leydse Z W E E D E N. A0, i/ft. pK fii'll i v. fis v fe iji a ja 6 a vy m* vS w"! y, H r k, „^H|S «S R wj hi*: v «ié «j£ N> r.ft Ya 5*5* Wo ènidagféCöiïiint f If?|l!f vP.'E fr$ 2 ft 5 fO- 4> w -o jü 5 j* c a- V c i «5',® k;«Xi O ^ÏTAJ fi B O ÓLÉ N. ARSCHAU den 15 September. Wanneer men den In houd vin de» Koning» Univerfaliabetre'ikelyk op het honden vin den atnftianden Ryksdag,nuuwkeu- rig In overweeging neemt, merkt men wei haaR dat ie Beraadflaa^ingen van dcZe Nation aalt Vergadering niet mn- itr gewigtigdan aan oneindig veel Zwaarigheeden onderheevig wtczen zullen want het verbeeteren van Wetten in een Staat, des Zin oer Wetten op te fpenred en bepaaldelyk aan Jen dag te leggen eenige af te fehaffen en andere in de plaats te ft-ijlen, ja, wzootefpreekeneen nienw Wet-bockte maiken.iseeucOn- dernieaiisgi waar van voor alle dingen een gantfeh byz jcdcre Ge- atigdhCid der Gemoederen met eene zonderlinge ZuAt tot Kei- óiigt de Grondflagweezeffmoet; waaraan meo egier uit hooide vin de Liefde de» Volks voor den Kon.ng geen rede heeft ie ttyffelen. DUITSLAND en aangrenzende Ryken. WBENEN den 17 September. De Graaf van Pergen, dewelke Hi au toe het Reyzeriyk Gezanrfchap by Je R.yks-Vorftel>ke Ko- vm bekleed heeft, is Zondag namiddag alhier aangekomenes heef; den volgenden ogtent vroeg by de Keyzerm Koningin Doua- jiertzyne AankomR Andientiedothgenoe|Zaaus tcrzelvertyd ie kertgiievende fmert gehaJ dat by den Keyz .riyktts Gcbe'roea Ruct,zyncn lieer Vader, op den Oever des dooJs gtvouJen heeft. Mundag is in de Hof - Kapelie te Scbösbrun, in plaats van Zon gig, deFeeftdig van de KruisVerbefng gevierd In t-egenwoor- digneid van de regeerendc Kevzerin al* Groot - Meeltei effe van de Dun es der Starre-Kruis Ordeby «elke geiegenueid weucï- «mvetfc.beideDamesio ..ris Orde aangenoomen z>n. Ainhet Keyzenyk Proviand Directorium is onlangs Bevel ge- lOTiics, dat de Mrgazynen in Boiue.ncn ia Moravien met zoo veel Voorraad moeten voorzien worden,dat geduurende den Win ter 80duizendbiiahunOnderhouddaar u.t zuilen urygen kunaea. Cider zyn op den Land-Dag van de Neicr-OoRenrykfe St'enden deunbcngedaancEifchen geopend en ter overweeging gebragt Vooriooveel men verneemt is het zoo-genaamde Dominical voor het aanft aandc Jaar een weinig vermeerderd, o;u dcSala riflea de: Officianten van de S;enden daaruit goed ie nuakea Verder» zal <.et getal, *t welk aan de overig." Kecrutea o g man- „quserd, ais mede een nieuwcquantiteitArcmre» (d.edaage- mmentiyk veertien honderd Koppen zullen u. ranken door de boven?em. StenJen bezorgd worden. HAMBUltG den 16 September. De toebeveidfelen te Alton a totden OatfangA van Haare Koninglyke Hoogheid de Piinces C<a- j' inline MathildaZnRcr des Koning! van Groot - B.itianflien en toekomende Gemaalin vin denKoning van Dee'nraaikcnwor den met zoo veel iever voortgezetdat zelfs overmorgen zynde 1 Zondig, en den volgenden dagzyude bet FeeR van St. Uithuil, durun zal gearbeid worden en uit dien hoofde aan het Vv'-crk- 1 volkdubbelde Loon beloofd isBehaliieade£fr-Poorr,dewcik; J volgensmynvoorijen['DeLeydfe ConisntNó. 115.]aldaar word 1 gebouwd, ztiikn nog verfchcidc Triumf Bogen opgeregt worden. Inden nagt tulfchen den 83 en 24 dezer hebben eenige Huur- Koeificrs - Kncgten by de zoogenaamde Broek alhier vcrlcheide Buitenfpoorighecden door Dronkenfchap gepleegdtnryaver- 'II volgensmetdcPattouillehapdgcmaengtraaktvan dewelke zy tenSolJaataoodaaniggekwetfthebbendithykortdaarnaover- leeden isEenige van dc gem. Kntgien zyc iu hegtenis gebragt, b «n op de overigedie ontfnaptzynis om Premie gefield. P STOKHOLM den ip September. Aan de Ryks- Stenden is door t'n IxtreS nit het Protocoll, *c welk in des Konihgs Raadkamer is {ehouden, bekend gemaakt: Dat de Heer Wattrang, Hof-Stal- metfttr en Ridder der Koainglyke ORDE van de Noord-Ster, 1 zelfs goor zyn Leeven in de waagfchaal te Reilen bet geluk beeftgebadvan Hunne Koningk HooghfeedendeERF-PRINS- «SENalt eea Gevaar te redden ,*t welk het geheeleRyk zóu w getroffen hsbbenwant dat deze Heer by de Promenade, welke biePritflen in een Koets deedencn tcrwyl dé Paarden zoodaa- Big aan *t hollen raakten, dat de Koets byas omVer viel, dezelve methctniterfle Gevaar heeft overendgehonden efl dcPairden éoen ftilftaan Weskalvcn zyne Mijt. gaarne zouwzien, d't de voorn. Hof-Stalraecfter op eenige wyze daar voor bevorderd ea beloond wit rd enz.Uit dien hoofde hebben de Ryks-Stcn- zig verzekerd houdendedat de Hof - Sit'meéfter ditzalfs voorya- g: ooille Bclooning z»l agteo; dat hy het Middel tot Red- 1 voiwn h:t di.:rb:ar Leeven der hnpggem. Prinlien gcweeil is L ®e!Voo-ftelgedaan, dat hy, StsialiéRéri voor het tegtmwobrdige; J' t=3'Bmerking der geReldheid van den Staat all een genoeg- bewys van bet genoegen der Stenden Over zyncn DienR MgeedGedrsg by het voorn. Voorval g.ehöhdeö zil willen aan-, dat de Stenden hebben vaftgefteldDat Hy de twee '"'tind Daaiders Zilver -Mont [die bv ztdtrt cealzc Jaaren op boen exiraordinarien Staat heelt getrokien, ora dat hy den be h J1 ®°n"CD tR Erf - Prinflen in de KoeR otatc paard te'jiydcn on- b ™!"«tren beeft, en welke Somme hy niet meer zouw nekten J j00 dr" Kshoe Konihgl. Hoogheedeo zyn Ondcrwys niet ver- 4 'iMisaodig zullen hebben] nu zal blyven.genieten tot op den ff un^,indsn Ryks - Dagwar Veranderingen ook in dieu "'febon - tyd ten opzigte der hooggem. PrinfTeri mogtéa vóor- JPjpvallea. D E E N U A R K E N. ".«.KOPPENHAGEN den 23 September. De K.vuing hstfr den JrojRARELvan Heffen Ka fel, Onder Koning-,-in NOURWBÈ- ''"Ir v' nzyic Majto. Gehtiift-.a Raad b'snoetud, in rjir'KCollagiedieP.-inskereidk Zittinrgénooöjen be.-ft. jj.[''ter middag omtrent één our hakf: de Zweedfe Ambaffidenr Adam van Horaby d«n Konlag de beide itQfi .ngi1.2ren L 'K w '5 È'Cfcy 0- 5: Shi^-s Douarigre», «Is m ide by de Prlnffen en PrincefTc n op het Koning- e- gj{i5 fc lyk Slot zyne eerRe Aud'entie gehad, tot dewelke S541 zy.ne Zxcé.-j door den Ceremoniemtefter en KameiheejHeer M té: 3 f ÏSSï van Rabenin Ben met zes Paarden befpanne Statie-Koer» afgc- gj 5 -S c'5 Sg baaidis; Voor die Koets gingen zes Koninglyfee Levry-Bcdien- jj o d«tn en aan weerskanten van de Koets zes Bedienden van den Am- o j, j|- baffadéur Agter deze Koets volgden nog vyf anderewaarvan j-,2 it '3 'jS-S-SS drie rnet2«ea de overige me; twee. Paardenbefpannen wartn., ea H(S S a 5.'fc *©3 w 'waarin de Cavaliers en overige Bedienden VanRe AKibaiRde za- 3 <65 1 g .S cs ten wordende imgelyjis doorhunneLevry-BediendenverzcldM s H-o n v» DeTniö reed door de vooinaanule S|raüen dezerSisd en na dat 5' dezelve door do Poert yan bet Voorn. Slot vootby de Manege geko- -S* - "E "5 L 't» E 'L "5 i^cn én de AmbifTadeur aldaat uit dc Koets geRapt w»swi ;rd zy .§"g j; SrS neExcelI.^ior vfeifyfeeide Kamcrhecren., die dóór eenige3S joaktrsenPagesverzeld waren ontfangen cn vervolgens door a 2 iS- tién Op^--r CeremonienmeeRer en geheimen Conferentie Rsad^~i m-zji <u§ SfcS Öe^'r va.n Plefléfiter Audiestie ingeleidna, <:e welks zyuc Ex- *^5 2 0 92" teil. aan fie Koninglyke Tafel ter M Jdigmatl onthaald en ver- !3J''e.o»S-"ï S.-* volgens op dezelfde wyz 1 als h.v des cc fanyft uitgeleid i», ai - O 5 o g 15 Gp den. eerilenO&oberzal de Prlcees SO?HIA MhGDALË 'z Lu-ë Q RclsyaübkrpiSiokhol^aaonccaiLU, en df;hoo^}:eaï. ï^rios»- SES deze z/nc aanftsscdc GemaaLn óp bét Schier Ei'ü&u SCHONEN T jj S 1 «y vnrwélkdmcn, cA veiders ha Stokhóliir t crZeiien. o v s'.RiH «S NAintieKa'pelltVini.etboyesgem.SlctCarr/ÏRwt-arj oyprccJ- ratie met den Kroon Pnn-. vau Zweedtn in t.en Eg; verbonden jl A -v '2 worden; Dfea voLé; dgaag zal H:are Kocicglyke Hoogheid jde esjéjiS'ï f? C c 2 Reis vat hkr ^a Siokholm aunacc»>uen dchooggem. Priqsz«l S 'g p S2 "'J 02 G R O O T -?iR IT 'l AN NIE Nv I<"f - LONDEN den 23 September. D.- Konnr heeft den Heer H»ns S'oanè, El'qr.tot Sec. ta is der exiraordnvire Amb-ff-.de by Keyzerin van Rnsiaal benoemd. De Dhurge dei OreA'lt' mieen j- 8 §"^15 SJj zoo gézeegeuden pogR en-Van file andere Lseftogten v« «oma p> g -Sna g -c g keh in ve» ftbéiJe Pi ovicpieu van ',dlt Ryk van tyd 'tot tyd grooicr *$5^ js 0 buiteiifpooriihieoenMorgeh zal wieswcgees.op het Paleis var. b4"« S-S Stjimes cihgrócteRiadsverzadering gebonden word.it. <<'3'S g 5.3 tfi G<a»f van Chat:.am, die den 20 dezer gereed wasoih na Bath W<" £<u o 2^ «3 te veitrekkenh.efteiy zóo'gevr eltg acfë-t van ds jigt in zyn reg- ï-tfoo U'd ^3 lerhaBdgekreeiCB,'dat hy deze Reis heelt motten üpfcuonen. 5 p g'^; VRAM. it:'n t Sa ft PARYSdena6 September. De Heer Boutin, Reqtttftmtfder ealmeadam van Eonrdettix, is tot AdjuoA vtn derillee- Chative- hn zycen Schoonvader benoemd als Intendant dor Fiaantie.; Ook heefi de voorn. H;er Chauvelin den <_'K i FANGST der kleir.e GeldSpecicn asn dén Heer L'AtsgloisIntendaht der Fisancien, afgeRaslL De Verplaatfing van bet nieuwe Hotell der Pagten ontmoet nog -3 £.2 veelë Zwaarigheedendóch men zal daax omtrent in 't kort een S g, p bcfluit dienen tene.mcn, om dat het oUde Hotell aan alle kanten jg g T3 r-s w v- a v p bc«>!2 •p .e o »o 2H •s? t wJ S3 On *z Q in-O dréigd iote (lor ten'. NED E R L A N D B N. M ton o ïc -P ti O i J4 UTRECHT den 29 Stptember. Dezen ogtent heeft de Heer - RYKHOF MICHEL van GOENS, Hijloriarum Antiquitatum, J Eloquentiae, fif Linguae Graecde Profefor Extraordinarius ter Aca- J? 8 demie alhier, dc .Intree - Redevoering to Uit zyn Prof. Iforaat ge- -3 S houden, en wel de Incremtntisquae, liumaniórts LiteralHido- ^5 riae ïnpriinis Linguae Gfcecae Studium fccylo hoe deeimo o3a- 2 53 vo 'cipirunl'[ddt is Over den Aanwafch welken dq befc' aa- J1 ^"2, Vchde Weetenfchappen',. inzonderheid deOetfening in dcHiRo- g cO <wé M e co.»^ 1 S8??p| eaz S si2 3 -S g S a 0 JJSSg «|.a z B 6'v <0 0B <5, S3|_ n 2 w p 25 g es -S M U i< SM «Si»??!! rien en Griekfe Taal in deze agtiehde Eeuw gekieegen behben. 2 Date Hóoggeléerde Heer dewelke nog niet meer dan het negen 2 8° jjaOi-evesj tiende Jiar van zynen Ouderdom heeft bereikt, geeft.niet minder aS S a - *~a hoopevan zyne treifelyke Bekwaamheeilen dan gelegenheid tot a 2 P -tj-S 5"ï M Vérfcheide Lof - thitingendié, zoaih Gefchrift als by Monde ter d S-^Ë'Soë t zyner E ere gedaan worden. 8 o" 0 AMSTERDAM dén 2$ September, Met dé jongflé Brieven van Riga heeft men, dat'snagtstüffclieaden 11 en üzdezeropde ai>~Ja 2-^Si Rbedc van Riga teifens trict de Lading, beftaaade in Balken en 3 2 Spirren, Verbrand is bet Éngelfe Schip van George WebRirvin 1* tt O -'■> o v- .23 r? daar na Londen gedeRine rdWyJers was aldaar gearriveerd S. Epkes van Harlin.-eneu jan Doets vin hierIn tegendeel zyi vertrokken P. C. Vctlhhoea heitét ardaK. Rymers »a Stokholm, b.D. Zyltihaker na Groningen eq D rk Gerlfesnaar Hariingen. 2 gu In dé Swienemunde ii aangekomen JeiieW.ebesvanhirr; km»'? 5 «o o g, Stokholm And.BergRroorhen Joa. P. Kier vanD.ntzig, cn Karei d ,,«5 ó'-o^s £2 Haak van Wisaurte Hamburg Öiv. D.M-.üw, en Com. Rivens 5 ^-StTx g S S §"g Van Archangel, H.Liëtvesvan Londen, èpj. Jacobs Neyvzn hier; S SP jenteBrcmen Jur. Hendriks vanGo«»d«, Harm. WeiRls vin Eden Q - 2 _f titirg, Will. RphJe en Warn. Ulenb/bek van Danrzig en Tamme rd 5 s P JanfcnMeeniög van hier. s"=mS rr J - - -- U - «(>4 Q -3? ri >3 L— O /-< rm fc< - ör g< sf s 3 ■M li U (W™ M tf' TeKohiri^sbcrgcozvii^Mrivccrd S. Stebcs cn Clf. poits van^ J5 y «iS hlcr^ U'. Scgaart tfaa Scokholra, cn j. Annes uit .de Crooswyk Ia c4 p v tegendeel zyn vërtrokkèn M PietersZï. Sjoeris A. Cerbraiids «2? J. DouWes, K. Siebóltl, L. Thei&ois^R. klar.icii, J. Jmsz- i J. Sie- vj pt( S ^2 JJ g besH. Hzrinias cn Gl SkboütSalle betwaardsT. j\nsz. dO J 3 - GroniögénXc. g o< gw >-> fv rs r> K* b-'fx gj 'sGRAVENHAGE den 30 Septeipber. Eenige bnitgnkndj'e Minifters zyn met den HeerCau,prefi :e,creade.rv|r,yèrgaderinge P 33 L m van de StaateöGeüeraal wegels de Provincie Zeélandi ln gefprek O 2 «ëa py| gCFftCft-.., 1. e. ^«es o.2312 C gö'j «fi LEYDEN den 30 Septembor. Oifter heeft de Hoogg-ieeufs *7§5g«<;h^i3™2 S eerDlpERir.US. VAfi DER,KEM?S. 3. Thcol. DoCtor i g -2 lieer Dl pERir.US VAfiDERKEM?, S. 3. Tiuol. Do flor j» Hijioriec Bcclefiaflid Profefor ordinarius aan de Üaiveilïfcit ai- e iiljion» E/uutejiujiiLK i'iujcj/uv viuiuuriui agiu jic uuivci liftu ar 5 «1-ri hier, dit zyn Hooglcuraar-Atniit ra cee ple^qjgt Qrvt'n aariyaifd, 5 Ê2 25 2 Sg-g wiar van de JuboaJ gewecR is:.. Dc bona,Spt, jué e'tiam nunc, asa'^S 2 nb'Aa Ecd'fi*. Bt Eccle/tafUe 'er ook nfoe;, voor.de Kerk van Nederland overig rit.J n einige». van de voornaam/is üswyzen daar voorvoorndmcnt'cjk viï dlterZ- Gefchtedinifen ontleend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1