leydse r !?fl ïyii1 V R A N K R Y R -NEDEUANDEN. 5,3 I'fl'S ff .r>\s. -N" 131 StéiSS "8K «««P S< S-H-S "5_a St Vrydagfe Courant; ,5s| 0.0 2 e» ®0 ci B C C S off s •>^2 O u S w -u "C S S a 2=3 ■3 Sill ö53^ •S s g a s S--5- gs s 3 w a C a>? 5 g u. O E*^ k—o «3 «F 1 *0 I tt 5* O v,a a d t?JSS> OOST-INDIEN. WEEDE VERVOLG xw» BATAVIA den 9 April. De Perfoonenin de ecrfte drie Maanden dezes Jaars alhier overleeden, zynin Januaryde Barger Abrah. Mitton de Boekhouder Drabbe de Procureur Tegelaar; de Ven- [ij militair Marc ill. BaarfelmanIn February Mcjuff. Corn. xaWefthovefi, Wed. van den Opperkoopman Vermehr; dcWcl- l.Geltr. liter Jurgen van der Sparordin. Raad van Nederl. In- j de Burger Heemraad Job. Goon; Mcjuff. van Pleuren de C lopinan Cornells Bruin; de Baas Boekcbinder en G. Secretaris ,n ib. George Dam ,- de extr. Clerk Koolbaas. la Maar:, Mejuff. q id. ie lallaye en de Huisvronw van den Predikant IVaiuioed. v. Den 31 Jan. wierden tot Leden van den RAAD van JUSTITIE IBS Kafteels geaflumeerd, Andreas Jacob de Ley Gpperkoop- H -fl j Jan de PntHoofd van de Chirurgieen Daniel Julius va* ffrnaKoopman. tweede VERVOLG en SLOT van het T R A C T A A T met den KONING van CANDIA geflooten. AB.T. XVII. Alle Gevangenen, zoo European tien als Maleyers ~Sipais, alle Defsrteucs en Overloopershe: zy van de Euro- ianfe, het zy van de Ulandfe Militie,alle Rebellen, uit bet Land fde Comp. overgelospcnzullen 'en etftcn uitgelccverden ayliANGfVELLE cn elders vervoerde Kanon van de Ccmp. „aan naar wederom gegeeven worden. ART. XVIII. De tvederzydfc Overloopers en weg geloopcne ivea zullen in *t vervolg ten eerilen geva en uitgelecverd deszullende de Lyf Heer voor ieder Slaaf tien Rykad. be lts tot een praemie voor den geenendie hem opvat en t' huis 'gd. ,T. XIX. Als een Onderdaan van de Comp. in desKonings .eenig Moedwil pleegd of zelfs een lyfftraffelyke Misdaad be* zal hy door het Volk van zyne Majt. by de kop gevaten met Biwyzen van zyn Misöryf aan de Comp. overgegeeven wor I, die dcnzclven als dan behoorlyk ftraffenen aan de belcedig- .Party fatisfaftie bezorgen zalOp dezelfde wyze zal de Comp. te wcikgaan, indien een Onderdaan van den Koning in het toir der Comp. eenige Moedwil of Misdaad pleegen mogr. LT.XX. Op dien voet zal de naauwe Vrlendfchap onderling den voortgezet; En de Comp. neemt op zig dat zy den Ko be: geheele Ryk zal befchermen tegen allerhande Geweld iten: Ook beloofd zyne Majt. en des Ryks-Groatenlnzul- gevallen de Comp. te zullen adfifkcren met alle Vtrmogena Wapenen, Krygsvolk en zoo verders, endaar mede voorttc tot dat de Vvand uit dit Eiland zal verdteeven zyn. I. Dus zal zyne K. M. of deszelfs Uofs - Grooten met geene Europcaanfc Natieals met de Hccrcn Hollanders alleen Correfpondeutle houden, veel min ContrrAen üuuuu verbindende om alle vreemde Europeaanen, die in't Land icflnipen, aan de Comp. over tc gcevcaals mede 01a met nliadfche Votftcn geene Coutrafttn of Correfpendentie ten 'e vtn ^e magtlgc Comp. aan te gaan. ,T. XXII. Daartegen zal ook de Ccmp. nimmer eenig Trac een andere Mogcntheid tegen dea Koning van CANDIA, nadeelevaodenz-lven (luiten. ,T. XXIII. Men zal van weerskanten Ambaffadeurs zenden, iuffens nopens het haaien van ZOUT en KARWAAT en wat ut het fchillea van KANEEL het nodige voordellen kun- En dezelve zullen me: alle zu'ke Eeibswyzingea ontfangea als tuffchcn Vrienden en Bondgecoattn beusmd; zul h:t Ceremonieel van beide zyden volkomen gelyk zyn. ff. XXIV. Deze Vie ies-Artikeleti zal men van weerrkjn- ibeilig en zorgvuldig onderhoudenmaar icdien bet tegen boa 's verwagting gebeurde dat door de eene Party iet6 gedaan d't welk met één dezer Pointen ürydlg wascfte iets wierd n't welk by dit ïrt&aat bedongen iszal nogtans de en Vrieadfcbip daar door niet verbrookeazyn; maar de Igde Party zal daar over klagtig vallen eu reparatie verzoe- éewdte dan ook binnen zes Weeken bezorgd zal worden. IT. XXV. Doch by aldien in 'teen of 'tander Geval binnen Weeken na de gedaane Aanmaaniug geen fatisfaftie mogtvol- 1 ofte wel geweigerd wierdzal dein gebreke blyvendc Party «aangezien, als hetTraftaat te hebben overtteedenen dut e bekedigde Ptrty het Regt hebben om haar dieswegens met Tapenen ain te fpreeken. COLOMBO den 14 Fefcr. ,1766. >ta. Onder het Exemplaar*c welk in het Singaleefth eis Hot- 't jefchreeven, en door de Hceren Ambaffa Jenrs des Konings Cradia, en de Heeren Cömmiffariffen de Cofte en van Angel' geteekend is, ftaan de volgende CERTIFICATIEN. cJ". SWGALEESCH. Wy ondergeteekende Ambaffadeurs Konings van Casdia verklaaren by dezendat wy op Ordre en "ent Begeerte van onzen Koning met de Heeren Godfried Lean.' lie Cofte, Opper-Koopmaa ea Groot-DeiTavc van COLOMBO, man Gerard van AngelbeekOppcr-Koopman en Secretaris, diirtoe van den Wel-Ed. Gellr. Heer Gouverneur Mr. WAt/cigelaff zyn het bovengaande Contraft van Vrecc cn dfchap gcfloctcn hebbenen belooven dat hetzelve door en de Heeren Hofs-Groöten geapprobeerden ecder- :ad, alsmede met het Zegel van het Ryk beveiligd zal wor- TeCOLOMBOindatoalsvooren. Wasgeceekand jjïf Singaleefehe Handteekenlngen van de Candlafche Am- HOLLANDS-, Aldus gecontraheerd en «vereen geko- ™llchen ons ondergeteekende Cömmiffariffen van wegens Wel-Ed. Gr. Agtb. Heer Mr. lman IFllltm FalckGouver- Lrm en ^eercn Leden in den Secrteten Raad van i'in Koogaahzfenlyke Heeren Ambaffadeura van zy* zetl- Majt, den Koning van CANDIA &c. dcc. DUITSLAND en aangrenzende Ryken. deB 18 OétoBer. De Keyzerla Koningin Douaricre, 'iwer van Ttautmiwilorf te Schöabxitnn is aangekomen, w S 3 S- S - -ii heeft aan de Kamer van Doogxryen bevel do» afvaardigen oïö S,^Q «nt in ieder Maand dertig duizend Centners Meel her waards te leve- 5 ffë-g renOok beeft Haare Keyzerl. Majt. aan de In- ea Opgezeetenen 8 ;ü.-a "g 5 y g g n van Soheenten en Moravien den Vryen Uitvoer van GRAANBN n H v 'Sws ni dit Aaruhertogdom toegedaan. S3 S ff L B- S a jo H g'-ë "S -3 2 ij «c tl c - "L f S'. +0 M rr~i CS PARYS den 24 OSober. De Staaten van Bre'tagne hebben bua- g 8 S g Sf -S" ne Regifters overgeleeverdmaar de Ter my n tot huone Vergade- p j jd ring is nog niet bepaaldMen meend, dat dezelve eerft in de -r g 5 A .°i, S g tt maand December beginnen zal, en darde Hertog de Peftihievrehj «St* plaats van den Hertog d'Aiguillondewelke onpaffelyk isaarrin g-S o Qf "a ff g v 0 zal prediceren. Vermits de Heer Bernard de BotüainiilUersïntendaht van AÜ- s 2 jK -1*1 ff j VKRGNEvan d»tr Koning verlof verzegt en verkrtegen heeft ff 2 ff ,0 "2 om re Riom »e mogen bly venheeft zyne Majt. den Heer Far get 8 K „ei «-«S tot Intendant van BOÜRDEAUX benoemd. 3 o 2 0 e* "ff 'S S w ff, De Koning heeft aanden Heer de la Porteeertyds geweczez Ia x g tendantvanDAUPHiNE, de eerft vacant komende plaats ia den ff "ff -'pCi'ni o 0 êr't§ Staats-Raad toegezegt. A g A ZS 5 S Hetgerugï wii, (fat dcZiak van den Heerde la Chilottdsaia het S a S 0 g-g Parlement van Parys zal worden overgehaten, en dat by eu BO e'xx - 5 0 alle de overige Perfoonvn die t K'tines St. Sialoeaz. gevangen <«"C j; gjJ |g S zitten, v*n daar herwaards en in de Baftillegcbtsgtznlien worden. S— AMSTERDAM den 29 Oftaber. Met de Brieven hatfl van Ba ff tavia ontfangen, heeft men een Lyft van de Schepen dewsike il- C ""J daar earriveerrt zyn; tewecten dens JancaryhetSchipLc»- J w-u2 M M m gevryi van Malacca 7 jan. Bofchenboovtn van Ceylon la j ai. p -f-iB ai? x"3 8^ de Jonge Samuel van Sumatra's Wef.kullen Osdofp vïs Ma ïg n lacca; 13 jan. Wejlervtldvm Ceylon 31 Jan. Hieuw Nieuwer jta"*0 Merif en sfiFehruary Lindenbójf, beide uit liet ViueilaticU vaa 5 o p Jop J u c o s rif 5'P^ 2 ggx-S ^"1 w de Kamer Amfierdam8 Maait Amrongen; eu'OÓMasttjRe»; S-f 5» *2 <J - .S k n vioudebeide ovti Ceylon vanSnta.tcen 27 Maart de Jong, Z, S <c "2 2 vrouw Petronelldjacoba, uit het Vaderlindvan de K;mir£fiA g. o f'* - v u u m buizenIn tegendeel waren van IS vavia y?ttrokkc5 25 J». ff g uttel a Rembanz; en ffiltrek naloaiia:. ar L-n ^"2 n' ti h de Jonge Samuel na Rembang en Wiltryk na Joaba 31 j:n n Slooten en WeJltéveldniSunv.wg5 Febr. Qoflbuyzen na Ter- i*< „natten; ro Febr. d: Burgn\ CUeribhniSFibt-Frceburgei w Samarang; 27 Febr. de Hoep na Miiaffpr; 4 bAiii:'Pklfen na Faga!12 Ms.art 'Rotterdam na Malacca14 Maart 't h'uys tt Bywtg na Ntgapatnam29 Matrt de Oranjeboom na Banjermaa- „flo-; ev Anttrcngcn ~n Samariug ficc. j; Behalven verfthelde B leven uit Engeland, ^iehopem de Aird>- ^.ja beeving, op bet Eiland MARTINIQUE voorgevallengewag ogSS|5s maaken en meteen Sch'p over Se. Kitts gekomen zynheef,- men jjj vs ook een Brief van Si. Enftachtus, mét narigt: „Dat te MARTI- 2 5 "2- NIQUE voorn, den 13 Angufty des avonds ten tien unren een ja ï«6i o zwaare Orkaan óntftaan was dewelke tot drie uurendesnagts c-S 8 2-* geduurd had, toen men befrenrds beeving verzeld gingdie zoo hevig wierd fomuige Phatfen opende en Vuur en -T3 3 &-Ö- a g O P-* tuö O fl tdO SS bo5 2ff Huizen warén van hunne Dakea en Sciioorfteenen, en de Plan- N g; o i ff p 2?-o taglen van de daarop zynde Géresdfchtppcn beroofd en ver- woeftgewordtn: Ook waren tuffchen de 50 cn So kleine Vaar f S->. ff i;2 AJ7 11 1 («5 f J ,-J "S. W «M j 1 1 f 1 yy ElviUC y duf j. tuigen en Barken op flraod gezet, doch by geluk rlle de groote .9 s 2 „Sa Schependie volgens orde in de Haven van St. Pierre lagen<g oHs m Ja toe geen begrooting maaken. De C ARGA van het Schip the Hardwicitvan Bombay en TelliBkÓ-o^ cizrry,beftt«tinr47ooggCardemoru-432800ggPeper,£97300gg -ff E x fl V ChÜ C behouden gebleevea: Aangaande de Schade kon.le mee tot npg H o °<3 S? S H toe geen begrooting maaken. "S S "3 ^"2 d J C5 -a 53 O u cx,0 O llsliksl. »,-2;S= Salpeter, als mede 27870 ?s. ChitfenCatoene Lywasten enz. Éa .3 de CARGA van het Schip C.'Jvz,vin Bombay en Anj'èr.iro, in 438300 eg Peper, 597300 ®SalP«er» 7ao pa. blaanwe ea 420 ps. raode,^ Bejutapauts, 1300 ps. Brawls, 1000 ps. blaanwe Cbelloes ,Soops. Caddy Chitfen, tsoops.Amadivad dito, 400 ps. Doorgnzees dito, 700ps. ditoNaffermiay, 200ps.Guineci',-Stoffen, 4Sops, N?gi- g o li S nepsuts, 2S00psbrcedcen40apsfmalle Niqu«niaflenj5600 9 feff M ps. Saiempouris en 800 ps. Tapfeils. - --- - ff Htt Spaanfe Schip El Mdgnantmo, 't geen d» f Juny van Éne- g' S g g ff nos-Ayres vertrokken cn den 20 Sept. te Ferrol aangekom» Is, "g. ff 5-S o heeft de volgende LADING. H« geen in des Konings Fregat/a -a g* - Venus geregiftreerd was voor Rcektning van de? 'Koning 2,452 Fe* f 2 a li 2 23 fos in plati dcblc 5,362 Pefos in Staavea Gond. Voor Particu lieren 584 307 Pefos in plat» doble8,623 Pefos in Dubloen i9>556 F*- i* Ahajas *n Staaven Gond; 5,845 ps. aew-rl vet. Wyders het Regiftcr van hït gein. Schip Magnanimo 440 Zakken Tabtk voor den Konliig ea voor de Commercie 8£6,36o vw-j; t» - ps. ie pUta doble; 35»??4 P'. in Dubloenen; 29^96 ps. ia Stat- |«b ^3)>QSl- vén en Aihajaa Goud7793 pi. gewerkt Zilver9,927 ftuks Hui- 5 «O ':..9sS den in hair j ij 3 Zakken Vigogne-Wol; cn IfKiftetiCaOao. Met Bricvnn van Hamburg in dato 240Aober word gemeld, dat so Schipper Okké Jur. Seman omttent onder Hilgoland zyn Schip tS Te Libou is gearriveerd Ryntje Pieten; en te Memel KI. Pie- verloorcn heeft, doch dat de Schipper en zyn Volk behoudenis. >^«^>3^03.90 ■■■■■■f'* 1 p :^I#ï ilflP M Isia'l-Tawi-i» De Hecfzn Staaten van f w ters Wynberg, beide van hier. *s GRAVENHAGË den 30 Otftobet. Holland en Weft - Fr.eslanddie gifter Hunne Vétgidering ge- •STn Zyne Hoogheid is met Heeren QecommitteerJtn landHollandUtrecht en Overyfiel is de Tsevcskamer resut. St?uj S «T, w «gff itn van Gelder-Sa S-§i éveskamerio be- I s 2 opendhebben, zynbedecweder vergaderdgeweeft. mèt m V WW g." Uiaekiabe-.»-^i.^v fogne» geweeft. 1' M 2 cd0^3 De Baron SlOït tot ^verló beeft ttr Vefgld'tiige 'vaa dé H terea Jj ff Irï g uj Staaten Generaal Zitting gencomen WegéöÉ de PiVvlöCtê C/Ver?1 yffcl, en is ifjauoduceetd dooi den Hsu. ae Svhsii fi- -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1