBURG, Kapt. P. Clemens, nz Bengalen, NOORD- >-" Kapt. M. H. Wunder. na BataviaSCHOOXZIGT, g" J4 S ■-> S -n- Jalsmede 5 nor ijjssjj."ivaj'i.. -i i Kapt. A. Kikkert, unCcylox alle drie voor Kamerals mede 4 SPJk:8 CJ g eg Aan deze Stkd zyn genaderd J. jobs van usjoiwe, en r.oW «n i- Telfel, alwaar dezelve op de Sehvcren had Vail gezestenmaar we- ff. p&o v Sl derlos geraakt waswyders A. Hendriks van Stettin LTkiMen- je {ja 'C' 2 g kës van LibourneF.-Laure'n» van Petersburg, en S. Douwt j van Jj Aé jS^ g y V J- Hamburg. ,.s,2 vj V 's GRAVL'NUAGE den QoDecember. De Rdó'ms-ftcyzcylyke v S r. Gezant, Baron van Reifchaeh, en de I icer Cornet, Roll Jent Van de o a n ft S u U 9 -,v—ni».i«» L'i>«l.n yv-n a dei afzondetlvlt Keurvftrllen van Bcyeren, 'Pair? en Keulen, zyn ieder afzondetlyü met Leden vaaSiaitóii» CubUreuüe(gewccH.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1