fl C Di Wagifltut der BQMME7 iceercTdst binnen .o?j. Suaviceerd eea STAD&.VR.0EDVR!*1< 3 I fffrUV*! PLAATa .op een Jstrlyks Tra&ement van fcc n vyfttgGaioen, tiers denisr Guide Bftysbnur-. DieSksVeTeKofl» °S-cL0p'^"o^ri32?) k»«*tnberi beeftkan zig adrcffeeren tan dec egeereide Burgem der v.crtcbre-vc S;ad. "Alzoo den I x dezer te Amfterdam aan 't Poft-Cu air op Rotterdam o> l h era Brief, aan G. Mus en ZÜ>tr>en geadreffesrd, wi 3-J È'ürB.S 3 3 tot heden niet is te regt gekomen,beloovea de (c&.'G. Mus en Zoonen een Prcu-ie van veeDnciiten *an den gesr.ec, die hun de vo ëS*o q w 8" Er. 3 Briefterhaadfteld: IndeBriefzyn de volgende geaccepteerde WLSiEL-BRIEVENvanftoeoeig goco k 4 cn I half St.eel 5 o o 31?' 5" kan uit Petersburg den 4$ Augufty op 65 dagen dito door George Macartneyordre ffetjbw Sutherland Nailten Laften dc I'si o-nicfr »sgS Hope Comp. k Amfterd.ra. L. aooSt. ^35':a G.getrtkksa uit monden den 3*. &:r,ott op CLvnibwf Uït> doot Archibald Ste-x-ar ff o x~° 2-^ |'5 Comp.ordrc Mezes Ezecbiels, ten Laften de fleeter, Pye Rich to Wi'.k'fèn a Am rtrflSfi. L. 400 St. a 35aG.5 etrtuiter, uit Lot 2. den 3 Oftober op Maanden en 20 dagen door Ant. SfJ Louis André, ordrc Mozes Ezecbielstea Laften de Heefen lfywwe-ts ra vii jf- 3 5 J 3 Hoop I Attffterdam. iöóo Cour. tkitCaffel den 2 September op 4 dagec Zi&t uoor PredelDevld, ordrcSfninn Micbadl, tenLafih- 1 S" 5 2,3- ra j* Q tv Sam. Symons en Zoonen. Ryxdaaltra fóonit Gottenburg dïn 17 Sept. op 7® di»cn door Geo. BtJltndin Comp.order L. Gr f" Sn SfE.2* b** Butr[tn,\.tn laden den HetrJ. leMarcbattd ^Rotterdam. Ryx-silers 223 37 ten liften de Heeren J. Hartcop Hojfman k Roi |Bïï o n OS'S n dam de twee laatfte ongeaccepteerd. Zoo wórd ieder by deze geadverteerd, de ^em. Wiffel-Bnevcn njetin bciaaiingteneement »o8 S 3 S a« O difconteeren. voor cn al eer'er nader Advertentie zal zyn gedaan, da: dezelve in handen van de regte Eigenaars weder gc-komen n 2 Bw'i 3 Alzoo Nieolaas van Putten te Rotterdam van meeoing iatequiteeren zyne Negotie van CATOENE LYWAAI EN, rco wor B'S"3 H s 0» o Ij de geenendie geneegpn zyn gemelde Goederen tot een redelyke prvs ove» te n nemen, verzogtzig fe adicfTierïn !sy dt gemelde fr" 3 g Sag iaas van Pitten, welke alleen zal blyven conrinnecrente veikoepen vee!e foorten van LINNENSTRlLJES&c. f1 ijSSjaBÊSSi 2," 5, Alle de geene dit iets te pretendeeren hebben van cf vetfcbaldigd zyn aan dta Boedel van wykn Ar) var.dr Starin Leven Hof gs»2 w?" y ar 2* in'tRegthnis van Zegwaatt, en aldaar overleden, worden verzogt znlks ten fpoedlgfte ten SterfLuize «»n te gevenuitterlykvooi jL S i C 3 Z. 21? 2 o. December van dezen Jaare. 2.52' n 3 De Verkooping op Morgen Zaturdag den eerflen November 1766ven BEELDEN &c. t>p de Hofftéede VreeUcnslvftIn de a. »o§ «o S'tergraafsofDlenaerMeer, zal alsdan geen voortgang hebben. H, S o <J Z 3- 2 <^5 2** OP MAANDAG den iden November dezes Jaarszal het Contrad der Joodfche Prebenden Sociëteit, ónder ds Zirfpreute (lite ^,1 r2 Proverb. §4 3, met de daarin verZogte en herdrukte Veranderingen wederom ter Icteekesinge leggen ten Comprotre van den 3 5 «- Ö3*" taria DGMlNICüSGENIETS op de Col veniers Burgwal te AMSTERDAM. In de voorfz. Sotieteitwe'kc 1 u oneer de A<Jm<r:l| ffgg-0§.p<-gi^S-3 en Direftie der Heeren Admintilrttenren en Dircaeuren van de Chritten Sociëteit, ten Zinfprenke voerende IN MELIUS SERI! «f Sa gs-a 3 o S" is gebeld, zyn alle fatzoenlyke Lieden der beide Joodfcöe Natiën ontfangi.aarmits ,eg'erdatdezelven dearrocalvcorens verici o Sa is 2 a 8 3 den Adminiftratettr gevraagd en verkreêgen zullen hebben. Indcvoo. fs.SaC'etcit kannen zog Lieden *1» benoemde leden deel: ÏJj (§3 3 krygentotdj Jaarentoeondzynde,doch,zoo baaft de eerfte 50 Prebenden volieektndznlkn zyn,zaln'cinsTt'nvcf öojsirenj J*8o.5S"^aJi§<o<j* Ztlvedeel kunnen krygen. Dfc Contra Aen van devoorfk. Sociëteit zullen te bekom.zyn voor 6 Sttilvcrs by dt Erven ven ■wylml 2 3 - mm °"o —?*2. J3on«av» op het Wattr over de Paprnbnigte^AMSTERDAMen voor 11 Stuivers te ROTTERDAM by ArrtnbfreindmHAA fr-PS "l.aS.3 - o q de vanThots, tï MIDDELBURG by Gilliffehen te NYMEGEN by IFolf/en. £,™8i3°3W2',3'S^* De Makelaars Bontekoning en Aukes, Corn.Ploos van Amftel Jic. Cornellsz.en Ahke Alb. Ankesmll»a opMwdagdeni 3 3o.™ ®3 5?» O3" vember, te Amfterdam In de Witte Zwaan, verkoopen een extra groote party Ooftrrfe en Noordfe HOUTWAAREN bent ^3 3 S-w "i 300 zwaare Stettinfe en DantzigerAöMsx, en 50zw»are Hamburger Balken. o it w-Hg 3,2.?- De MakeliaraBontekoBingen Aukes, Corn. Ploos van Amftel, Jac. Cornelisz en Anke Alb. Antesruil rn cpVry dag d'nfy ftï ?8 S S N vemberj (in plaats van den zNavembet)Amfterdam in de Witte Zwaan, verkoopta een exr« groote parry 3YKEH>tnbur;i 2 3>>§ »d3 2 S Bronswykfc Êalken, Crommirs en Cniet; Htmbttrggp, Stettinfe enDantziker Plenktn-, Plaat en, Crammer: rn Cnïes dcc. dcc. ^2*? 22'S'SSb«'3H OP diverfc Plsatfen, zoo als by Notitie word a*ngïwi«zen. a «-o,» 0s)>S,5 >-> 3 Nieolaas Verfteegen Jacob Beyerman, Makelatrs, znllenop Vrydagden 14 November t766, te Rotterdam in 'tLogemenr, gent ie® ct.S't? 2, S S r bet ZayiisboofJ, veikoopen een party van vyf Scbcepsladingtp HuUTWAARENnu eerft vetfeb van RigaDar.tzig e!, ren-ei a» 3 f- „S"V>P3 komen, beftaande in rcoo Greine Balken van 18 tot 54v°et, 1 Maft en Boegfpriet, scoDmtziger Peeien van 30>ot38voet Imp, ;oi *tS«3g p JTj-oJ' g feWagefchot, 1600 dito en Öantzlger Klapbout, xswoR'gife Pypednigeti10000 Oanrzisr er enkeldednlbcbe 1- rrkfeePypedn Joa w W JJ j a 4000 Noordfe en Zwcedfe van ibtot 14 voetlang, 4 ksoooSparredtvetfetn aedtre Houtwaaren, w.- It e dried: gen voot de Vt *33' Br pinge genommerd zullen leggen buiten de Weder Nieuwe Hoofdpoort op de Wetf van Adrtaan Tfcrdyk en Comp,en in het Water; 3 S 8" jL 2s 2.^ r< 5 en agter dezelve Werf, ala by Notitie ral aangeweezen worden en dleintyds by de gemelt'. lüikcl ars rrjlen te bekome? fyn. ïe 0 S >3- *t* Te Loyden zal den 6 November en twee volgende dagen, doorP/ETERDE<.FOS.enZOCN,Boe1tvf i:popprroj>'tR«pre'| g So. to verkogtworden een fraaye Verzameling van Latynfe, Frande en Nedtrdnitfe BOEKEN, i.eftaan .efaGorfgetcerde, Beghgeleerdtv n. S3 "2 difche, Hifiorifihe &c. êtc.benevens een fchoone Verzameling vsn 6aJuanfe,PV»nflecn N.derli cfe PRENTEN, Gsm deB 3 5 ^3 MüZYZWEREEN ten deelen nagelaaten door de Hr. en Mr. C. J. HOUTTÜïNDe Catrlrgns sa'efmme tp b-k?men. note prrry Wflligi -n HEor.EN. B vervoerd woidrt», jj rrawijt ici7Avn*ruRnnrrk rriuiMP.r.tsZ.eb IANVaiu nYr. na innrnit M,irei o. 5. S - r •o V na™ Op Donderdag dén ij Novemberzal men in Nlenw LooaJrechtpahlik doen veilen ees groote prrty v,»il]ipcn Beuken, Litl 3*,2 3e Effing Ypen en andereopgaande BOOMEN J Eiken, Elfen en Effen HAKHOUT, en Beuk.n HgOC.EN. Alt me. ein Oudl 9S 8 2 Go drecht. azter de Herbert dr. HoUandf: Ttyn, eenige zwaare OLMLN. HetHotn k-.o t«V*s;e.- vervoétd wotdr». a.3 S 5 2 CORNEL1S VAN DEN BROEK CuRNELISZ. eb JAN VAN DYL DE JONGE Makefam zullen -p Mtsn.d z den t7 MÜ a P b T j,er 1766,'s namiddagsten 3 uuren, te Amfterdam in 't O Z. Heeren Logement, verkoopen e n l'tpi'ae ytrty OBLTGftT'EN ,;l I*-Oompt. Attift. inKapitial 9000ten Compt 's Hage/apso; Kleine Pryzen van t7iat74(5/Roo; Gr' ore Pry zen t-jt? t7ii tij - - - - /8000; Grootc Pryzen van 1746/iaso; ten Compt. Haarlem/6000ttn Compt. Delf ƒ3000en aficn de Geoerrlifit /3cc;J - de Ooft Ind fche Comp. ter Kimcr Amft. 400cop de Tbefaurk van zyn Hoogheid in '3 Hrge/5000; c-1475LOSRENTE 5»"> 8" S - de Theftnrie extraordiaai r en ordinair der Stsd Amft.breeder volgens Notitien, die in tyds fcy ceVem. Msbelasrs re bekomen! o rif- - n-> ^zen van Eigendom en Veil-Conditicn rollen vier dij/en-zoor en op de Verkcordïg, des voor.middl ie Ridder op de Bloèmmarktby wien it Tranfpcrten zullen opgemaskt worden. November 1766, des namiddags ten drie noren precyszal men te Catrrykaan deuR' yn in 'rRegthnys of eeiftmynende verkoopen de ASSCHEin hetvoorfchreeveDorp verzameld wordende: Iemstd ini g 3 ja m eenige ntdefe onderrigtin» begeerendeadreffeere zïg ter Secretarie tldt ar. 8a.r« w S* a S ZACHARIAS HANDLER, Makelaar, zal op Woenadagden 19 Nc vember 1766, 's avó*d3 ten guuren, Air fterdrm ?n de "aJfS "5 Grondverkoopen een party DROGERYENala dertig Ceroenen en twaalf Kaffan Cort.ChiniChira.C (Ss/ igBea,Rtd J 8 o <?S 25 O; o 3 5 so Manna, HuifeublaSi 3al. Gemmae, Banilles Succicnm, en andere Drogeryen meer; leggende als by Notitien zrl worden aange S-S-T HENDRIK DE WINTER en JAN YVERMakelaars, znb'en in het begin van December Ao. 17C6tc Amfterdam, ver! ai»<8Sa»-dis5 een fraai KABINET nmgeconiburde en oagecoolenrde TEEKÉNINGEN, door de nerfle IttlisanfcbeP-stfcbecnNedrrli ffaèq W» Ï3 Ooir3 Meefters, fraaye Dntklrn en wtl geconditioneerde Prtttkenft es gebendé Prent - iPcrkenbejde door dc eerfe Ira'iamfr he, Fa 'J. SS'ZA^oOgSg'en Nederlatrdfcht Meefters, Engtifche Zvierte Konfi Prenten, waar by alle de Werken meeft compleet verrr m;ld, sis van Smit iele raarr zynl En laat!>clyk| 7 <L <j 3 >2 3 "*3 COLLECTIE van zéér fraaye en konft'ge SCHILDER YEN, door de eerfte Nederlandfche Meefters. Dé Verkoopdag z:l rad S3 2 Ifr iend gemaakt worden, en de Catalogus In tyds by de bovengemelde Makelaars te bekomen zyn. 1 -3"? «*35 wllj OpOingsdagdenzDecembef 1766, desnimiddsgstcn vyfuurrn preeys, zal inde Caffelenye van den Hove van Holland in'ij B GQ" §i 2 geveld, en eg) Vrydag den 5 dito des avonds ten half negen uuren fl tas! verkogtworden etnbegt, fterk HÜYSfé* Erve ftaaoder b jS.HO'O'y'* 'T' <5 leegen aan de Oóftzyde van de Hoogftraaten uitkomeode door een gemeene Gang aan de Nootdryde vsnbetBuit-rhofin'tl Mjgg 30 o breeder by Billetten gehielden zyd nader information te bekomen ende Conditiën agt dagen voor de Veilin re te Inezen ten Htt" 'S*r «.s.S,? a 3 3 David van By/lervtldt, Procureur voor de rcfpo&i ve Hoveo van Juftitie, wornende inde tweede Wageftraat in 's Hagc voorn. 1 fs" 2 g> ten zeiven dage en plaatfe geveild eh verkogtworden een enketoe GRAFKELDER, geleegen op het hcoge Chborln dcGrcoej 3 ^3^ 3 3. JacobsKerkin'iHage, zynde het tierde Graftin de sRegelvan Nocrden tan: Inforartieisals vooren tebe krme^. ta g q go" g Gb" 2 Op Dingsdag den 9December 1766, des nataiddr? s ten vyf onren precyszal IndtCalTelenye van den Ho-e van Ho'ltnd ieJrj woETjitdS'SiaS o," - pnblk geveild; en op Vrydagden 1 a dito, des avonds tea half negen uiffeofinral verkogtworden een zeer kap-taal modern Hl SI* 5 n Z S-"* a" a q S. Érke, mét een groo'e TUYN daar agter, ft»inde en geleegen aan de Wcftzyde van het Noordefnde, op den hoek by de Scbcvetii: 3a^" S"? brug, aan drie zyden een alleraangcniamftUitzigt hebbende, en zynde voorzien met een groot aantal van Kamers cn Kabinettci 5 S 3 2» j.® 3 per gcorneerd, behangen of gefchilderd en gepiafloEeerd, rnimeKenkiat, Kelder, Offices, eniet gecne verder tot een Royail W {JLR,* jog 2 0 q g13 ning word vereifchtmet dat r by een KOETSHUYS voor drie ftytnjgen, cn STALLINGE voor zes Paardenftatnrfe en gelte| a.3 2ï 2: k" Z»1 het Scheveningfche Wagenveer, allea ln 's HageKunnende deaDingsdaga en Donderdags in fedetWeck, des voermiddars vu! 2s-aZ5 3 P 3 tï, tn dei namiddag» van 3 tot 5 uuren bezigtigd wordenzynde inmiddels nadere information <e bekomen bv Leonard ThtD» 3 3 3 a 3 r 2" David van ByHtrveldtbeide Procureurs voor de refpe&ive Hoven van Jnflatiewoonende inde eerfte c tweede W, geftr:atlo x-S" 15 8" Sé** ge» hy welke laatftgcm. de Conditiën van Verkoop benevens de Bewyzen van Eigendom 8 dagen voor de VeiüngztiIJtn te leezd ad" o i 3 S" J. vanHeanopdeLelyrragtbydePrincegragt, en W. Boroan op de Leydfeftraat by de Heeregrsgt te Airfterd-tn zyndoor? wg5« a Sg J- 3;3 magtig geworden, BONDEL van nitgezogte Leerredenen over byzondere fraaye Sioffen der H Scbrfft.hy verfchede ie» eadi fqb-^53 zoo op Biddagen, Avondmaalstyden ala andere Omftandigheedennitgefprooken door T. BYMHOLT Predikant te Srryen1 «3 S"m? muntende Werk het geen zoo in Praftyk als Geleerdheid Vecle overtreft,beftaat in twee Deelen in Qaarto, groot jico Bladz. tuit ^■3 «0% ff* 2 o.— Voorwerk, bieden gem. Boekverkoopera aan zoo lange *t gerihg getal kan ftrekken, voor 3 Gnld. In plaats vin de ven yaabdePt] i ^S9S» "So 3 3 ƒ4:16ook eenige weinige tweede Deel apart voor jo Smi v. Te bekomen te Utrecht by de Wed. Poolfum, A.v.P db"bnrs.f ï5,2?"Sb2ju2>mo Veer en Schoonhoven, Rotterd. P.Lofel, KentlJng, D.Via en Bothal,'s Hage P. van Titel c» Thierry, Leydett Le Macn P. Delic as»-3-? 3 3 ?si2 OMSTANDIGE BESCHRYVING VAN DEN ZWAAREN EN YSSELYKEN B.f AND BINNEN LEYDEN den 3» o*» voorgevallenmet een groote kopere Konft-PLAATverbeeldende de Rnïna na denBandia te vinden me* andere wcetenstts ->S» rrS-<'? 3 n Zaaken in de Peft-Ryder van Oftoberen te bekomen te Utrecht by de Wed. f. J. v Pool/urnen A.v. Paddenburg, Amf>e.rd«n> ft g T 13 2" EsvtldtLcyden P. v. d. Éyk &c.voor de geringe Prys van 4 St.eenige weinige eetftc Afdrukken van de op beft Pap. f "•S'a'S'Jjjï.ogi D. KLIPPINKBoekverk. te Amft. in de Nes op dehoik van de Heremietrfteegis magtlg geworden 't Richt van Copy •4a St» ffl 2 gering getal Exempl. van het beroemd Wei kMATHEMATISCHE RARITEIT KAMER, zynde een volkome Befchryv'k g de ALGEBR A, waarin alle Deden voorvallenKncftgreepen door verfchcide Werkftuh ken en Regels verklaard en cpgeadde» ft* deb, door SYMON PANSER, Matbcm. Lttraar der Wïr- Sterre- ersZetvaar: kunde,\n 4:0., gedrukt op gr. Poft-Pap., ia groot clrt 3 8 Bladz. en Poort. Dit Werkh't welk geen aan pry zin; eodig beeftwordde Liefhebbers xo. ultimo Decemb. 1766 indien bet «i Sft fa m» <»i*k^«a nxchooden voor fa-A. doch na dien tyd niet minder dan 33. Ala ook het vermtakelyk Rsekenkon,Hg Spet vtndt( benevens eed Apptrtiii van Voordellen, zco uit de Cyfcr Men 1* St. ,inplaatsvan'/i:ia. Ook de Hedendaegfche IPaercld Befcbtt Hoedaanigheidvan de MEN3CHEN in hnn Aan en Wandel Sec.door Philalr thes Cencorincs 8v0.i» 10 GGËR A LA MODE of de Holhndfcbe Tovenaar ontmaskêrddoor KLAAS PROSPECT, inhoudt4 kyzonderc Uoorzeggfagefi van zeidxaame en comifne Geheimen, die onlangs in de voornaam/te en galant/te Nederlanifcbe Steden zv"? e» in 't kort nog g;J chit den nullen k 4 St. Te beaomén te Rotterdam by Vis, Legden Hoakoop, Utrecht Spruit, Delft Kok, ln de Barm/tug, Bergman op dé Utretfrtfeftraat, Zclfcbap op 't Rek kin, en BoUibere op den Dam, en in 's Hage by van Os. Té Ltydftit bf ^NTHONX o* KLOPPER op Breedtftran. D<n 31 Qftoher 176I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 2