N'flüHII} II li fTi?**. ÉLE YÖSE "3«fIsb Woênsdagfe Courant. «g g J JgJ^I i :<s I 1 1 it •4 V4 &*3*E S oZ^b 8?£sg'g§50®5 - 6 "3 u C5 <*cN »o' t« I M eu= -5' 5 |w §S-SPgI 3ÜrQ ^',14 f? XJ 4# 2} n r c ts - E g *L 3_*-« W *35 4» fc S B 5 12 aft S<* 5 m COÜRLANÖ. ItTAU den t5 November. Tot groot Iccdwfczén van liet Hof en dc Onderdaancn is dé Gemftalinvan den Erf- PriihS van COURLAND der, 13 dezer van een dooden Prins verloftMen was bedugr voor de gevolgen, welke iVerlolIlng zouw na zig Hepen, doch die Princés bev indZig zoo wen in zulke Om Handigheid zouw kunnen wenfehen. r5riV der Misnoegden onder den Adeldewelke zed .ft dat dc TOG in zyne Staaten heriteld is geweigerd heelt dien Vorft in 'qagtireit te erkennenXchynt cm zoo te/freaken ten eetiemaal docvern Want deze Misnoegden zyn tot hunne Pligtwedcr- rd, cn hebben in gevolge dc Verklaariag der Keyzor,.inc van _d aan hunnen wettigen Souverain Hulde en Eed gedaan, kan zig derhalven niet rede beleoven, darby de éerfte Verga van dc Edelen alles na genoegen van "het voorgevallene voor altoos vergeet: mendatjzync Doorl. Hoogheid alsdan de van den Erf-Prins zal nedcrleggen (TSLAND cn aangrenzende Rycem. .MBURG den 28 November. Men lieefc alhier Berigten nit EN,waarin een AANSPRAAK verhaald word, die dc Vorlt van Kraltau in den beginne, toen de Zaakcn nopens de cn D'f.i&entcn op het tapyt gtbragt wierdengedaan zouw iazynde tulfchcn dc voornaaml'te Periodes au die AAN- K. dc Wcdcrleggingen gèvoegdwelke de Di/Jidenten tot vsn hunne Eifchen bybrengen. Biffchopbcgou met ecnen lever, die hem in der daad wcl- maakte, aan te tooncn, dat Godsdici/fl en t'rjhtidtwee adzuilcn mnop welke het gautfche Gelilk van een Land tcn dat dan eerft, als die twee Zuilen onwrikbaar liaan, goede Raad in het Land weezen kan Doch déze beide d/uilen waren voor het tegenwoordige wankelbaar, wes ten hy vtl» «én ieder eilchtc, om dezelve onbeiveeglyk te enI'.lk een wilt wat de Di/fidentgt zogten, en dat zy zelfs :111de Mogentheeden in 'tfpei bragten cn (Inruil verwekten leen de Dipdenten hadden, was reeds genoegen hun verder ,toe te liaan wierd door de Wetten verbqodenNiet een zier Igie - Vryheid motft hun me or vergund wordenen de rede \andrang, die men ten hunnen vool deele bybr.igtom nae- lyk Manufaftuurcn, Kunlten cn Koophandel in het Laiyd re rdcrcntm dus Vreemdelingen denvusrdf. cc doen komen, iet genoegzaamdewyldc Zegen ecus Lands van niemant als van God, die het Ryk van Poolen in alles zegenen als men de Roomfch - katiiolyke Religie in Bloei en in hield P.n wyders Attn Diffident cn Eer en Waardigheid 111 ,andin te ruimen was iets ongehoords. Wetten de Diffident en wederleggen hier op, dat d: Wet- ►f? met liet Jaar 1717 ten hunnen opzigte begonnen hebben'] in hen bereids daar van uitgellooten cn zelfs als de Diffi- nzigopoudcre Wetten beriepen, konde men zulke ook hen bvbrengén, tc eveetcn ééne van UladiV.aus Jageifo, vol- welke do Ha er aid alle EereHave en Goederen mocRen itzcn niets erven nogte bezitten mogten ja des doods lldig waren: Wyders nog eenc andere Wet, bekend onder naam van Patentutn Mafpvienfedie-van gelyken inhoud en inzonderheid verbood, dat in Warfcliau geen Diffident izcn mogtGcvotglyk hadden de Difftdcmen nimmermeer Regt daartoeen 7.y Varen nooit in zulke Waartligheeden .l'.er, als zy tegenwoordig eifchen, gewcclt. De Diffident cn brengen hier tegen indat de eerjh Wet re de Hf'SSlTEN, en dé i-.veedt reedsvoor dat er.Oijfiden- gewtèft zyngemaakt isOoit was deze laatftc een Statut ikende een bvzondere Provincie't Welk de Wetten van gaiitfch Ryk niet innaauwere paaien brengen kan. Ook 'tegenzv: Wy zvn Poolen van evcngelyken Staat, Bloed cn iel als de Kctboiykc PooienZelfs na den \rrede van OL1- Azyn cr Scnatcurs van de Ji/fideerendc Adel geweéft: Ja 'jaatRc diflitkcrendc Grod Staroftcy ïseerlV, weinig Jaarcn :cden, uitgefiorvcn,en zelfs nog tegenwoordig is erin het iedvanPommerellien een Euangelilche Land-Rigter. J Vrede van OLIVA kondc hun in het minfte niets basten zy hy het Tra&aat van dien tyavolgsrn de Wetten van het Ihotiden wierden; doch deze Wetten brengen hen nu in t'aelcn, en bezorgen hun flegts Ruft en Veiligheid. Men brengt deer tegen inOver de Woorden ad Legei lp' {volgens de Wetten van het Ryk 'is eenc byzomlere C-'AR^TlE door Zweeden en Poolen gepubliceerdcn 'c'u.uieerc nde Wetten zyn langna den Vrede van OLiVA T kt.] B''fluiten van den laatften Ryksdagne-'cns AcrPafhteon- hadd^n aan de DilTidcntcn hnfine Paaien gezeten op die vrankryk r> N 9J 77 y T- tc r* ÖT3 C au r-* PARYS e.*n aft November. De Grimc-wnie vin ,1e LlNVEfï- Al J: !oj genoodzaakt gevonden haaré Balansdie aan Koopwaaran en EL feehen racer dan drie idillivenen Livres bedraagt, aan de Regeè- »"s|ö§ o« 2 ftj et 1, rt t, '4y i< i, T3 OO j. 5; - K- B Sf TmgoVcrtUgeevenca van dezelve BrieVen van tiitlhel te verzoe- 5 a'jjj V kendewelke zy ook vertrecgen heeftDe Crediteuren of wai cn - *- - as- n v c t* *<2 j*X, *~j vjr - O u V. - - - nemeeflevan dezelve hebben, omdat dc Schulden der Compagnie w t; g V.'-j o Z. f nog geen derde half MiUicen beloopcn, daar in genoegeagenoo- 5? pg mentencindealle Procedures te vcmiydca. 'r Vóorleeden Donderdag heeft mén. aan het Chitelét begonnen s£S o e dtar toe benoemd zvn, ecritdaags Ster htinné Verdeedigii» een S "a> ».K0 a r 5 dchnitlf Vonnis vellen. 5 s=^9 Men vei zeekerd.dat tegen de BORST-ZIEKTENS (die iu dis Syg sfig e© 'J S 5 {S3 Ryk cn elderszóo algemeen zyn, en voor dewelke de Doctoren toe jf S S 2-c -4 nog toe geen zeker Middel hebben weetén uit te vinden) bv toéval g t -g r- g een zeer krugtdaadig Hulpmiddel is ortdékt, als mede dat beïeids f 'C verfcheide Peri'oonen cue dat Middel gebruikt hebben, vaU die 5 g JS q Ziekte zyn bevryd geworden Hetzelve belloat hier inDat'de c "c.jj Sa'? G o Patifciit geduurende veele Maandeft inéén Koe-Stal moet bly-^g-g >"f - *c c 'Bi b ven,jalzoo de Uitwasfle^ingen der K/jeycrtTengsjes fot in de y g -r; 'P f f i 2 -o Long doordringen en zoo wei aan deze als aan de Borft tot een V 2 b"ï jij g' Ball'ein v'erltrekkencn dezelve zuiveren zullen van alle die 5 -f *-■ f nadeelige Stoffen waar d: or de Ziekte veroorzaakt is. E 4 NEDERLANDEN. S .Ïq f- c?, ïiAK sa« co S5 - M b. t- T1 TJ ~%ii J# L AMSTERDAM den éérilen December. Wegens het Galjoot- Schip, "twelk ten DBften Plymouth met-man en muis is verongc- lukt., worden in een Briefde volgende onlftandiglieeden gemeld5 c,~ Men meend dnt het een Hollands Schip is, niet Wyn ui: Vrank- g ci a ryk komende vermits daar van zyft komeiiaandryveil Duigen ^c>»5 o .f 5 vanRoode Wyn-Vatcn en een Vlag, waarvan 't midden Witi:\t A ét iTm c» waai' op gefchilderd ftaat een Vijfchcrhoudende in de eenc 'i A c A hand een Vis en in de andere een Rori ei1 Her.^lroede, waar nevens ftaat de Jonge tinne Fis; en wyders nog een tink Hout, waah op Itiet Vergulde Létters op eeniilaauwe grondgu- -iflehfeïven Raat June FiskerfG dté." Men nieenduerhalven dtr.. •'óp is w »- dit het Schip zal ge weeft zyn van Schipper Hjlkt Sjcrks Holder, -p m E (j 3-^ A CO tJ Sa; o' S -0 S -Jz a; a-J CJ r-4 cs O f-, VEj tai S S c t b M rt ca "2 =-» ^-3 1. Q - O "Sï 2D Vj O a O HcS*! 5'17ü '3>5t c ..Ti C 3 •c O O O O dfi e-h fci 1 en niet anders, moeft het blyvencn alfchoon de tegen- a .'iiv.v.1,-, uijvtl likt Hj lolij K. 1CHI. v_ 11«/' 'I I 1 Jtilige Dffidentert dooi' huhne nieuwe Pre te 11 li en ••olgeils de teiloXs/Oprocrvtttaktrs moeften worden aangezien, wilde eg- hy, V,irftBiffchopgeen Wraak te ge hen oeffcitcq maat -i"l 'S'l, dat zv in zig zelve keeren vilden. Pligr, Eer, en Gewtffen verbonden Item hy tyl- hunne n ;nierken te keer tegaan Derhalven eifchtehy van den Ko- j i' 0,t ''y voorzyne Religie cn de ltindhaaving van z.vne 1 'k ,zo.° Zorg draagen dat de Diffident en niet een hair Wwjerd ingeruimd. I A H tc Saa" De Vorft Biffchop wierd hoe langer boe 1 l'".rJn 7Vne Uitdrukkingen fot dat hy ccn ProfeP vnnrjas o - J\ -7* ',Plts Wcftcmming van aile de Stenden Veer-het al- 1|c V; U'flde vaftgeltcld en in de Ryks-Conftitutie gebvag: heb - f 1!fr in heftaamte: Dat voor ecilwig verboodêrt zouw V B,t£ Woord meer wegens de Di/jldesten in vo.uflag - v l^cn'™>Ttc «Ja#r van tc reppenc'n dat h'ydie zulks ortder- '\.j 1. voor altoos infaam en van alle Eer en Goederen s 'uyerkherd zouw worden vanRochelleherwanrds komende &c. Van ELSENEUR Word iu dato ia.November het volècödégé'- mcldt ln Noorweegen is ontratnponeerd en beichadigd. inge- loopen Garden Albertsvan Watérfort iH Koningsbergen, i voor-drie dagen is by Steéde 4, Mylen van Kopeenliaren geftr tn .1 eeri G'.djoot-Schip, zynde zoo men meenddat Van Mart. Blank, 1, vaa Koningsbergen komendeEn in Brieven van dén 5" Ncvbmtier word gclc,lireeven "dat op Schagcn geftfand is het Schip vanNicol. Bernewflidvan Petersbeig naar Hamburg ger deftineerd; doch dat de Lading geborgeh wierd'; zynde wyders in den Dvoogeil aan de Grond geweeft de schepen van Corn tbs Hendriks, van Dantzig na Londen, en jan Cornells, van Lubek na-Petersbuvg gaandedewelke te Koppenhagen waren binnen v gebragtDen 19 en saNovcmbttT iiad hét aldaar geftormtï, maar Jé 15 ji y. den ci, 22 en 23 dito was het zagt Weer ge weeft. JS ji c Te Gouwes war befehadigd iugeloopen Kapt. Piet. Arkrfieeg, 'C.C^' g yj w van Dord na Bourdcanx gedCftineerd. c c 1 Te Brouwershaven was door lekkagie én Stortn iögeloopen Piè- ter Sk'tfes Buil, vah Libou (ia Zeeland gaande. Den 18 November had dp»r zwaaren Storm en Schade te M tr- feille moeten inloopen Kapt. Bar. Evensvaö hier tta Genua be- ftemddezelve meld dat hy by het Eiland Majored in goéden Raat gepreit heeft Kapt jan van Schoonenbergvan hier na Mei feillc moetendeals mede dat met hem te Marfeille gearriveerd jyn D. VViebes van hier, en C. Plas van Alicantsn. K^pi: Piet. Jinsz. fchryftin dato 5 O&öbêrdathymet 15 ande- re,Schepen van verfcheide Naden te Müo is iugeloopen, ouder wel ke zig bevonden M. Scbryver KI. Schaap van hier en M. Axen van Genua, en laaitl van Petra (To, aile tirie na Smiriia beRemd Ccc. Den ly Nov. nas tc Venetien gearriveerd L.'Sinjewe! van Ber- gen; teGeuuaJ. Daalftroora van Alkamen; en te Aüpansen Pie- ter Myervan Galicien, Van Koningsbergen wordin dato21 Nov. gefield. Zederc gis ter hebben wy hier reeds befloote.i Wet or. In liet Vlie isnangcitómen Nanne Abbes van Riga. De CARGA vah het F.ageli'e te Plyinoinh gearriveerde 0.1. Comp. Schip the A '.tntrul ll'atj'qnBeRaat :n689ps. Alliballies aiiSops. Uaftaas 7200ps."Cpffaasjob dito gebloemd-, 187ns. Chowtars 293 ps. rliineije.,184 ps. Doofuiujes254" p-j. |V> reas, 230ps.dit.»gebloemd, 1 ioops.-Gurrahs8%ps JixjLan ge, 220 ps. ilumhmiis, 7146 ps. Mutmuls C34 ps. Mulmnl Zyn Atnpt, Waar- NeusJ.ic'.cn 11,33 ps. Nuimboks4334 ps. Ronids Soot« 830 ps. dit.) Nieuwe, 6.ti'; ps. Seerbands 2110 p«. Seerbettvs434 ps. Soerhaudconiiaa, ,427 ps. Seerfuckers2761 ps. Tansjeebs«S 200 ps. dito gebloemd, ipltyp,. Terrindainsioo p». dito ge bloemd» als mede 11:7893 ruim 5 Zydüer. 34337'rood Hout. 5 tj o O U.O~ ^2 O M "S a O 'E t ij f y H 2 rt te tj y j, 2 o .S -3 u T3 G Z - v <v •s ff U O ï- f.4 d - 5,. «N w 2 w -3 A» o j-: 2 d 33 ot: 3. 3 a o '3 T5 w i-t i td. 3, 3 a tt i.' 'E'f u-. ?r^.s CJ CV» r- Cf .pr» A -h A Si* a-8 N.-.r* W w iw J' CC .2 Ra CJ" O U> -■Al] O d - éi TJ -W 'O. T ;-f g| Urn J '3 v w o w 2 c tf Oa 3" O i JC c G :l T- f '-O o» ?5 3 ■2 n - F h >-• a o J- s :2 C. M k s, (Sski W" o CJ." f4 -P '-1 •T.S >r3 a n Si O S-a j >"CM «G:|cZ é'-rs cj -5^ ~^4 'ry -te- •*-- F- ia. y-» x: ^3 i ►-« 3* c5 >'5 !e# ~- '*s GRAV'ENH.'.GE den 2 December. De Groot - Britiahpifd-c ,g &S ArnKfladeur. Ridder Yorlte beeft mtr den Graaf van WilTeflaar, Heer van Twickeio,-prelKisereBkie ter Vtfgadericgc van de lleèrén "T S St.w.enGtne»aal wegen, aePtovlrtcie Friesland» geconfereerden g^T-V a 2-~3 teffens kenni', g'egc.vtn van bet Voltrokken Huweiyk des Ruhihgs ^v^ln o d-, X> É3 en derKonitlgiufte Van Dyen.iiarkenwaar op gcm. Ambaifad5.it hü '(4 5 J* s^éa gf-.er namiddag,utt rt'-yim van Iftin Hoog-Alog. is gecornpiimé;.- Ps? g teerddost dén lieer l'leilde.it j wiens Kdets vbof af en bézydea Baat zes B^dcns v/fti Staar verteld is gewoeli. ési

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1