LEYDSË Maèndagfe Courant. *4! alf iiSS! jig" ■■Pi qW ©««*38 -**5 2 a e, Sni m ;.5-S _l W5 E£ :s j 3-1 er pp «t viekS" Cï. PTJtj I. r. SS ™i - h *-• a ■-■•_ <D.n ««'S/S b0f E(i gwSLgwJ.S Sg i C f1 ra "2 o Q 3 j» g Sj,. t, O iu 5 ft .y p, gQ ci O, C-o, X' ra titrat 9ü" v 2 s ert- O OS T-ÏNDI E N. TREE VERVÓLG van BATAVIA den 9 April. Alzoó de agtfte Maart dezes Jaarsdegeheugeniswaardige Dag ivas dat de PRINS van ÓRANGE en NASSAU, Erf-Stadhou- ,<jler derVcre.enigdc Nederlanden-ww. en». int.., denOu- döril vmagticn Jaaren cn .dus zyne Mpenjefjaarfgheid bereikt om Zitting te neeih'en in Nederlands aanzienlyke Vergade rt), tot algemeene Vreugde van alle Nederlanders heeft men j tn dag iu deze .Hoofd-Plaats Van tie INDIEN mctgroote Blyd- gevierden wél op de volgende wvzó Des ogtents en des avonds wierd het. Kanon zoo vaö alle de Werken en Buitenwerken van de Stadals van de Schepen r de Rhede leggende, geloft: Den gantlcheii dag lieten de chépen hunne Viaggens en Wimpels waajenDes avonds wa it de aanzieidy k^te Heeren en Dames in 't generaal Gouverne- «vefzogti 1 «egeheele Stad was geïllumineerd, ja zelfs wa- cr.by fommigen der Verrnogendflcn deLuft-Tuinen mctfrJaje tCÓRATlÉN verciérdVoornaamentlyk deed zig by deze Jegenheid uitmunten de Heer Raad Extraordinair van IN- ENNicolaas Hartinghtvieps groot Huis(taande aan de 'pftkant van de groote Rivier, met de Volgende DECORA- lEN pronkte. Bovgn de Deur voor het Vengflcr was een SCHILDERT op ozyn, ter hoogte van 9 en ter breedte van 7. en een half voet, r op ib. het verlchiette zien war. een openbaare Zee in de- :lkc een Schip met volle Zeilen zeilde, tot een Zinnebeeld van U lever in de KOOPVAARDYBoven Ivct Schip vloog MER- jRHJS*, alsvfa God der Koopmanfchappen0111 hetzelve te gclci- 11 en te befchermcnmet Vleugels aan 't Hoofd en de Voeten, nöcnde in de reglerhand een gevlogtcrt SlangenMlaf met twee Icrken en in de linkerhandden Zak met GeldAan de Hori- i;i/ feheën de ZON, als een Zinnebeeld van den Prins ERF STADHOUDER, op te komen, en Ware Strsalenop AcKoap- vdy tc werpen Op hot Strand was een Vrouw verbeeldzit- de en zedig gekleed, hebbende inbaar regterhand een AN- 511en rullende met tiaar linkerhandop eenige,aldaar verza- [clde uvoop-Goedereii Dit Vrouwen-Beeld beteekende de "DOPEen had beneden haar deze Zinfpreuk Nun fine Spe. De gantfche Zanten hang van het evengem. Zinnebeeldig SCHILDERY is deze len- Land is gelukkig, 't welk door de Straalen van deszeifs Ibefcheenen wordin wiens binnenfte dc Deugden en goede ft woonenDaarom is hy waardig om door den God der Koop- ppen gezcegend te worden, en alles naar zynen Wenfch te fuitvallen Ja, daar door kan zulk een Land gig bove» andere luitmunren en ontzagehelyk maakeu, en dus met regt zeggen Ift tonder Hoope fcNaalt de Deur voor het eerde Vengfterwas een SCHILDE- T, hoog 16 en breed 8 Voeten, ook van Armozvnwaar op te j was het Borftbceld van gem. zyneDoorl. Hoogheid in een ■aal vergulde en met Coraal-werk vercierdeLyft» ftaande op. imetftea TRAPPEN geformeerdeJ>«i&/L*,', onder een groen reelcn en fraai met Kwallen behangen Verhemelte: Op de lie TRAP van de Pedefial itond aan de rtgter sr/de een DUW, zedig gekleed, die over haar Hoofd een Sluier naden-, leen Doek voor de Ooger. geblind was, houder, dc ir. de reg fhand een EVENAAR en in de linker een ZWAARD,ter irbeeldinge van de GEREGTIGHEID. 1 Aaa de linker zyde flond eene.tot op. den Middel gehamafte npuw, draagenóe op het Hoofd ren Helm omvlogten met Lau- er-Takken; In haar regter hand had zy een Schild niet het ofd var. Mtdufa, en in dc linker hand eene Lance; Zyndedit (Beeldtenis der WYSHEID: Op de onderfie TRAP aan de ftgter zyde zat een deftige VROUW, Uigtig gekleed leggende "z haar regter hand op een opengcllagen Boekenhoudendein t ter hand een Spiegelrondsom dewelke zig ten Slaag fcrde en zig zelve daar in bekeek, verbeeldende de VOOR- P-GTIGHEID Aan de/ftzlvr kant zat een VROUWkoftbaar fekleedmet een gouden Kroon op het Hoofdwelke Kroon zoo rc! tls bxtliair met Paarlrn en Diamanten praaldehoudende Ihaare handen, dewelke ook door een Snoer.van Edci-Gefiecn, lts omringd warenden Hoorn van Overvloedwelken zy in een Wen Kift uitiUirrcde alles tot uitduiding van den OVER- FhOED. Boven het Portrait van zyne Moogh. zag men ineen Volk de F AAM, met een Trompet in de linker hand om het Vivat bazuinen, en met een Laurier-Krans in ue regtrr hand om zy- |e Hoogh. daar mede te Krooncnmet deze Zinfpreuk daar 011- j t Vidtte Btigae HcroagaiuUtequc videndo I zietNeder- tders, den Held. en verheugdu in hem tc gic-n ks wierd^door bet Zinnebeeldige van ditSchildcryhet volgende "ancn gegeeven. 1 Vontin wiens Boezem de GeregtiglicidWysheid, cn fcngheid harren zete' genoomen hebben, is niet alleen waar- hy door de Faam gekroond.» en zyn Naam in de gantfche ëld bekend gemaakt werd, maar word ook daar door van al- Wervloed gezcegend, en van zyne Onderdaancn gepreczen, Bkedan de evengem. Zinfpreuk-niet:regt mogen uitroepen. ^voor het tweede Vengfter was een-SCHILDERY van dczelf- Srootte als het eertte 4 ook op Artnhzvn Dit vertoonde ccn lAMlfiE op een Pedefial van roedvn 'groen Mamier Op de- \Pe,le/lal wierd bet WAPEN vaaden Prins Erf-Stadhouder w twee Leeuwen vaiigohoudéi}ondar dewelke meteen ge- H'x bla.-fiwe Band over dcPedéjlal afhingen de WAP KNS BF j'pten Vereènigde provinciën naar hunnen Rang cn in de ver- r^chte Couleurcn Aa.i de linkerzyde van de Piramide 'tor.d we cierlyk gekleede VROUWdie met dé regter,banddet! Staf *nC"ii,m:.nido ft heen over te gccvcnhebbende in ie linker- T^t ene Lans, op welker punt de HOEDdef VRYHEIDhitig, r^uidenllTevande HOLLANDSE MAAGD: Naaft liaarc LfFrC'"' °Pd^r°nAvoordePcdcital lag dc HOLLANDSE wiens Hoofd vercierd was met eergouden Kroon \-au I il4kken, verbeeldende de V*rt tuigde Nederlanden-: In ó&s tM i>.sfs V» èyft JPlaauw hield hy een blopt ArygetiiShg-Ziagarjen h T£ <5 S 'S t n in de linker^ézeyen Pyien,doop den üatiAvon Èendragt t'zzam- cZ gebondenBoVrnhet WAPEN van zyn Hoogh. zag men in een gjsw -p bï^|>S g? v> Wolk twee Engelen uit de Lugt nederdaalen met de Orrleiu- K 4N e "S if Land waarop het Orpfchrift Hom foit qui mal y 'penfcQndpr:^ d n aart was deze Zinfpfeukt Èemór Fittutis Majorum. LGedag- 0 SB 5 fca'u 3 tig'aarr de Deugd der Voorouderen. «S,"2'T ™Op deze wyzevyierd zinnebeeldig het volgende uitgedrukt; x B - Z5f 2 KAS <u -3 na SI K - P tri' dj tai in uc jl/cu^u zyiici vooiouaercn aouiiifaaiu,, O o 2 i ine Voêtftappen na te volgen, en dus te irtaaken, ,g XL IverDeligdeftgedagtig zy, 'en-hem den Staf py$r-«1 A'rp rotrrrrrn.'i Ea'.ra'Jrf w P4 -:. O [Een Vorit, Waar inde Deugd zyner Voorouderen doorlira aid, is vaardig dm hunne dat men aan derzelvérDeligdefi geeve om het Land te regeeren.] -7>~P w Agter die DECORAT1EN brandden ruim 250 Was-KaarlTen en buiten de Deuren het Spéél-Huis de Waterkant (laar, brandden ruim vier duizend Ligtcn, dié by 15 S wyze van Piramides geplaatfl warén. (.Het Vervolg hier na. J K S.^o GÜOOT-BRITTANNIEN. k-S b jgj' >«4. WN ö.fe «S^ «o mg* 1 a o - LONDEN den 28 Oöober. Giller av°n(i tuflehen zeiden fb agt uuren is dc jonggeboore Kohinglyfcc' Printes door den Aartbis- fehop van Canterbury in de grootc. Raad-Kamer op het alèis van EE 852; o. g 8t. James gedoopt en genaamd Charlctta-Augufla-MatildaDe J Peter en Meters van Haare K. H. zyn geweeft de"Koning van Deen* c-W y marken, gereprcfenteerd door den Ihrtog'tian Portland 9 Lord Ka-^5 0 merling van'sKonings Huisde Koningin van Deemharken, ge- - reprefenteerd doot-dsGrtrav/n va:: Effinghamzyn de éëne der Ka- ;j iner-Vrouweh Van de Koningin, en Ha-artK. H. dc Priacts Lottïfa c 5 g g Peter en Meters van Haare K. H. zyn geweeft de"Koning van Deen* c w 3 .tfa.ee mr?A V I' w «3 Anna in perfoon. g s Men heeft tydingdat den 18 Augitfty te Khltóöfi döor een 2rvaa- ë:J-,a ren Storm zeventien Schepen en. vcrlcheide andere indezwarje g Rivier enz. zyn geftrand; Dat in dit Jaar hpverfcheidetydente 8 ^.u«b |r>aP§ 3° Togo in Newfondhnd veele SchéepslBoaten en Manfchapaoor 3 3 C g -a -. C Storm veel geleedeti hebben, als n óde dat den 24 Aug. zeven groo- 51 e.>«g s-.«^ 2"§ teenzcftigkleineFraiifPt Scheden met 260 Alan verongelukt zyn, O r. S 'T"° fommige daaronder met de geheelcLadihff. 'Z c Gifter heeft mén met een Paquetbódt uir Nictm-Tork nopens 4e -2 Aardbeeving op bet Eiland MARTINIQUE confirmatie gelcrce- S ,sj c geh met by voegingDat onder dc Schejicn, die in de'HaveiiVau St. Pierre zyn vergaan s, dertig Êngelfe zyn geweeft, die van het g'w v vafte Land in America Leeftogten en Provifien derwaardsgc- (Sag's bragt hadden." f?I^Ngw HetSchip tbc RofcKapt. Welchdie uit Jamaica te Leverpole is aangekomenheeft het uitgaande Schip van de Hollandfe O. I. Compagnie de Vrouw Ellfabeth 107 Mylen ten Weden van de Kaap Lizard gepreit. a o z, In een Brief van Portsmouth in dato 27 dezer word geZegt- UT u <U ».y5 ab!23S=C'^o -VI» *,5 s - 5 Vrydag namiddag is op-de Rheede van St. Helena gearriveerd 'f 5?,^ het Schip Ouderkerk aan den AmflelKapt. Jan Dreshuysvan a Amfterdamtia Surinamén beftemd. kasii Centgered. Hu,rfuiuuu. u„ t„,kUIC UC, VULU gCCUili. oy yA ,-,23 en Jagtfte hl vierde, dito 4 per Cent ioi en 3 agtfte &c. De Wis- cZ c fe]op AmflcTdain34en ii opnUfoa35, dito opZigt34en7', op V 2 a/*S Rotterdam 35, en op Hamburg 35 en 6 op 3 en 1 half Ufo N E ÖËlL ANDEN. AMSTERDAM den eerften November. Den 29 Odofcer is al- 5? -a hier zeeriubit overjeeden de Wel-Ed. Geftr. Heer JACÓB DE p WdLDELieutenantColonel en Kapitein ter Zee onder het Ref- g fdü o fert van 't Ed. Mog. Cöllegie tef Admiraliteit te Amfterdam. 1 a g 'i "3 Volgens de jongfteBriéven van Havre de Grace is aldaar gearri- c1 "2 us veerd jiet Schip La Louife, Kapt. Darcotin, van Martinique 4 als 5 "5 3 3 3 mede te Bonrdeaux het Schip La Ville de Lèogane vm Guadeloupe, 3 _r g fclijjon deze laatfte den 18 of 19 Aug. van Guadeloupe was in Zee g, o 43 geftooken, wierd égter in deszeifs medegebragte Brieven geen het S i g minfte gewag gemaakt van de AardbeeVing of Orkaan te Martini- c u rg que voorgevallen ótc.wyders waren nog te Bourdeaux aaugeko- &."5 g t men Wybr. Jansz.Joh. Munkerus, en Sj. Annes Prangeralle e Z, f® vanhier.enPieterEelkesvanDantzig. g^sé T,e Vr!hTingen is aangekomen het SchipLands Iféhaaren,Kapt. o" è-'® g.5? KAU 4, a au 7z 0 "3 JZ .O S '2 a =2 rSi 03 S r-> J* T" i: - ity* S e óZ^ r- SP. J3 u s -1 2 !•§-: v c w- Corn. Makkersvan de Kuil van Guinealaatft van Surinamen, deze was den 13 Aug. iu gezelfchap van' het Schip de Eenhoorn, -g- Kapt. Phil. Ant.Wathey, van Surinamen voorn, in Zee geftooken, -S fe a en dit laatfte Schip had ouder andereu de Papieren en Brieven van 5 g1^0 Augolaen Africa aanboord. J •3- Zdj: Te Bilbao Jan Jansz.Bakkervaa Hamburg enDom.de Boreno; S 'a ÈM c te Bajonne L'amb- Tjallingsen te Brcft Jac. Mcyer, alle van hier, 5 g 'g M O -fc' 5 .a en BaukeThcunis van Petersburg: In tegendeel was van daar ver- 3 5^ ,'1 trokken J. Wiebes; en lag zeilree Piet. Leeuwkes na Bourdeaux. j> c. 8| 45 A S o Ss'Tw g a W f. 6fJ O g 'ra T, tl o M73 ne-abs; - o -r' p K O £Q ♦-». cn O O raraJ c-" W Ci J.U 1UI.I.U au V11WU1 O) uaaii£c,iuuic!j 11! vuu U1SÜ JJC1 g, OU ^^>3 b ra J. Fred. Enkesen te Fredrikshaven Jac. Klaafen, in 5 dagen van 3 ÏS.g 2ü1 «Se hierte Roucn Niels Natron var. Stokholm en Herman SUgting ~Z 3 0 51g -EU van Bremente Mcrlaix Oege Annes van Wyburg"te Alailotte g-S - 2 3 ft Siemke Hielkes Brunsitiavart Rotterdam- S 3 s-. 'sGRAVF.NHAGE den 2 November. De Heeren Staaten van "5,3,^ IJ?? In C -X tp o ome «S c 6 c: v-< S. -0 - r— 02 O O fx Zot* 21 "rO, - ra- W. 74 ZJ CJ C c- rt ia a.S S t?- Holland en Weft-Fries land zyn gifter weder vergaderd geweeft, '5 jï en zullen Dingsdag hunqe ordinaire Vergadering openèri. De Heeren Gedeputeerden ter Beneficeering van den Neder- Rhyn en Ylfolzyn eergitler in tegenwoordigheid vim zyne Hoog- 5 heid den Prins Erf - Stadhouder weder in befogne geweeften ver- volgens naar hui? gekeerd. In de Orde van dc RIDDERSCHAP cn EDF.LLN van I/tl- C ,.-c^ u 7 gar. land en IVefi-Friesland zyn befc'nreeven de Hoog-Ed. Heeren x Jr t c; 2"£ 't i'.'-i Jonkheer. Jaeeb. fan Graaf van Waftenaar, Heer var. Obdam- w Hoog - Heemraad van Rhynlandsnz. enz.in plaats en by vrywii-' ligenaftland van deszeifs Heer Vader, d-.-u Hoog-Ed. Heer Unicq Graai van Waflenaar- Twickclo Jonkheer VimtcHt G'dlaef', Graaf eg p van llompëfchColonel en Kapitein van M egimeritGardcrs Dra- góriders, H-iog-Heemraad van Rhyuiand ena. enz.; Jonkheer j Willem Ladew/k, Baron Van Wairen.iar, lieer van StarrenbiU'garae; enz en JonKhecrjarcé GoJefrcyBaron van daetzelaar. O- {- ra- V - ,\V ■-* ra -ra e.- - r. 2- r. .ra "7 D C 'E ar£-o<ë-?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1