i £5*3 S3*» j S" Batiluwn Sthsat, Birge muller en en Regeerders der Stad WOERDEN notificeren fcyjezea, *n alle ea een ieder, dat birr J tö ft n p.'S'a S"^ zdvcSudhkareJaazlyMe vrye PAARDEIvlARKT zal wordeta gehouden op Maandag ca Dingsdag den 20 tn si Cttctcr W 3fr8«<§-*S/H§" de BEESTEMARXT op Woensdig emBcndcrdag den 22 en 23 OAofer daar aan Volgende. "3 3 5 JOg.3.y ga Uitkragt van Appioxi&ementvan de Msgiftraat'ffe* Stad Arnhem,'ds dato dei aaSejfccitibsr 1766geimpetreerdby Jan vet b S s S #»B°o 5 «*8 torpj Annctjin van Middeldorp ea Mietje* van MiddeldorpKinderea e i EW'genaamen van wvlea Abraham var. Midekhhri <Ü,3j ui S g. 3 5*? Sufunna Blom \n Egt verwektGtrardu-, var. Middeldorpeeaige Zoon en Ei igenaam van wylcn Wander va» Middeldorp, by iJc.'f aaafs'53 g-"'ü ïn~"- n"~ x~ K«gs=sS3= 0 2. BS„ H JJ, W in -A A a~: V -- a O7wB"'" "v» "T a/w/,» a-LWt IJUISM Kai§ 3 dit na dien tyd en b-y gebrek van *t Gunt voorfz* bet gcmcDtl««cer(ie Huys ex: £*ve van Gerits we eg en zii worden gebiigt op deM STm m ïlie n- K men van Gerard van Middeldorp en Anneken Everv/yns, Egtclieden veoifz. Voorts a ler by poene als by 't Swtat dervocrn.s] ^goS"=<5soRi5™ö de dato den 14 February 17 38 ia uitgedrukt. p g- W "J 55 5 1,5 o 5" "V 2* De tietren Gecommittcerdcns tot bet Benefceefen van de NE QER-RI1TN en TSSEL zyn voorneem en# om op Maardsg den it 2.2 S 're g- 3'® n-S™ zes Batttdt Oftober, *a morgens om tien uuren, pubiicquclykop hetSiaJhuys te Aft Nl.'EM, aan de minftbiedende aan te fctihci, o g p het repareeren der Rys- en Pakwcrkenaan de Oofttyde*anh;t Kanaal tePar.net den, de drie Provinciën Geltieiiitv', Utrecht ea 0« 5! Cr s-ïwü è^-g. H co ir* o r r w3 Johannea Atlee en Joan Leonard Appolt, Mikelaars, zullen op Morgen den 9 Ü&ober, 's avonds ten 5 uurente Amftcrd. in deffo 2 5 S. in de Brakke Grond, verkoopen een party DROGER.YEN,ais, 55 Ccrocnen Cort.China China, 12 Vaten Blom van Swavel,Als>ti,lJti "93 25 S a B Zlin> CafflaFiftula, CaillaLignea, Lomplak, Schellak, Zaatlak, Barbaryfe Gom, Gom Copal, SalfapatilleSal. GemEte ceniecM "°S- ftintïn, en andere meerleggende tls nader by Notitie word aangewcezeo. rê S S ?g. "25°. COBNRAAD HOBNEKER, HILLEBRAND MüENS en GERRIT A vj» 2 a SO ^HHmp|WPP n.3 s 3. zen van Eigendom en VeilConditien zyn Heden en op de Vcrfcoopdactezien by den Nots. 'w. va Kleef. *.5^ o-L S S.S Op aantUande Muodtg den 13 Oftoberzal in deBoekarlnkel van Kar. Delfosop de Bieedr,ftmt ie beydtnvetkogt word«« ES^o 0 5" JJ 5* §"c5 Üeine doch zeer ndtte Verzameling van Latynfche en meet: Nederduttfcbe BOEKEN, wuriu veele fraaye Wciker. uitmunten, W(j; g a op VrydagenZaturdagden i*en 11 Oftobertezicnzya. DcCataiozuslsalomme'.ebckomeB. 3 5a o De Makelaars BoD>eMoning en Aukes, Corn Ploosvan Amfteljac. Cornelisz.,enAuke Alb.Aukes, zullen, p Maandag den 13'it <S o.ber»te Amfter^*mwiMe Zwaan, verkoopen een extrs grootc patty Oofletle en NoordfeHOUTWAAlEN, benevew.300 int 5 2 ^n.S re Stettinfe enDantziger F(2/^«n,30ZW»are Hamlurger Balken, en 3coo VunixiDccUr,, vai: illerleylengtecndit't. S.«-- 2 Z) 3 r 5 H De Makelaars Bontekonin jen Aukes, Corn. Ploos van Atufteljac. Corn tlisz, en Auk; A1-. Auitee, uilen <4 Vrvdagden 7 N.vi» - o ber, te Amfterdam in de Witte Zwaan, verkoopen een ex-ra groo.e party KYK.E HOi.iX'-VAARSN brilaandr. in Himburge: BM'a, a Hamburger, Stettinfe en DantzikerP/ewieaea F/dart* Crommers en Cr.ïcs étc.leggende buiten de Haarlemmer- en Raam'rootic, u.B 3 2.0.3 Si3-o" en in de Piantagie, zoo als by Notitie woi d aangeweezen. P g»'o.5 7 S. S S I JAN VAN RAALT JOSÜA s'JACOB CAREL DE MEYER en JACOBUS VAN OVERZEE Makelaar*.te Rotttrda, n S o o g gg zullenopDingsdagdeni^Oftober.'savondstenöunren^n'tLogemciithitZwjn'hoofd.opvdiienenrandemeeftbjfdendevetVi» o s' 2 pen een extra keurlyke zuivere en wel bewaarde party Mcdocq en Gravenfe KoodeWYN van het Gewas 1762 en 176 4en ccnjmi 5 o 5 S- o d«o party Canarife Vidonia WYNleggend* als by Biljetten genotificeerd: nader onderrif t ngbvdevocrucrmdeMikiLais. i 3 "iS S S! HENRICUS VAN TOLL, LEENDERT HOOP en SAMUEL ARNOLDUSLEN» EB.TSZ.Makelaars, zullen op Maandag* re t-1 j n jBWjo Oftober, te Amft. in'tNienwezyds Heeren Logementverkoopen een ex:'a wei bezeild FREGAT-SCHIP, genasmd de CA o b S"S KOENgevoerd by Kapt. Abraham Gripman iang 84 voet en I half duim, wyd 24 v. 9 tl.hol 11 v. 7 d.'t Verdek5 v. 1 d., ctit B o3»* "nï Verdek agter de groote Maft 6 voet 8 en 1 half duim, gemonteerd met 6 St. Ktnonbreeder by BJjetten. en berigt by aem Mtktlni n H H* !.C tn?MO TPf W t7 A W TfïT t r VIMWHUD T HHÓH am «AMI7IM ADMtV mitl I T?MftDDTC7 Tt/T L —11B/p. 1.. S §3 15» SnS' HENRICUS VAN TOLL, LEENDERT HOOP en SAMUEL ARNOLDUS LENAERTSZ. /Makelaars /zullen o-p JVï»/»7/ï «»a r 3 1. 2 20 Oftoher, te Amft. in *t N. Z. Heeren Logement, verkopen een exu# wel kt zeild FREGAT-SCHIP, genaamd dc VRIENDSCllÈ gevoerd by Kapt. Jurrian Hooplang 92 voer, wyd 25 voet 8 duim, bol 13 voet 1 duim, 't Verdek 5 vort, en het V: reek »gter dt gr», te Maft 6 voet en 1 half du'm, gemonteerd met 12 Stokken Kanonbreeder by B '.jrten, en nader ondetrigt by de gi tn.Makelu Op Dingsdag den 28 Oftober 1766des voarmiddags ten tien nuren precys zal men op de Ridder - Hofftad San den bur gh geletj 5* 0 B SB1!; 05 r onder den Gerechte van Nederlangbroekpnblik vetkoopen een kenriykc party vra omtrent 200 EYKB BOOMENbekwita m 5 S. Sg JG5 reJfnP Molen - Affen, zwaap Timmerhout, Bergroedcn, Pomp-Enden &c.ftaaade op de voorgem. Ridder - Hofftad Sandenbnrghtrrzyia 3 R S.S a en agter het Hu/stegen» de Wetering aankannende dm dezelve Boonren zeer gematiteiyk en met geringe Oakofteu te W»:tt« ÏP« 2 S-m 35 e,(3ers gairanfporteerd wordennaderonderrigting te bekomen by J. van der Maa:,Schout van Nederlangbroekwoonende opi 5f 2 2 S E 5 W Ondegragt hff de Wcerdpoort binnen Utrecfe', of by dtnTuyunun van dc voottt m. Ridder Hofftad Sandenburgb .tcNederlanrb'oit li '5 S 3 c..S' u> JOAN STOUW, Vcndnmtefter der Stad Utree btzal op Dingsdag den 28 October ïar.ftaandeten Sterfhuyze van den Heetst'. 5 fe Schotman, op de Qnde Gragt by de Smeebrag ,F«blik verkoope4eenj,Mty KOOPMANSCHAPPEN, beftaande in Spytert, Slotml t *?*0 o 5° Hengfels, Bogten KoetsknierenKnippen G<uodeltBylenBytelsZaagen BeorenVyien VuurhaardenTangen enz. f 3 tJ- i7 5 5" 3 C neerde en gebronsde Sleutelplaatcn, Hanuvatfeiren andere Goederen meerWaarvan de Notitien veertien dagen voor de Vètkaopkj o p 5 0 S n S-Stö 3» zal te bekdtsen en de Goederen daagi te voorenzflilen te zien zyn. '®§.a3SrtSs1glSfJS °P Donderdag den 3'often OAober I7<6, aal men te Amiierdamten Hayze van den Overiecdenen over bet Ondezyde FeetcnLof 4 o 2 b~J5 p,rë Ju» ment, verkoopen een nette enzinde]ykeINBOEL,beftaaade In allerhande meubilaire Goederca, gemaakte Lywasten, Macs KlMir 1 53So2Sg'§8'*ö52.r'n, PoicelyjeuSchilderyen enz.e enige gemaakte Lyften van diverfe grootte j af- cn ocaigezettc Prentenidem een paiW 1 are"« fchaafiie en ongefebaafde Latten &c.breeder by Biljetten. j Jj- zL ""2 2 '2 J. deFIincseaH.vandenBergh, Makelaars, zullen op Maandag den 3 Novembei 1761?te Amftcrdam in'tOudezydsHcarenLlp v a o Sg" 5'3 S ment, verkoopen een hegtfterk en wel doortimmert WINKELHUIS ca ErvccpieUirechtfcftraatasndeWeftzyde'r 6dt fijt j( ■T g §<S'g 5-b 'Z. o benoorden de Kerkftraatbreeder by Biljetten, inmiddels uit de hand te koop en nader onderrig ting by de voornoemde Makel»"!, n o S a Zacharlai HandierMakelaar ,7il op Woeodagden 19 November 1766 avonds ten suuren, te Att.fterditn in de Brakke Cmk g S. re* 5.5 3 5: 3 R.o verkoopen ee»parryDROOGERYEN,als3oCeroenenen 12 Kaffen Cort China Chin i.Ca.iaLignea, Rad. Ja'appa, Manna, He# j greB^gSBOKj-R'g bhs, Sal. Gemmae, Banilles, Succlnum, en andere Droogeryen meer; leggende als by Notitie zal worden aangeweezen. a*S"!e Martynus RichardMeefter Verwcr enz.woonende in de Moolenftraat in 's Hagcadverteerd eeniepelyk dat bet peirargetiSi 1 jb-W-J S a- j bezyden de waarheid ia, dat Hy M. Riebardzync Winkel had vtrkegt, en dus inet zyne Affaire van Verwen was oityefcheldea: li BBS 0 .7 a P 0 i_.u.. 75.-.Lu.rn.1..1.. .......r..!.. ».nn>. .i.-.i. 11.1 •i s 3 g. at XM uv auauwvmoaawi otk^v^iy j wv TT vtiunzu uvwuvnwv p w«a vv.nxgv ^'v«vu wv>. v«a wu iv miwvijvu y hm mv aa-v» w o "«o g- J5 n 3 o 2 zonde uitgefcheiden weczenhet welke infaam geloogen iaidvörteerd dat by die Affaire nog alzoo fterk continneerd sis voor dtmf ÏTS*^O oJ..L- kJ.-*.1-»l_ rreL..L.„..A.,.dA m zonde uitgefcheiden weczenhet welke infaam geloogen iaadvörteerd dat by die .tn re q.5?? 5'^3 endatby hemtotdenitfteffPryzentebekomenzyasilefoorteuvanbetboveoftiande. e -« IzB Dordrecht by Ab. Bluffen aloame by deBoekverkoopers word HedenuitgegccvenDe Derde Druk van de Zucht der Opred'.» S" o. H =2 G J in verfebeide geftaltest en geleegentheeden, tot opwekking van des Heeren Gnuftgenooten, doorCELEIN ROELS.in letveri Pim ft ii "g ft n?" kantte Dirksland, 8vo.k 11 St. In dit Bundeltje v»n Cbriftalyken Zan^Iuft, vind men ntaft veeie andere Liederen ^tVaarvidu^ ?S=2|lg<0*3 Wereld; Klacht van een BekommerdeBezcf van Gods Liefde: Een Biddend Ckrifltti in Tegenfpoed; Gezegend* Eenzaamheid en JS re S? H I £5 o 5 E. H S dacht op meer dan 3c Schriftuurplaatfen. Gelyk ook by voorn, nog gecnnrirucerd word met dc uitgaaf, voor 15 St. ieder, vanJLW. "2 S-I-" - ft 0 S-c-* VAN DER V2ER GEISTELYKE NACHTEGAAL ei J. VERSCHUUR H0N1NGRAATJE VAN GEZANGENwelke to 4 S PB Boekdeeltjes een compleete Bundel vin Gecftelyke Gezangen uitmaaken. Dezelve zyn mede te bekomen te Amftertiam by Lo.eriii k S*re hJ'ekn a"j,«5 de Groot, Onder de Linden, Vleroot,Byl, Bom, Baalde, Bntrop, van der Krot, de Wiu, Spriet, Sekfchapcn meer ar deren. Ie «oS«g',SS o Te Dordrecht by Ab. BlniTé, In 'sHage de van Tholl's, van Oa, Thierry, Gutteling, dn Mee, van Balen, J G-»illardöouvink.B'i tcfo 75 - 3-2,35 huizen en K1Uen in alle andere Steden by de Boekverkoopers word heden uitgereeven -NIEUWE ÖEFFENSCHOOLB PB vi bo&ll ft n 3 g «<!o NOTARISSEN, of de Notariaale Pra&yk in haare Grondregels en Exercitie gemakkelyker gemaakt, bevattende ook verfc"1, tide ren'' ro t*3« L/" V'g quable Regts-Paffigiën in «en beknopte Zamcnhang bèfchrecv«n door Mr F. Lieven forftcman, ProfefforH«nbra;r*r PnAfr'"'- it 2 Advocaatin 8vo.ïasStnivers. Dienende tot een Vervolgwel eer van 't Orfenfchool dir Notariffen om worpen dooi Jacob Seh^ k rêSt-R-nib'' J b gS Wff.winrwMtttBiftiwisljeExeiitplivcndetDtidctDtiJksaiiSratvcrsKbekoiiicaiys. SS" sr^ Te Leeuwaarden is by H. A. DE CHALMOT gedrukt cn mede inde voomaamfte S«<f«n by de Boekverkoopers te ht komen: yj eo E."g. - I, Cb Ztmehng van drie diverfe Stukken over het regt van Vergravinge der lat ge Veen'aoden, behelzende 1. Rrtnonftrantie isnd a J Mog. Heeren Stilten van Vrietlsnd over bet regr van Vergraving der laage Veencn in óe Greteaien cEngwirrien Scboterlfi t> S ti* S Ijeg k«rla«d en WeftftelHngweif, door de GeïutreffeerdeB van dien ingediend den 15 A<ifr?66 cor. niet eec nar.uwkeuripe Kaart duw d: *5.g2SfolG5 Sh» hetre Veen,gronden en gji«groeicndeJL»nden in Oude en Nieuwe Hsske. a. Confidtratlen cp dc Veenzriv'orye in VriesianiF rertftSobj SgZft zonderheid op bet Vertoog van den a. W. G. Heer VEGILIN omtrent die mstei ie, door J. C-EP.Lf MA, Secretaris en Coovoyniet»' mi S NV« teSlooter. 3. Middelwegin'tftukder Veengravery, ter beoordeefing voort eftcld, door H. CNF. IDES ,Vendrlg onder het Bit»y® R, van zvoe Excellentie den Htere Lt. Generaal E. v. Glinftra Deze drie ftukken in gr. Svo. gedrukt koften te zimco icg. 23 Stuw. V# Bi w-*ö're re -,0 *2 S- hetVerioozovez de tjoengr* veryen doerdenEd. Hcere Jr. JOHAN VEGILIN van CLAARBERGEN vootzien mtft een' fraay»'*' aS v - g.--» je vin Friesland, als mede van de Zedige Aanmirkingen over dit materiezyc nog eenige Exemplaaren het eeue voor 25 ea beil'" £•2 3 re 3.? voorpStulv.By bovenjemelde ChrimnrreIvekomen. 5 i E - B.J* ij. Heden la te he kom en: De KOOPMAN, of Weekelykfcht By .dragen ten Opbouw van Neerlands Koophandel en Zctvaartcev- g.-*, S 2. k t '-u i hsb e St.te AmftercUm by Gsrrtr Bom er, voorts by de meefte Boekverkoopers. Nog is Vy gem. te hekoman: WISEDM 1 re' 2 ft GE BESCHOUWING der W (ND - MOOLENSvergclceken met die van den Heer J. Lalofswordende aangetoond de Ilellty njg S 7 re re die de Wieken op alle hyrnndere afftanden van den As moeten hebben om de grootfte kragt te kunnen oeffenendoor M b/arteu. Waar ky gevoegd I»HET V OOR NAAM GEVOLG, getrokktn uit dc Wiskundige Befchouwitge der W'Bd - Mcolens, aantooaeto hoe het Bt-.nc* of Gaan de W:rk in i'lc Mooiess ge ftald lno« weezen om veel g tooser Uitwerking tc verkrygea ,Ato:met PI.k n Te Leydea by ANTHONY d* KLOPPBft op de iiretdcilrnat. Dec 8 O'ftöbar 1766, j

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 2