l T?«. LEYDSE OOST-INDIEN. ÉATAVIA den 9 April 1766. Ztdert oczca laatftenmet de Schepen van de tweede Bezending afgezondenzyn alhier aangekomen den 31 Jan. het Schip NIEUW-NIEUIVER- KERK, Kapt. Hendrik Klinkert; den a6 Febr. LINDEN. Kapt. HamBruns; en den aS Maart DE JONGVROUW 'ELIA JACOB A, Kapt. Pieter de Leur. Men verneemt dat Htns Bruns en zyn Ópper-Stuurman Pieter Anthony van tg overleeden zyn. fcet overige heeft men hier het TRACT AAT gekreegen hetwelke de Vrede met den KONING van CANDIA den uiry op zeer voordeelige Conditiën geflooten is. voorn. TRACTAATi» hoofdzaaklyk aJs volgd: yk zy aan een legclyk dat de Staaten Generaal der vrye ecnigde Nederlanden, en de Doorlugtige en MagtigeNe. fchc Ooft-lndifche Comp. ter eenrecn zyne Keyztrlyke ie Doorl. en Magt. Vorft en Heer KIERT IE 1RIE RATA Keyzcr en Koning van Candlami' sgaders de Ryks-Ede Boft Grooten van zyne Keyz. Majt. tea andere zydeover- smenzyn om den Oorlog, tiilTchen de beide Megenthec- tf:iante eindigenen Vrede en Vriendfchap op nieuw tc opgrondflag van de volgende Artikel**, dewelke ut we. 1 genoegen onverbreekbaar beraamd e* viftgeiltld zyn wedetzyds daar toe geregtigde Perfoonente tuutcn van derDoórl. en filagt. Compagnieop den mam van Hnnne pogende de Staaten Generaal, door des Wel-Ed.Gr. Agtb. fcouvrrrenr en Dire&eur Mr. Iman Willem Falckbenevens ren Leden in den Raad van Ceylonen van de zyde var, zy- Jerl. Mijt. den Doorl. en Groot Msgdgcn Koning van Can- pr de daar toe expres gekomene Heeren Ambsflacku-s de isnzienlyke Ryks-Edelcn en Hofs-Grooten Doembere Rale Groot-Deffave van Matele; Pilime Talauztiile Raltlutmy Dcffave vap Ra ffttgam en de drie Korles Angammonne Ra Groot-Deffave van Oedepalate; Miewatter* Ral eb amy Secretaris van den Koning en Morgamme Mobandiram ILI. Van nu af aan zal mSchea de onderling contrac- Id-: Party en en derzelver tvoderzydfe Ingezeetencn eenuim- (breekbaare Vriendfchap fftnd houden, r. II. DeKeyzer vanCandia en zyne Hofs-Grooten erken Doorl. Grsot-Magtige Heeren Staaten Generaal en de Mag- jaadfe Compagnie voorwettige Souverainen, en ecnig eren van alie de Landendie de Comp. voor het idea au gcëindigdcnOorlog op dit Eiland bezeeten heeft, t Roningryk JAFFANAPATNAM met dcstelfs onder- iLtnden cn IVannitfchc Provinciënhet EilandMANAER [onder behoorende Provinciëntot daar de Provincie begint; KALPETTTmet bet daar toe behooresde '.Deffavoy van COLOMBOhet Diftr'A vsn GALE my t vin MATURE, BATIK A LO tn TRI NCO NO MALE ^Landendewelke van «ads onder die Plaatfen behoord I zyne Keyz. Majt. en dc Heeren Rofs-Grootefc af- I van het Regt en dc Presenile die het Hof eertyds op dc ^Landen gebad beeftof gemeetul beeft te bebben. De Koning en zyne Hofs-Groc snflaauaan dehoog. tompagnie in fouv?ra!nen en vollen Eigendom ooksf alle Stranden rondsom het EiU-din zoo verre de Compagnie voor den nu geëindigde;-. Ootlcg niet bereids bezeeten re tetcttn aanöe Weft - kant vin EAIMELLE if tethet Ge- 1 JAFNA tosen aan de Ooft-zyde van daar het Gcbie-i \tTFANAP4TNAM eicdigdtot de Rivier de Waluwe toe Stranden worden in mmitxe a!s vooifz. afgeftian ter jfv>« eene Singaleeffbe Myl Landwaard» inmin of meer, lïulksnaar dcftn kklng van Bergen of Riviercu beflza! IV. Om «en nadere bepaaling der Grenzen van de té voo- jfgefhane Landen te markenzullen van weerszydon ~n benoemd worden; Ëa mee zal (le meeting begin- hoog; Strand af vaa hetyaft; Land zonder daar oeder het sfgebrooken Land of dc Eilandjes, ?ls1 NAVl- RIAN Dl VAPOLLADIVA enz. En zlzoode Coa- its het oogmerktseft, om tig-en nadeeie van zyne ffen te varrykeabeloofd de Comp, mits dezen, dat zoo ved amzyae Majt. zal uitkeeren, als-de afgeft*?- 'en thiiw r.tn d«n Keyzer hebben uitgelpcverd,vreshalven C-mmiffariffen by de fcheiding dc: Grenzen oak de nodi- wag omtrent de lek aften maakea zubea. V. Daaregen erkend de Doorl. Compagnie den Kening inen Vorft en Hcer|dcr overb-e Landen vaa dit Eiland. (Jlct Vervolg bier na. deenmarkb n. ÖNA den 21 October. De Koningin723 Daicraarkcn is, fff veorigertden 18 dezer des middies cratrua; vier f^Erag slhier aacgtk amen, alwaar die Vorftin door de.5 •D;ha, StcdehouJer des Koning», uit naam van zyee "'jt. «Is rcededoor dea Magiftraat en* cscfangencn op wyza met Hsar Gevolg in Statie Daar bet Paleis dor G.raa- iRatuzm verxdd is. Vermits he: by de Aankoaff van n J" reeds begon donkerte worde a, wierden ten ine de Kuizen nevens de Ear-Poort ep het voor he: geaci- •opgebomrde Po.tsa! u n eerft-a gcillamineerden deze We duurde de geherte Nagt enz. vrogtent heeft 11 ;are Etiidagl. Mijt! den Godsdlenft in ^tiKetbbygew...,nd en des namiddagstenvyfnurenzig to.-tevan een®;, jc'iement Kuriffta1-; van hier nssrHam- ftevea, van wisr die Vorftin omtrent zeven nuren slater «oratn en mst Hsar Gtvo'z door de vconmniile Stratren ■j1er ,en om dc Illuminttlen tebezigtigan Kort "Tt^'-'cdeMagiftraats-Csdlegien cn de Profefforen in argfteld des Hertogi vaa Augufteaburg e* van *t gehee- bP. I Ifl 8 g J jio Illsic-Ï HS b- 5 cv.: Mtmdagfc Courant. 8 o C o y c *S B i51 i 2 'g t C g a «saslaplfi J3 ST! K «5 U I 10 :o ■3 5: o 8 b£> Sov. k ^nI j <5 i »s ïtS W«8.<I.SS B- - o 2 te P 9 g M S>5 g 3 5f>h S-M o p le Hof als mede van de Himburgfe Gedeputeerden dewelke des vcormlddags Audiëntie by Haate Majt. gehad bidden, byzondere Audientienbyde hoogftgtm. Koningin. sktsüm Gifter zyn de Eer - Poort, het Portaal, het Raadhuis en alle de .»?-?■ 9 overigs Huizen weder totlsatin den nagt geillumineerdgcweeft, endezen oMttntomtrer.t tien uuren fcevft Haarc Mijt. ondpr de- sïfi S"; Mlfdfc EerKewyzingen als by de Asnkaaiit de Reis vsn hier aa r-, <J Koppenhagen voortgezet. GROOT-ER IT TAN Nï EN. g'É 5 Cl vCp 'S^ S.S-SQ SS 5 S5w»i?« Ft5, LONDENdensrOAober. AanftaandenMssndagtuffchenzesea 'SJï g [t h 3 zeven uureti-zal de P&INCESwaar van de Koningin den 2$ Sep- n "c': _g g q - ember lastftleeden in het Kraainbedde is bevallenop het Paleis - V T5 vaaSt. Jimergedoopt worden. w c Zyne Koningl. Hoogh. de Prins lltndfik FredtrfkdfxdeBrce- jS dervan don Koning, is nevens zyoe weu.ieMianelyke Dtfeen- dentcn by het Pa:«nr,'t welk zyne Majt. aan ditn Ptins heeft t.-r -i "5 -i e uS hand gefieldtot Hertog van Groot Brittannien ea to' Graaf vin ,J g i3 Ierland onder de Naataen van HERTOG van CUMBERLAND u r n g - E. psrdculiere Audiëntie by den Koning gehad., De Gr*af vanP.o. n w 3 2 chefort zal heden van bier na Pirys vertrekken, om zyueAmbaffi- a P, "~- v debydeFranffeKroonteaanvatvden. :Z.§"J Si'«T-w DeRegecring van IERLAND heeft twu ORDONNANTIËN P S-» S in dato 7 dezer Maand doen pobliceertn, waar by even al» z S1» o in dit Rvk de Uitvoer van Grasneaeii he: DüÊIieerea van Dran- "*3^-2 2$* l^aateÉailiBw"9 i 3s r a s 3 ken nit dezelve vetfcocUn «ord. Heden zyn de Aaien vsn ds Bink *39 h I half „O.I. Comp. 214 c-;" B»(i< Ü-^-10. en 1 half h «4, Z. Z. 0ftf> 103.en 7 agtfte, 3 per Cent geconf. Bank- «?{g 2^1 - -t-8 IMiMMiHMMi 0? q IJI f if t? ti 3 o o Anaukeitea89.dito.4fec Cen-10300 1 vierde dcc, D Amfterdam is 34 en 11 vp c tn 1 iif Ufodito op Zijt 3405 6, ojp Rotterdam 35 op a en 1 half Ufo, en 34 en 11 op 2 Ufo, en op Ham burg 35 en 5. h g D E R L A NOEN. AMSTERDAM dea 2; Oftjber. Cifter zyn.tnderin.Icrcnin go a Teffel ssngelsndPiet. Psntv, Chr. Fred Fiuy,ec Guft. Ihanjs, alle S van Surmamenvan waar de rwee lastfl.iCm. den a8 Augaftv wa- ren in Zeegeftookeu toen aldaar was gearriveerd Kapt. Sybrand n >- o Obbrs, vsn de Kuftvsn GuineaKort na de bovengem. zonw vol- So J gen Valk Jan Pyl, ook herwaards. Ktpt. Dirk Peper,die, z vo sis gemeld is,van Kuraffau in Teffel is tl 5 aangekomen, wis ni« den 1 Aug. maarden 28 July vandaar in Zee "g, g Q geftooken, en hsdisdcWciTpaffaatzeP'.z»awV/ecroitgeftaan. SIS,5 Kapt. Wamsltyvan jsmaict •eLanciÉre aangekomop beeft fe „j£ verfciteide Schepen gepreid, onder auder-.n den iidezrmpde v «5 hoogteVW43Gr. 40M.en42Gr. co ftt ler-gtc,K«r-t.Brlgftokmet Z| do Brijlol Paquetvan Nieuwjork saar Aiufterd. Itomaade, ilesel. -w 9 ke in een Sto-m zyn grootc Maf: verloeren harl, zyudede Kapt. en één Man over boord geflig m. Te St. Crux de Tesenffe was geirrivecrd Jsfp. Koen vaa hier; B.c S re Bilbao P. Poort, Ant. vaa den Berg, ca Mart. van Zautén uit de jè; Mtss; te Nantes J. SaeekenM.Rinke»; eoteBonrd^auxPau1. - 2 Ruygfcem vaa Ronerdam, en Mart. Dykhuyfea Dnblioen te g ^-3 Hamburg Cora. Thitffen, Th. Pyke», E. Jaasz.J. Greer, enB. Tj ;ert», alle van bier, Erich Lundgrtcn vaa Livorno, en Jooft Al- p -3 a ders van Londen. §eo Te Lisbon zyn van den at tot dea a? Sept. gearriveerd Philip Si §0 Wafch en W. Graves van Terrnneuf, W. Breft uit Virginleu &c. -g j; Van Lisbon Waren vertrokken Phil. Johannes naar Hamburg, a g Pauius Hop naar Ofteade, sa H. Saierkete na de OoftzeeVerders lag aogtot Ljsbon gtiirep Corn. Cornelis herwaards. -{fa Dezen ogtent is door onklaar anker opdeZuydwslgedreev^n bet Schip vaa Jan Fieterg't welk den iy dezéi van St., Cïuk in Teffel binnen gekomen is. 5 HELLEV0$TSLU18den 35 Oftober; Giller namiddag is al bier gearriveerd b-t Uorlogfcb:p 'S LANOS WELVAAREN, p 755 g p,- Kipt.G. Corn.dePratoalsmedeJaj Jacob LietkevaaGlasgpu. ~g< 5 SKj-i 's GP-A VÊ N H AGE de n aS Oftober. DeLeden, compofterca 5 n gl de de. Vergadering van Hun El. Gtoo: - Mfg. de Heeren Staaten g Jïff -H r -** van Holfted en Weft - Frisland', Werden ovcrmoigen inhurne 5 SO.§Chts^e Log«m^uen te g» «oost gezien, om des anderen daags hunne Ver £-3 pi~" gaderfcgasnte wo,-e ^■3 b s 2 2 aB2" -2 B - o B Z W •S3.15 *£41 g:i-5 5 s C ,3 y U *3 h O S 9 *3 £0 ^-9 "-S-Sp SN «j. o P 5S J« P 3 O O R <y - - O O V V 2 «-S e 5^*11 ühMH w f, oasajkRgè S-Sll -~Ji issflsai rf.Hg-23 S' >Oy», Heer van beide de Polleneade Heer Sloot van dear të rug a Vergadering v.:rfcb?eaéü. .0 ft' g S vaa venhage) op Morgen, zyadeM uals., ,Ln 17 (jft rber zya ver •<7ond:r'ykeExercitiën met de Prar.len1 ertigtec, by dewdke zya gekomen en ia hooT„H V DeHeer JacobBateisthvoo;delaihftrmaal,(teavoonieele <t g 2-g t"g <j a deNederduufe GereformeerdeDii. onie- A-xn.a Van '»Gra d 51?w 5 cOï »n,ï..5e 5 JZ g o es j; S 2 Doorl. Hoogheid den Prins Erfstadhouder tegenwoordig zrl Z7?i De tzose Hekken van d-rKoeksmpzuilen 's morgen» t:n9 uuren geopend worden, eu de Bxèrci'ie voor n utirea btglnoed: Dr*r fflu, 0 7 O c 2 ür. Ü7-v' H - g I'S voor mindv dan e«s Ztsthaif binnen gelasten worden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1