D LEYDSË ff ism fVJi Vr.yd&gfe Courant. «gr^ccll^^-j5 illl A" 17&* fjmiszK WÏÏ:^m.ted a;? 'c - w V\K* aA OEfoV ;V J f$!> vsyi'XV:J-A •--< /v§S 5fcr Kr*» -«>• ,-;>:"■'■«'éC Lr v-v, "v;, -:V S I A; 5?ft '-' §3- "8 t F M "S A To v rw- ^^-DVJ: w jn. <i; "J. ,4 5 V P5>. r: c. AX. f^- 3* g ov2 n: '5. _v c ft y -V ^3 J* N f -fl c fee t*3 E- u? [h .S3? cf f- pf X - tr tj "v K -_(SD- Ci^pyf liKS?-v-c_'Sj O"J y-v- - ,«o C y a 2,5:- - ft'S* y eé« 'E PS A if S I fee P gs-S =w cJ g TJ cj g c- - i? C K lCgt 115 OOST-INDIER I N D E van het VERHAAL van V geen tot den 9 April op BATAVIA is voorgevallen. cn 6 Maart wier J David du Eau de la Longue tot Diskon der Gereformeerde Gemcentg benoemd, in plaats van Mn Ja cob de Neys, die als Boekhouder fta dc Kuil zal ovérgaan. Den 11 Maan wierd liet Scheepje de Oranje-Boom aungc- Bai.jcrmafimg. Deii 24 Maart (toen mén niet het Schip RENSiiVUDE de ge- wcufchtc Tyding kreeg, dat de Vrede uiffehgn de Cowp. en den Koning van CANDIAop het Eiland Ceylon gcilooten wascn wel op Conditiën, dewelke voor die Compagnie zeer voordeefig zyn) ivicrd des namiddags het Kanon van het Kalled en de Stnds-Wal- Itm geloll, en den 23 Maart een Feed van Dankzegging over die ge lukkige" Gebeurtenis in alle dc Kerken gehoudenOmdfczélfde rede wierd ook liet befluitg'enoome-.i om hst Sehip NTENBL'RG, 'twdkden 11 Maart'tptNa-Schip wasungdcjjtzónyroeg doen- lyk, al was het zelfs den 10 Aprilte laatcn ouder zeil gaan Den terpen April vcierd over de Bedienden van JAPAN gédifpo- üterdenin plaats van den op de Reis oAerleeden Opperkoopman Wieneke geavanceerd de Koopman Herman Chrifl. lvnflens111 wiens plaats tot Pakbuismecjler wierd aangefteld de'Onderkoop man Adrianus Toelaarin plaats van dezentöt Negotie-Boekhou der, dcBockkouder Joh. Bern. O'illden elke alsSeriberwierd op- ïtvolgd door den 3oekhöuder op dat Vaar - water Abbema. M'y- dêrs wierd op het Schip de IJUGONOA in commando geplaatfl ue Schipper Harts en het Commando op NTEp7BUltG gegedveti aan den Opper-Stuurman Th. Aan Brattem, met bevordering toté'rf'/p- per. Ook Wierd dien dag bet Schip de Burg 11a Japan aangclegt. DUïTSLAN:) en aanjrrenzende l<y» f.n. V'ËFNF.N den 25 Óétober. De Keyzerin Koningin Douariere beeft by cert tie e ede PATENTin dato 17 dézer Maandin'twelk Jfcarc Majt.-zig op het PATENT van den dito beroeptaan de jn- en Ojigezeetenen van liet Érf-Hertogdom Silezicn iasgeiyks den vryen Uitvoer van GR AA NE N na dit Aartshertogdom toege- ftaan- Dé Baron van Binder beeft zync Bediening In de Stadis-Kdticsl- [ary kort 11a datdc Graaf van Pergen aD Vïce-Kancelierin dezelve tcirftallecrd was nedergelegtmaar de Waardigheid als l.idjn den Stants-Raad vóór zig behouden. De voórii. Kniicellary is uit het lfuis van den Vorft van Kaunitz naar bet Huis, 't welk nu de Vonl van Stahreinbe.rg op het Baflion bewoond, en de Öorlogs- ioek'mudery naar bet zoo-genaamde Keyzerl. Hofpitaal verplaatiP Men vei llaat dat de Generaal AjaiTas tot Mmv.ler van dit Hof by den Koning vsn PruifTen benoemd is. Woensdag kreeg het Hofiftct een Stafette van FLORENCE na- rigtdat dc Groot-Hertogin welker Bevalling begint te naderen onpailelvk geworden cn uit dien hoofde twee maal ader gelaaien was; maar door de Stafettcn, welke de volgende dagen alhier zyn «an.gekonien,heeft rneij tyding, dat Haare K.H.. na een derde Ader- bating merkelyk gebeéterd iswaar omtrejitzy aan de Keyzerin H?» te Vrouw Moeder,met eige hand vet ..ecke'ring gegeeven heeft. Dezer dagen zyndcBilfchoppen vanPafTaii en Onnutz van hier imr hunne Bisdommen te rua gtkeerdIntegende«J is dc Gene- raal Caroli in deze Stad aangekomen 0111 óver zyaiRegiment Hon gaars Voetvolk, 't welk alhier in Garnteoeplégt,deRevue te doen. De Spaanfe Marquis ded'efora. Ridder van herGulde Vlie» en werkelvke Keyzerl. geheime Raad en Kamerheeris den .si dezer inden Ouderdom Van 83 Jaidèiioverlëcdenen giffer begra'avén. - -Aan alle de Ktyzerlyke Regimenten is bgvcl afgevaardigd dat zy aan den Hof - lêrygs -Raad naauwkeurige Eyften moeten over- Zeilden van alle'Ondér- Öflicieren en Grar.adiersdpwefl» vfitge-- diend hebben of buiten flaat zyn om verder dien-fl tt* dóen- ter. ein de hen op een andere wvze te kurinénVerzofge'n Ook.zai, zcio men verneemtby alle de voorn. Régimenten gepabliceeró wor den: Dat zoodnaniga SÏüdaaten die génegeil 'zyn 0131 als Mai 1, troofeu te dienen of 4en ^cheeps - Bouw të le'erenzig kunaen aanmelden om vryh'eid daar toe të erlangen. V R A N K R Y K. VF.RSA1I. LES den 29 Oftober. Vermits Madame d-Déirphire ovei vetfcliéide Lvk-Predikf.tien dewelke over het Sterfvn! far. Harren Gemaal zyn gehouden,niet al ee wel voldaan is,heeft Haart K. H. dsn vermaarden Predik er, Pater El'debol.dt om een Predi katie vólgens de Memorien welke zy aan heni heeft doen over handigen op^re ftellcnen dezelve te doen in een Lykdicnilwei- re ter gedagtenide van den hoogg'em. Dauphin alhier zal gehou den worden. De Graaf van Biron Zoon van den Hertog de Goutant, zal doos- den Koning tot HERTOG van Laufun verklaard worden. PARA s den 31 Oétober. Mcnvcrzeekërd dat de Leden vnn den .'»ra..r«»i?<?1jdhunneFunétien zullen hcpvattert, ontlat de Koning by een niemv Edid de ultgeflrekthcidvaü dat Gerégts-Hof voor altoos bepaal en zal, ten einde daardoor de Twiften van jurisdictie, die tuflfchen het gem. HoFen de Parlementen ontdaan, uit den weg te ruimen. Hïtisbekend, dat de5.'Veranderingen heeft Rcmuakt nopens de Kamers, die eenyds te'RhoitnsSaaiHuron Vd- "m geveftigd warenom over den contrabanden Handel uiN ipi'aak te doetiDat de gem. Rtrnd één van de voorn. Kamers na .U-vetpUatft en den Heer de Lcvy,PreSdcot inliet Hof dmAydee vjnParys, aan'thoofds^n dezeILamer'gefteldheeft; Na dat nu net PaTlement-van Normandyett ovgt_de VonnlfTeil.. welke deze Ka EtabliiTcrfient hadgeforméerdmaar wcik Eiland' de Koning van r 5 5 -.0 s c r-J w' o. t VI.' - fci d 3 f. -tTT--,rrt^cbragt- -nstix te rug te haaien, en dc KoniiigTnn Spanje t> zal eeiiigc van zyne Ou- <?;A b - j* derdagnen'drrwaaras zender., ómaK. zelve te bctyocnen. g< oQ'È 's c# De Marjuiiinuc dc l'E/cure Lurefi'rt, die in de gepaneerde week "S -3 2 '5 «3 irt tie Kraam is bevallenis den stS dézer aan écu Etter - Koorts g >5 ti-9 j-j 3 P oveiiecden. v 12 De Heer le Labotmur, Kapitein onder liet Vee: volk, heeft zig meplcvrcWw dt Varignemidle reeds meier dan sehig-faaren oud 'i 'g-c •-2 énSebootim-redcrisvan den Heer VAnghh, Intendant der Finan- jT 5 Jë o tien, in den Egt verbonden. u. Sk'Z. P C Dezer dagen hebben cenigb Gevangenen uit :de Conclergerie -§ '-'•2'^ «-j5' a S.dT.a^ zoeken te ontvlügicnmaar zyntéi*ivylzy bvzig fAien de Muur rpj t P 2J "3 dpor te bi'eeken betrapt en veel denker gelroeid. 2 7: A p' S Volgens de jongde Brievcu van MADRID en LIEDEN is -ë 5 "5 o -a het Ver fchil tüflchcn die beide Hoven ten opzigte ranhetRant-.^. sf"f S focn van bet Eiland Mariltm 'tot' nog toe in denz elfden da at';' o-'d f-j n AVant bet Iiof van Madrid beweerd hetzelve niet fdittldig te zyn. 5- "s'S S, n c,m 'datde Er.gelfen dc Stad nadegeflooteCapitula'tiè'gepluu- p 5 2 gv-hSa-5:.S -dt-rühebben. HetHofvanLondenintegendecleifchthctRaut- S.v f focn, onder aanbieding dat de *jyjiien i.u-uhrd duiundi'biiktïs-, ff c f >J dewelke by deze Plundering zyn veAnittvan hetRahlfó'cn zul- X i K< 'c len mogen gekort worden Het Spaanie Hof Beeft aangeboden S "T 3 2 - dat; zeker groot l\itentaac daarover uirfpraak zal doè'nm*»i "3*0 p. geland h'eeft deze Medicriy van de hand ge weezen J11 particuliere Brieven va:. MADRID wordgezegt: DeKo- 3 A k ning,onzeScuV«ain,volk»rdby 2j*nVvfluit otnryne'Z e-Mari y a op een ontzagchéiykén voet te dellenUi; died hoofde heeft S zyne Kadi. Majt. bevel gegeevendatbebah'en de t-zc.alf dui- ~g Z 'V 2 *iC 5 ij r<.g se'mi jBoomen, welke at "t woud vm Catalvnieri toi'deii Scheept c c Zodiiet'S h 'r 'H ré. 1 n u A 01 *t - - J S fc 'Z.a 2 ?r oi2 -c Z*: 2 t*< - 3 - - Bouw zyn brtvèv gehakt', Bóg 4a d*',zch<! Boomtii nn de Ver- feheide Heüingén an dcAlcn aehie uïoecen gebf.igt worden. «S "p o B. NEDERLAND K TV. ss h _a - o sa ■- - <-5êi_ aH - ;ér - yr,-kr. s t5 *V-« "*i "ëa d! h«3 ■'"1 m-T AMSTERDAMden 5 November. Volgens de jongde Brieven «"S g a A. 'L 5 leggen aan de Kal* van Guinea ew vei aan Kaap Be; -Me, Kapt. A. «ië5> m Laugebéek, aanMalciiboc, Kapt.M. B. H'ogerzyl, en aan LoaugOy de Kapts. J. Legeren Jj janfen. Wegens het in myn voörtgen gem. by Doiivres verongelukte Schip vanCoïn. Któcouw; Verneemt men hu met de Eifgelië Briè- veil, daehyvau Leverpolevcay Odeudefccdemd, en iit'tinkomeh van 't Kanaal op een ihind-bank gezeild vvas &e. Men hcc'r tyding van KAD1X. in dato i^Oihberdat het d'w n 7van die Alaand-rfdtat zeer ztvr.ar geiturmd had, waai divr n het Rngell't Schip vati Thomas Woodvan Havre de Grace me: een Lading Bukeljf.uw na Napels gededineerd. by Port St. Mary Was verongelukt, zb'o alsook het SaletiDynfë Kaaper-Fregut, i 4 .5 -9 a> st. u rs d '..o rr5 Jé-, .- J; -±i r-, n E le -H T 5 H k <1 iy jé '5 tj 'V> e =g i A Cé ri iS j3 a >■■2 F.^ S". Andr.Janlén, 't welkte Saiee ing ü«ór oen gem. Storm van die SI - Rbedc-na KadLt-gèdrecv«nzonder z\r. Lading te hëbbdn kun- -a |j c-^ nel! aanboordnecmen, weslialvead.it Sehip den 13 Cct.van Ka- j: Tj '5 J' dix wederom na Salee gezeild was oinde Lading te haaien &c. g J J 5 Vóór 't overige nare» 'in de Baay-van' Kadix aangeland Ifa-m 2 F er 5 ft. -O Li - w j. j- At Z Xa- 4> s. -•? 1/ - - F 5 >.51 5 .1i -s B -a trek uipr Biievt-n had lAeii si Schepen in 't gezigt, dewelke voor tam V.krot nit de Wclt-indi ilvl/ierdeli aangezien etc.Onder- roiilhc'n wifiir,Volgens de Brieven die van LISBON manqöeerden in dato p Ofhobtr, zedert den 28 Sept. tut den 4 Octób. op de Taag aaiïgclaud bet Engelfe fiorSgfeb'ip StyJlcop Kapt. Thomas Al- wrjgï, van Terrsneuié'Siim. Wrcktsvan Maryland, Min. Lopc-s da Silvavah 't Eiland Dosfl: res, Hans Durby Vail St. UbesP. Rouf- fet van'Havre Je Grace, will. Sc. Br.rbé van Bilbao, Ignat.Pxr. p,odrigues van Tercyra, j.Bspt.Boutardvan Roué'n, en Th. Horn- cftllle van Hull. Den as fklober is in goéden ftaat by het Eiland Wight meteen Noorden Wind gfeprdiTr Scfcip Qtidtifytrt :ttn den Amfici Kapt. JanXb'égüiuifenuh Sniï/iiaiiién gaiihde van waar gifter in Teifel. gcarrivterdis Jonar M.iluibevg zynde volgens JclaatfteEiiggUé Brieven degem. Kapt.'Drcgthuifcn den.zyOÉfober in Cóuwesin- - geloópenV Te LTvurno zyn van den 17 tot den au Oct. aancékomen T. Gib- H aj c Ji.it a ;>l IS'd "S P 'i=.| a S'-tJ S O S e.'--5 <k >£1? <u m t-r y- eo j'r~ ie, c 'ri 'rj M 5£ «.CJ- 55» Thai -as ca c AK jj-fl n'i« C "D.o j gttÜT p -vfs ftl 4- '•O :U Jr vi Té U-. - - <5 J5 .f-cc-3 Hielktr fVrinisrna van Rotterdam, laatftyih Rotkei ie*, Th. Thom- fq F. j fen van Rotterdam, cu J .-lie Dekles Haait van Nervg. Te St. Morren is£eaivi ve'erdG. Puilner van Ofteirde 5 teB cr 1? joukc iLcneman uit dé Odbsetf; te Nantes S. Klaafen van Riorterr •§rr 1 'r- r .1 - a :i i»._n ,-l f, 'd! mer heeft uitgefpróoktn niet alleen geklaagd 'manrook by Arrefl jC - ltvoering van die Vonnid'en verbooden had, en die Verbod «oor een Arreft van den Staats-Raad vernietigd warheeft hvt, J, _^orD' Parlement van Norm andyen by een tweede Atrcrt bevel ge- de Deunyaarderswelke dcor dc Kamer van Cr.rei tot I haareVonnifTen belaft waren.by dekop tc vaven, «Y0 de Bougainville heeft zvne Omlerlvmdel.ng.aan,het opaagfe Hbf wegens bet EilandMaloïnnc (op het welke hy een dam. L.Tycs Vcvn L mden, Andle van Hamburg, en Midi. Weftcr fte zvn Boegiprict verlooren h Balibien van Bilbao. Gifter zyn onder anderen inTelfel birrneh gekernen -joh. Laü- rens^uitd' Cornells van Ka lix, W.T>. Swan int Sevilien, Corn, kuisvoift' van Lisbonten And. jurrblns van Ar. Co tv.» en Prte.le. Voor dc Baar V4B Porta-Port is genaderd Lodewyk Vern'eryaa C -Hambarg. - 's G R A'/IHS'f 'AG E den 6 Nowmber. Dc Heer en S'Aften van Hollaud <o Well - F «««land; tfa fitting weder vergadgja ge weeft. T3 AZ "Z '~Z ■-"* r-t' 'r~J rs 13- -V Vjjj T5. A bi i gcêlK o y vs a A Honduras, Ciriil. Nehier uit hecLii ndRhode-s, Th. y'.~h -1 3. w. .ZZ y - jArliVsstyï V ail f9. 2| 5 jt-Ü a-W. "■o £-5 2

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1