A'. I7«. LEYDSE a o cepdades, Kapt. Gonciles Pachro leAIelIi(o$3.dsgep vtn MA-r/. ranbaovoor de C inp. van Griu Pa-awyd-.rc ja B. K'yp v- n r, 'fcL r» g C I- (r-< H M Ci u.''5; R V k* r- T: Ci. O w fi 0 C t, J.' b1 a S I'SnJa'S v Ad! o a t 3^ d b n m c"'< a 9 Aj> a c; - v, ee'z3 ti ->-N JM*. rófflt «lilt igg*£«gs?itf X W U v x M Of «M j£r 13 44 c/5, 2 - *5 S? 5t«5oP" ^ei N 0 w n S m ;s -0 §3 3 *«'3JHSf$gS*3 I Jf A L I E N. OMEN den 6 September. De Ridder Brizzó, Ambifli- F® dear van de Repnblik Venctiea by dit Hofheeft nirlgt 1-C gekreegen, dat de Bay van Tripoli,kort na dat bet Eiqu»- JLwfc. der vin de gem. Republik voor Tripoli gekomen was, ,11e de Veneriaanfe Schepen, welke doof zyne Kaapcra waren weg «enoomcn, teniggegeevenen aan de Schippers hunne Schade vergoed beeftmet beloftedat voortaan het Vredes - TrséUat't welk tuffchen de Republik en de Regeering van Tripoli beftaat, n-.rawkcuriglyk zal worden in agt genoomen. Men vcrzcekerddit de Paus dea na of ten langden den 29 de jrr Maand een Promotie van dertien Rardinaalen doen zal. MODENA den 8 September. De Hertogonze SoHverain, die dea nieuwen Weg, welke tnffeben dit Hertogdom en Toskatnen is „ngaiegtzoo dra mooglykbegeerd voltooid te zienheeft drie honderd "oidaaten na den kant van Fiumalo gezonden dewelke ildaar onder het Befciar van deo Major Gisrdini, Commandant der Artillery, aan dien Weg znlien arbeiden: Het gedeelte van dtn We?, die ua Piftoya zal leiden, zal op Koften van den Groot - Her tog gemaakt worden, vaar toe die Vorft veertien duizend Ecus be- ftem l Uceft. TURIN den 10 September. De Koning die de Marquifirne ftrréiicbooazufter van den Graaf dc la MarmeraAmbafibdetir vin zyacMsjt.ty de FranSc Kroon, tot Dame vanbetPa'e's der Hertoginne van Slvoyen beeft berjoernd, heeft zsggift r ógtentna Qaiers begceveuom Madame Louifezyne tweede Dochter ,.tc bezoekenM rrgen zal zyne Mijnaar Ag Ha vertrekken, om den Arbeid ea dc Vcrcierfeicnwelke a>n dit Kaftte) gemaakt wor den, tebezigtigenVermits dat K;ft.:e! aacdesHertogdcC'm- Ms, tweeden Zoon des Koninga toebehoord, zal hy zyne Ms jt. Ruwaards verzeilen. POOLEN PRUIS SE N. MARIENBURG den 9 September. Eiacelyk belteven wy os vttloop van meer dandertiy Jaaren bier wederom een geaeraaten LAND-DAG voor onze Provincie Pruiflfan: Deseive ijzeertal ryken heeft heden na dat alle particuliere Land - dagen nur Wtnfch en zonder ecnige Confederatie ftiod gehouden heksen, net alle PJcgtigheeden een begin genoomenNa da: do Bjflijhop vin Culm den Eed jn hsadnfi van dea Waywo 'e van Culm afgc legt, en de Plaats als Prefiucnt gcaooir.cn had.' wierd dts Konings Afezant, dcIIeerDluski, door <euc Deputat ;c afgehaaldDeze Afgczan: vervolgens zyne plaats ter regrerhtn Ivan den Prcfi lent gecoomcn hebbende, makkie het Oogmerk zyaer Gezantfcbsp be kend, eo overhan 'igue ryae Credentiaalen ea Inftruiftie enz. Morgen zal men cpcnt'.yk tot de Verkiezing vin een Maarfchalk tnwyders naar order tot de Raadflagen overgaan enz. enz. WARSCHAU den ia September. De Ryks Graaf van Fl-tn- rning, Waywode vaa Pomerellien, heeft te STARGARD in Agtcr- tmmcren zyne Iatrsede met zoo veel luifter ea ondereen zoo uozicr.lyk Gavolg van Edellieden gehouden, dit men ooo.tiets «iitrgeiyks van eenigen Waywode gezien heef-: Dezelve din jterdook den Hoofd-Land-Dag aldaarna dat de zoo-genatmae D:iriSuaal Land-Dagen gezamentlyk (had g' honden hebben Mtadiend als iets hyzondersam re merken da: op dea Difsric- lucr.lLand-Dag te Tachel(dewyl sd Pi uifTer.de Adel var declsffi- (berende Kerk niets in Waardigheid cn Voorrang aas den R oina- Kitholyken Adel behoefd toe te gee ven) een Frotepant van Adel «weetende H:erDorzowskytot Laadbodc ve.köloren :sOn- detniflchen beeft men aan hem de ABMtcit op den Land Dig te STARG APJ) niet wiflen tccftasn doch hy heeft ni*t eerder uaar v'mf 'zien, dan na dat de tweede Land-bode by den bovengem. DiflriSuaa!Land-Dag te Tachel verroeren zie ook van de andere Lyul boden te STARGARDafge-nwderd had, ter. cmde hy Dis- IMt, geen flegterLpt-geval «Is de andere hebben raogtzoo dat illclioondeLsnd-DsgteTtchc! gelukkig fend gehouden beeft, egicgecncbeftemde Land-boden, maaralle Edellieden, die nmr *ild'n, bi den generaalen LAND-DAG te MAR1ENBURG vèr- nokken zyn. V R A N X. R TT F. COM^lEGNE den 20 September. DeRonlogzal den 34dezer Mundvrnhierna Verfailles vertrekkensiwaat aetgebcele tlof oer.srttrngkomsnzal: Het febynt dat ds Koning nén Madame diDvtphicegeduurendefcaar Ver^lyf alhier mcrkclyk frbtter.i l\a; Ook genieten de jonge PrintTcn gcwcr.fcht::! Welftand. Evfifter zyn in het KI- ofter der Piters Carmdlttn alhier iwec Dekken gedoopt: Dc eerjle wierd vaftgehcndaa door den Dsu rb:u rji Madame Adelaide cn genaamLoutre - Marie Adelaide de tsuele door dan G'a-f •■-n Proveace en Madame MiBoire enge- B'und Louife Staniflas - Victoire. Opdimzelfdcndag heef: do Baron deChoifeulAmbafTackur ^Mdese Kroon by den Koning van Sardiaien* v n Hunne M-je- j fk'tcn ea do Konioglykr. Familie affchcd genoomen. Men verzeekerd, da: de Psus den AarsbüTchop van Parys nit el- ï'betreegitsy tot Kardinaal heeft benoemd. rARYSder 22September. Vermits de Tcrtayn van hetVon- ®l', 'i welk de Mzsrfcaalkïn van Vraakryk tegen den Heer dc Vil- 1 •ORhebbengeweeze*!den 19 dezrr verftreeken wis is hy op dienzelf Jen dag u't ds Gevangenis der Abdy van St. Germain ont- "wn «n op vrye voeten gefteldmaai dc draaf de Lauragnah zit "«Rin deBaftille. In dc voorletde Week zyn te NANCY twee Vreemdelingen j "'welke des avonds te voorcasldasr waren s-ngehoraenop "cr- •locden dat zy wel gewapend warendoor ceo fterkc Wagt by de *°P|evJten rtket kleine dagreizen van laar herwaatds en in hïg- «nisgebra t: Hun mlsdrvf beftaat, zoo taco ve.-atamt, hierin, z? meer dta eeas ia dit Ryk zyn gakomr",omeeti ge van onze Wttklitdenin alle Konften cn Manuf. Auu'cn re venei den tn na °£SnatrnvanzoodaanigeVorftentïb«eng£D, die Fabrikcnwil- °pr;gten cc aan knndig Wcrkvoi*: gebrek hebben. gewoonen tyd es-, plaat*wederom een algemeen be<tinm:akén a c dTj5 c amzyee Wsntetfebe C0LLEG1EN over de NATUUR-WIS- en AARDRYKS KUNDE. AMSTERDAM den 27 SeDtembêr. Den o A zvn nnd-r anderen B P 5 Si}? - Bi5 "S h«' lts® b&ü s» "S w ki" S P» iS' -I-Ed.Feeten beëedig- wK-6 r S P, icr f amcr «llsier alle x> >'5 gc om dun aOdkoVet des mj difcii IIhüs alaicr :ekomen, S g-* l !j arden voorgedraagente ad- -£ Z vL g H - S Ss,S _j.r>i-u. 2* rfep b.?<; u. 4» I? Volgens Bckendmaaking hebben dc W de Hoofd - Panic panton def O. I, COM Hoofd -Participanten in die Kamer ver. ogt om dun 2 OfftoVe' des ogtents ten half negen op het Doft - Indifc om op de Poincendewelke zullen worden vifceren. g DeKd.Mog HeerertGeeommltteer,Ie Raaien ttt Admiraliteit v, g alhier hebben nLisbonSt. XdbtsKadix cn de Middtlandfe Aj .e Convoy veriaenduat naden ïtS'ft.rstTcirjKiliu Zeeftoekea. Den 24 dezer is op de hoogte van *t Eiland Scuotiwen vier M jien vaa de Wal door de Lootfea via de Maas i- - goedealaat geprcit 't Schip dt Vróuw Helena, Kapt. T:Raven, van Suuraa hcnv .ïrds T.- LISBON is geirriveerd ht: Potrngecfe Schip N. S. das Ne- Pigucira, Th. H li van Londen, Mtrt Rogozin uit Da'ïmr c.Fr, "S 'ir S5 'k fa Xavser Contente van Bilbaoen Tbom--. jorrold -an Ut. M'juei. Vso Lisbon vanjra. is vertrokken het Schip N. S, da. Grace, Knpt. r u L <n .- -j h w o Si bIbS?Sft C g «p K fi 8 1 TO. rrm 55 Jal5£«i c --- xt; v o E S S Fr. de Menezès Briner, na Mazaga»P. Fcterfca na Stokhn'm, J. "5 Thompfen, jèf. Hofmberg.cnjaaBerer.izWölf, sile raSt.Ubcj. w £"3 Te Tuöibergis sangekomen L. PetcrFeu var. Nameste Dram me Jan Hsnfen te Holmsloe Corr te Chriftiani-r P. en Peter Bruu van Boitrdoax. vv«ud4«jr-*. z-uigvuiua Vd-I U4V. D UUD au»5l.UUCc, r v V. ,r" :d PettrBrauvanEcmrde>üx. HetSch'p vanMtt.en Km cuaStotrbolfla.datópdeStvinéboede ?-jfi H< Swoj: efttand was, zil weg zyn mwr de Lading wed n«t geborgen. 'E5 G -ë 9 jj. 1 i-l »p WO Li O - id «SO tl v! f-Li CG O-J c K fi «ia O r? fö i. rj a 2 o o-s n «Tj sK gefttand was, zil weg zyn m var de L'ding word btt geborgen. Schipper D. Jacobs'van hierna Göt'snbnrg beftemdheeitt ih d-o zwsaten Storm van 'cn 13 dezer 4a 5 my'cn van de wal zyn Blaft verJoorcn, en i» in het VrielTe Gat in grit open. Van Cettc w»s vértrokken Corn. Jetfes Tromp naar Hamburg en van St. U'ots Aor.e Ilcniriks berwtuds. Gifter zyn in Tefïel binnen gekomen A. Cornelis van Archan- g £'8 É|6 Si -5p S'ë Borften J. dePitters van Onega, S. W.Vc fen van Dantzig, Sf B> o A. Ysbr. Bfacda va» Src.tio M. Sperling van Koningtbcrgen, J. g'i Doeg en Stork Peterfen van Bergen, en W Goetfes van Edenbnrg. S -S "B U:t TefTd zyn vertrokken J.Mag'.hall i>* St. C'ux de.Teoetlffbi s S J. Br-uk na S:. Marten, J Fred. Enkeseti J Hmfesna V.ankryk. -f,S lt.'tVlie is genaderd TjebbeRitkcs van Archangel. g Am dcZeStrd is cèkonien Ernft Koper va--: tkoningsoergen. fi Q "2 HELLEVOET>LUfS den 27 September. Gi'tnr natciddag zyn sli» 7|E| s s< a» ■2" o j3 o p n« «r.n o Ssq g SS - 8 -■ ■Sï"» Cbaplin na Londen en iwee Sch»- pen na SunderlandDaartegen zyn gearriveerd Sictfe Ciaifes van ,«-^^00 o -,£co§ Dactzig en Wil). Fofter van Burnham. ■^2bo3S«ccip.A_t;S 's GR AVENHAGE den 28 September. De Groot - Brittfini- o giitê r b o fcbe en Dcecfe Mmiften zyn met Leden van Staat in Conferentie ;Oïo'<"oSïoa'i «x. wjm r, w s n o ^3 ^"«Zlvks o 0,-0 r, Unol? O geweeft. DeHecrdeFagniétHeer vatt Karmefteinen de Heer Bract- -f, g £g zen, fitting hebbende ter Vergac cringe vtn deStaatcrt Genenal 5 - ««"2,2 5 S Z "G -wegen» de Provintie Gelderland zynderw-ards vertrokken. S o* a J Vermits I et werven van Krygs- en .'Ichccjps-Volk alhier te i f. Z o g '5 R Lande voor enuitna-mvac vreenidc Hc-ren, buiten Confent g 2*5 £Si 3" veodeSTAATEN GENERAAL, tcgmd-n inhoud van voori- 2 g-g S g Z ge Placaatcn en Ordoananticn, b Dnen en omtrent dï Frortticren 0 5 o B H d* H van dezen Staat dvor eec.'gen oadet cóomen wórd 'tgzen tot g C S -S "3. 3 groo' Ondieaft van den Lande ftrekthebben HÜN HOOG- m ,tS|R S "7 «j 'i "3 MOGENDEöp bét V nntcl dd riste 3 c a.jz 2 t, ra n <3 van Orange cei Na ff au Staat van inl nd*. Krycl u H blootén, ecnPLACAAT, in dato 17 Sept. afvezooden, waarin o 2 2-L 2 S 5"f S Dezelve by Verniiuwiny, .str't vonrigPtaiaeat ftstucc.cn: o-8'g ad ?'.'f 285 S Da: aicnarnt, Wis of van Witqnsh 4 Vereeuigde Nederland-i) of in ccnige derzelvcr Gobjédj eealg V Ik vat» 4 bat zy buiten fpcciail en fcyiKelykCOnfea:M n neemen of atng'noemen zynöe van anderen ovcrpcem-n; «ï1 t-® "a H o (3 4 voor, uitdennaam, ea vm Wcgcm eenige bititenlandicheKo- jj ï.yJO ft 5 ningen,l"oteniaiM,5,Ptiticeri, Hêertn, Staatcn of RepiMiken, S f-vZ a.0 g V! 0 Oi r-s w a o -- 9 di tr*> f C3 ■cr 5 het zy oa?nbaarhetzy beimelyk, direéteiyk of lai'rectelyk, rZ 5 4 oadcr wstrretcxthctzeu 'cmogea weezen ,oraia Krygsdiettft, g 1 -f B te W" iter ofte Lat.de, te iLard of te Voet, gebruikt te worden &«4 ordoaaecjïadewyders, dstbrtVölk ripzóadliaigewytsaan 5 gcooomae vanbaaieaDienicrnPligti daarin of daarmede zy n 2. r.ig zoedss mogen oordecleo verboaded te zynzal worden ge diQrenfoerd ec oatfiaren. met ékpré* bfcvch dit zy bun vart.icn- d «tlven p<eteafenl>icnft zullen öatboüden enhu.rdciiztlv'n onttrekken, en de» nicttc.fcnftaindi mogen behouden en gtnic m M ten bet Loop of A-nritsgcldd.vzy opa's hand z-ude rb .gch g "3 5 c. 3 v hebben omfangen i tonder «fat zy daar qvei by tenantwe het a-JJ cn ï?-f. -2» zy, zol'.cn moten aiotéfprooktn vael min een-ge .moeite aaa- - 0 ge-'-ëau word'nalles opje* ic, ft» ioCdntraVentéuïa Van uit PlaciataanLyf en Goed, cc na ex -entie vap Zaafceni Zelf» met de dood, zullen worden gefttaf, Scc. a 3 w 7. z sr >5 2 S ïb a s H 3 *- dr *nr-±l - f. "T vt-zr uiwj-Ó 9?ö dicor- b

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1