LEYDSÈ tm ËiH A0- 17<t. N*. iMifit* I»IH Vrydigfe Courant. fS* lfc|SH I T A L I fe N. DUITSLAND en aangrenzende Ryken. -e-aar^S G ROOT-8 RIT TaN NEEN. 8§&J. -ö 'a 3 fi, NEDERLANDEN. IgS^S'S P!ffê, -ê .M r v r u "2 S «t! 5 W *a ..«a g S 2J 93 SSPkü-S *3 <3J 7> 2 *»e ;g2 c jfrg'S '•5*^ W £y~ ^J4 n - o r: 'jB\ 5?* ?>s 2; a a m <?- .gS a 5--=* -T3K tufe Ik "95 xi pm L- r er> xa p, bo*» gx 5.ïè"^'= o - ~.5«£ sj! 5 Z. o *- OMEN Jea 4 September. Zcdert mya voorigen is eta ~1~J grocte quantiteit Gtaanen over Zcein den Kerkelyken I'C Staatgebragt,en alzoo wegena de Contra&en dewelke J-W*- omtrent de Leverantie van die Graanen zyn geftooteU, datglyks nog meer verwagt worden, vleid men zigdat niet alleen deze Honfdftadmaar ook de Provinciën gsduureade den aan- ftaind en Wimer-geen gebrek daar aan zullen lydcn. Ook heeft de Congregatie derLeeftorten met verfcheide baitenlandfe Kooplie den eeo nieuw Contract geilootèa waar by die Kooplieden zig fce ben verpligt om nog-dertlg d tizend Mudden Graanen te bezor gen, dewelke na Civita-Vccthia gezonden zuHcn worden. Dit niet tegengaande ia 1 y Voorzorg het EDICT van 't Jaar 1784 ver- 1, wsarby de Uitvoer van Brood nit deze Stad is ve: booden, met uiuluitin^ van het bruine Brood, 't welk tot Voedfcl der Werklirden in de Wyngaardcn of op het Veld beftemd is. Voo- bet overigs heeft de fchaarsheid derGraanen reeds in de Provinciën en voorcaamemlyk te Macerata eenige buitcnfpoorig- heeden vèroörsrtkten wel in zoo verre, dat de Muitelingen al- flasr de Wapenen hebben opgevat en men zig genoodzaakt gevon den heeft, vesrtig Soldiatea derwaards t; zenden; Uit vrees van mcr diergelyke Opftaaden is aan alle de Gouverneurs en ove rige Officieren bevel gezondendat zy in ditjarrde Militiemet 4&0e:en laaten by een komea om de Revue over dezelve te doen dewy 1 dezelve gewapend zyede een Complot konden formteren om aan 't muiten te 11 san. WEENEN den 13 September. Ovcrmorg-n zullen de hier zyndö Heercn Stenden hucnea LAND-DAG beginnen, en als dan izEifchtn ia overwecging neemendewelke voor het aanftaande Jaar v:a wagens bet Hof 4au hen overhandigd zyn. De Vorft Poniatow.ky dewelke volgens de Berigten nit bet Campemsnt by Dcptfchbred giller bet Spiegel-gevegt aldaar zal hebben bygewoend, zaletrftdaags de Reis niWarfchauasrnce men, om by dcnRYKSOAG, die kort na he: Feed van St. Michall ftaat geopend te worden, tegenwoordig te zynDe Keyzer is voor- neemees om den 19 dezer Maand uit het voorn. Campcment te vertrekken en den volgenden dag by den Vorft van Lichtenftein opFeliftpergeen Vifite afteleggen 5ce. Dea 24 zullen de alhier in Garnizoen leggende Regimenten in Order van Bcaille tegen elkander vuntea. Van OFFEN word gefchreevcn dat ottbngs aan den Hertog van Saxen Tefcben het fraaje Ridder Teeken van 't Guide Fliesals mede by negen duizend Florynen nit dcszclfs Kabinet ontVraem l gz wot den zyn; doch men zegt, datdeDiadernogbygelukopdeTurk- fe Grenzen agterhaaldis. HILDESHEIM den 16 September. Is i'evoorloede Maand i« alhier aangekomen de Hooggeleerde RABBY Abraham Mozes Le vi van Gelcrn dewelke drie JaarenaL Hoogleeraar der Joorifche Gemeente te Etnbden gewceft isKort nazyneasnkomft alb er heeft dezef/e een geleerde en lolielykr Predikatie :c de Joodfcbe Taalgehr uden, en daar door by zyhe Toehoorders, waar otder zig vee eLecr^rs en Dom - Heeren bcvouden z -o groote ver wondering verwektdat by vervo'gens tctpaarigljk cn art gtoot genoegen van o'cn BilTchop tot RABBY en HOOGLEERAAR van de Joodfcht Natie in dit gehetle Bisdom berotpen ca aangeitcld L. V R A N K R t k. PARTS den 19 September. Alle dein-en Opgczeeteneo van d!tRyk,ja van geheel Eu»opafchynea meer en meerte vcrltngcn naar het Vincis't welk over des Ilec; de La Chalet ah en z voen Zoou ral worden gcvcjd: De Dochter van deu gen. Heer heeft nit naam van Hiaten Vader cn Broeder, zig beroepende op derzei- ver Volmagt, aan tltn Koning tw*e Rcquefice ,n dato 14 er. 16 Aujufty tioen ter hand Hellen, waar byzyeypc Majt. fmecktdat Dezelve de Opéne Brieven vaa den 5 July gelieve in te"trekken; om dat dezelve tot eeu H'nderpaal ftrekkes van het Renvoy, 't welk zy by Afte van Bekendmatking omtrent de Betrekking van bnn Proces voor den hoogenRaad g-:5 fcht hebbenDeze twte Reqneilen zyn door agt der voomatmfte Advokaaien van het Par lement ord :rteekentidewelke oordet'er.dat de Frocednur, die zedert de voorn. ÓpeneBiievea re Rentes gedainis,op den voet als dezelve in het eerfte Requcft verb?.'id word voor nietig ehvan geescr waarde moer worden aangemerkt: Leze beide Re- qneftcn zyn reeds fn druk uitgekomen en bedian meer dan vier en twintig Bladzvden in Quarto. Ook is wed'ereen ni'uWcMemorie met den titel van Memoir: k 'Ccnfulhr6f Confutation onder djn naaui der Familie van den Heer la Cbfilctais in 't ligr gekomen wa-rin gevraagd word. Of n fcctEewys door Vergelyking der Hand Schriften [wrover gee- ne Hoofd-StrafZouw kunnen uitgefproucn wor len j voldoende m genoeg touw kunnen zyn om hein verders in Regten te ver. votïcn en omtrent de Betichrn; te venniffen. De hoo;Te Raad, die deze Vraag en de Verklramg van den Heer le Fay er over dezelve ondersogt heeft, volhard fcy dcszélfs Confiiltatie van den e6 Julyen beeft een mcentvre Voorvallen by een verza meld, waarby de Misdagen en Dwaiiiegcn dcrSchrvfkundigen klair r~blc*keu zynWairop de rem. Raad htt bellait maakt dat by aldien men tegen den Heer de la Chalbtais niets anders kan te berde brengen alsdc Verklaaring d»r Schryfkun'digeamea tiem niet verdeis ia Regren vervolgen m«ir van <ie Bcfekuldigiu tten eeaemia! vryfyretkenmcetfitc. Dtre Coefuiratie ls door dezelf de agt Advokaatec 8udetrsei end in dito 26 Augaftyen groot zes en dcrtigBhdiydea InQxarto. Zttnrdag is over de Zaak van den bovengen. Heer 'ie la Chalo- t*:s oen groote Raadsvergadering te Comp:?gae gefcottdeo, Wair ia, zoo man verzeekerd,de bovengera. twee Requeftcn zyn osd t- •ogt .msarveroiita detyd te kvrt was de D cifie omtrent dezel- Va tot een andere Raadsvergadering uitgefctld is. Mm aiet «se Aatwowd o»d«rden sinzwtdM Sfeer 9, 6u g o ,ür ~2 S3 de la Cbalotais op de Memorie van dea Heer Je Calorne. Voor ecnige^sgen heeft hetCompw>;r vsn Mongirot Gayetxts J 3 r. 0 Compagnie een Bankroet van omtrent vyf Mrllioev.tr. L:vt;s gc- ï'j; g g maakt, waardoor voorn aamect'.yk de K. o*lL<l:n te LYONS, a S I o E mctdevplkcdatCcmptoir de groot As Correfpondentie onder- Nt.T^ i, hiejd, febade lyden. Ui l?ï b* o 1 az w s Men zegt, dit een Projeft op.het tapyt is ojtn het SouvtraintUof X -s b fs, H l o c van NANCYjmet het Parlement van MET 2 te vete enigenD'.tis jPq c - zeker, dat het gem. Hof «enige Gedeputeerden na Compiegne ^33 S L heeft gezonden, om -laar tegen Venoogcn aan den Koning te c S Gjj'f g a doenen dat de Leden van deze Dspntafie zig me; de hoope 5 0 cT.U.^ >r .S 5 K 'iC Z B SÏÏïsln. y; M m 5» -5 vleyer, dat hunne Vettoogeneengosdenuitflzg hebben zullen. "3"a^ H lndeaanft»andeWeekz*leejiIefciiryvlngwor4tngedaav,om <- 54!^ P> genoomen ïchu'dbi handigd, Verraitsdeoniangsoverleed&n Heer van Moatmartel in deszelfs R'g laatfte Wille zyne Vrouw en den Heer Dnverney tot Voogden g -3 -w o"o~* 'E over zynen minderjaarig^n Zoon beeft benoem J, hebben dereivc t - -i S 9 goedgevonden om eenige van de vermaardfti Ad. okaatcn 1 curturs tot Mede-Voogden te verzoekenop welker raid geen tot de aanmerkelyteNslaiteüfchtp van dea voorn. Heer be- f'aJè"' o. "2 H O c^-71 V hoordverzegeld isom de Regten der Weduwe cp de roerende Goederen te verzsekerenia geval haar Zoon in zyne minde: ja»- -c g as P righeid mogt overlyden. 5-« Volgens het Vonnia.'t welk de Leden va*i het Cfcarlet, die door "g denKonmgtotConuniiTaTlflenbeno-nid waren, oaic'vor deZsik van CANADAhnaale Uicfpraak te.dxaden ioDec.mbrr '763 E g geweezen hebben,waren onder de Befchnldicden de Heei Dcfcht- 5 -k -S r?S S X - n u c a - c•»v3 In J-W rj tl q -ii 'r- f S t 1 <b*e B-s Ü-O o: 6 .SP caiuis-aenat neer ucjchc- - kj-o »««ar.eertyd8 geweezen Secretaris van den Ifeer Bigot .Intendant Y9j i?<il, o "S 5J0' van Canada de Heer Landrievegeweezen CommifLrisdtr Ma- c "S e riae op het For: Carillonen de Koopman h Mtfyne Dé/piasdie <y 2 p g M "S i" met de Leverantie Jet Le^ft vten na Montreal bel: ft was van de eerftgem gcconJemneer 1 wierd rot een Ballingfchapi vyf Ja: ren eu ;u een Boete van drie honderd duizend Livres en tweede tot eea Banaiffcment van negen Jairen. uit hetBurggrsaï febap vka Parys tn in een Boete van honderd duizend I.ivres by wy- a:e van Rcftiiutie ten voordecle vandcnKonm-t, zyndetenop- zigte vtn den derden een nader Onderzoek bepaald: Deze drie Pcrfooscsdie toen in CANADA warenzyn nu uit iat Land- fcbip her waards gekomenom zig als Gevangenen aan het Chate- "3 5 letovertegeevea, in hoope om de Befchnldigingen dewelke te- gen ben zyn ingebragt, en volgens dewelke het Chstelet hen ge cocdemseerd beeft, voor een gedeelte kr^tcloos te nuaken. C fcA1 tyoJS B W - Ja -t V. O w >co 05 oÉ*sr *-> C-A O O O 13 LONDENdea i9Septtmbcr. De Graaf van Rdchcfort, gede- Q -u £,0 o ftgneerde AmbaiTidcur van dit Hof by dat van Vrankryk, 'zal tegen v 3 5 J 'a g het einde van deze Maand de reis derwaards aannecmen, zyndc "g S.ï'i onder anderen met Inftrudien bcla'ft', om aan de Zaak der Papie- g n r.n vac CANADA voor zoo verre bet de Groot - Brittannifche ■- S g 0;'de.rd'tnen aangaat, de Ratft» hand te leggen &c. S Ut/Vbre;tf«4if«iseenPerfoonVanvry aanzicnlyken Rang hier n aangekomen om by het Hof aanzoek te doen dat a:n hem een ^uü| jag S 55 ftpsekLrn 'sin CANADA v8rgundw:rde N netten uit Normandyen voorn, dcitvaarda over te brengen, en een ci 2 9 Co^ooieteropregtiiigevanMan.ufaAuurenal laartevtftigen. «^««2 a i om een party Hngue 0 B Compagnie zyn voorneemens "o SJ Jh S'3'5 jtS iifi 9« s «2^3 o G o aft*- r® 1 mJ 53.S- (5 "«i 8 5 <ti 93 5 S3 V Str-' a De GK-Iatvreffeerdbna in de 0.1, om in de genrraale Vergade.icg clcw .ike egen den 24 dezer -5 "3 c H y M tnd bepaald iseen vermeerdering der 'Dividenden te eifchen. -v In Duins is gearriveerd het 0.1, Comp*gui<--Sctep»b« Grtsve- "g W nor, waar V:n de Lading beftaat in iaoo fluks Nankeens-Lmoen 2 Jg Sc 3GO0p Benjamin, 5500 (g Caffia, 438900^ TneeBoey$8000® g J «O 2 TeecCon^o.tf9oo0gHeyfan,94Soo^SlngJo,liheehen79hal- g- S 2g ve Kiftea als mede een Doos Forcelynen &c. p h a Z" t - a- t*"1 O «O AMSTERDAM den 34 September. Olftcr ls onder anderen in S Q Teffel aangekomtn Kap:. Abraham Gripman vénS't.EuftachiSs, S80 S vanwaarhyden n Aug. is in Zee geftooken en agt dagen d»arua J 'c 's geVolgd zomw worden door Kapt. HeyqStelling en Corn. Jsntrup, ij g cq j S beide berwaardsZynde integendeel aldaar gearriveerd Mie hiel g) Cq ~Z 0 Raatjes van hier; De bo^engem. Kapt. Griptcn meld d*t hy den 17 September 5 o S S g MyleO N. N. W. van Portland gépreid beeft Kapt. Corn. Poort 8 5 -c van Rotterdam sa Barcelona, zoo als ook O. te? Noorden na gis. tj mo fing 10en i halve My! van Cemperdnin Kapt. M öiiel Oito«an u hier na Livorno beftemd. u v! 8 -3 Te Liyorno ii geau iyeerd Corn. Strop van Civits Vccchiaen w ie Maliaga Jan Andriefcn van Marfcil e. R< - Te KADIX zyn van den 25 Aug. tot ientScpcemb.aangekomen Se b 5 Se j itet Schip IK. S. da Pillar, Kapt. J. Footi voor de Comp. van Barce- Z *5 «S r lóna.F.ed. Efen vanLiycrcc, j.Rufch van Stettin, Sam. Thomas g a.s van Genua, J. Rc^uet van Bot*rdeiui& D. Boddte van Mallapa itcl Te Nieuwjork is gearriveerd Aiez. Houfton of H-"nr;Bcn.on o g 3 ^"2. vin hier; te Bpnrdeattx M. Gsrrit van Ba eften 11. jansz.vauSt. g'Ü^S Maleen te Gottenbnrg. HilJ. JansZ. Melchert.. 0j3 TtDramme zyn gcarr.vecrd Paul Pauilcn, Ede OaVcn cn Fokke O J Pokkcs; en teTiiefteCv-mr. Aodriesz.alle van hhf.- g Van Triefté was vertrokken Aod Jmriians; en van Sr.louw S g -- f w w den 3 dezer L'euwe Pieter: Lap, beide he: watrds. g c" S ^1. S AgtefOoilmerholm la,: in goeden ftaat Jan Jacobs de Groot,vaa a j o S Sé C Libon'# herwa:rdé moetende. Te Nantys lag zeilree ALae Hendriks t»Stett!n, ea Gérben fc j Lolkcs :.3 Dord; :v ,u W iH o O -j- <ti 51 -< Tj -l 's GRAVENH ACE den 35September. Don ê'Acünhi.Miniftfi dee Koaicgs vanPoJwgal,heeft met Leden v»n Staat geconrerrcrC aio v S n %&'l I v S S y li, '3 ro '5 9 n 3?,' 5 H -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1