(mits zynde van de Gereformeerde Religie) verzogt, zig met ten eerften tc addrelFeeren aan den Schout of A robagtóbewaardcfrs Te Leyden by ANTHONY de. KLOPPER ep de Breedeibaat. Den 15^DtceniJber 1766. fl K «S'.*4 g "WprigeacRtJrtcerd,flatten Coisvptoirevar den Kce*J. F. VAN HOGENDORPvOmfangerGenerraldcr Vcreecigdc^"eder;rr| o 'zal worden afgeloftdezc Ordinaris OBLIGATIE, gjïegiibeerd Folio 359 Gin date SjAugufly 1688en zalopdczcl? e geen'vei, worden betaald als tot den Z5 February 1367inaar voor afgeloil gehimileivwoideu. 13 w.r- VN- fir-} "3^5£,<orT'S<5n Intereft 3 3 Word by dezen geadverteerddat Mr. Jacuè Card R.\t,s:n<i;i Raad en Thefnöriêr Generaal van zyne Doori. Hoogheid den IIq ia r-, 'r-r f- O ..uk. un i 5 Obligatien, welke verfchyncn in dc maanden April, Mey en Juny var. hét Jaar 1767, uiteriyk voor 1. Maart 17Ö7, enten aanzien w de andere voor primo Mey deszclven Jsars 1767 aan den voorn.Thefnurier Generaal ksnnille moeten geevenzullende by gebreke 3 g era. s U dien worden gehouden in dc voorf/.. Reductie te hebben gecönfcntCerd en de Obligatien gecontinueerd tcgens 2 en een hall' per Ge, j*"& b of 3 g n^n 3' Alzoo op den 30 November laatftlecden een Jongeling (lil van zyn Familie Uk-Utrecht is weg gegaan des avonds met de Schuiti o g'1*- *t)VS f? 5» O Amfterdam, van waar hy na ecnige dagen js vertrokken na Leydei) ei) elders Zoo word dezelve by dezen op het vricndclykftvcp "■Él I i?2 ö,.38'ti"2,S T'S v? Eert Origehiiuu-d Perfoön van dc Roomfch -Catholyke Gotlsdienllhet Tuvnieren volgens deze Land - Aart grondig vei (laahfle1 'X O O?*! -»t J. 'l„U.T.,aL..Jr t', gg»£.* ta H .*1» "Cj* j-jj O o m rag *5,3 "L~.? 5-Ct, LEONARD BYLANDT en JOANNES ÏTUYGENS'j Notariffeft en Procureurs in *s Gnvenhagdatsjatfen ordreheHeiykH v!T2.S2«» w «j» hunne Heercn Principanleu, zullen op Morgen,Dingsdag den 16 December,des avond; ten 3 uuren, irtVe Cafleler.fe vr.11 denTIc". s-» w '.ZZ <~t PT* 3 L. 1-'l. /ImrAn ZIiot" *»«T* .v**u,/in rl Ai, nii .1 il5" «a «iA 3 3 Heiland ijl 's Cravctthiigc, publik veilen, er. agt dagen daar aanzvndc den 23 dito, publjk stan dj hoog itipygéjide vêfkoójjciiEen'J ofa Ss o-3» fterjt wel doortimmerden aanzienlyk HUYSERVE en TH17YN mitsgatleh STALLINGEVobr 9Pikirdeïi, è.n KOETSHUYSil 5 Rytuigen Zynde hetzelve Buys voorzien met vier en-twintig zoo Kamers al? kabinetten, vyagr ónder zes'met Tapy ten, en rCvaalfl 0 Sg* JU Goud-Leer vrSnrr<nieT '/.fN vr»f\rf1c Schoorfl"Ce,,nA«n VAe e S3 U y? S 2 a.^ in de Kamers aisboven d 315" Rc'cn ecn Schoorfleen 2? 0 r»r; j ^V^VU wu veuvuiieeeu euunivvv. .v,...- rr> 4\V-IMe Ut tï- <- VI V1 1 5 U 2ï o ders cn verdere Offices alles ftaande en geleegen aan de V> ellzyde van de Prince over de'Koekaifip ,"op de Zuidhoek van 5 2. r Q uerhen VBIUCICVIHLO, «1LC5 UdilüUi S.?'" =-» Nieuwe Voorhout in's Gravcnbage. 3 f^3 Üo s Nog een WOONING en LANDERYF.N, geleegen in het Land van Steyn,'genaamd het KIonTier', een groóthalfitur Van Goud.. "^=3' s g. 2 S 29 Morgen 101 Roeden, 4 voet Steyn fe Maat, met nog 6Sdlingcn leggcnde'in de Rivier den Yflel, buiten de Uilterwjiajd van der T~ re o'V'E E ning, zynde met Mey ipöyuitter Huur. -Het geteelde Huys zal met den 17 November 1766's Maandags, 's Woensdags cn Vrydags ,'j mórgens van 10 totauurèn een iegelyk kunnen worden bezigtigdZullende dcBewyzcn van Eigepdom te Zien zyn ten Huyze van voornoemde Notaris en. cUrcur liy'iiiitll, woonendc in de Bagyiieftvaat in 's Ha ge e veilen en FIooy-Bari "J1 —«-or;o es breeder by Biljetten gfefK c 3 T>o ceerd, flaande ende geleegen in de Drooggemaakte Starrcvaarts-, cuaer^tan tlfc \:lietzyde,onder den Barme van Stompwyk,omtrefll 'f 3 H. o 2, w S i. Leydl'cn dam voorn.zynde inmiddels nader informatie te bekomen ten Comptoiren vjm dc Notaiilfen Pist ai' Kcrkhooncn A. TT. tclj •5 g -j, j"3£j{ o"S S den'en Jacob Kerkbeoven aan den Levdfendam. {f g 3 '3 Op Vry dag den 19 December 1 piSd, 's avonds ten vyf iterbn nrecvs, zal men in *t Regtfmvs tor Valkenburg pnblik veilen c.c) nen. aisEerftdyV cm, modern bcgt Berk en wei doortimmerd HL YS F.RyrF. cn THUYN, mïÜSgadevs ean extraordinaire wel te cürcur Dylaiitit, woonendc inde Bagyncitraattn s mge. •cs o1 -P Men is v.111 meeninge op Morgen, Dingsdag den 16 December, in t Regthuys dc Zziaan aan den Levdfendam, pnblik te veil S 3 -■'£ <*r verkoopen een HUVSMANS - WOONINGE met ceh' Staflïrtge voor 24 Koc-Beeften. Paarde-Stallingen, Dors-Vlocrcn, Hooi S Als mede omtrent vyf en veertig Morgen zeer goed EV- HOOY- TEEL- en BOSCII-LAND, alles bleeder bv Biljetten =so,5 3.0 ook nader fefonbatie te bekomen is. - - 2 g e - Op Vrvdag den 19 December 1766, zal meuten Huyze van llehdrikBagb, Caftelein in 't Ileeren Logement aan den Burgbinncnii 'y: den, pubiik verkoopen een ruim, liegt en zeer wel doortimmert HUï Stn Ervevoorzien niet diverfe zoo boven als beneden Kan - r," waarvan vier behangen item een zeer ruime Plaats daar agtcr ipin, (Liande ifl de voorf/StZU, op 4e Oude Cingeiomtrent de Ma! a" -dS- 2 breeder by Biljetten gcfpecificeerdnader informatie tc bekomen ten Comptoire van Ai'riamr van Alpien, Notaris te Leyden er» R_.~ 3 5 nr O}' Zaturdag den 20 December 1766publik te Koop ten Huyze van Hendrik BaghCaikelein in 't Ileeren Logemcntaan den f| E o' i? g 'j» binnen Leyden No. 1F.én kapitaalc HUYZiNOE cn Ervevóórzien metverfchpide zoo bellange als oribeliange groote cn ruime! B""c. rc -5 z- o 5 mers en Vertrekken meteen groote Plaats, waarop een fpringend Fontein en verders contineercnde ailes wat tot een logenblcni J5;S 3 w. Z, o- on te gelyk cr.mtnodieiife Woonbuyzinge word gcre^uireer.dflaande ende geleegen binnen Leyden voorfz. aan de OoftzydC v«r te gelyk cr.irmiodieufe Woonhuyzinge word gcrequireer.dflaande ende geleegen binnen Leyden voorfz. aan de Oofbtvi ép 5<w 2 ^av,enburg, fuTcban de Breedeftraat en Langebruggc, en uitkomende op de Papcgragt; No. 2. Ecn KOETSHtTYZTNGE en STj .er K 0320 Soeterwoude, en eindigende aan de Wecfen-Slopt onder Stompwyk alles breeder by Büjetten gcfpecificeerden nader berigttcl ,5* 2. konmn ter Comptoiren van de Notariflen VAnge eu Luzac tc Leyden voornoemt. Mon zal op Maandag den 29 December 176Ste Warmond op de Plaats Qritfergeejl, verkoopen ecn grdnte party zwaare Ypc 5 s- 'T"1 MEN 4 0! s mede zwaare Fife B1 H -MEN. bekwaam tot Pompen,' e» verder.Effen en Elfen HQUlj en TAKKEN, i p Uit deband tekoop te Valkenburg een HUYS, zyndecen Timmermans-Winkel, waar in die Afaire rr#er dan honderd Janren tnef -■ 5- riteces is gedaan en nog gecontinueerd word, met zyn Hout-Schuurcn. ruime Plaats en Werjthavs. zynde de eenbute in'tvóorii.Dj 5r Te bcvraagen bv de Weduwe aan de voorfz. Winkel, en by Jan van GeWertnbui'en de Zyli-Pooltder Stad'Leydeil. 2_'-i S Te Aairt. by S. v. Esveldtin de Kalverftraat, liefderde Huvs van de Roomfe, Kefk elePapfgftiiy, js gedriiVtenalnitimerebeka»t o-O als mede te Utrecht bv A.v. Paddenburg, en te Alkmaar by J. MaagliZe a irdige en vcrm.aaitelyke BI.YSPEEI .EN als Jcev tie Ti ofde DuitTche Frnnjcbman dc fn/peltmirigede Tüverv of D?.ypze OpfehudtHn?hot Kers - A-nontl Vermaakde B.arigzitzt:ii< g z>a Erasinus Mot/tonusdoor wvlcn den alom beroemden Pjofetfor LUDEWYK HOLDER O, in 8vo.Derde Deel ,.voo?t;.' ftuiï! -j a gfJ»"sr Van het Eerde en Tweede Deel dezer BLYSPEELEN zyn 'er nog maar eenige weinige tc hekomen, ook 't Stuk it ajStoW 3: De HISTORISCHE- GEOGRAPH1SCHE- KON.ST- en R F. I S - A L M A N A C H met 12 ^»euw geinventeérder'1 verbeeldende dc NEDERLANDEN van Je allereerftc Opkomft, door S. FOlvKE, en Versie? daar onder mt 5 *T 11 1 ,T 1 1 -1 "T"s._— -- P1Tin r. 1 rr I A .,m -n 1 1 1 Otd 'Z. S ij? Coliegie ter Admiraliteit binnen Arrrterdam, war.rby de nieuw gekorenc Kapiteins, Commandeurs en T.uitenants.item dc Pradj" 'mU Dagivvzer, waarin een ieder zyn dagclykfe Bezigheeden kan aantcekenen, zeer dienflig voor alle Kooplieden, Retiteniers Makel* t Ei Boekhouders, KafTiers&c. &c. f' Te Dordrecht bv A. Rlufle cn alom by de Boek verkor pers, volgens Berigt vermeld word heden 'sóor i Sc, Zwart en i!l St. (Lf,< icui'd. tittgegeevcn: Ecu CEZIGT VAN EEN Gl'.DF.ELTE DER STAD DORDRECHT.! wtiLJe jroHeweocrsbavM ,w» 4 •■en te e..V .Nog vyfGeïigten derzeive Stad zullen, np dit volgen en aan die ileeren welke zfg vhov'Nieuwjaar aangeeveütoti zelve Prvs geleverd worden, te voldoen'by de uitgaavc; dbch na Nieuwjaar zal de Prys 15 cn 20 Stuivers zfb. -^.MTvrnr, I rt J_Zt t I ..„Utlél K. t 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 2