-A i 3W - Hm4- I7« m- LÉYDSE Woènsdagfc Courant. fSH u l<£ S h h V*"v S S 5 >Sir4ïi«3 o I> «j ^Tr ■^2^ S^lï^-S c a •V5v'ï? 'Jü Siwr- A M R Iv C A. t Ss T/ L' T. PIERRE Op ha Eiland MARTINIQUE den ai Augulty. Deu 13 dezer Maand ten vier uuren aes namiddags begon het beevig te waajen uit bet Noorden, doch vermits de Lugt helder bleef fchcen bet Scheeps-Volk voor geen ge- ^«rbedugt te zyii, maar hield flegts oog in 't zeil. Ten agtuuren -2Jtrok de Lugtcu een uur diarna begon het te reegenen 't geen Effens met dc Wind hoe langer hoe fterker wierd. Ten tien uuren erd het verfchriblvk donker en de Storm-Winden wendden '/.ig irhot N- W.De Wolken ftorteden gantfche Stroomen, ver sie ïgt met brandende Ly men Zwavel: De Woede van de Wind j n>rdnogftee<ls geweldiger, en men hoorde van alle kanten niet - n een vffclyk Gedruis. In de middernagt doorliep Je Orkaan al- de Wihd ftrccken, en niets was daar tegen bolland. Op dit oogcnblik fidderde de AardeMannen Vrouwen K3n- :rtnSlaaven alles liep op de Vlugtdoch terftond deed hen de chrik en Anglt weer terug komen, terwyl er geen andereUit- imftoverig bleef, als die welke men door de vuurigftc Gebeden honpen had z De Golven met de Wolken vermengt wierpen en irbryzeldén alfe Vaartuigen op deRhede, en de Matroozen ""jrmden en fchreeuwden van alle kanten vrugteloos om hun Lee- rn te redden. Ten vyf uuren befpeurde men een dikke Tolk boven liet Gebergte Pcliedie op hetzelve nedervielen !i'trilende een Vloed van drabbig Water in deVlakte veroorzaakte. u1T(n /es uuren waren de Storra-Winden ten ecnemaal bedaard; Zee w*s niet meer onftuimig, en een Kalmte volgde opeen al- e nfgryfte'yft Onweer, in het welk uit den Boezem der Aarde uuoCblommcn kwamen waar door zelfs dcMcnfchcn in 'tge- ar ge Held wierden van te verbranden. :v' Op onze Rhede zyn vergaan 35 zoo Brigantyns als andere Vaar- 1 ^L' Igei, waarvan 28 Frantic en 7 Engell'e. Ten platten landcis x amvlyks een Bewys van ccnig Gebouw me;r overen vcele van ij Eigenaars zyn daarb'y omgekomenRiet, KolFy, Cacao enz. es is ontworteld en ver woctl: Het getal der DooUen in dit Kwar- 1 wor'ü op 90 en dat der Gekwetften eens zoo hoog begroot. 1 Dit alles is na Waarheid de belchryving van de Rampen alhierte Pierredie byna in alie Kwartieren van dit Eiland dezelfdeja lC!" fommigc noggrooter zyn. l'2 In dc Kwartieren van Ctirbet en Caze Pilote zyn geen Gebou- 12 s; la,geen Levensmiddelen, geenP'.Sntagien meer. Op Tort lloyal, "cl vaar de Inwoondcrs reeds door den yflclyken Brand van den 20 ni' by in dc uiterfte Elende gebragt wirenisbehalven de Vèrwóe- UgVan zeer veele Gebouwen, eeii Cal'ern van 120 voet lang en 'e'voet breed Verfeheide Schreden ver verplaatftOokzyn negen IgelfeSchepen, behalven verfclytideFranifein de Vluamfcht -el%ivverbryze!den.veelebefchadigd Het getal der verongeluk eiigekwctfte Lieden word aldaar op Sb begroot. 'et Dc zoo-genaamde Lamcnlin heeft in 't algemeen minder gelee- et'; tilZoo a's ook de Kwartieren in het Zuiden leggendedoch de 'x evensmiddeleiizvn genoegzaam overal weg, en 18 Vaartuigen >rv' yn aan die kant van de Kuft vergaan. el Het Kwartier de. la Triniti is in de allerbeklaaglykfte toeftand >n 17 Vaartuigen is er niet één, 'twelk geen Schipbreuk gclet*- w'tnheeften men reekend aldaar 180 Dooden en 240 Gekwetften. enl Dc Bcrigten van Sit Mariele Mori got, la Grand Arct, la Baffe iw untele Ma couthIe Prechtur doen de vef ftoktfte Harten in inei nanc 11 uitbarften Alle de Schepen in die Streekeij zyn met man kov muis vergaan, en men begroot de Dooden op honderd. ug' Dnzc Beftierders hebben den 18 by ten Ordonnantie den Invoer tatf Ie .Meel en Befchuit van buiten 's landsmits bctaaling van ilègts iflt1 loper Cent toegedaanOnze Generaal trekt van hetééne Kwar to trnajiet andere om dc Verflaagc cn deerniswaardige Inwoondcrs tel' so veel moogivk te vertrooften en Hulp toe te brengen enz. 'er: GRO O T-B RIT T AN NI E N. itl'i LONDEN den 4 November. Het Hof en dc DircAcuren van 1?cfkJ,COMPAQNIEhebben met het laatftgearriveerdeRc- s H. 'urfehip van Pengelen.zeer voordeelige Berigten nopens den toe- V "'^Héde Zaaken der Compagnie in INDOSTAN gekreegen vTt f,v°9r71' HireAeureri hebben bekendgemaaktdar den 14 dezer vS 3 ccn generale Vergadering zal gehouden wordenom te .f cn' met meerderheid van Stemmen te beflilTen een ij, 'or:!!'S«dewelke vxsor eenige dagen doo» negen der Oeintrcli'eer- IU n van de Compagnie aan hen is gezondennatnentlyk Dat ""er can de-DlrèÖeuih vecle v-/:Ie zouw gccvép om met de Mi- *7 R:roersyanoen Kor.igp Onderhandeling tétrceden .ten einde 3,1 ;V*nlKtParïcmentwanneer de Termyn van het OCTROY der 1 "Mi'AGNfE zal verfeheefien zynde Vernieuwing vsnhet 1 t' 'vc 70af den tyd van Ieven en dertig Jaaren te verwerven eu l-rfRCelts ten dfenfte van-.het Land aan te bieden de Inkomften, 'c i'tvnnc^ Conipagnit door de Aanwinning der Territories in jojf JoDOSTAN voorn, verkreegen heeftna dat de civile cn mili- jlfpt'.ire Ivoilen van derzclver Etabli(Tementen' daar van zullen a?- 1 getrokken zyn, onder voorwaarde, dat asm de Eigenaars van het tlt»» onds de.r Compagnie gcduilrendè tien Jaaren 's Jaarlyks de gcCI »naime vanjv/er honderd en tagtig duizendV. St. onder den titel Is 4 '"t a een jtarlyksDtvidend van vyf tien per Cerit zal worden toe- :S:ié geilajm, dewelke uit'de eerfte Inkomften naar aftrek van dé jcilf Ai".Kwtenbetaald zullen worden, en dat, geduureude den e"\ °7' J£?ml|'n van tie!l Jaaren, de Voordéeten der Commercie n'iï i5^™P?gn'e(dewelke ten minfteri 's Jaars op 2e.t honderd ff'fti mPcte'1 gclchat worden) onverbreeklyk zullen "1 es- v or"cfi -om het tegenwoordig Kapitaal van de Com- 11te.v^rmef rderen en na vat'loop vai: dien tyd de voorn. enaars uit te doelen, onder beding, daj Jaaren deze Voordeelen niet mogteri Eigenaars een Dividend van f per Cer.tuit het Kort daar van nit de Inkomften vergoed zal wor- t het Publik zoo wel als dc Compagnie doordeze Schit:- -pn zeer gewigtigewcazentlyke cn be fier. ui zo Voordeckn 'r--CH Pnieten ec wel door *idie! vat de in'.INSesTAN - -V-ft* voorn, aangewonne Terrïtorfendewelke abderTints,altoos eéti 'g g g "1% 4, e 2 Tooneel van Schraapzugt en Roovery blyven cn tot niets an- S3 u-ï e® ders dienen zullen, alsomeenigcParticulierérite verryken&c. .3 Met'dc jongde Brieven uit de JPefl-Miin vetoeemt menDat'0 0 onze Eilatlden dóór de Aardbeevinghn en Stprm-Wlnden in dè 5 maand Augufty Aok min of meergeleedcn hebben! Dat op de js c S"C Eilanden door Kftll £J C* «r: n s» ■PIP i 9 d, n, h zónden, doch waarin deze beftaat,'15 nog onbekend. ja "h 2 De Heer Wilkes, die voor eenige dagen in deze Stad te rttg geko- c men is, zal, zo j men zegt, met toeftemming van den Koning een tsBVB o S c J, o a ti l? H -Ü -v '."óp 3 sul"5T S?c 2 S van Newfondiand na Na- o'f 2^° 3 S g <utir«. tr«r»r Av'ptv. vfln S P «•-? Gouvernement in AMERICA, 'twelk hy voor zynBallingfchap verzogthad, erlangen. Sjtïe. Te Spitheadzyn gearriveerd dé Kapts. Afchbrarid eb Glasbei- fg de van Amllerdam. i "a -Si 1 8 van Saloü, is bvhèt Eiland W J|>3 Het Séhip tlx Sufanna, Kapt. Makoh,1 Wight, en the Friendfhip, Kapt. Wood pels, by Radix vergaan, als mede the induflryKapt. Avery, van 5<dd 5-1 2 hier na Ss vilian, by St. Lucar gefttarid. S ^3 wt 4 en 1op Hamburg 35 en 8 opeen 1 'nalfÜfo. VRANKRYK. VERSAILLES den 5 November. Dezer dageii zyn de Prócu- reurs van den GrootcnRaad alhier aangekomen, en hebben aah 5.te "a zyne Majt. een Memorie overhandigd, waar by zy i'meekertdat de .H. Koning hunné ongelukkige Oitiftandigheeden zedert de Demiflie o7? der Leden van'den Grooten Raad gelieve te overweegen: Zyne - Majt. heeft aan hén het Smeekfehrift te rug gegéeven en gezegtto b -h Gaat by den Graaf van St. Florentin 1 weshalyen zy nil by de- ï^iVg _5 e zenomeengunftigAntwoördfplUciteerén. '5>?5 83l PARYS den 7 November, l'ér oorzaaki Graanen in Italien is eén zoo derwaards vervoerddat de Prys .m ,juu, .wwh, Schepelste Marl'eille tot op veertig Livres is gereezen Verrr.ih o o .gh? A c nude Uitvoer van Graanen uit de Havens van dit F.yk niet geper- mitteérd is dan tot hethelooop Van dertig Livres, is mhetgeheele "7 RykeenBeflag op de Graanen gedaart. 1 NEDERLANDEN. SCHOONHOVEN den ro November. Doer zyne Dccrhlgtige Hoogheid den Hêere Prince van Oranje en Naflau, als Erfstad houder dezer Provincie &c. &c. &c. zyn uiteen overgeleeverdè g ii-bA s ëss -- H o, cj c ït V Nominatie tot BURGEMEESTERÉN dezer Stad geëligeerd de Edele Groot Agtbaare Heeren Nicolccs tic Fremerj txiAndptsva* OofterbourTot SGHEEPENEN de Heeren Willem Denyt Dvtry o 17%^ c 3 v ,v*" <L oHv -•*§ CS- *7 (J O cS k b- 5; ;v a nr. v Anthony Carrier, 'fWam van Solingr.Thomas van KempenDoet. Will, van Lil, Doét. Carolus Carrier t cn Corn t lis van dtvBofch: &2.S V En tot SCHEEPENEN COMMISSARISSEN de Heeren Thomas C Z."'£ En tot SCHEEPENEN COMMISSA1USSEN de Heeren Thor,.as g;g; a* van Kempen, Anthony Carrieren Doctor iVillem van Lilzynde f- die Heeren dezen avond volgens ouder gewoonte geinftalleerd en 5 beëedigd; Voorts hebben Hun Ed.Groot Agchnare de Heeren van g S; 5 deVroedlchap Voorden tydvnndrie Jaaren als OrdinarisGedepu- t= gg teerde ter V'ergaderinge van Haar Ëd. OroOt Mogende Gecormnit- 7 e"g 0 S SS: teerd den Heer Gcrardus Jacobus vanden Bojeh'. AMSTERDAM den 10 Novebibcr. Het Drie - Maf. - Hochtr- Schiphetwelk volgens myn voorigert onder Boaiain op de Rivier de Taag was genaderd, is naar alle waar fchyfclykheid niet van Jan a re "o C, srj O lan -O 2 c; .SS-* 1-» Ï2* e\ ua cSS v "3 ^5 a lil Spanjert, maar van Aty Crabbcndamvan hier der waar d-s beitemd, >^*0 V g b te meer dewyl deze een Dric-Majl-Rockcren de andere maar een o*S o EZ E 5 temeer aewyioczeeenuricHViajiHioeKWen ac üiiuciciuümi ecu c 0'« o> 'ib Tkvct-MaftkSchip heeft^kc. 8 O Te Petersburg is gearriveerd Ryndcrt Laurens; te Ahuvsjnn g «^-2 w-o - - -a jy "O S- O O"~t - Ha P n-J Biirg; te Riga D. Ryctt Bakker en Corn. Th. Reus; te Hamburg g-g Peter Mefe, alle vanhier See. S a Ew Van Koningsbergen zyn vertrosten H. Gofies, P. KlUzfen, Jac. Li g>'3 S-. <r - J7- - -* - - - x-t"" v s>-é b a O 6 E 2 G c !2 ^t'"s Ca il." c a .w C T3 de Groot, Jan EKetelaar, Fred, janfen, M. H. deKoé, L. Nap, >'.2 arelBerends,KLPaulfen,enT.B. Hengft, alleherwaards. gb 's GRAVENHAGE den 11 November. De Heeren Staaten van 2 A g Holland en Wcft-Friesland continuecren hunne Vergadering, en 3-c ri de Heercr. (gedeputeerden van de refpeétive Admiraliteits-Colle- *S~i 2 gien hunne beibgnes. !s|'| gb|l5 Eénige buiteulandfé Gezanten zyn met den Baron van WafTê- H-a S c S s g naar. Heer van beide de Catwyken en 't Zandpreftdcerendeter g "«SS g j «5 Vcrgaderinge uan dc Staaten Generaal wegens de Provincie Hol- 'jje B't land, in gefprék gewteft. De Baron Torek, Heer van RofendaalJ q i -5 g V*£ 7 o is na Gtldeiiapd vertrokken; Daartegen is de Heer van Bueren uit ff >wf 3 0 Uriecht, en de Heer Roufc uit OveryiTel te rug gekomencain'2 grt g.tc3,'-'"s g hooggém. Vergadering verfchecneh. g.S .g'Jj"3 5 'M, 51-2 "5 Eergifter is alhier overleeden de Hoog:Ed. Heer Unifco Wil- j g J uj *Z y .S A 2, helm Graaf van Wail'enaarBaanderheer tot Wade 11 aarVryhéer jg S® ft 8<«'SéSë. v van Obdam, Twickel &c. &c. Ook heeft men ui; Staats-'Vlaande- g g o dg HAN VAN DER MaRCK de Heer Mr. AD'RIAAN CRUCIUS'; »§"S|sSÊSP Ö'j=^ I en de Heer PIETER CAAUW: Zynde wyders tot Gedeputeerde -g 5 >-o g j.'g^s S n V Colligit van defi RAA1J van STAATÉ benoemd dè Heer Mr. s Jo 2vS b 5.® •THEODORUS SCHREVELIIJS. En tot Gedeputeerde iri dé ^3-5 S £q g B ADMIRALITEIT te AmfUrdatn de Heet JACOft VAN DER fa «Jpg SAUCIER Extraordinarii aangetlrid ïe hÜcag Mf. CPICNELK CHASlÊtLUN.' f1 3 •5b"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1