|fc leydse fi ftjï a ki, 1 o 2 Ï5 i? F1 *J0gS| t—I m O |3 ij fc3t -*« v O» •- WoensdagféCoiïrtrit, gf g Ès?tl|s ei^r a«Prïfi.u *C v» t> Vj O r«^ cj b O SJh g r, h -M f- w O E 5 jr 3 *S> C 5l a-o -* g w 5Ti »-§ »r "O 6. O W O O ."M-0 H "fis "5 cc k X -j «J 2 - - |,j O O XJ o'~ £"?2~S ir? OOST-INDIEN. rERVOLQ van BATAVIA den p April 1766. Den 7 January wierd de Ele&ie geipprobeerd via den LUThERSEN Kcrksn-Raad van Jan Coeareid Feylner uit dr Compag- nics-D.'cnaarcneu Johan Goon uit de Burgers tot UlJ- ZRLINGENvan Ludolf Fredr. Died-R-icsnVe ui', dt Comp. \isnasrcn, cn van Peter Laurcnfou 'vit de Burgers tot DIACo'- jlN. Den 10 Jsnuary wierden bydcCRKEFUKMEER.DE Kir- n-Baad benoemd tot OUDERLINGEN Mr. Wouter Rudolph C Sweden; Mr. Dirk van der Sluis; GottaafWill. vra Hoojf,» i Rckier van Oofterhoutuit de Comp. Dienaar tn als me'de jj, WeOenberg uit de Rivgtrs W yd.ra tot DIACO.NENE'v. Lvan Nieuweikerk gen. Ny veniie.raJob. Sebsft. van Named; 1 jatjs Daft uit de Comp. Dienacren, als mede Job. Fredr. Lip», cn ■ld Reynvaan uit de Burgers. Eerfle VERVOLG van bet T R A C T A A T van Vreet CL Vritr.dfchap tmTcbcB den KONING van'CANDIA en.de tjoUaodlebe O. L Comp. geil noten. ART- VI, De Doorl. Compagnie zai, uit beide voor den Vrede galt zuivere Genegenheid voor den Koning, aan dtnzelvc- we- ■eeven alle ce Landen, die in dezen Oorlog door haare Wapc j veroverd zyn; doch hiervan blyven uitgezonderd gezt gntlykc Zee Strandencn het Landen de Phstfea 'binnen ha *Kk 7«a twee Uuren gaans aan de Zee leggendeals zyaac ji by*et derde ARTIKEL voor de omp. bccor.g n. VRT. VII. Alle des Konings Bedien don, hoo;e en laage On- Jlamco zuilenvrvheidkrygeaoir- zoo wel uit de L'ilVAÏS sis >re ZOUT- PANNEN sm den Ooftals vu, SLAUJVScn PU IJNG om de Weft zoo veel ZOUT tt haaien als hutbehaagd, iets aan de Compagnie ofte icmtur van bacrent wegen tc Ken. JaRT. VIII. Op dezelfde wyze zal ds Compagnie vrybeid heb- lomiud c Beneden Landen viaden Koning, tc weèten de Difa- y van SAFFERGAMde drie ec vier KARLES en de zeven PRIES totaan 't Gebergte BALL AN E ?oi KANEEL tefcbilieu. JA8.T. IX. De Koning zal dn KANEEL, diïin dcBcveuLan- i, dit is, fceooftea-het Gebergte BALLANE groeit!dooi zynt tdasnen haten fchillea,en alleen «au de Compagnie op Galt, éff, "f Mature ttgea betaaline leevefca enz. r.RT. X. EL. ENEE" N,PEEtER, KARDAMGM, EOPFY, EEXeu WAS zai db Comp. iiictnitfluking vanaiie andere gen betaijing ontfe.igen. T. XI. Dewyl de Comp. hier nook in ELPENBEENbasdel even heeftco men dus de Prvzcc daarvan niet ,/eet,zalcik kei in vervolg vaa tyd gefchikt wor ea. JaRT. XII. Als de Comp. ia der tyd eeaige andere Produ&on |_des Kónings Land mogt nodig hebbenzuilen de Pryzen naar ""beid bepaald wordeB. T.X1II. De wederzydfe Onderdaanen zul'en met elkander y gcoorloofdenHandel mogen dryven: Uit dien hoofde 1 de Ctndiaanen vry cn ongehinderd te ColomboGale en te andere Comptoiren mogen air.ko.fienkoopen eu vetkoo- |mer dezelfde Voorrij ten en Vryhecdcn als de Onderdasnrn leComp., welkehatfte insgeiyks in de: Kar'n^s Land zul- nogen negotieeren, is dicrvccge.datce bdtte NV,tien voortaan éneznllengébóudenworden, en de fiéae geeaVoorrcgt bo le andere hebben zal. IT. XIV. Vermits nu het wederzyds Belang zoo in het be- Igea vin dec Teelt der Prodo Aen v«es/tLandris in het te lï?«QV>nSlLtikcry.j geleegen legt,«c'bind zigde Kooing zoo |ilsde Comp ,c deze beide Z aken met belofte vaa onder- nByftandzullende bet aangenaaide in des Konings Gebied, oëa het aan een Gatlrrdian van de Comp. behoor ie., zonder "tiD? ten b-hoce van ryne Mri's. Schstkift verbeurdbly raar tegen aan de Comp. veibeord zil worden al wat binnen 1 Gebied word a^terhaald, alfchooa-het aanéén van des Ko- igs Onderdaanen behoorde. T. XV. Wanneer de Koning eenige Goederen van buiten iraogt nodig 'icbben, zal de Co- i'. dezt >t, zoo ze te bcko- w, voorzyne Msjt. volgens de Moafters bezorgen. IT. XVI. Daiitfegen verbindzi?t de Koniag en Hofs -Groo- op BATTIKALOA eu TRINCONGMALB ann de Comp. ligc Houtwerken <e keveren sis dezelve, zal nodig hebben, Het Vervolg hi-r na. C O U R L A N D. ITAU len ia Oétober. Drie-encvjir.tig v*_n le vóMnatraft# Cgdcn in dit Hertogdom hebben, ia gevolge dcDECL AR A Kcr Reyzerlnae van Ruslandindato3September, dewelke Ver deSimolin, werkelykeStaats Ref.ticu Minifter van Haare "eyaefl. Majv. heeft gepubliceerdniet allecu al het geen te door hen is gedaan hrnpepea,maar pok bereids dea HER- roor hnnnen wettigen Souvcrafncrkecden aaü déazclvcti en Holde gezwooren.. Men hoopt derj-alvec dit de ove- ►Misnoeg.Jen door dit Voorbeeld aanjcmoedigd zuilen Woi- lom zig insgeiyks ain dien Vorft tc onderwerpen. [DUITSLAND en aangrenzende Ryken. TLYN den ar Cdober. De Koning heeft den Heer Conflari Jem Prowlingzvnde gebooren te Hensden in HolhatJ, zoa tdenVeld-Mcdicu»Heer Albert Hendrik Augufl Hdmich, '^CaraSer vtn Hof Raadhui, itijd. ™y^G den 24 October. Men heeft typing van STOK- - dat de RYKSDAG aldaar den it dezer M raad geëindigd met de gewoonc formaliteiten afgekondigd isdoch zoo, czelve den 15 dezer Maand door ecae Predikatie j terzaake wetkelyk zouw gefiooten warden. v R. A K* t 4. V S. ^en Dftober. Desvauxen niet Lav tuxdie volguïs v>*igt» In Arreft is genoomen, om dat hyeennage- C° - 5 a maakt Billet van vyftig duizend LIvres op de O. I. Compagnie aait B g *ü?"2 '2 "SI f 45 S TvfcvroöW dt 1/1 ïtïu.'.i'/ini. nnit LAV.wn/I» <rA om lm» 1); 11 a, „>.1,Q igehangen t GROOT-ÖIUT ANNIEM M O g, VS O R .nB O- ïr fc - B Mevrouw de la Hour dor. nais behsodigden het egtc Billet verkogt s S K r heeft, is door 'cCbateict gccondemaperd om gehangen te worden. X <2 BÈ-'ü y - - iiilf, b M s - E S|-| 5 EO C-i k It b 5 n s v I «»8aaaworoen gcuoopt, ue naatuen vj»y. Cbariotus Augtijla. krygea c - c E fa zal, en dat de Koning en de Koningin van Dcenmarucn als mede s^!? 2 5 g, de Princes Douariere van Wales Peter en Meters vaa de ijoogffeai. jj >*3 Princes wetïpdrzuïicn. S8 l)ci Bienw£ A^aÏÏ9(i«iir ifiavTrri v«n MAC i's vUi. a a 5? n" S, Yï de van Bombay e ve is te et de Echt insgeiyks van Bombay't, I „T ontlerr.e lgegain, mlarbyde.. M»5d van bet Kanaal vgn dezelve £-c. X 'O afgefcheidec. T |i= S^f ^p'g .Giftcrhetft m:b alhier met de Briè cn vanParys nsrigtgikree- i-, Ci.lv 0^ 4; S f-rT 'g.a TINIG1TR nmr^rsr h'etelfiR-'vak Ai 3 eenswe*.re Ayd'aeevtn^beeftgevoglddewélkeo.mcg^sgtwin;;g -.55 jat5 Secundeugeduurd, maatgeenaaEacikcIykeSchadéVer'jQrEsaktE heeft. Heden zyn 'e ASienvandeBsnk.i^ k 1 vierde, Ö.l.Comp: 217 a ft06 :a i half k iB ea I half ,.3 py Ci;ntg:c-2f. B pk-Aj'rü r. 88 an 3 vierde k 7 agttte, dito 4 pér Citu 103 en 1 agtCé^pÖ ^FiiTel t> T-v - - - - C"C V «-■*■»? xs o tzi'Si f t0p&s* 'opAmft 34ïaïrop2V1» 1 bait'i.öfÜfbV Wtw ö?Zlgr_ Rott. 35 op 2 ea 1 half Ufo, cn op Ilamburg 35 en 3. REDEal A.N D E |ff BRUSSEL Sen 27 OAober. Tegenwoordij «iet roCn eeu CÓN- g S tj-* 'O tvn M -TT pr S ft cj *z~ <l> r; G <2 3 -.v. K«5^g>S«ll a VEN riE in 't ligtdewelke twftchen de Keyzeria Donarieie en q den Koning va>) Vïankryk ter U.tlecvering vau de wederzydfe De- F.f ferteursdea 6 September in deze S.adgöflooteti is. J» *■-■- e AMSTERDAMeec 27 O'Aober. Gii.er artiveardeóaderande- f, 5 ren 'n TefielMich. R>.m:louitOeBcrbices, vanwaar deceive den 25^ 24 Aug.wis in Zee geilooken,zuitende esn Maand dtir nagevolgd worden door het Schip van J.Lindeboom welke oycriceiea wasg in tegendeel was aldiaf geiriivjtrd j. Colling.van hier. «Go Ilet berigt, la opzea voovigen gemeld, dat Kapt. Sy!>r. Qbb's van ,C de Kuft van Guinea te Sntinamen was aangekomen, word by fox- 1,3 migen thans in twyffel «ettokkennadien men zeker weet, dat al o J daar zyn gsartiveerd Kapt. Haas Barcnds van Angola, Chrift. Kok p en Jsn van der Siays, beide van de Kuft van Guinei, alle drie met o Siaavea, brengende reffcns Brievea vin DELMINA in dat17 a "5 y«ay, wsartu nopens d<n voorn. Sybr.Obbeg-tueld word "dat 2 - f f s .bI b r-Sf 7.® 5l S F, ti - 5 55 .■Str-SSls S r- 2 ij-?roo§ga •S g X'P "9 :|l| 5-6 S« ÏSI deze Kapitein op de Rhcde van Axim door een Z'-aart Z;e <T.;e Ankers had vérlooren waar door by zeer digt by de Wal was g geraakt, leggende toen voor zyn laatftc Ankerunby veryol- -o y 2 gens vandaar Wefbyrards was onder zftigegaan endatinec bem zedert dien tyj omtrent die Kbedeaiat weder vernoomen -3 -5 it had; maar een'gs dagen daar na had men nari.ttgekreegeu,iioe- g -j. e, wel met mocdeitags Rapporten, dat zemelde Kapt. Obbszig h: fr- opdeRbedè VaoDixeove, zyode een Engels Fort, bevond H a O r 73 p W' 'Z G cs u B «tö o w l"' 5 -a 2=«1^=82 131111!? w s? a u f"y ,1^2 §0 g o I M vv»10 cö KT .t 1 KJ v*n de Voor tenbergvan her overige was nog te Suriaamea gettkiveetd Chr; Wit- ®"g &g2 |ns g -o f .vanhier: En verders word gemelddat den 2 September «7 g o 45 'Z zouw vei treaken Jan I.ubkc, voexode he: Schip van Fred. Chrift. 5 E 5 'N'g '^•3 WÊM^malMÉMBiUH io ~s k I ,a f i Smit, en den 6 diio jia Pens, beide hwwurds. J s-^-a r: ss- 2 - «T1 "~!3* M-v <rt M cl ftootcn waat door bet Wrak ni,et konde lens gehouden wordet rr, weshiïven mzn reeds begcineh had de Laadingzoo veel moge- c. >1 ff" S v Ivk.iebcTeen&c. - X ét S «P-25- eu c lys, te bergen &c. 5JE Pica c. Aan deze Stad zyn genaderd Stoffen Aaske«''JnBqurdeaax, £?c- o g fa -a welke z.yae Re's ongemeen fpoediggedsau beeft, eu yerhsafd, d.t P-e J J C N sei 1- by zyn vertrek ve^lebchtpen vao hier te Bourdeanx voorn, wirta up; N u v 3 ,1.2 «>1 r k-.__t niL. i-f-l..,. T <óO ra N Ci tr >x a lifi M 'a T "3 t '-'■'ü J. - fa - S 5 aangekomen, trial'oudei KI. Siaiieli.J.Saakzs, UI.bcMirkes, J. p M ges, H. Lubberis, S. Fietets 4sc.4 rp P. Jolles Groot van RU« - .- Ip-fC p, -5 -g S Mea verneemt dat in dep 51 ttuiTJieoden 25 en 26 deóp.< pp sf' *S'*' dcsselfsHofdede ANNENHOFEte Nieuw-Maarlrvee nt et; 1 fideereode ter Vcrgaderinge vaodeHeeren Staatea G .ntrarl We. genade Provincie Crcnia^en, la geipiik ge weeft.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1