\^M LEYDSE s P A N J E N. 'z w E E D E N. no.ij3 mnmm Maandagfè Courant. V R A N K R Y K. GROOT-BRIT T ANNIE N. Bip Hp pppp.££ f - - - -■ - I?"- PORTUGAL. ISBON den 29 November. De Ridder de St. Prie/fdie als Minillcr van dc Franfic Kroon by dit Hof refideerd, heeft van den Koningzynen Meeftcr, Verlof gevraagd en verkreegen, om <jgn keer na Vrankrvk te doen, wer- ihyin 't kort over'Engeland de Reis zal aauneemen. lIADRID den e December! Gifter is de Kóning met deszelfs Fa- in 'gewcnlchte Gezondheid van het Kafteel vaii St. Leurait ,etPaleis in deze Stad teruggekomen. Zyne Majt. ovenvee- dé hoe voordeclig de Corpfen MILITIE voor den Staat zyn [die dn dc Koning zyn Heer Vader in 't Jaar 1734 ter Verdediging 1 icgcr provincie heeft opgeregt, en die gezaamcntlyk bettaau eden van Eerdewelke in Oorlogs tyd by alle gelegenheedcn dapperheid hebben doen uitmunten] heeft het Beiluit .omen 0111 het getal van deze Troiippes te vermeerderen en f brengen tot op tzueeen téertig Regimenten in deProvincicn fcr Kroon var. Caftilien als ook,om met alle mooglyke billyk- eid te bepaalen het getal van de Soldaatenwelke ieder bats, na dat dezelve min of meer bevolkt is,leveren-zal. VVy- ll-ectt de Kening Dort Martin Vivarcz de Sntomayor, Generaal cdetii' van de gem. Corpfen, mor dcvoorz.org belaft, en aan t tekens bevel.gegeevendat 'nv van den eerlten January nftaaride af tot de Kleedingen andere Koftcn vandieMILI- E zal veftigen een Import van twee Realen op ieder Maat jt, dewelke in de voorn. Provinciën geconlumecrd zal wcr- l,masr dat tellens vernietigd zullen zyn alle andere Importen, t dewelke z.v bezwaard zyn geweeften, fc'noon dezelve dc orr. Provinciën lailig vielen, egtcr tot geen zoo regtmaatig en vigtig gebruik befteed wierden r zeiver tyd heeft zyne Kath. Majt. aan de Officieren en Kwar- jeellcrs van de Comptgnien Grauadicrs vafte Jaarwedden, als baan de Soldaaten ecnigc Bclooningcn op her Koninglyk Tre- ngeweezeD&c. POOLEN. fARSCHAU den 4December. Nopens het Project, 't welk in to tic Aanzoel.'intn der Hoven van Ru/land en Pruitfen den kaïllcedcn goedgekeurd wierdom de Onderwerpen wegens ^tribu; ien, Vermeerde ring vanTrouppcs enz. niet meer by wv- a wConfocdcratie of Meerderheid van Stemmen maar onder bet hit: veto te' verhandelen, valt nog aan tc merken, dat in dit fcd na veele zeer hevigs VVoordewiffclingen ook houw hebben j gevoegd wordenDat ooit de Rcligie-Zaaken nooit 011- r dc meerderheid van Stemmen bchooren zouden." DeVoor- die hier omtrent gedaan wierdverhinderde de Bcgeertens leen andere Partycn maakte zeer veel beweegingtot dat ein- ikde Vórft Biflehop van Krakah by alles', wat dierbaar was, Bekerde': Dat den volgenden Maandag gewiffelyk eenhy- nder Ontwerp nopens de Religiezoo als reeds gedeclareerd ti!te voorfchytkzouw komen en voor alle dingen onderzogt I buiten allen tWyflel terilond onderlchrceven zouw wor- jen." Hier by kwamuiog dat de Maarfchalk van den Ryksdag ligde: Dat, vermits uit hoofde van de gedaan e Declaratie Ct Ontwerp aangaande Gelootszaaken Maandag door de Bis- toppen zekevlykzoBw worden ingcleeverd, hy hetzelve eerft I vooral zouvv by de hand noemen, en laaten onderfchryveh, iVerk ••ruwen,waren van deze uitwerking dat, alfchoon 1 in hut eèrltgcm. Project gefchreeven wasdat ie Gclóofs- tn nimmermeer onder ecnigc meerderheid van Stemmen gchragt Hwireai, deze Periode jiograns daar uit genoomen wierd l'rc;ccl alleen bepaald bleef aan dien Inhoudwelke daar ffeeasee vooren gemeld is (zie Levdfe Courant N. 150.) ■HcerGrabowfkyStaroft van Czfchonzvndc dén der Hee- rin den ditjidecre,oden Adelen tegenwoordig in deze Stad, is Me keyzerin van Rusland met het Ridder-reken der Orde van P'wbegiftigd; zyn:1c deszelfs Heer Broeien. Lt. Generaal wperhoofd van de 4 -ninglyke I.ithauvvfe Garde te paard, vor>r eci:'ge Jaar»ii door Haare Rus-Keyzerl. Majt. metde Iet-Orde van St. Alexander Netoiki vereerd geworden. mom den 9 December. Van deBsfluiten,dicopdcn ^alhier gehoudenRYKSDAG gciioomen zyn krygt men van ot tut meer óndenegting ,'en voor liet tegenwoordige ver- HJjan met.betrekking tot dcScheepraart: Titt,ingevolge één to tin P .luiten alle buitenlandfe Schepen, dewelke de Zwecd- •-11-Wateren bezeilen de Loots-cn Baak-Gelden zoo als «alle andere Scbeeps-Bélaftingen, in Munt-Specicn, volg e van de Kroon betaalen moeten; doch dat de Sclie tt o- jj KT 0 S t u 0 <L» feo C 'cn> JH Cf U QJ »- r, CP' mm g? tc C2 b S S S2 7 c »■- r° 7 fi o g, e g psod2 u® A o5«« ra E5 K, «S i--o« sa mo"5 3 ïf -.a N r -■ cn/CW hier van nitgeildoten zyn, en de Vry- .1 nebben om de gemelde Gelden met gangbaara Zilver-Munt piiun Land te betaalen." - Kl\Sden 15December. Der, 9 dezer heeft dc eerfte Prefi- t «n bet Parlement alhier aan de vergaderde Kafficrs verfbtg ■vv 1 ^^c'e 1-cr „gehad heeft van aan den Koning de Vcrtoo- I. n tenopzigtc van de Zaak var. den Heer dé la Cbnlotnh tm>Veic "cnen datzyneMajt. daar opheeft geantwoord; aanltaanden Zondag op het zelfde uur met twee Prefidcn- ^ederom by My." Dat zyne Majt.aan hem vcr- FS een Brief had overgegeeven en gezegrZie d.iavMyn hnYertoogen van den 30 Angufty tenopzigtc *n h Di ^derGeeflelykhcldMyn Parlement zal daar uit et Plaji van Gedrag*t wolk Ik' heb voorgenoomen te hou-N Pari 1 Va" nvelk lk niet zatafwyken." Na dit Vciiïag beeft ht.n.('j'r't:nt j-e'arreftccrddat Connr.iffariÜ'cn zullen worden lh 1 onj°n dezelve ovcp agt chgen zullen vergaderen 0111 f ju» van zyne Majts, Antwoord ten opzigtc van de gcm. olgens peil ACTEN te onderzoeken, en raad te geeven, wat daaromtrent 5 j diendgedaan te worden. 's h - y bv •r-rxD o 5 CT "5 o t- 0 T: - (S Sr LONDEN aèn 16 December. De Koning, dewelke geduurende P £^3 eènige dagen onpalfelyk is gewcéft, maar cèrgiftè'r wéder in de lif O O 5.Ï *1^ d< r~. a Oj h den Hertog van Bolton den Lord North en den Ridder H.uvke als -2 'Zdê. ï0 2 v r 'u Leden in zynen geheimen Raad toegeiaaten, waarin deze'Heeren g g q lij den Eed afgelegt en Zitting genoómen hebben. 5 6«Ë6 ÜJ3 o 2 -ke Com- g'-g k S o 6 IV d W miffie tien publike cn vier particuliere Bill die in de beide Huizen x -j '5 S >_l p f^r Cirkelverfcheenencn dieswegens gecomplimenteerd is, heeft g c g ocg 'J Eed afgelegt en Zitting genoómen 1 Heden zyn in het Huis der Lords nadatdc Gemecntens aldaar ontboden en gekomen waren, uit kragtè van een Kóninglyke gepalfeerd waren uit naam cn op bevel van zvne Majt. ondertee- écS «(So ta uAj -1 TT...... NTJ T .il.0 O urn X C r- o - CJ kend waar na dc beide Huizen zig tot na Niéuwe Jaar gead-s c cü n o joi neerdhebben. s.wiga |.g S"® Den -i I dezer heeft de Iüminglykc Sociëteit alhier in een gencraa- r 'g p L, g c g eo -le Vergadering den Koning van Poolen niet eenpaarige Stcnaben - J. 3j «Soa tot haar Medelid vcrlcooren, en.Dr. Re vis, in plaacswan Dr. MMtiy, ts s- 2 aC die zyne Bediening heeft nedergclegttot Secretaris der Sóé-iéceit g voor de buitenlandfe Ccrrefpondgntie benoemd. 1 g 2 a'5 V3 De Baak van Engeland zal eerftdaags betaalen het derde' én -S g laatfti - -* --o O' O M X-' c/j «ij: SO! P 5.-.SP P 2 S ti le gedeelte van het Kapitaal der ANNUÏTEITEN,-ten benoe- ^«2^ c t 5 an de Marine gecrcerdmet de drie Maanden Intfeft, die den C "j 'j Z I'wm I,;.v \'f'rr,-"h Vn11 -r a! O - 'X -O y;, i -J C3 ve van 75 December vexfehynen. Het uitgaande Ooft-Iudifch Schip the Ld. Holland is. na dat het zelve door een zwaaien Wind by Harwich twee Ankers en Kabels a 1 s- 2 - r- C X ofl zr.-'v, 2 3 - SÖ.s 3 o ^5 s c r. gaan is. Cl' si >N Sfc 5>CO o'ï O o. ra et gttande, U^... c maar het Volk geborgeh Ook denkt men dat het Schip na gedaane JR". W oiitlaading, weder in vlot Water zal kunnen gebragt worden. .3 5.2 Heden zyn de Actiën van de Bank 137 en 1 Vierde O. I. Conip. "j V 220i 22i,Z.Z. dito 104, dito Annuïteiten zonder prvs, 3 per Cent 03 o c a o Bank gered. 88 en 5 agefte 3 vierde, dito gcconf. 90C11 thalf, dito> 4 per Cent 102 en 1 agtfte a 1 vierde. De Wiffel opAmftcrdam is cd o"2 ;?.S H- =,8 34 en 11dito op Zigt 34 cn 7op Rotterdam 35en op Hamburg - -a Eb S '3 -0 25 A 35 en dop 2 en 1 half Ulo. NEDERLANDEN. AMSTERDAM dén 20 December. Met dc Sxbcpen van Gerrit S Spincn Hans Daalder, die eergifter van Surinamen in feffclzyt: g_ 2 IS aangeland, heeft men dat by hun vertrek aldaar' zyn aangekomen 3.2 V Corn. Spruyt, And. Schiotling, Bened. vanRcyrÖlirift. Witten- 'f k g T <u O *-■ -§ - o 1 CJ- e "2 21 3. f O re 'ei v- 3" ".sé; „'ex.2;3 fe.C.H 5 c |cJ2o g &C o \M. JA o .0 f* 1-- P 2 (J r- W O O ^42 gTiY: v j O e- es- r- 2 ca -7 s.Ers S c.c £(5 S.e O I berg, Jac. T. Weerftand en Jan Picters, alle van hier: Yfyders heeft men narigtmet den gcm. Kapt. Spin die den 11 Octoberin J» p gezelfchap van J. Malmberg van Suriiiantcn was in Zee gertooken, S 7 o dat kort na hem zouden volgen C. Lubben T. DÏrks, C. Volkerts A. té 'heé en A. de Lange &c.en opden 18J. Rykhoff, A.Poort,Ysbr.Vos cn P. Hilkesalle herwaards. g In Noorwegen is volgens dc laarftc Brieven befchadigd inge- 3. loopen Joh. G. Vocaalvan Dantzig naar Hamburg gedeftineerd: 55 Desgclyks waren te Tonlon11a veel kwaad Weer uitgedaan te jj 5 hebben, ingeloqpen J. Schoonenberg en P. Loopuytvanhier na cg g fy Marfeille gedeftineerd, en S. Jacqbsz. van Petersburg. co'oTl Te St. Ander is gearriveerd S. Laus vanhier; te Barcelona F. u 5 it Smit van Rotterdamtc KadixF. Rvnders VanNerva; teBnjon- 5 2 fc =r-2£k2'«^ ne M. Michiels,J. S. Klapperen II. Tjcerksalle Vtm hier, doch c w S ïcj déHaatfte laatft van Nantes; tc Civita Vecehia D Hcyberg van 'Jj rj éj. "S -5 re Napels te Bourdeaux A. Aarsjcns van Dantzig en S. Johannes -ee g.« j 7; S s van Rotterdam teRochefort J. Klaifcn van hier; en te Brugge jrj .3 2 7 "4 5 7 2 v G. Johannes van Nantes. Thté# 4- i'e Brecmeu zyn aangekomen W. Willetes van hieren J. Ilafc- g 7 5 <2 He j, rj 2 loop van Bourdeaux welke laatftgem. den 12 dezer voor de Wee- c S Z fer in goeden ftaat geprcid had Schipper Koert Bencken, van Lem- g g 5 X -T -q jik ook 11a Breemeu. komende Wyders word van daargelclireè- 'IT— Ing ven, datSchippcrD. Eyrmanvan Watérfort 1x1 Breemen voorn. c 3 u *7 F beftemd den eo Nev. door Tcgen-wiud in Plymouth was inge- «2 2Ï - - - - -- - E - r u u cS ejoo y 5"5„ c3"=!f»5o >?o =A ft CJ rn loopen, alwaar dezelve zig den 2 dezer nog bevonden heeft 5tc. Te Hamburg zyn gearriveerd H. Roeiofs van Havre de Grnce, ^"22 B w G.Meuwes vanRoué'n Th. Gcbhard van Bourdeaux, L. Holft =^,000 ï'f 5'^ van Mallaga, cn C- KI, Éylander van hier. Eet. n Te Marftrandis aangekomen 01. Stvant w Udewal; teCaVelshaVenC. M. Berg van hier; e» te Embden A. "Wu -iSi -„ZS TeMarftrandis aangekomen 01. Strandbérg, van St. Ubas na 3x 3 g g-iji .2 Bumcs van Gottenburg. <C cP 5 ^"5 Den 5 Nov. was van Bajonné vertrokken P'.Djxon nanr Oftende, H c.; a en L Berends na Bruggecn van RocKefort H. Garlc> herivaards. m S S S -gé "c O g - a J ei t3 ai* 5- uq s 3 «s u k _r, ;g v y M "-in" e ize 5r.a -a T -fg P-I O .O, !b> j is fi 'N Giller zyn'in Tetfel binnen gelcomén J.-lIornmcs van Bourder.üx ciiKL A. Koen vanSt. M.do-; Des nagts te vooren was door 'net breeken van het Touw agter dc Scliecren valt geraakt het Schip t van Jan Jobs die eergifter van Bajqnne in Tcilel gekomen was. Tc Dort is gearriveerd Th. Ipcs van Botifdcauxen aan deze ja y Stad zyn genaderd Tj. Claaver van Londen, en j. L.Steegvan f g g Dantzig. IIELLEVOETSLUISdcn aoDcceiiiber. In do voorlcede nagt is op den Dioogcn van do Maas-verongelukt een Barkentyn De- TJ5 StsbS* h g 'nde t, aSO: 12 2^! Hn w s ède Ui Elr.' o^&ëJo^.cSÖ iJC" 2 "2 2 G P- S zelve legt niet de Kiel buovcn enmeu wcctdaar van niets anders S Jj o S c o als dat het een Engels Schip is. g "t3 3 3 Q - O 2 T-7 gé T "2 'sQRAVENHAGE den 21 December. De Ilécren Staaten van 2 fnöjP-e Ilollasd en V/cft-Friesland zyn tot nadere JJefchryvinggciehci- je. S c jF g g,T X g den, en dc Heeren Gedeputeerden van de A,1 niraiiteits-Cuiiden S-ojS E >'3 S ö.'S naar huis gekeerd. De Rus - Kcyz.rlyke Ge:-a:it Grar.l'var. Wp-, E 3 2 7 gft J ronzoiv is me- Ledenvan Stnatin cou,- rentic gew^etl. G rl c" Dc Baron Taats van Auicrougcu, I mere van Natewifch ..Zitting 2 hebbend* ter Vergadeïinge van Sc Iters ;;i Staaten Gehemd we gen* Utrecht, m, ui: die Provincie alhier gcre verteerd ca iu iioog gcm. Vergadering verlchïencn. Q Pi s-s ja F5

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1