to to, 2 ,2 0 5 5kst -s -a 5 3 -S rA°. i/ife STL 2\ *5^ LEYDSE w.Kjjt If»i *g m - 5& 1 Mundigfc Courant. IIP. I'S (a 0 •s.s 58? 55« J aS V 'O O W 301 IJjl! p€Bi rut tiv# tii iftei ecu V«\ life it* 1 Ap 3 p"[ Wei-' ,4 ir!e« »S| iClt' ejdi A M i R i C A. 0' a EXTRACT uit een BRIEF van JANCTA MARIA op JAMAICA in dato 21 July 1766. Ia de voorleede We«k hebben wy alhier en we: midden in den nagt ccit Aardbeeving gehad, die v?el heviger was als qlly diewel- keep dt Eiland zeuett dc Aardfchudding van Port Royal gjvocld zyn: Do ecrftc Schudding duurde byes vit- Minuten enwierd voor deu Opgang der Zonnedoor vyf andere gevolgd, die eg ter zoo be*g niet waren: En tot oog toe is geen dag voor by gegim, dat de Aarde niit min of meer iebeweeging tsgeweeft': Men heeft rede te drnken, dat deze Aardbcevicgin het grootfte gedeelte van lf•fi- Indien gevoeld tal zyn, cm dateenige Scbippera r welke alhier zyn aiajekomen.terzelver tyden wel toen dtz.Tve vierhonderd mylen vaal.andw»rcn, een buitengewoonc Beweeging in Zee#;bbrn befr4UftI»cJiï 200 gevoelig was, dat zy in de verbeelding waren, dat h onne Schepen op een Rots of Zand - Bank raakten. Z WE E D E N. STOKHOLM den 26 September. Dezen voormiddag beeft zy- «Xoniagl. Hoogheid de Kroon-Prins d;K.-ls van bier eangenoo- B*n, om dtszeifs eanftaande Gcmaalin de Kroon Princes van DetnmukettPophit Magdalena, tegemoet te trekken: Wyders zyn ter ontfangft van Haare Kon'ngl. Hoogheid ook vertrokken de RykvRaadeu Ridders en Commandeurs der Kcninglyke O de, Graaf Lïcvtn en Baron Hiernade Gcmaalin van dcnRyks Raad, CraaiStronabergde Lands-Hoofdman eb Commandeur vindr NoordSter-Orde, GraafBielke; de Uof-MrarfcbalkenGraü/"-.'' liGtrdie en Acre» Ebrencronadc Colonel Sinclair; drie Hof- Prctileos zes Kamerhecreiide Lyf-Mrdicus Schntzertwee Hof-Jonkers(leHof-PredikerMonteleusene. enz. D Reis-Route van den hnrg,-cm. Kroon-Puns issldusinge- u'gt, dat develve dezen nagt In N; loping doorbrengen en vervol gens over Stnrefors, LinliÖpiiig, Mootord Wtxiö, Chriftuat- AaJt, Luad en Landscrona den der zinftaznde Miand in Hclfing- borgzal aankomen. DUITSLAND en aangrenzende Ryken. ALTONA den 7 Oétober. De Brieven van KOPPENHAGEN bei-elzen, dat bet Hmtwlyk by Procuratie tudrji-ti de Kroon Prm- tes van Desntitarken tn den Kroon Prins vat Zweeden wiens Per- foin door zyne Koning!H-tvb den Prins brede; ik it gpprtfjn- tcer.l geworden, den etrjitn dezer Maand op CNrifthnshtirg iu tegenwoordigheid ven het gastfebe Koninglyke Hult, den Zwced- fta Atnbsfladenr, de Ledea van des Koningsg: halmen Raad, en alle Hesttn en Dames der twee eerfte Claffen als mede in bvy-i vso de buitenla.ndfe Afgezanten vetrokken/is: E ene t*< fFrl-. ke geëquipeerde Vloot, bctlaande uit één Koningiyke Ga ey, (én lob- belde Kcninglyke Lyf Cbiloup en twintig enkebit Chaloupen zal éehoogftgem. cu gebouwde Vorftk! den Sdezer Maand via Hel- fis? ornaat Htlfingfcnrgconvcyeeren. ALTONA den 7 Oétober. Men it bier bazH met bet vervas rdi gen van neo Bruggedewelke over dshondcrlvost lang ca ztfiicn voetbreed zé'wr azen. reu einde de Groot Britttrn'fchï Princes Carolina ilaibïldis aaift-1 an Ie Koningin vin D.enorxrk :nby Haiteaaekomü gemtl?!te!yk uit hetjsgt zal kunnen aan land ko men het geen by de Vifch-Markt gefebieden zalvan w»ar de Triinden weg zal neeraen door d:Breede.1mt, de Largeftraat dezoo-genaainde Grondde KoaingsTrsatdc V/eeshnisfi'-aat en deerde MaH-tbasn nt het Gratflyk Paleis vunftisRisn: D'. Hui len Isa.zs de gem. Route, zoo als ook fommire Kamers en Ven fiers ?.yni ere;dstotzooboogeprys vah>iurd, dat m;n zelfs voor één Vealitr tien Ry ks duiders gebeo :ea he tften nn n:et meer beko- BMkin. OokbebbenvcelePerfoonea nitHambnrg a lede Lo gementen bereids voor zig, omzooiell'.'eeben, la befl-.g genoo- men, ten einde .e Illnminatien, d.welke alhier op bet alk.ipragtig- fle weezen zullen, reknonen aafifehocwen zyjdé zelfs de hier en «laar (laamle ledige Huizen voor week drie dagen ca nszten door ieVrSetndvlmgengehuurden nieuwgebouwd wordend*Hui len, die mtar even onder dak zynwórden tct Nagt - Logementen gereed gemaakt. Üver.norgen zal de Baron van Dehn Kcninglyke Öeenfche Stè- dehm ltr in de H. rtcgdommcn Srbleswyk yn HoHleinmet een ie?t groot Gevolg 'hier aankomen om de boóggem. Piir»ts uit oom van den Koningzyncn Sóqverainte untfangen en ie vier- wdksntin. HAMBURG den 7 Oéfober. Zondag wis zót veel Volk nit de ze fiai na-r Altona gegaan om de a'daar opgcregte Eer - Poortei eaBo»e-«tebezigtigen da: de Poort alhier Pnger als «tagewoorte aoeO worden or-eng»bondèndewyl de aandi.tr g p tr. groot was. Dc Brieven van KOPPENHAGEN, baden aangekomen, bèbel- zto een zasr uitvoerige B'.rchryvicg van de Fcftivite-iten ie- ge. l'ftnbcld v»n bet Huuwlyk *t welk aldasr tUffcben dePrincei 'Sipbia Magdaltva en den Kroon - Prins vsb Zwefidert by proenra- de voltrokkenen door den BHTcbop Harboe ingerekend f$, wagr by d* yi-Ttt, B'iTcbóu dwoorden Ti ivil u hiet verlaaten nogte ntragttn tót zyn Text gehad beeftDe Princes Brn-d is in zilver Moo- gekleed gewectb, beeft esn gouden Kroopryk niet Brillan- tee om^e', op bet Hoofd gebad en i* door denKonirgbydeband Kleid gjwc'den: De Konirglyke Tafel it met een goud Servies alcnJ gewecó es hééft uit 7a Couverts beftam, endaarenbo- 'ïnhetfh'raèhhbgdrieMatT!tfr»!ks-Tafel»gehad; ieder van 60 Coovr-ts: Tc Itzehoe word bok «én Eerpoorten re Rendsburg w Schleeswyk twee vervaardigd, die zeer p: tg tig weszen zoilea: V .i-v ik X It £- PAPA'S dec 6 Oftober.- Ket I7r.rt der ovcr'cedc Gr Ji«;tres van TCULGUC2 is des daags nabaar Sterfvalna f>rmpicgne gebrirt Pil Lyk ;a ttn toon geflild endoor de See lei-Monniken met Wy. Water btfp.'ïngd geworden, en girter avond omtrctu negen uuren hitj na fe:nto?ilrtt varvoeid, slwm bet'zelve zal worden tygezct. 1 -a >13 tO g ,v - a c I - -y - S De Heir Hird'onLid Van de Frtnfle Academie en vin die der Opfcbriften, ale mede Ópziender van de Boeken en Ondheedenin bet Kahi -t ik'-'Kon'ng' i i; den 2 dezer in den ouderdom van «e» 8 m tagtig Jiarca-e Vetfaklesoverleed:».: «"H Vag Mshefort word gcraelddat me a in de Have» sldt it bez'g ismethe ui.|ujt n vsn vcr/fcheidet'chepe», ryelkó door liet Hof 0 a beft.rrnd.zvn, om draaooglykyrttt enzy Volkplantingen on 5- der ke i te gaartMen voeyd daar byd&t intiie Stadgen InRbiy- "S .ving yedaan en op ecnen dag vervuld is vanyyfóg Aft ■en, ieder van duizend LivresotueeoTooöïflTebonwca, mdstdenaader o'g voorlecdc Maand de ecilic Sujtn san bet zelve rel*gt is. - r h Mrnzegt,datdcPfus veertien Kardinsalcn,beroemdendevj/- tiende vacsivie Hoydtcr B-cotmtog vcaden Kon ng vonPonu;»l a-re bewaard'hcefDc.Vetfcbiilvn, wf Ir.etulTcben tlirn Konlnjr^n hctHof van Romyszys gcrcizer.zva by ieder ;en bekend, e« g! 6 de: balven men Van gedngtgnd« 4? P»ns .lie ftipgedvan heeft a oaizyn vertaagen 1 opens bei bylegge.a dér Verfcfiiilen aan den dig te leggen. .r, 3 ..NED E iL.AJ D E N,.. MAASTR1CÏIT den 7 O&obcr. Gift» ie alhier door tnoEd. Mo?, de Hsereti Cornmiffkr^e» Deqfe-nVn va» beide genadige '3 Het! en en Pt. nfyn de Msgiftrsat dezer Snii vcraaderd en de Weth 2 leiaieüwdcnzynaangcfteldtbr y Luikfche, BURGEMEESTER EN BrhlandfêSt. Lt: j A. Ül.fhgers. 0 C V 'S to *a S3 2rSd= n s fc'S 5 ill a K S cr< g O -O fca fj S ff o r E ti eb ciidi w -te 0 5 t ?_K 1 S 51 w p.v it.* 9-i .«.a s fS-u'Si bgi.fc'S r=ir •s fec'3 Sh ,-e-^^ V'iS y± 'w '*p te - 5 a -3 «'SfeS Ï:WI &ÏB." O t I 5-to ?isS 5® o.„.» - S °-ë a 5 ft.?* SJ -u V 'u CQ -2*^ o <3 Let. G. -H. C 'dis. Let. A. Bemeftnaas, J. r>Tfée. f.ct. O. Roolbn. Let P. Bacc-EP. Let. E Lotiéberg- Let. F. Phllippest». Let. Lc-, Let. L'c't. .3 |-2 i l»*e J* s.*?! 'X -iT *3 i-S-fc a w 5-1 n o - -i É4- Viö T4'- trj r. E C'S let. Mr A. I .Vignon. sch-epsnen., %i JVtr. C. R. vcn d.-r Hsc'r. Mr. A. P. II. vin Si-pfi. .Mr. W. H. var. i'tniiuye. TWr J W. ÏJeldevier. L. Po^pelni.-n. Mr. P. P. Bogaeit... Pr-, P. vin den Ilsnvel, GEZWDÖR2 RAADSN. P. Membrede. Mr. H 'M. van Paebuvs J. G. Giliffen. M C. ue Jac-.bu H. M. Viieckx. Mr. A. Q. .ColUrd. G. Loyens. r -Mr. A. L. Pelerin. PAYMEESTERS.. J. G. Vcngsn. Mr. Q. R'.ini'ek. AtóiiTERDAM Jee,tl Oftt'ter.De Ëd'. Aprl.. Heefende R'e« prefentant vjja zyne Doorl. Hoogi. eu verdcie Bewindhebbcvs aer O. I. Cofnp. (4e«'e!kc d.tepV ks lióttttc Vergyderisgvan Ze- f3 ój ientietisk ter pi -.-'fidialK rner alfr' cr con rcnrcroti) ebben gifter o <ls pi-fif-e tydingf ekréegea "dat deV.e'» op CÈYLÖN mar vj 'pnj ucv Kehing y*n CAN DIA op Con.ijtieD, d :wi]Ke vóór de wel fi S geaeeiae Compngnie ftvotsbe! zyngero 'ff-n is&c. -n Ty LISBON iV« y»o den 7 tpt.ilc-b ï'3 SfPte.tUl> .'aiqgekcjncu'dg o u Schepen 'N.S. daE/pérsica, K'apt{'Kfap'. Jadpro Ma:^tiesr.Bom ajj'g JeftisdaTrihidaJa, Kapt! Anib-Visccnte Pofi.llo - Bam jrfus de o Li B-mcos, Kapt. Conft. Mtnfo, de etrjltn 75 dageo van B'yfau, en.de o ^'s>° tzuce ar. Jere in 65 d»gea yan Pherrmmlittck, VfiorRtckenic, van de S vl Comrvrn dien Na»®, E.Matbyfso vat. Ri?t, Get. Tbokm. n van -JJ o j; Cork,!! DorhertyuitVlrginicp;inI);<nslM.Aulay,vaflD^abüry. Jr,"^ j; Vac Lisbon waren vertrokken P/Adriaansk. nasrllim' ar?, N. Weftman rn Stm.Bróomtn na St. Ubr s, P. d«-Rres tr» SroVhp'm', :c'g g L. Laars Daba na de Ooftzeo, Will. Wood ca Cork, Th ,P*t. klón -n nt Falmrtuth Bareb. Saroó n? Cotnoht - «n N S. BomSuccejfo, 33S Kapr.JofephSsncbeadeB.-if»,mTwdeyrsAc. v-P Te Havre de Grace is aangekomen JoUjeOtre» vattDsntz'yen "2 -ï Corn. Hommes van Koti'tiashe'gei»; r* RytrÉnWtrbe P. Velfee,-^-*2-d S,-Jacobs en Pietï'svan lift,»IJe van Damzif,en J. van Nes van 2 Rotterdam; enteMorlaix Jellt-H. Pnos*?n bier. o?-fi 2 Tc ANflotte lag zeilree Cl. Madfpna» Bergen teBsjonneM. M, Öouw-s haar Hamburg; en 'teNintes J..J. Retvtnin t-erwaards. -S Te Drotubem zyn gearriveerd N»th. AnreUnH. UlrichStïtV S van Archangelte Duinkerken P Wybraeda van Petersburg; t a "j r| Oftende .tentje Hendriks van Sevilien en -e Middelburg Olof a 3 r* Kipftrooin vsnatokholm, v S Te Chriiliainfuflu was met febade tan zyn Maft ingeioopen R. .o_ L ru Gtreve, Te. Oftende zyne Anke Broers t VCrtrfekken GillerryisinTeff.-lKinntngïi.-. ~.r JU- - - Jtc. Hsndrika.vanPernau.Cj-n |o isnner.Ü. jatis-rn li. Fokkts U-C i, vanDtntaig, A-y Vos van Rig,.. Corrt Eoge en Jic..H,.'i'rcechcf g L co yan Kóniegsbergén, J. Hen i. H tnt etna van Kar.tisbavco,Barend ,'fj Deck'an eu J. Sim. Je H«an van Memel, IJ. Geert» van Stondtao0- Li dï, An,dr Beig vin Stokholm, en dóór Le.\lC!?t: terug uit Ze to-'i '20 8 -Z tri K Xfi O'JU 33? •«•«js-sib X oÖ-S 2 fc1? hZ a H o. c - 2 a W vs o w --.i ir. ükj - S <2 j* 5M- So éi! S|;óS|' e S r" g. T>, 8 SgsSl 5 Ti -1 'S éa n él +-£'•> ir a]>3£ -SfSsrS* 50>,Ü i* <3. ëaT-o-G 2.0 &-S S V «j Ti of v S ""P v !5 - j él o n S w 'at <v 3 1' o >a.SI tofi fa Tv 1—4 0 ^2 O -TJ O .71 M til J- «,s .5,s5'&-9 1SS s? ë>-3 cxj',2 »w 'cv3 Si M W .3 tP-H. U-Si C'g-fe Ié jhS t Ik stè* g-=ll 3 -S 1'^ ga a a fcj I a K g Mï fl -S'! V O K V.Ó a Q -. k rs-j 3 - ti rip t i 0 i 2 o - o ivv. g r 4 c« ^-1 te y-,- 3 ft- j SLYtoriff oó t. j"55-ë$r 51.5 S .e^" V, ÏQ-2 f-4-*? ~±o7 'CL, u Siê 1 SS s'2 1 V.» tlir J5 A '°l Ba-ikejHstntjesz. U t Teffe' voor der.e.Knmcr in Zee gaftooken het O. I. Corop, jj-TJ n Scbip de t/BRTOG ff ZN BROSpTCTK', Kapt. 1 »a „l,e!ói?er: a- -t 3 J Batavia«is-mwle Adjr. M<-#y.aé JujuniaM, Hattm. Liibbertsn» 2 4 1 -'(V 'y t Z.U S- Bottr- cai.x.cy R CiardK-'-dwel t:?,Yarmouth «tc. S -4 t 8 HELLEVOETsLl'ISden 10 «ober... C.tiU> o$miadag.2y;,S s a Jj ï,1) S- 5 hier •tarriveercbSyife Job. vyidei üi.ipr vaa Koningsy.er. ètie.: _5 -3 'g tc*ii Fred. Blecksr vaii Normiv.ti.-s Daartegen z,n d;z:n ugicnt.uir 2 3; *3 g"s f o\ t-M e i ■tJ. ----.-Y- W -Lir 'i v i\ 1 a, ja Al C4 Z' C- Haslope na D.abifn, un Will B-ook» 'tïttrooorh. 'sGRAVENHAGEdan liOftoberi De Hyer Coiae:,fUQ.kat ,nde Kenrvhrft.-n canBeyeren,' Paltzeafcavileti j heeft «ei Lt- e-k.*i; ifv 1, g. r 5 v a u 0*f-, r^ itos V4fi den vsn Sr.»H? ^~conf«;f *erd. vt; Ter Vcgtderingr van ds, Sta.atvB.f»»H'e-R?J heeft <1* H«-er Mr. N colais Arnoldi w -geas.dc {jfóvsjtcie rrjesh^dZ'.'t'nJ £?- noemenen isgëicnoduceeïd dooi den Heet Berlinn -" r, -L w ot h 4®'', 3jj K n-* i 4 n Om Li*" JN- _L, 1» W..

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1