y H •LEYDSE fii.'tip 'Miiis n Maandagfe Courant-. DUITSLAND en aangrenzende Rtkeh. i7« 1CI AMBURG den November. Volgens de Brieven van WARSCHAU in dato 14 ileztr Maand hueft dè Paufl'e- lyke Nun-ius zyne openbaart- lmrecde den 11 dezer al daar gehouden en bv de Ryks-Vergadering Audiëntie gé- ,id, aap dewelke hy in cen Latynfchc Aasfpritak de handhaa- ving van de Roomfch - Katliolyke Religie aanbevoolcn hecft, lhocwelzDnder.de Vrvheedendie aan de Dffideuttn van regts- wegen toekomen, in naauwere paaien te brengen. Doch in an- .rc Brieven word de Inhoud van die Aanfpraak niet alleen brec- r, maar zelfs ecnigfints anders gemeld: naamentlyk, dat de Stenden nergens in aan dé Difiijcnteu iets meerder wilden inrui men Teffens niet herinnering aan den Koningwat hy by des- gelfs komfte tot den Throon in de Paha Convent a terbefcher- minge van hetRooinfchc Geloof bczwooren had. Ookriep hy over de Poolen in geval zy de Katbolyke Kerk ictsin'tal- rf! lergeringftc van haare tot nu toe genoötene Praerogativen lieten 11 verliezen, en aan de Dijftdcnteu nk-t ten volle alles, 't geen zy nu yverzogten affloegen met aanmaaningdat zy zig geenfints moeilen laaten verleegen mnakenhoe groot ook de Byftand 1«-orden inogtwelken de Diffultntcn zig van magtige Hoven be- e'|looven konden." Sc s-;g*o a °-SÏ> p>4 5 <9 .0 ei o t, 9 ï«OWv,t: P4J-I l-H *5 tj:- k -r '5 c .9 (*l r2 c ÓS R-n - r-SMr, 2 Mog.ColIcgie tcu'Admiraliteit alhier tie ondeiftoflde Lieutenants^ J "tj ondeT dit CoJlegic relorteerertdè, tot Commandeur* geavanceerd, S o^. g ttzvuj&i de Heeren Paulfts Hend. van Pelt, Engclb^ftüs Ment- c ai'22 g g o 1 's ui ;s ut rei i!i VRANKRYK. ;pn ral 'PARYSden 25 November. Men weet met geen de minftézee- trhc-iS, wat vkor een Befluit in den Depechn-Raadtlie gifter over ■fcZaak van Bretagne te Verfsilles gehouden wierdgenooménis; '.4 ïlzoo dezen ogtcntslle deRequeftmecfters uitdrukkelyk zyn ïwaarfchouwdom morgen weder na Verfaillcs te komen en te -''jailpleegcn, geeft zulks aanleiding tot verfcheide Gillingen, rzit Dt Graaf de Lauragnais die op bevél van den Koning uaar het 's aftcel van Dijen was gebragt, is met zynen Kamerdienaar uit het- b-gve oiiifuapt, en, zoo men meend, na Zwitferland gevlugt. eaj GROOT-BRITTANNIEN. 1,v'LONDEN den 25. November. Zaturdag heeft de-Koning den 'f* ter Janet GrayRidder'der ORDE van hetilad tot zynen extr. mbafladeur cfi Pienipotentiaris en den Heer David S/taart Ers- •liigt fine, in't gemeen genaamd, Lord Cardrofs tot Secretaris van de- sexcr. A?nbrlfade by den Koning van Spanjen verklaard. Vrydag hebben de Gerneentens de 1M11 nopens den INVOER n in zoute Provifien uit Ierland voor de ckrde maal geleczen en ge- '''niffeerd, als mede eenige Veranderingendie in *lc Bill om den 8C' Itvocr van Graanen tc verbieden gemaakt warengDedgekeurd', !,tr( 1 wel onderaneetcn deze, om te beletten dat jeduurenae eenbe- jililrntyd dé Garft, die buiten's Lands zal vervoerd worden, iet gemout werdeVervolgens hebben de Gemeentens twee :rel ISls-wegens het tóëllaan vajj den vryen INVOER van Graanen ")U;: it alle Gewcften van Et/rcphstn uit America voor dc eerfte en gis- n,%r voor de tweede maal gèleezen Waarna de Bill, om een Acte in"' er laatfte Zitting te verbeteren nopens den Koophandel en de Fa- riken van de Americaanfe Volkplantingen, voor zoo verre de- nift Jve den Uitvoer van onopgetclde Koopwaar en betreuen, door Gemeentens in Cotnmittc goedgekeurd en de Kaak der bubli- -n- etotgifter verfehoovcn is toen het Huis in groot Committébe- ulblioten heeft: Dat 16000 Matroofen, daar onder begreepen e SC1 428^ Invalides geduurende het aanftaande jaar op des Koning» Vloot gebruikt, en vier P. St. per Maand voor ieder van dezel ve. dc Zee-Artillery daar omlcr begrecpen, toegedaan znjlen worden. De Ovenrceging viver dc Duirrtc der GRAANEN n SA; overige Leeftogten is tot den 28 dezer opgefchoft en vervol- Er.s beeft de Secretaris Conway een -Kill geprel'entecrd tot Be- 'htrmir.g en Veiligheid van alle zoodaanigePerfooncn die in ge- ze ilklgc bctiicvel van den Staats-Raad de Tarw en het TüiWcn Mtei >clnl ibcflaggenoomen hebben &c. n Th De Graaf van Weideren extr. Envoyd van de Staatén Generaal M oy-dit Hof, is dezer dagen uit den Haag alhier terug gekomen. mc-lr riet Rctourfcnip van onze O. I. Comp. the Admiraal W'aijon aevppt. Monney. is den 21 dezer Van Bengalen te Plymouth, cn het piinriw iiarcoitrt,\nn Dom bayte St. Helena gearriveerd. ;n;'Het Schip the Pitt, Kapt. Bothainlev, van Rotterdam naar Ango- clf tbeftemd, is op de Kuit van Barbarven gertrand cn met de Carga <t 'ergaan maar de Equipage door de Öpg.ezettenen geborgen en in Baaeerny gebragtwaar uit dezelvo ogter in 't kort zal worden 'e teekogt. Een Duitfch Galjoot, zo'ome%dènkt, metWynuj» Irankrykkomendeis den 17 dezer eenige Mylen teil Oorten van Plymouth op ftrand gezethet Volk verongelukten zeer wei- r; lig van 't Schip geborgen. iet.; Het Schip the Jobaff Stephen Kapt. Kent-, van CorknaCura- :Sogcdcftincöid,fs den 10 Aug. doorben zwaaren Storm by Een riC>W''«ticpMyien teil Ooften van 1 uracao aan ftukkyn geftooten j jjsrecn goed gedeeko van de Ca; ga geborgen en door denKapi- M J*» in Sloepen na Curacao gezonden &c. i liet Schip >ht Grand Pover of Gvd, Kapt. Gonzales Biota ncourt, n KWiDuinkerkcn na Radix cn Terenrfe moetende is den 18 dezer pfvjyLywe aan rtrand gezet ert aan Hukken gcflsgcnzullendezoo 1 itlec denkt', niets van 't zelve gel'alv'eerd worden. [efse-TeCowes zyn orider anderen gearriveerd dc Ka-po Graaf van 3n;AP'ticrd'men Hiddes uit Friesland; Tc Plymouth Broékmeyr -an j" Schee vin MiddelburgTe Kadix het-Scbip de Princes SnpMii cgti"*I"~Aena, Kapt. Ahrens, Van. Altona&C; derJt Hüdcnzyn de zVéiien van de Bank i;6en t vierde a 1 agtfte O. W Epmp. ct? a 19 a 18 en 1 half a 220, Z. Z. dito ionen 1 half, nl.:«F° Annuïteiten zonder prys &e. De.Wiffél op Amfterdam 35 cn 22n 'halfUfo, dito op Zigt 34 en ïo, op Rotterdam 3.; 102-, er. op Hamburg 35-en7op2en 1 halfUfo. NEDERLANDEN. :n Fr «WELLE den «8 November. Dézen ogfént ten twee litifen is :ltt( ujicr in den ouderdom van omtrent 61! Jaaren overleeden de We!- Mil Geftrenge Ileer Nictlass de let RafecottrRaad in de VrocJ- Win, Hendrik van Wykei, Pieter Francs ?.n AidéWcréld, Thomas jt'.F, Brengman, Tobias Nahuys Gvsbcrt Smiflart, Dicdsrik Jacob 5 5 i E TuyLvnn SerooskerkenRutger Adam Baron van Séhléuling, en IS-T, ^SV^ÏS'i Louis deCafenbrood. Uit Engeland heeft men vbn zeer goeder handnarigt, datin Duins leggen dc twee uitgaande O. I. Comp. Schepen de VROUIVMAK- GARJZTA MARIAvan de Kamer Enkhuizenen de PALL AS, 9 van de Kamer Zeeland, beide ira BataviaOok bevond^ig aldaar .5 -S *- nog 's Lands Oorlogfchip LAN'DSKROON, van hier na dé Straat. -5 ^ïi-§~ g Te Viiffingen is aangekomen het Schip dc Jonge Riryter, Kapt. b b g g.|« Ifaacde Klerk, direft van de Kuft van Guinea. .c q S m S TeChriftiaanfundWait.Wood'vanSc. CruxindeAVeft-Indiën, c n L- I en Bar. Douwes, Van hier na Molde gedeftineerd.j S a. Te Swincmunde Andr.'Biornfen vafi Gottenburg, MiehielPuft c fa o 3 e Vn C S c i a ;H» van Memel, tn Mich. Walfnoutb van Koningsbergen, '^4 O.Si w ^^3 -T* ca j» Te Hamburg zyn gearriveerd P. Elders en Tac. Eiders van hier, jZ '"2 •- V „J iO Wv.v-vV- TP-»Ji~c 5 ir X 3es van Nantes, Dan. Fontein cCi -f Klyn van Mallaga, Chnft. l'i en Frc'd. Naske Van Dublin, 'Z x -r ordP irwj i»o, T.ii'niiMitl» TA 'i'maivle ■*-> 'h C Ill -E» s x1 rt. 'J. *P-J. 02 O V .r. Fred. Jansz. van Petersburg, S. Wiebes van Nantes, Dan. Fontein van Cc-tte, Chrilt. Windelbohm en T Godl. Martens van St. Malo, P. Sunk Arwid Steenk vari Udewal, j. Heytvood van Jarmouth, D. Tjeerds uit de Haven vanÓrientJoh. jnrgensvan Faro, M. A. Bakker vanLivorno, P. Thomfon van Gallipolv &c. 'L f> Te Bergen in Noorwegen waren gearriveerd Storch Péterfen cri S'ï-ëj 5 c "t Math. Huen van zriuft. And. Marlhander, Jon; Olfen Toske, gis S KI. Frar.tzenWulf, G- Verier, JacobSchrillay LarsMatthiefen, e ge© 'i.'.'.'Z enCiausMatten alle uit VrankrykChr. Schnitler van Lis- --<<710-5 t> £- - 73 - bon, 5. Ilanfen Tan CagliaryII. Bicer van St. Ubcs, J. Bokeq uit Schotland, H. j.jf 1de van Breinen en J. Wilde van Koppenhagen. To Bremen zy gearriveerd T-. Janfeü Hitnun en Jan Sracge \-aA 7. hier, Ludcr Köpe Joh. Fried. Daanken, Ccrh.Paycckeh. en Die- g g g 3 S-2 S drich Segelkeutui van Riga«Archd Stecngrave en Arp Votmets «5 a ojyfï vanL'emmerik,-Utto Sageï-, beitnd.Spilket el; JohanBrihgmani t Siztu-a -7 '3 alle van Londen. S'«&2$;Sgf Te Paftage was aaiigekomén fthrift, vin Aften van Cftcndetc Si *^3 a's MaiTcillc Volk. Hendriks; te Bourdeaux Alb. jao-bs. Abel Ger-5 S<3 's c k 3 at brands, Gaukf Gerbra'nds en Jac. Piers* alle van hier Th. Hen- %%~8 g, S fn a q driks en Pteter.Léeuke van firert. -§ -ü "3 c E g At Tc Rochclie Wati'e GoiFes van hieren Alb. Siebes vsn Portta- 8/2 '2. S que; te Charaiuc Joïi. Jahsz. Bakker van Bilbao; te Rucbefort o"b o Jac. Mver van Breiten te Bajónne Joh. Berends vanRotte: daih. A!.a» S'E 5 B - a - -r»<r;__.A T-. r _a: Aa.'..i. ji.-- ia.Lv. 'M aj izü ■3 U J 9 Si', p- 9? bi Schotland te Mumfirr DaV. MoWat eil Alexander Park van Gottenburg. - *j>£ M Su - Te Terveer james IVlilneen tc Rotterdam R. Corps van Rigi. 5 Z "u v-- Op Paüipus "was gcn'adeidW. Kalfals mede In het Vlie cn aan a| 71 ,^,-£ S <t deze Stad Ki. Duyf, beide van Riga O. Miuhiefcn van Dantïle, j. P. vsnEyiit vahRoüën, Andr. Patilfenuit Noorwegen, J. Wiebes 's 2 et- S van Stettin, ett KI. Gërrits van Nerva. Te St. Marren door lekka'- 3^ "L gie Esge Joukes, van Botudeaux berwanrds. „KJ; tf -c c tg 0:3;f HELLEVOETStUIS dén 29 November. Bv het vertrek van B&og.J de Poft gaan vfcji hier onder zeil de Kapts; Willem Romyn na Li- I g g bourne, Ilenry Hughes na Portsmouth &c. ~a c J 5 g E S L a a o««Jt.g<3 8-'g-g.gA a .7 fche LEYDF.N 'den 30 November. Alzoo men by érvaaHngc bc- 3 E^< 5 ot;<«. Vindt A.»* t^al.t Kl'inori zlnC» 7i(J tlKafrtflrllPII C A '7* 'IJ niet I ladene kruyenwaar door dezelve binnen kortenivd werdengebroo- «-c VilCr- SfaH l,f.r Prfltrert wan iWare t-nlrf.n fl-ebviivr rtl d.O a, - -'--C et ceenieri üeïer srad een keu lét Rebben gep lldn Ed. Agth- (h'd'óniicéren, Keuren én Statueeren J 0 Dit voortaan niemaildt binnen defe Stad met een lós Paart, .SB :3 "S -3 "p J(3 SJJ 5.0; -O -s g 1.5?Ö fe-=.'4 tenen fullen vermogait te rydc-nileepeu of te te g«Ss "fjj« 3 dat dciclve zuflen móeten ry de li,, fletpeii öl: g y écgcls; daar Ücfelve leggen; opeen boete van.jeS ,g e'J'<S 3 II vMiIu 'i ,7 tlif.r nrmi»».|' Patn'clto! W- US ia il k C f; [A kleine Straatflecncn fullen vermogail tc rydeh ijeepeu kruyenmaar kruyen op dc Keg HHHMH Guldens voor yder Rytuig't zy niet een öl'meer Paardeu be- u - c 'j, Z 5 1 n et S E «fc W - - - »C>'- -J.-. - - - - - - Q 1. H ven üj? de Straste»; Gragten qïiti dé Steegen dezt-r stad,, op.eej boetevad ScSGillde.is i'clkenreylé tc verbeuren; tenbehqéve 4 vandiegecae) diiflèbekeiihugeinaanhoödingèditiliiiii küx HC^r

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1