1 cr_ - - - s sa ra - w b gd 3 vtt* ordintfre en fistriordintiryfonrliircmcmca,v»n e'en 5 tot den 20 november op de£êftip)eerdcbcete) dieren te bezorgen o s c« j 2 e ff 5'*" - ftcrdam aan den heer lufijeerend adrainiftmcm Jun tfilicmsz. van den *Briely op de leydffcgrapt vooi by dc kerkfiratr:c Midu o/5 o eaa*cdeitefj>c£ivcheerenadn.iaittriteurcn, voox2LnUnd> JtAIdas, en'/Noofdtr gunrttlr\ uiftfocgerc so tcnticm bccccd, aan dc welken, ais mede tan den heer adminifuaieurcn sccietarit mr. "Joan at Afattrcgrjaultaig ctmege^ki 5 os om de coodige onderrigting kan adrctfeemaockztlop woensdag den 3 december, 's morgens v*r ntirensf, byde.gcn 2. 5* 5 s 5 o o-^oo van *tn %ri&U ten behoeve der hoilandfchc, en by den w el-ed. oeftr. heer Cornells Bracmstci behoeve der zeeuwfcbe c era s> betaling g' fchicdcfl van de penlloecen eh renten öiits de crighseelc befcheiciea medebrengende. pij ut ik'ilug iwuiwuvu tuu ut a vuuu^bwu v>d xtvuiwu m»h® uw ui uviuuclulyh ui wu «5 UI w Si jj quv ;g<» m o® ps 5- alzoo Nicolaas van Puttin te rotterdam vanmeeding istequneeien zync negotie vinca10ekelywaaten,-co i s* 2.3;" s o 5 e degeenen» d'sgeneegen zyagcmtlde-cioedereatot eenredelyktprysoverte sceccen, verzogt jigteadr.-fleeiitibyiiegemcldi s.o» itfan 2. «-s- laas van Putten, welke alleen zalblyvcncomioueerentcvtikbopec veele fooittn van linnens,tiulffisétc E a S ft 2 2 n e "3. hcj....... ai- .v.vk...... „f,. c j„_ n«,j »- z •»5§>n5c&.s."ba. alle de geenec die iets te preteadceren hebbee van ofte fcbuljig zyn am'dtn roedei vtn wylcn den-wei erf. g#j5tjtt>?b ™g(t b a 1 sg jacob fr. ancoisreynet, in leevea major van de geodroyeerde sociëteit v»,u sur.naaitien, en aldaar ia *t jaar 1764cvc«l 2««i»o?3ao§gb gelie ve'-id aai van opgaive te doen ter secretary c van soripasmennire.lyk voor let eindt, "an't is ar 176' k st üb» o o» •«--»— - - - - - tb tp p. m 2 50 c £b -1v»iooo«.—......vi».™. i,u. 1/cicivc on grtssö. •»jj»o£l5'n'g avond - collejie van 7 tbt 9 uuren. lig - -.»>» »80q 2 een jongman vin goede getulgeniffewel bekwaam voor den dienft van kerk en schoolgentgen zynde op goede c| im c.q,^ voor ondermeester, te dienen, kfczig adrefleeren binqcn agt dagen by T. ven Arlt ie i-eydercorp. j.i a's <8-0 te leyden by de wed. a. honeoop zyc in de 'i'wecce claffe der 49le gev.eralii. lotery nof hetleengedeeltenev rj 8 s§ 3 g koop en in htiur te betomen k 8 golden *t lot, hal! ƒ4, qiutt fa, agt( c/i, cn eco zeatiende iost. de sqoj-lotea p ys-(! loj b g e o b. sligtenhorft, w. de leeuwg. v.waardenburg en li. v. keyier; waanmakela.rs zullen op morgen dts 30 oftt>ber,i h. a 3 a. s" o in 't nieuwezyds heeten logemeöt, 's morgins ten9 uorenverkooftn i:n psrty diverfe engelfe l1aken .11, brtyektr ;-\y ed "onsoai'" f*den, rogers, cballons, amens, everlaftlng*zoo gezond als befchadigdgelsaden geweeft in het schip dt Agnts, kspt. W. de o b- g» 8 man, van huil herwaarde gedtftiscerd; als mede ecopa.t^hsint^fiftuurea en wiakehvaarenheden tt zien, |ei ts g- a 5 op morgen dea 30 oétober 1766 des vootdemiddags ten elf «nikn precyszullen in de herberts van de Gu'.dc Zor. ,e e" sts.?" 3,5 publik worden geveild en vervolgentverkojjt, elf pereeelea extraordinair goed veenl andgelee; tn onder Biesland,Vnn (fit r n °n s in de Oofiabts Poldtr onder de Ketel breeder by biljetten oitgedmkt: nader onderrigtinge 1» te bekomen ten cotnpto.'tc v.ni jw a s" o»"" n Z,tTi> Vaider binnen de voorfz. stad. 2, op morgen, donderdag den 30 oftober, zsl men te am her dam tea huyze van den overleedecen over bet ondezy,'s he» sïs 2.2.^3 - 2 b g» lchaafde en ongefchaafde latten &c.breeder l>y biljetten. a o oq ■- -lia' - m s- ment, verkoopen een nette en zindelyke inboel.belhande ia allerhande menbiliirc goedertn, gemaakte lywaaten, mansï tg ren, porcelynenschilderyen enz.; eenige getnxaktc lyllen van diveifï gtootte; ai en onafgezette prenten; idem ten ;i fop- ooije- b g teleydenbygeorgius wkshoff.zalopmorgendensooiftobervjrkogtwordeneenfraayevcrziinelitigvanboepi 2s)b> ^,r. m 3 n q (laande in juridlciauft.gr. sc lat.antiq.hift. s mifcslisnciwaar agt-r een appce jx van befte medici, asit. s 5'ii ff r* 3 botanici mathemat. waarvan de catalogns alom te btkomeaia: dcbo;kenzyah:iientey.ien. foco? z. 25 n de heer Ro/ignol, gciftocleetdmet vier beroemde italiainfch;maiicq-me fierszal ,->p morgen, in de schermrsal op dc! ss-b.i s. g, te leydenvoor de laatfte keer een concert gcevcn met nieuwe mpficq juleadc onder andere de herr Ttffurirt't e; 0 r-i«ed(! 1*9 i speelen, die door den voorn, Rofignol zal geaccompagneerd worden: hetconcwt zal baginnrn 's avonds ten baboes, cnby» sr, s g" a's zal ieder perfoon een gulden moeten betaalen: diere voorenpltatfeabefpreekec wiicn.adreflberert rignatftde vccra. sclsl: b wn b 2 s 8 g 3 op ztturdag den eerften november 1766, des morgetai ten ticcuurett, gal min op dceuyteupliat, vreedenslust, ktbl ■s t5"sg 3o tergtaafs- of diemer - meerverkoopen eeuige tuynderaaden, beeluen, vaafen, t often, 3ro i cn trekuffen. lefl&r.a trt.jsx, g g, een paard, kar. tnygen.tnynmansgereedfchappen.en'tgeenaidairverderzil worden ^/oorgebragtdaa^j eaop de^k)z: 0ü. dagtezlen: allesnsderby n«i:i« vermeld, te bekomen byJanMtyer, bor-kverkoopcr agtrr de beurs te amfbrthm. jbin o g de makelaars bontekoning en ankes, corn.ploos van amftel jac. cornelisz.en aulse a'b. auker, zull,-n op. mundagifcj jj, b vember,te amflerdam in de witte zwaan, verkoopen een extra groote party ooftctfe en novrdfe houtwaaren«pirt' o j? 300 rwaare stettinfcendintziger baz/irn, ea sozw.are hamburger Balken. &tc t 3 1^ volkertde vries, makelaar, zal op maandag den 3 november, ten h;.yie vanf. Bromflrop, jn't nieuwezyds herren lcffbfruo, 2 amft.verkoopen een eitrawel bezeild kofschip, genaamdde VQQGELESANGschipp.^. Bobblitsz 1740 n:euw r abult s 3 lang90v»et, wyd»a ''0et2en 1 hrlf duim, hol io vo«9 duim, is in'i jsar «763 nieuw wand en stag opgelegt: brt edrrbvbibfeen op maandag den 3den November dezes Jaarszal hetcontnade joadfcheprebeadensodetclt onder do z ^fpretlsaki i proverb. 24 3, met de daarin vetzogte en herdrukte veranderingen wederom tir intecieningc leggen ten compio're vak|uii tarls dom1nicus geniets öp de colveuicr; b agwal te amsterdam, la de voorfz. sociëteitwelke tu om e- de a.w^gcv tt o- o o rj3h2 cn direate der heeren a iraiaiftrateuren ea direfteurcn van de chrsftsn sociëteitten zinfpreuke voerende in melius s 3 b.k&.'t-',* sa j» 3 isgcdeld.zyn alle fatzóenlykc lieden der beide joodfche nttica qnt/angbaar, mits, egrer, datdczelver. daatrocsivoorens^ktot r 8 s h 2.3 e den adminiftritcu- gevraagd en verkreegeozukcn hebben. in dc voorfz. sociëteit kannen nog lieden als hecoemde t cdui^kxi. y ï5 2g 12.9 g krygentot65 jatrea totondzyndedochzoohatftdeeerfte 50prebenden voltcek.-ndzullenzynziln emnt '-ovf-: 60jmbhtal 2! o.s"b2 sso2 b 2 g" zelve deel knnnen krygen. de comri&m vande voorfz. isocietcitzniicn te betomen zyn voor 6 stuivers by de Erven vcr.mKït 2 o g b b 3- t,1„i..."tlu.tonmu d,.tti.t,n,.i 1j ro ja. «<s f ,j «vmwsvtu uo vyctj wyu uiiuci (ieeuuuciuc t/ïa yuu'w awi#«j <v y uuiin1 uw.njut.ica jl/c&r- yu«ft 'uw|ftt. "oli i? -• r s een optree b/o'e grootemaft 14 duim, alle amfierdammer voeten» niet jieazelfs rondhoutop ftaands en loopende wantla|pet< s a 5 fr, w o fugl zelve tfgen woordif is leggende en gevoerd door schipper Andries Cbrifliaanfevoigens den inv^nrari r. kini »- zr 5"o s 3 s n. ve.'fteegcn j.beyerman de jonge, makehars te rotterdam, zuilen cpi-':agsd!g den n november i"^6 namiddrafcit. 8 i° s 3 s"s 5" tcj!' -bde hcrber? geniamd'r Zivynsbooftverkoopen een kenriylte lading nneerft vers van stettin aingekomcn m;r salktifen: 2.8*3 g <2 s ti kulpers'tloüt, beftaandein 33 extra zwaaregreinebalken, 35schokfunrhou:,4$ditoknlppeis, 17 ditooxhocfd blfcaat 1 r- l_. w 2 o" ïi q.ay kt*. 5ic f?ifn tfkr.>nf»w aïc ttarfv htffihurcea* pvoen-oxhdof - eii tor.nesi-nu sfivrn iv-»d**t*ifvi\!af*i hlh- "rh <5 C "9" o-2 3 »§vn'r' ken, 45 dito tonnen bodemflnkken,als mede een party hatnbnrgcr pypen-oxhoof -en tonnen-du grnen b^d-mditkkm:^e: en - -,■* ïirl Balken zullen gekaveld leggen in de scbeepmaakcrs haven agter de boutkoopery van Pieter van Gerdtr, en het Kuyptrs jflrdefi jns»n» w o werf atn bosland, en drie dagen voor de verkoopdag konnen worden bezien. mthst b.tg 's'gi^g bt/13s~ g. h. v/esterlo, makelaar, zal op woensdag den 5 novemberte amft. in de colvsaiïrs doelen, vcfkoorer. een fimjfcp, 3 !sag^g?a s53 sla engelfe en andere manufactuuren en wjnrjtlwaaren, als diverfe lakens van een 9 qrmr breed, biayrnmitilig ~.ob «ojsl r2.3 s*rogers,drognettenenstrgc»,eénfrlifepanytweecoulsnrdewolle»,s»t|oea,d*maften,diamc6td;m»ftep, ksls-rirkt^fcrert e 2 ncs w 8 3 -3 s en andere grynen, chalenfeea andere stayen,fluweeleii en cüverlezydeen andere stoffen, een party oaft-indifcenengtlikd,vt 3 3« 2 5 catoene'n, neteldoeken en neusdoeken, linnens, bonten, matfeile cc öourdatch, dtv.;rfe zy e cn wolle kor.ffennn^bè-ttt i*s"3 3 o,^ 2 party extra fyne öranaaten en valsche paarlen, en andere goidereu meer: alles daags re voor er re z>tt. "ween 1 2, w e" 3 j- p- stembormak.tiaarals laft hebbende van d»szelfa principaalen zal o?> doederdsg den 6 'ovcmber 1766'wkt&gdi 2 3*5 precys ten drie unren, in de herberg de Guide Zon binnen destad delft, opentlyk veden e fi ,»»j verkoop r cenparrv bi^hjdewe 2 s"-* 8 o< totlaftenvab hollanden weft-frieslandalsten comptoire generaalm 'e hage f 36500; groote prvzéc rrt dcpuc*mlt. g. 2 r 1746/5=00 d'ao. 1735/630; kleine pryzen van 1712/8co groote pryzea van 1711 k 1713 e2<;oo ot wweeke g" 5 comptoire delft i6oco; op roucrdsm 1 ïf inoo; op de unie vier, zamen 1300; op zeciar 1336: en eral^ioftet s g- o a g- van ecoo; op de thefanrie van zyre hoogheid een k 1000; op de beleende juwec-len .oor saxen vie-- a iooo srxislbwsaai ^■3 a a. dbiigatien vannienwjatr-marckt 1764the. 11500; itemths. i6oco; drie ptrccntskamrr-rentcnof bixifc esteucr^kpcbcle 2 m e.?2 kaa-ohltgatien ths. 10000, twee pet cent dito obligation; mitsgaderadricactienin de (lif {pè.iicbe cotrr-agu^wspent w_ 2. if 3000, ond kspitiil, ter kamcre amsterdam, entwee 300c ttr kam.re rott7p.dam: alles iree'cr qmfta. 0 zzig «(gs-^zen notitfen, tebekotnen by voorn makelaar, en dea advocaat en notaris mr. c. van der Sleyden isntn dei ft- v'gefcl 3 2 a 3 n s' o s c. v. vreedeh. v. veenf houingerus es b. myer junior, makelaars, zullen op dirgsdag ucn 18 novrtn'" r 766, 's^btcaadia 2 o £b 5"0 snnrenpreeys,te arafterdamin de nes in dt brakke grondverkoopen ccn party ftide smirnf» vloer tapytefji wf "teel 8 ïb rf 2 d. 3 notitie zal worden aangeweezen en in tyds byde gemelde makelaars te bekomen zullen zyn. l™1"1 Si 0§ n 5 s r 7r)< 2 op woensdag den 19 november 1766's morgens tenio uuren, zal men op de hoffteede Oofterfpaar, op zuvdfcp-llqbsoning s 5 2^^ heeren santvaartverkoopmeengrooteparty verfcheldefoorieo van hakhout, en willige ,zooft»ande*ls fric ?ehrk®en« bei 2 5 s bekwaam tot ryfen .bind-en mande werksteenenenr.kunnende gemakke'yk te wateren te land ver-of rt worden- j^dfcofl "c? 3 b a uit de handte koop, om tegen p-imo april 17671e aanvaarden, een onderpuy,dieaftigvooirymig-schildert, b 3 »-e ^g* waagemaakcrsstalhouders of winkeliers, voorzien met glafe denreu.atn beide zyleu met twee groccligten ,circ«®o>«noe i tab b hoog en zestien voetbreed, met of zonder luyfel: te bevratgtn by Nicolaas Fek re gouds. 2 s 5 s 'men is vin voorneemen om op den ccrften september 1767, tot Paramaribo in de colonie van Surinamtv bv opermf'^wfcbii 8 5*p 3. a>d de maeftbiedeude re verkoopen, een wel gclecgen su1ker-plantag1e in Perica, genaamd Nieuw Timotibo, m, 1 |~g s 5 tagi.es la Poertea ec Serbod'e dezelve inmiddels uit de hand wil koopenkan 2ig tot primo miy 1767 sdreffeeten te a^p£wial o ü?fci3 b demakelaais Daniel Lixfi, Pieter van Dyk en Mattkcus vander Linden. m!. k 3 s s - g.v^° by den borkverkooper jacobus kok word heden aan de herren inteeken aars afgeleverdvyf sis go.j.ft.3 s 85 öq deel van db grondregelen van ludovici's volmaakt koopmans system abenevers dcbt«"«n sj" »"g^ a 0.0 goopmans wietcnfchipen*.bevattende dit deel in zig.behalven de inleiding tot den gehes'en koophandel, xlx k*r^p "til b 2.3-5 dllrnde i.Vsn dm Hendel in v Algemeen. 1 Prys en Waarde. 3. Van het G:hi en de Munten. 4. Maatfn SchanlttfP uche sjrfi,b j a.? He Nommers. 3.Credit, Schuld. Bitcaling ett Bankroeten. 6. Waarere Hnwhl in 't Algemeen. 7Ruil en Kocpbavd&W^ tl-& ft-s n g- s, s 0 2 der IFaann. 9. Ferkoop. 10. RabbaeTarra en goed Gewigt. n. yin de Slaitirig eens Waaren Handel 11 7,17,e o 3 o b b o"s' jfcs benMerken en Uitpakken der Waarinals mede van de Aangeeving. 13. Van den Handel in 't Gros en in t Klein c'M. N o 7 a H handel tl Water en te Land. j5. In- en Uitlandfcbe Handel. 16. Ajjtrantie en groot Aiiartuur Handel. 17. /Piffeiiit'^rT' «-1 v 2 rr J arp t» e gemeen, Geld, WiftB tn Ailie Handel in 't byzmder. 18. Wifclbntide! en deszelfs uitgdbrcidfie Eigenfchapptr.. h* duit mi fik- Compagnie- ea SfediteursBandeling. nb. een klein getal hier van zyn by bovepgem. buitel Inteehning a 2: te lcxdeo by anthony di klopper op de breedhlr.it den sp üftel er ijj' —*m wbw^aiwm 'v« vf m.fwww,7. - w» jrg i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 2