leydse NM 54 Woensdagfe Courant. si E griekenxand. v r a n k r y k. nederlanden. oog £3 B se sla .11 ïïfl l'tiL 'PI ld o'l Loj ihd? t V: -kill erii 'ed 176t- wppl w$ "0& Wé h Jo OJU W o "si w ut •V 'w 3 •a o |iS lïï, I *2 B g - IS o y u «•Iff <u 3 I fi MM o t w v o c co ses-»IbS g „"8 CÖ S s >"s 1 S u -o 2-£ 5Kf=> ïï<S -if s- a 5* X? »- r: y Jr jo 2 v- ë-r» Cd cj **-• ten .r tx c a I O tJ <u O Cd fcb O •- <u O - w 73 C< *-• rTT V U* 3 tl-O G- 5 C c -Q - W *rt rt o t3So rtj 2 O c a; c T3 a ,M'.&6 o at T. c3 XTRACT uit een BRIEF van het Et'&mfCEPHALONIA "in dato 18 Oftober. Den SiMcy hebben wy een ver- 1 t a fchrikkelyken Storm gehadvermengd met Hagelftecncn, eci van dewelkd dc meeften zoo grootais een Noot waren; Al oe le de Kerk - Toorens. met de Klokken zyn omvergeworpen als 4,'i roede de grootftd Olyf- en andere Boomen met de Wortels uit de grond geruktDe Daken zoo van Luft-Iluiz.en als andere zag men Xj door de Lugt vliggenDtf-Zee die anderfints in de Haven van B jrzoftoli zeer ftil iszwol zoodaamgdat dezelve na een Berg ge- c< leek en vermits de Golven de Stad begonnen te overlhoomen, e!< zag een ieder niets als de Dood voor oogenIndien deze Storm, /i< dewehee dertieh Minuuten heeft geduui dpiog drie.of vier Minuu- ba ten had aangehoudenzouw het geheele Eiland door de Zee inge- it zwolgen ge weert zyn. j)en 24 July hébben wy ook een hevige Aardbeving gevoeld, jq dewelke drie Minuten heeft geduurd, en dienzclfden dag door >cii 'drie andere minder gevoelige Schuddingen gevolgd is Zedcrt ra! dien tyd is de Aarde geduurende vyftig dagen nu en dan iu bewee- i ging geweeftDoor cleze Aardbeeving zyn vcele Huizen ingc- ijj hort en alle de overigen befchadigdzoo dat wy ons gcnoodzaakt vinden 0111 in de ope Lugt'te fihapenDoch by deze Rampen heb ben niet meer dan twintig Perfo'onen hun Lecven verlooren. DuITSLAND en aangrenzende Ryr&k. WE ENEN den ibDecember. De Kcyzer he eft voorleeden Za- turdagaan den Miniftcrvan den Biffchop van 3PEYER.de Invefti- 'h juur van dat Bisdom verleenden by nader eW AARSCHOU WING n I de hier zvnde Edelen en de buitenlandfe Minifters verwittigd, dat t n |V ook (®p den eerden Kers- en Paafch-Dagals mede óp den dag -11 wtmfofephus en Tberefea-ui Gala - Klecderen aan 't Hof zullen 1110- n verfchynen. I1ERLYN den 16 December. De Koning heeft een vernieuwd ID1CT doen publicecren,volgen? 't welk deOfficiers vau zvncLe- jer-Magt, en inzonderheid de Subalterne» genie Schulden niaa- ken mogen .mctkepaaling in hoe verre men aan hen en den gewei net: Soh/uat zal mogen crediteercii. Nadien Wy, zegt zyue Majt.verfcheide ny^cn hebben opgemerktdat het maaken van Schulden by onze Officiers wederom zeer fterkdc Over- band genoomen heelt; en dat allerhande Lieden, in weerwil van de voorden Oorlbgdaar tegen gepubliceerde EDICTEN, Geld aan hen leenen, en "daarenboven ongeoorloofde Intercficn „necineri, hebben Wy geoordeeld de EDICTEN vuh 7 rlpr-il 1744, 4 Ju'y D'fb en4 Jfuaet 17.45 tcmoetenverniteuwen en j, fcherper maaken. Wylieveelen dan dat fl^nant aan een Officiervan wat Rang i, hyook zy, inzonderhc-icMnn geen Subzlternen het geringde zal opfchieten of crediteercii,het zv aan Koqp-Waarea, ofte ivat „het ook weezén megebuiten 'voorkennifle en fchriftelyke goedkeuring \'an den Chef ofte dun Commandeur van't Regi- ment, welke goedkeuring niet alleen met het Regiments - Zegel Voorzien moet zvn, maar ook verv atten uioéVtot wat einde het Verfcjiot gefchied isen by wat Temynen de Schuld betaald za! worden. De Schuld zal zig niet verder mogen uitflrekken als tot het geen vóór Equipage, Wervinger. Montering van een nieuwen Officiervercü'chtword, en door maandelykfc afbetaaling bin- nen cen Jaar voldaan kan wordenzullende geen nieuw ver-, fehot mogen gefchiedeneer dat het oude afgedaan is. De Chef of Commandeurdie tot een groóter Somme confent geeft als zoo even gezegt iszal dat gceiie't welk iu een Jaar, i) ofte door zoo genaamde GeweerGelden niet kan voldaan wor- den, zelfs,dienen tc boeten. Een Verichot, 't welk zonder het voorfz. Confent gedaan word, zal mén ten cenemaa! Vérliezcnien de Debiteur zoo web als de Ci-cJi'eurnn be vinding van Zaakcn gelli'aft worden Dc Nccmers van ongeqqrloöfde Woeker zullen niet alleen van hun Verichot verfteeken zyn maar ook dubbelde Straf krygen. Dit Verbod raakt 00k zulke Officieren, aan welke men, onder voorwendfel dat zy groote Goederen bezitten, gecrediteerd heefthoewel het a^n zoodaanige Officiereu zoo zy mcerderjaarig en in der ddad gegoed zyn vry zal {laan om ten hunnen behoeve Capitaalen tegen Hypotheek op te neemen zelfs zonder het voorn. Confentmits zy zulk een Schuld 11a be- hooren in 't Land- en Hypotheek-Boek doén regiftreeren &c. HAMBURG den 19 December. Met de Brieven uit Poolen in dato 9 dezer Maand heeft men narigt dat een party Ruffifche Trouppesnaar het Diftrict van Cracau getrokken is, beflaande in twt Regimenten Curaffiersen zes honderd Cofakkcn de- welke tezamen een getal van 2550 Man uitmaaken. de Profehten dewelke opden nu geeindiguen Ryksdagte warfchau ter onderzoek en vóltoqylng overhandigd warenzyn liegts de volgende tot ftand gekomen an ouderteekend. 1 Het Prejeltwaarby voor de Koningiyke Garde een ver meerdering van Soldy beftemd is. fIec/flKaf't welk op de verbetering der Schikkingen in de Riudcr-Schoolcn betrekking heeft. 3v HetPre/fff, volgens 't welke de Voorregten der toekomen de veit.hcerenvan de Kroon en vanLithauweninnaamverepaa ien gcoragt worden doch Zoo dat de tegenwoordige zoolangzy Icevfen nog in het volkomen genot van dezelve bly ven zullen. 40 HetPruiB 'trvellt cenige Middelen aan de hand geeftom ®ngaarfchè Garde op een beteren voet te brengen. "c' Projectwaarby cen iaarlykfe Somme van vyftig duizend lacns beliemd word tot Poiriioenen voor Officieren, die zig °ÓN H-i Gedrag wel verdiend gemaakt hebben. r™ .n-Ct ^.raè'cldoor het welke aan de Leden van de Krygs- iiUTUffie nieuwe en betere-Voorfchriften gegeoven zyn.En J E1, ?T'4ccl nopens de verordening van bet Ampt vanden iu luit toekomende dc Procedures door - --erheid van Stemmen zullen worden afgedaan. O g s -o o-, ■S 2 0 O) p Ti U. s O'C f fe-g '","03 - Un P Bui 5 V.B5 a 0 5 S T! ,5. ci ri VERSAILLES den 13 December. De Koning heeft een Promo tie van BRIPADIERS gedaanwaar van de Lylt nog niet gepubli v ceerd isEgter weer men dat de Hertog de Charojlde Ridder de .y Vj f. Ditrfnrt en de Heer de Prcffac onder lipt geul van dezelve zyn. "coo a S Des Konings Staats Minifterswellccde zaak der Leden van het 8-3ïSj d E ^3^- Parlement van Bretagnt onderzoeken vergaderen alhier alle a "1 cijs; t^. gc W o m MaandagenToen voorleeden Maandag door één van dezelve t> c si g 'g va* S •g'.g voorgeiteldwicrd, dat de Befliffing van dit Proces aan één der Par- a 5 aC 2 lements-Hovcn moeit worden overgelaatcn beweerde de Staats-, g o c §C o S Raad, Heer de Fleur}1met onwederfpreekelykc Grondregelen: 5_§ S jrn - si Mi bo *-< c-J o u ta Leden zyn mogen worden gevonniltin geval hunne misdry- H Q, 3 S ven onder het Reflbrt van hun Parlement zyn gepleegd." Hier- ,3 «.S u g Uit trok hv dit Gevolg: Dat, vermits de Heer dc la Chalotais en U 2 3 g c -g dc overige befehuldigde Leden door het Parlement van Breta- co-5 SP f -3 N S 3 o S, P 1: g a a C.5- W tsj p ->» C" 1 cj P C r-< '»•*-' rt —l T» O (Crg ft g 3' a PARYS den 15 December. Vermits de Koningden lieert 2 5 T la Chalotais en aan den Heer de la Gacherie &c. heeft toegellaan, td =te£t. maar dat de Leden van de andere Parlements-Hoven geen ander H g B c^°| voorregt hebben als dat zy door het Parlementvan 'twelkzy 5 gne niet konden worden gevonniltzy ook geen Regt hadden omtceifchen,datdeuitfpraakovcr hunne zaak aan een ander q-2 Parlement zouw worden ovcrgelaaten &c. Z - qj 4»*J s datzy Advokaaten mogen verkiezen om metdezclven over hun-<^2 2 ne Zaak te randpleegen, zoo al? zy reeds gedaan hebben, kan men g.jV— met zeekerheid befluiten dat die Hecren over geen Hoofd-Misdaad 2 ai?35 t /-..ï..., - r er.»'2 belchuldigd zyn om dat deze Vergunning van zync Majt. tegen *2 2 -ó - - - - - gy-; t" rj o CL u-t T3 i v. Je crimineeie Ordonnantie zoüw thydenby dewelke zulk eene g Vergunning verboden is. Voor 't overige verneemt inen; Dat S 2 g dezer dagen niet alleen ded/ewzr/t,de welke onderden naaui van §'522 4cl deh Heer deluChalotais in 't ligt is gekomen, maar ook de Brief s 3 5 sn t welken hy aan den Koning en den Graaf de St.Floreiitin heeft gc- -5s »g «j g c o fchreeven, en waarvan zoo veel is gefprooken, aan dien lieer 2 2Ó1 c-c 5 m zyn vertoond; Dat hy bekend heeft de Auteur'van dezelve tc b S o Sï zynen vinnige uitdrukkingen gebruikt te hebbenmaar dat hy tg <2 -g g zig-vleide dat de ongelukkige omitandigheden waar inhy zig ,k 2 toen bevondzyne Majt. en den gem. Graaf zouden beweegen cj om hem daaromtrent te verfchoonen." Vermits hy egter tot nog toe ontkend dc Schryver gewecit te zyn van alle de eerroovende GefchrifccnWelke aan hem te lalle gelegt zynheeft 's Konings Stants-Rad bevel gegeeven, dat deze Geichriften op nieuws door de kuncligfte Schryfineefters geconfronteerd zullen worden &c. cf «L» - JP P V) [M >1 j .H p u- o rG <u va c.c O 1 b f>' R C 35 is j: «C: •5 oa tte.'O K D O rz o ^4 b.c tao u >K rP co - p DORDRECHT den 2(t December. Door zyne Doorl. Hoogh. den 2 5 ~j Heere Prince van Orange en Nafl'au, Erf - Stadhouder &c. &c. &c. is uit cene overgeleverde Nominatie tot BURGEMEESTER de- <n 2J* zerStadgelurrogeerdde Heèr Mr. Cafpar Bat'bazar Dell van Ou - U ryckin plaats van wylen den Heer Mr. Johan Hendrik dö Roo, £"3 3 Heere van Weflmaas en Groep See. bs| AMSTERDAM de® 22 December. De Heeren Reprefenunt g van zyn Doorl. Hoogheid en verdere Bewindhebbers der O. I. g o S Comp. ter Kamer alhier hebben giller biet de Brieven van Londen "5 j 4 tyding gelcrcegenDat den 11 dezer des nagts onder Noordvoor- E S S land ten Anker gekomen ishet uitgaande O. I. Coinp. Schip (5 2 T3 a ïp - -S P o a o o. 2- aïiS r - m a O.- §.-°£ c .K I r, UPCOGHTONKapt. Jan Bartel Meyer van de Kamer Hoorn na - f<b Batavia beftemd't welk door de duiflerheid van den Nagtzyn P 5 't 5 aS V» g .s> ^.E S gjp§ cU o S a J3 t 5 s l ri 5- a a K o -a a H Anker had moeten kappen, en weeder Zee gekoozen had, wes- halven een Konings Loots was uitgezonden om het gemelde cd Schip in Duins binnen te brengena "3 De Schippers Mart. Rikkert en H. Hommesvan hier na Ko a 0 o JJ ningsbergen moetende, waren door de Storm van deri 7 dezer g S3 Maand in de Bogt van Meemelgedreeven, en hadden twee Ankers p «j g "g gekapt 0111 onder zeil tc komen waarna zy in de Pillau waren aan- «3 g 3 r g- geland,als mede J. Rigter van Normantjes, P. Sjoerds van Ham- J4 ''fez -3 burg, eri P. Praam van Gotcenburg. -goj g Te Brecmen is volgens de Brieven van den 20 dezer gearriveerd u T. Neuwohlt van ArchangelJ. Hendriks en M. Dirks van Water- 3 4* fort, A. van Afen van CorkC. Ströuier vanRochcïle, en Hans Ruift van Lonïcn. Wydersword van Breemen het volgende gc-c fchreeven Voorleeden nagt heeft het heel hard gevrooven, en f £3 als dit continueerd zal onze Rivier haal! geflooten zyn. Voor het overige is Schipper C. Beuken, dewelke volgens myn g voorigen voorde Weezer was gepreit, nog niet op dif Rivier ge- g „'3 arrivcerdmaar zal zekerlyk door de harde Zuidelykc Winden 3 "f H g terug gédreeven zyn. 'g 3'2 -3 rj Giller is in Teflel gearriveerd "sLands Oorlogfchip DE RAA- g a VEN, Kapt. van der Goes, en KI. Aarjens, beide van Kadix, C. K Volkertsen J. Miller, beide vanSurinamen J. de Leeuw uit de j Berbices, j. W. Lnpvan St. Ubes»en J. dc laCampa van Bilbao. c.is g u Met den bovengem.J. de Leeuw heeft men Brieven uit de BER- 2. S j B1CES Iiiifcro 4 Ottobtr behelzende: Dat in September aldaar is 'ri T zH aangckonlen het Schip de Jonge Lan'urechtKapt. Abrah. Lan- I gebcek, van Angola met Slaaven o I De bovengem. C. Volkertsdie den 17 Oétober van Surinamer. X d 2 vertrok, brengt narigt, dat den 11 van die Maand aldaar is aattgc- £2 3 "T5 a Ui C y2 C! (i 4) -3 "3? U M f '2^ 0 aÖ G O o -r» 5 2 G •- a o x: G w 'P <0 "p tl o O o 0 cF. 0 .5 if G G Tl ♦-* 'C L 3 2 te S V. -JdW-, /'~n£h 3 5.2 K 2 B x "2 s 2 S«g- 3 g P,p< O j? -3 W 44 i»> tl W fj ;*3 ,a 3 5 jg 2 r" ui De Heer Abbekerk Crap, Zetting hebbende ter Vergadering® c a S~t Z s van Hun Hoog-Mog.'wgens deze Provincie, is na Noord-Holland 0 c g'übë c'rj vertrokken Daar.egen zyn de Heeren van Aich vanWvk van 'd Utrecht, de Carnet Vilfcher pi: Friesland, en de Baron van Pal- E o- oC land tot Glindhui? uitOveryffel tc rug gekomen ch in hooggem. Vergadering verlc Leenen,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1