leydse A*. i 7«- n*. iifiim *- ~Z. ei v rij 1:'r,2*4 Vrydtgfe Courant, p - j8 'S'S g o o W[J?£S s-g« 2 >v o o Cü^ïi K-u c -a O cl n S s ITALIAN. OMEN den 13 September. DePans heeft den Heer Salvlt- T\ ,i, VICE LEGAAT te Avigr.tmtot Generaal Commie. J-C far is der Wapenen benoemden alzoo nit dien hoofde de XV. gem. Heer door de Secretary vsd Staat van daar te rug Mtbodtn iszal de Aartsbiffebop van Avignon voorn, de Funftien •in VICE - LEGAAT waetnesmentot dat zyne H. deze Waar- dlebaid aan een ander Heer, en waarfchynlyk welaan den Heer Vicent'ni, Secretaris der Regaetisg, zal hebben opgedtaagen. ge bet onderzoek, 't welk de datTtoe benoemde CommiiTiris- ftn it Campagna dl Romazyede oen Provincie ven den Kerkely- 1 ken Staatgedaan hebbenia bevonden ,-dat men dit Jaar in die Provincie tien dnlzcnd Mudden Graanen tater als men verwagt i ^diroogfteneneen genoegzaame quantiteit ovetbftnden zal om I <|e Akkers te bezaayen. 1 LIVORNO den 15 September. Zedert den ar Auguftytotden jodezer Maind zyn meer dan dertig Schepen van verfcheide Na- 1 ótn-ihirr gearriveerddewelke omtrent vyftien duizend Sakken (jfiincn hebben aangebragt. Zeden den eertien dezer Maand heeft men in deze Stad twee 1 Wiaiels geopend, in dewelke op bevel van den Groot-Hertog een fosrt van zeer goed Brood voor vier Sols verkogt word, 't welk ie Oneen zwaarder weegt als dat van de Broodbakkers: Deze 1 tfildiadigheid geeft by het Gemeen een nieuwe Aanfpoorfng, om den Stoot-Hertog alle Zegeningen toe te wesfehen. DUITSLAND en aangrenzende Ryken. WEENEN den 30 September. Dp Koyzer word beden over age gen over Hollitfch en Presburg uit Bohcemen bier te rug ver vigt. De Aartshertogin Maria Tberefia bevind zig onpafielyk en til it gedagten de Kinder-Pokjes krygen. DeR.ec.uten, welke de gezimentlyke Erf-Landen in hetaan- fainde Jurzullen moeten leveren, bedmgen, zoo men verftaat, h vtrtiin duizend Min. Ter bevorderingvande Wol-Spinnery is Woensdag een Patent i ingeplakt, volgens *t welk alle zoodaanige Perfooaen, die buiten eeiigeZoftwinningzyn, j» zelfs de Jongens en Mciijesin 't groo- I te Weesbuys dezer Staden de Lieden in de Hofpi aaien zoo hier li ale ia de Voortleden verpligt zullen worden om Wol te fpinnen. VERVOLG van HAMBURG den 26 September. Men heeft v tydiogdat dcHeer deSimolinMiniiler van de Kcyzerin van Rosland by den Hertog van COUR LANDden 9 September van Pettiiborg te Mittsn terug gekomen is,en kon na zyne aankoaft ti e«o DECLARATIE uit naam van hooggem. Keyzcrin heeft pc >1 kügeoukt, waar in hy zig onder anderen aldus uitdrukt: Hetzonw overboodig en al te lang zyn, als ik van de geweldi- II ge Hm elingendie men van bet begin af aandat de Dootlug- tig: Hertog in de Regecring van C ontland herfteid ge worden is, «geploegd heeft, wilde gewag maaken, zoo als ook vin de Qa- d eenigbeeden en Won-ordersdie het gevolg daarvan geweeft i' w zynHandelingen waarlykdewelke door een ongerufte Party uit bet Corps der Edellieden ondemcomen zyn, en die men zon- k b éeteonige fchaamte geen zwiarigheid gemaakt heeft tot na toe if b tsdsr betoog vin'tGemern voort te zetten. D: fchidelyke en bclecdigenie Gefcbriftenwelke door dit Edellieden van tyd tot tyd verfpreid zyn, geeven een overtui. II' b gcid bewys van hunne oproerzieke manier van denken en van m boa Opzet om de Onluilen tot de ulterfte buitenfpoorig- rt a beiden wel hnn Vaderland meer en meer in verwarring te bren- a {en. Nogte de grootmoedige Verzekeringen van Geneidgheid if „eoBefchermingwelke door Haare Rus-Keyzerlyke Majt. aan bbetgintfcheLandgegeeven zyn, nogte de niiv.ukkelyke De- ifc a dintlen,die zoo menigmaal door haaren Miniiler zyn herhaald, n b hebben deze hardnekkige Gemoederen van bun Gedrag kunnen p' b «tonden, ofte eeaigc Gevoelens van Vrede Kendragten Ge ul a boorztimheid inboezemen. s«b De Declaratie van Haare Rua - KeyzerJ. Majt. in dato 34 July Is 17S4, ingevolge het Verzoek der generaale Confoederaue in In b Poolen in de Ktmer der Landboden door Haare Mrjis Miniiler U a opgefleldzoo wel om het buiter fpeorig Gedrag der M snoeg- a den in Qonrland te beteugelen,als om bet Oogmerk te bcpialen, S 't welk zy moeilen helpen bereiken, was zoo ernitig en zoo pofi- aiif, dat een ieder van de Verfloordert der pnblike Ruil het lNoodlot, 't welk hy verdiende, zeer duidelyk daar ui« zien kon. ailiaje: Niets zouw toen ter tyd Haare Rus-Kcyzerl.Mijt belet ilsja btbben,out hen hetGewigtvan Haare billykt Gevoeligheid te pydosn ondervinden, indien Haare aangeioore Goedheid en :tt» Grootheid van Ziel, zoo als ook Haare verwijting, dat eene zoo a btfchsifde Natieals die van Comland ishet zig tot een Pligt touw Rellen om aan znlke edelmoedige Aanparrin gen en Ver- oirningen het oor te leenen, ter'wyl een wzarsgtig Berouw, met ündtrwerping gepiardhen tegen het Noodl«twiar mede zy Wareigd wierdenbeveiligen kondende Beweegingen van tore Mijts. Toorn niet hadden tegen gehoudenDoch wel v"r® <l«r van daan heeft Haare Rni Keyterl. Majt. met geen ofb under Verwondering alt Verontwaardiging moeten veraee- rvud,t de met de Volharding hy hunne mnit» E toe Denkbeelden niet te vreedengezogt hadden hunoe Me- 'iert «btotders te verleidendat z» by alle gelegenheeden hunnen SA» SoErersio hadden beleedigd da» zy «p een vollen leap -*od dag Vootilellingca gedaan hadden, dewelke, voi -ai Oa- Muimlykheid cn «il, zonder twyflcl nergens snd-rs toe ftrek- q3 om ^un,ea Aanflag te volvoeren, het Gezag van den no^ n,lawer te bepaalende Eendragt gmtfch en al met t5ut -a te verbreckendcszslfs Leen - Goed twyffeiagtig te mta- Pi* ^,,',tn,mte verklaaren nis daar van vervallen te zytija zelfs Prii'h,(JV an,e Vcrtrouweadhekl zoo verre den tengel gevierd '"ül.iWv hem perfoonlyk vcor de Relations - Geregts - Hoven '[tu n ^niSg' Vln PfK)'cn «c dagvaarden ^r Zaakea indlentyA, dc nstnurlyke Staèt- ea de Regels hy alle 4« Naden sssgea»«men «m geen 8 W %J fj s, <n STAAT in etn STAAT Toe laaien, vorderden van de Vet- «'.5"2 s'o - - t: g 0 V O N M "Is!" M m gadenng der Edellieden en der Stenden dezelfde Party tonee- a menwellT- gcaocmen was teh opzigte van de afgezette Offi- eieren, di<r«t.d Hertog niet voor Sonverain erkennende gewei- n gcid hadden d: Gcregtigbeid in zynev naam ie Kandhaa: en. Haare ROk-Kcyzerl. Mijt. ih welverre daar Van daan, dat zy de Regten cn Privilegiën van Cocriand zouw zoeken te kren- kenmaar bet ia eene on wrikbaare Waarheid datals een alge- w meenKwaaddeoverhkndneemt,men tottuitengenKeneMaat- h regelen zyn Revlugt neemin en alle mogelykc Middelen aan- jj 3 t, wenden moet nm de gAede Order te betilellen, en deu Staat te- 3 5*; 5 a y P P. 9. Mi** *3*» gen vcrdetkduiteafpoorlgheeden tebeveiligen v ra w x x t x COMEIEGNE den 34 September. Ds Koning, die voomee mens wasom heden van hier na VerfaiUes tc kecren maar gifter '2 S c door eene ligte Onpaffelykheid ove»vallen is, die egter by geluk geen gevolg heeft gehad» heeft zyn vertrei tot don 3g dezer opge- c S3 fchort, als wanneer zyne Majt. zig van bier naar i-eiK.sfte<l M g Muette bcgceVcnaldaar overnagton, es oes volgenden dag na -L'1= u' - t t» 13 «O C 3 2 c eS - K 5 - 2 lëgll „fcü B g "«SS 2 S.3 o« 2, if-a a- -o °.s S §0 a 3 M W V O C# si a atïii g-g O s Ssl Verfailiea vetuekken zalwerwaards de Koningin giller eiTde g 5 -o hèmvihin qcvcot de fèraav^n vaft HrriVp-nr* «n jArtnis vac. nevens de OraavcD van Provence cn Artoia heden ver- o Z P O O >>M vO JSs v S' c O r be W >S f- S'SsaiS S« trokken zynZullende Mesdames AdelaideVifdaireSophie en -"5 'f 'S S r |r 'c 3 Lonife morgen volgen. cc^i3'S'S«S£c'olï' PARYS den a6 September. Den 23 dezer is de Hertogin de Z K o-2: ijS Fronfic van een Zoon in^het K rsimbecide bevallen. 5 Mademoifellede Matt Confeil .Dochter v»n den Lt. Generaal en 1 MfiTquis van diec n*am> ?.w iig met den Marquis dcLavcrreJ&rot- e- o c .5 der van dcc Prins de Cbimay', in «ten Egt .ve. bindenzu'lecde t'ezc °j g >2 *ia u—.ïa'C Marquis vervolgens den naam van PRINS van den ELZAS aan- O J 5 g S neernen, en de Koning aan deszelfs toekomende Gemaalin een r Brnidfchat van veertig duizend Livres geeven. SitjJv.S'S.g 2^ De Hertog de Viüeroy heeft het Hottll van Torcy, ftaande In de g S u "S t: 5 Straat van de Univerfiteitvoor vier honderd duiz. Livres gekogt. «"2 x W C o UO »w o tv vj3 Mén verneemt dat door S nedrrlan AMSTERDAM den eerften Oftober. de Ed. Heeres Sewindhebberen der mcrEnkbuyzsa het Schip DE BARl en te ik nt, ter Commando opgedraa. krans als oydety deKamsr HoOtn dèSchepen DE MARIA JA- COBA aan K:pt. Klaas A.ienstn LTCQG1JTON aan Kapr. Jan SahukMyer, om voorde Kers-Vloot feiittovclyt. naar Indien te Aevemeo. Met Brieven van Radix io dato to Sept. heeft mén,dat aldaar Was Sg-aJJ« saagil'ldhet Seh'pSt. Jofeph y St. Antonio «liasImperialKspt. S Sl 8® 2 jofephlkfcrtin, tiitde Havana, van wair hetzelve dev. 24 Junywas 3^-3 io Zee geibooken met een Lading SuikerHuiden cn Campeche- "S 3 Hout Me. Voorde Compagnie: wyd-.rsdeTarta:n J. M.on Jo- feph, Kapt. PeteraBsrteld, van Hondurascnltatftuit de Havana, - vrn watr dezelve den 6 July wss onder zeil gegtfü, en wairmpde "c r< meUnatigthad, darde Vlootep den 25 Mey liarftleeden vah Vhi- èj?'- 5 - ï«g«a'-tf 5-3 a I bevel te Vsra-Cruz moefi blyveo leggen, waait cp dan dezelve we- S der te rug wis gekeerdden 26 dito i! ia«r be^oudi-nAvis iogeloo- pen enbêtTr foOrbereMa weiersan Lanif^ebrajthad; Vermits b" 3 o de ordre tor het vertrek der Voorn. Vloot eerft den 30 Aug dezes -o g 3 JisrsuitdeBaayvanKadixisverzondenzouwherwelkunnenge- 3"S enten, dat dezelve eerft indeatutliande maandMeyinEnrotra .^O te rug kwam Ste.Wyders zyn nog 12 dr Baay vin Radix gearri- S 5 ve«sD. RykersvsnWybnrv, Nath. Hirrifon en J. Kir k wan var, atï-si Dublin, Eftcban Larode vas Btjonn 5tc. o 3 S g Daar tegen wat-gn vertrokken bet Hollands Oorlogfchip DIE-^S-q REN,Kapt.Anlrlesvnndet Aart,enJer.Roos,'beideherwaards, g< J1-;13 J. A'dr. Rome), cn Niela Hanfen Tbyfen n» Genua 4tc. -JJü Te Mallags zyn aangekomen W. Naanin-s van hieren Ja- "2 S - cobs vanMarfeilleteKonftantlnopolenden st Aug,H. Momien |hd en J. Bakker van hieren J. Brand van Smirnaj te Barcelon» M. Panter vin bier, dewelke cp die hoogte ita goeden flaat hoeft ge mm 5 5 *S o >N 0 -"2 Z |f|ii n s°. to B js jS w g 'wo? w S Ma J s r Jü E |g» «1 lllal o 3 Sg. :lke cp die hoogte ita goeden (laat hoeft ge preitH. Lambers, vantter m Ll- orno gaitrdc. Den 22 September la van Vil iB-rgeo vertrokken bet Schip de£u <2? 5 2 rfipa, Kapr. JocftDankerrs, na dc Kuil van Gninél euvatSt.Vi- e g lory L. Scbcwe nasr Hamburg. o a BRI2LLE den eerden Oftober. Hedenzynde de erdin .ite 4s u -u dag Van de Verandering der Magitlratnre dezer Stad zyn uit een overgeleeverde Nominatie door zyn Doorlugrige Hoorbeid den o Z J J HecrPrinsErf-Stadhouder gcëligeerdtot SCHEPENEN deEJ. 2, 5 Agtb. Hzcrcn Nicolaa» de Li Baflecour Mr. Theodoras Beels, 2 H Frederik de Graaft, Mr. Leendert Voogd, Co nel'.s van Yfes. g t? .3 g m doorn, JscobCornellsWarryvanBlotcnbare en Mr Ocker Oe* -ï3^ I 2 Johansz. Tot SCUIEPENEN - COVJÏVjISSARISSEN van ÏJ S 52 'g tj .1^-1j. j. Ti11«?r->v. Tr ry> nJ r** 'Tl w m Ir Vaerta JOaBo». im ov.iioraL,i.n - uumqueonuobn na zz j»ej y ü.v; 5 desGrtneenelaods-Middelen de Hierên Cornells van Yfeodoorn, g S 2 té g Jacob Coreetis W<jrry van Blotenburg en Mr. Ocker Gevaerta Jo»!§ Tv 5 Sf^ vr,Si hansz. Eb op recommandatie van zyne Hoo.theidaangeftcUtOt'^ g g v r o 8.^'8 BURGEMEESTERENdeEd. Groot Agtb. Heeren Mr Tbeod.r- g-ivaS> §•.-§£ t 4 rus Bee's en Dr. Cornelis vm Dam v=n Aerden. Tot OUD- o pö «"2 S SCHEPENEN de Heeren Jacob Roeften ür. Adtiian iis Mireil-. v-aZ* v« Tot RA ADEN inde MaJiftrr.at de Heren Hendrik vandérSalin 5 Ti? '3 ,'t' 2 m cnPieterPoortetmans. TotTHËSAÜRIERordinsrisdézetStul"2g -.0 J3 s 5 "3 de ilcerOnd-Burgemeeftel Dr. Airia.ude Mirell. En rat t Mey 2 "2 g1 fc 'S-al 1767 Gccomuiitteerd ia de Peoviaciaale Rtkcakainer de Heer 8 Oud-Buigem-.efter Aujuft'nus van dèt Crap. Ah mede tot -g Stè" "l |a RAAD in dftVtae 'fcmp amgefte'.d de HeerM*. AdrUan loutj ^3» -g 'p. y> 2 van Alderwcrelt, flissé vaa de Oude en Nieuwe Struyte, in plaits x SJ £*0 K g| vandénoalmgscVei jèder, Heer Oud - Burgemr.Pieter de Oraeff. M a^-zbie tm.S S-» S GRAVEHHACiE dén 2 Matqms ci'Havriccaai' en Keurvarftcn vao BryerehFt'.tz en fec>l«i. ïya ieder afzonderlek a«Le4eo vaeüvu: m Goafeicntie fantèefe Heer Ond - Burgemr.Pieter de Gratft. g 3c^ s' -m S .g a Gftobe'r. DeTranftc AmïvaCadmr, g al r^të 1 l de ^*cf Cotr.etRcfideit van de SÜJ A

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1