leydse UïiïiMï ff i _m„- Maandagfe Courant. 17**' Z W E E D E N. 4|l N li D E R L A N D E N. r-3 2 «*>•3 2-2 ZdS :n v j v v.m 1 h C o r l, t, O ;k sf= A y' s'fgs#5. i 5>. jy-gAJ J c_ K- C-» f 3T o t o .3 w ife e 3 g> 2 o S" S3 OS *-">"•5 c y I: jW K Pt O :up. 5'" ig k C' i - W> TJ POOLEN. ARSCHAU den 26 November. Tot den 20 dezer Maand is op don Ryksdag alles in volle Ruft gcblee- vcnzelfs wierden dien dag de Zaaken nopens de Occonomie in dit Ryk by meerderheid van Stemmen '%pjnftiitetotftand gebragt. mlf Den 2r wierden onniiddelyk met het begin van de Zitting ae -:cTlECLARATIEN van wegen Rusland en Pruifen ra aken de het -K bewufte Werk der Diffidcnten, voorgeleezenStraks ontllond 'er nh een zoo geweldig en yfielyk Getierdat de één den anderen 011- mooglyk verftaan nogte ondérfchcidentlyk hooren koude De yh» ipeelten begeerden, dat het Project van den liifi'chop van Cracau, d V om nopen» ik Dffldcnttn voor eeuwig te zwygen enz. raogtonder is] teekend worden, terwyl nicmant in een tyd, daar alles in de groot- fte Hitte van Oploopendheid was,datAra;'eél dtirfde tegenfpreeken. Meer dan eens begeerde de Koning dat die Zitting tot op den an- ifi deren dag Uitgeftehizouw worden, maar mM luiftcrde hier niet na, en het Geraas wiefd hoe langer hoe grooter, zoo dat het niet veel beter dan een wcezen.tlyk Oproer fcheenen de Koningzon- jl derde Zitting te doen ejudigen, uit dezclvé wegging. Hierop bezeerde meb,dac de Vorll Primaat de Zitting rouw con- tinueere.iZelfs Verklaarde de Maarfchalk der Landbodcn uit saam van zyn Party, dat hy het Slot niet zouw werlaaten vota- en al eer de Religie-Zaak was afgedaanIn deze Verwarring raakte de voorn. Primaat in ftilté pok wegTeen de Landbodeu dit gev aar wierden gingen zy mét een greote Drift uit den Senaat ns de Landboden-Kameren toen zy deze geflooten vondenwilden zy dezelve met geweld openbreeken: Doch daar kwamen zelfs uit gen Senaat cenige mil-lievcndc Leden by hen, dewelke het zoo verre bragten, dat de Landboden cindclyk weggingen. Den 22 deed de Koning een Aanfpraak aan de Stenden, waarin Dezelve zyn Misnoegen over de voorgevallene Wau-ordes te ken nen gaf, zeggende zvyders dat Hy uit vaderlyke Liefde zulks wilde vergeeten, doch voor liet toekomend.-recommandeerdedat de (1 01 jtublikeRaadpleegingen ongeftcord fnogten gehouden worden. Naderhand wicrd.de Zaal; wegcnSde Confoederatie en Meerder' e S s= .g e w H S «.'3tt.g aë a i, ben van dc Ker't en den Staat, milsgadérs de Order eh putliké Sc a |g aéo^S^ Ruft te handhaaven. g S tlF --f 5"1 -1f Zon is het dat zyne Majt. daaromtrent willende voorzién fite.&c: g-M-12 è'pTa-.P Het Slot van dit Arreft is als volgdg 3 g '1 O. .g E. S - Sr.Q hao»! teekeningen aan en van deze Aften te cifcheri, alzoo dézclvc ëw o voor den Vrede van de Kerkende Rlift van het Ryk even iiadeé- 'S 3 1:i t. t-, t 1 i-i nr.-. ligzouden kunnen weezen: DcYbalven verbied zyne Majt. Ö111 voortaan nieuwe Ondertcekcningcn te eifchenaan zig alleen B 11 t1 t X- i 1 1. I\ tns... 'rs TJ~ LONDEN den 9 December. Vrydag hebben de LorHs de Bills g 77 3 om den Invoer van GRAANEN uit Eiieujia en America te gcdoo- gen, en de Genieentcns dcBill 0111 de gewoone Regten op 't Alout X w ci-3'= voort te zetten voorde derde maal geleezen en gepafleerden na ra 4 n S g dat zy dc Zaak der Subfidien wederom tot giller vtrfchoovcn had- c' ao'ö 2,ï,g E 5 mentingeenen dcclegekrenktis, vermits de Omftandiglieedcn t: s f'S.fcï niet hebben toegclaaten om een fdrmeele Afte terVernieüvvin- §i 5 Sl.f-jsoè c i. a-->* f bJ3 5 C^r «A s Naderhand wierdde Zaal; wegen ïde Confoeite heiil van Stemmen invöorflag gebragt, érf volgens het verlangen der Hoven van Rusland en Pruiffen per Tutjtum bet beflujt genoo- menDat met het einde van dezen Ryjfsdag de Con f neder at ie zouw ophouden, en voortaan de Onderwerpen wegens Contri- butien, Vermeerdering van Trouppes, Vrede Oorlog cn Trac- taateii met andere Hoven nietineerby Meerderheid -van Stent* rif., maar door Eenpa»righeid,ëit onder het Liberum veto, Ver* liandeldzullen worden. Nopens het Point vail dc RELIGIE deed zyne Majt. dezen Voorllag: Dat het Projeft van den BifTchop van Krak.tu aan alle Bifl'choppeii en Scnareuren-zouw worden ter hand gc lleld; cn „datdeze, narypeOvcrweegingvanalleOmftandi;heedtn, den volgenden Maandag verkharen wilden wat zy oordeelden aan deDiffielente'ri te kunnen vergunnen of niet. De Primaat zcide hierop, datjiy de begeerte des Rollings billyk vond: DeVorft Biflchopvan Krakau liet zig dit ook welgevallen doch betuigde vooruit, "dathy niet een hair breed van zyn eeritgenoomen Bc- lluit zoude afxvyken. In dit Gevoele» kwamen ook alle de an dere en de Zitting wierdgelimiteerd tot Maandag te weeten eer- giller, doch wat toe* gebeurd is, kan men nog niet melden. STOKHOLM den 28 November. Van ALGIERS heeft men onlangs ceil Tydin'g verfpreid in dato 6 September,, dat de Dcj n toentertydin 't openbaar zyn Bclluit te kennen gegeev*n had, om den Vrede met drie Mogenthecden, waar onder de. onze ooi; genoemd wierd, te verbrccken Maar men weet 11 u met zeker heid, dat deze Tyding.ten minllen ten opzigtc van dit Ryk,gar.tfch ongegrond i.,; waar Van tot bewys kan llrekken een eigenhandige Brief van onzen ConlMte ALGIERS voorn., den Heer Brander, zynde in dato iSOftobcr, waar in dezelve fchryft: dathy de Préfénteu, van wegens de Kroon,voor den Liey en verdere Hee- h ren van dc Rcgccring beftemd, aldaar overgegeéven had, en dat dezelve daar mede niet alleen wel te vred n waren gewcell, maar zelfs verzekerd haddend» Vriendfchap rnetdeZwtedfe S Natie te willen onderhouden. j ül'I'J'SLANl) en a3npTcn7-cnHc Ryrrr. WEENEN den 3 December. De Keyzcrin Koningin Doaariere heeft den Hertog van Ahremberg tot Veldmaarichalk van Haaré Arméén benoemd. VRANKRYK. PARYSden 8 December. By een ARREST van des Koning» 1 Raad van Staat van den 25 November taatftleedan zya alle de AR.- RESTEN ve-rnktigdwelke de Parlementen van JtfxToulonJ's, |- imrdeanrRouen en Pttrvste weeten de eerfte vier in 't eindewan 't voorgaande Jaar en het teatfrgem. den 8 juiydeacs Jaara tegen Je Aftendie uit naam der laatfte Vergadering van de Geeftelyk- heid van dit Ryk in *t ligt zyn gekomen gemaakt hebben In het j foam. ARREST van itxtRasd van Staat word ge zegt De Koning erkennendedat de voorn. Arretten met kunnen j overeen gebragt worden niet de Schikkingen van zynen Raad j en met de Redenen, welke zyne Majt. hebben bewoogen om dc Arrcfttn van zyn Parlement van Parys van den 4 en 5 Scpiem- m her 1765 ie vernietigeneu dat in 't byzonder het Arreft,'t welk den 3 July laatflleeden in zyn Parlement van Parys is gemaakt, j oogfchynelyk ftryd met de Voorbthouding van zyne Majt. 0111 ten opzigtc van alIeTwiften, betrekkelyk op de Zaakendie de |em. ACTEN der Geeftelykheid behelzenuitfpraak te doen E11 dat ijeze Arreften van zyne Parlementen, indien dezelve lan- gerbeftaanbaarbleevenin (laat zouden weezen om dcSehik- kingen te dwarsboomeh, welke zyne Majt. voorneemens is te r, maaken, ten einde het Welzyn van de Religie te ver/eckeren, n ut Regtea van de belde Mag-:en te bcwaarenais inedede vVït- ge van het Befiag af te wagten &c. - Dc Koning heeft den Graaf van fjilsborough en den Lord Lc De- 'J'b'ö fpenccr, tot Adjunftcn van dc Gent raale Direftcurs der Pofteryen, oZ J c v den Wder Nugent, in plaats van den voorn. Graaf, tot cerllenCoui- Jj ïniffaris van het Departement der Commercie en der V'olkplantiii- 2 IrüSü v .E gen,den Heer Stanley tor K.iflicr van zyne Majts. Iltiis, en den Her- S baiuumiv.uvutuyi\vt,Li.i3 Q c-~ 2- r£ C, O zeertnoderaat geyonniil, ja hier en daar ten eeneniaal vry gclVroo»'E P "2 0 -i&ei ken, maar te Norwich zyn 'er vyf en te Oxford vier van dezelve de Jg g 32 33 cWi; 2 c o 3 O p C cj si .0 'f S et; X! 'r-s -J f S si g Jo y I. —M SJ S r 5. SN «5 Dood waardig verklaard. Giller hebben de Gemeenten» de Ovenvcegirig der Subfidien i5- cn Middelen om dezelve teiigten tot den 21 January uitgcllcld, en vervolgen» de Veranderingen welke den 5 inde Bill, raakt 11de de Schadelooshoudiiig,gemaakt zyn, goedgekeurd. g Heden zyn dc Aftien Van de Bank 13" en een halfh 137O. I. 5 Comp. 221 ii 22 en 1 halfk 1 vierde, Z. Z. dito 104, de Annuiteitcu zonder prys, 3 per Cent Bank gered. 88 en 7 ngtfte a 89dito ge- is conf. (jo en 1 vierdea 1 agtfledito4perCcntgeconf. 102en een i viertka 3 agtlle. De Wilfel op Amflcrdam 35, dito op Zigt 34 cn t: c agten 1 half,opRott. 35 en op Hamburg 35 en dop 2 cn 1 half Ufo. AMSTERDAM den 13 December. Brieven van St. EUSTA- c X' S CHllèSinJeeto 18 Oiïobcr behelzen dat hét den 7 van die Maand al- g o u daar uit het Oorten en Zufd-Ooften zwaar geftonndheeft, w ar ÏL '3 door alle Je Vaartuigen van dis Riiede zyn gedreeven maarden c g, 16 was het Schip van Mart. Boole endatvan Chrhl. Barends we--S g derom op die Rhode terug gekomen, en dat van Jon. Dilim lag by St. Thomas: Voor het overige wierden te St.Eullachiusnogver- m.B c fchcidc Brigantvns, Barken en andere Vaartuigen vermiftals me- 2 de een Engels Schip 't wtlk door dc Storm ook van daargedvéc- 7= -5 w ven was. Daarenboven heeft men met de jonglle Brieven van o c; "2 Marfeiile, dat het den 29011 30 November wederom zwaar uit betjS o Zuid-Ooften aldaar getlornid bad&C. .5 §'.S Te St. Croix in de Weil-lndiën wqs den 23 Oftober ingeloopoi cf 3 Corn. Pyuappel, ^'an hierna St. Euliachius gedeilinterd. S g Brieven van Koppenhagen in dato 6 December melden datal- daar is aangekomen het O. T. Comp. Rctourfchip de Gravinne Mol- - ke. Kapt. Peter Samfoe, van Bengalen en laatfl uit Noorwegen. s By Jeverland was gezonken het Schip vau Man. Koopm Juvan „y Hoekziel hcrwa irds komende. E V'a i Carthn' enawas vertrokken KI. Douwes; en van Bajonne o'b J'n lobs 'c BI ive la -en zeilree Wybr. lansz.VVvbr. "Picters cn c a y Jcntje Saai.e-,a ie nerwaards. Te St. Scba(li«an is aangekomen Adr. Bakker; te Blayc C. Sic- c bolt {liania rm ry --©O- J* Giller 7.yn iu Tedcl binnen gekomen Th.Cattenag van St. Crux, S A. Houwes van BourJcauxen C. Hommes van Havre de Grace, g-o ;a -j.~ ut welke verhaald dat hy gifter ogtent gezien heef t D. Klaasz.van "g -S daar herwaards. Nr c CS it <t - tz HELLEVOETSLUlSdgn 13 December. Gifter namiddag zyn o -2 f 22 thg O Pr cn-xj «-> c\ >»-r 2 ia a gaa fis ts. ro 42 r r5 U •-> n ro g 3 ct C9 r$ t> I O 5" r-3 'E ri ♦E AA w fp S *4 g-g S P CE» W 24 e iw Cft •5 02 'X O a -'r m t: 0 a e-" -» .o o >3 fcJD'c? 8 es c-Cd- O .5 O CS t-o CS C/ -O ri 2 a 'v 5 It 3 p °"A) C E "u nag't is Jacob Schub» van uc v ïaicce v au ijcl p Spcy afgeraakt cn le,;t voor zyn Anker, c "5 GRAVENHAGE den 14 December. De Haeren Staatcn van SiE.&K-3 HollandZeeland en Well- Frieslandwegens de Edele:: ejjR'd.- C derfchap va-,i deze Provincie gecommitteerd in de Provinciale r» jo 5 Reekenkamer van HoUaudcn Welt-Friesland, m plaats van wylcn 3 c St Cé .s den Baron van Aevlfen Heer van \'oshoI &c De Hccren Gedeputeerden van de HoIUr.slfche.Admiraliteit» Coüegien hebben tezauaeu gcbei'egneerd. j .o ui c ne 3 ««ie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1