re re £o"*HS- gS'^öiS V Naazdiefi op Dfegjdag èeniSSeptemberi766, vierQnitantienin vfeetade Handensyafcako&ftB: te *ebtea »s;?,i E 3 £-5'^-3 rft ftcUindat»30 Aug., vinde Hecren J.M.enC. Smitby CrotnhMid ei^vin den Brink, f 432-7 8vie deHcerenS. Cn V» A™ Si,* 'j: *-j §*2 53 del, cito 8 September, by BorcheriMeyfenbeitn- 157** Job ton, V»» dcr iteoghtdato 15 September sir. TcccS •W ri 31 t* 5 /ia©315vandeHeerenPh. Fted. Earth enComp.duo 16 Scpti-mbcr, by Gerrit Muller. Zoowoiü grwsaricbouwdtn verjr" i evf=r'S.vto W vin dezelve cict in betaal :ng tc ceeicen, of bctaalingdiar opteuoet, .."zyede deEifenaars by de Heeren Ciffierr bekend. 8 U ü5®'S2w3 Op Woensdagdëal^September is vermiit of verloorcn een ovaale ZILVLRK TABAKS-DOOSzynde' CkVteivft en eeairih 4t Pt a O? 5 a defeft aan de OnderplaatDie d^selve tc regt bte«*t binpen deagt dagee by Jan KofeboomZiivez -Kithouder in oe Moitteae te'ite 3 re Oo 5-9 fterdam.zileeaDdzaat boven de Waarde genieten. ADMINISTRATEUR eh DIRECTEUREN van de volledige Prebenden Sociëteit, groot aeo Prebenden »Ien Ztefj-renfci? vocre 3 a - O? IN MELIUS SEKVAT, zulle* ingevolge derolvergegeeVen Cojjwnuuiauie aan dé relpeftive Leden by circulaire M ffi- e-, is t; J g'£ -3 8 5 2 ff O a 28 Mcyjongftieeden, gedaan, sanaevoorfz. L'edcn.of derjelvetGcmagtigdins welfcè zig, daar by tegenwoordig zullen gelieven |f li- 3«« - S*~3 5 ,§-2 laaten vind'n, doen Rekening en Verantwoording van dersciver gedsicg OittLngft en Uitgaave, en Verrigtinge, geduurende het al», <5 S"o 0 £2. £2 S"S O O loopen Eerfie Jaar, en zulk» op Morgen, die weezen zal den 20/tn September dezes Jiars, des namiddags ten vyfuuren preiysin 't nL t? g.»2-2'S xuezyds Huren Logement binnen AMSTERDAM: Wyders zy eenieder eer Le^cn ketrrelykdat de Coctribntien voor t et loeren; 2 2.»':- g ft 5 0 Tweedejaar, ter Kamtr van de Adminiftratiecnüircftie.zuliün moeienwórden betaald, voor de 100 Prebenden, (bande füb K0 0.3a ?yf, r tor ioo. ingetekend, op die weezsa zal den 1 Bden Oilaber en voorde 100 Prebanden itiar.defub No. tot. tot noö. irPfK 2, O a' 'dj 5-5?§ H y keud,-Op Zaturdag die wcezenzalden 1 %dtn November antes jaars, des namiddags van vier tot ze: uurtn ingevolge de fpccjfiquc Rch 3 o 8CS ningen* welke ten dien eindedaarvoor, in de eerfUomende Weekna bet «oen der voorf*. Rekening* aaö alle dèfferpsaveGem g-w-S.2 g,So "•'Yj 3-1-1 trefTeerdcna, of derzelverGemagtigdeus, zullen wore en toegezonden. SaaJÜ Te Amfterdam by Diederick Johan Honigb op de hoek van den Vygeadam eü Warmcesftraatzyn in de Errfte Clafle der Genenli q2 N cr« S teit8 49.1e Lotery Heelt en Gedeelten s van Loten bekomes in Huur en in Koop Prys, Cotirtntal» mede Lotfen voor alle Clafcaa fsTjSi o J 2 a g-fourneerd. NB. By gemelden word accnrsat Contraboek gehouden en zyn de gcdmkte en gefchreeveLyfter. te zien. 0 5,7 DePERCEELEN, aangeflagen om door dc Mikelaars Gerb. Rebel, P;etcr de Hoen JcrcanusRykeenPsulnsDiCcl, ore opM: fï O (3 «w O.. n t a /Itl. .A <■»»- Mn .<la^ n »_.'t J li,. 1.1 jV - 8 9^8 o B SS 2 ol S De Makelaars Bontekoning en Aukes, Corn. Ploos van Amitei Jac. Cornelis?., eu Auke Alb. Aukes, zfellec oj Maandag den 2a SA Z g"L, nHga2 3 temberte Amfterdam in de Wit'e Zwaanverkoopen een estra groore party Qofterfe en Noórdfe HOUTWAAREN, beneveot sl O o 2 «-? zw2,rs Stettinfe en Dantziker en 25 zwatre Hamburger Balken. Sfo-sif §G= Ds Mikelaars Bontekoning en Anke», Corn. Ploos van Amftel JaC. Cornelisz. eh Auke Alb. Auke»zallcn cp Dingsdag en Woe8l 5 S Hh^S dag den 7 en 8 Oétober, te Amfterdam in,'t,NieuWezyds Heeren Logement, verkoopen een extragrooteparty Rigafe, Ontgaf-.Dan-ti S?b3 n jj o ger en Koningsberger MASTEN van allerly dikte en lengte, scoPvigale MöOLEN-ROEDEN van 70, 80 i 100 voeten 300 Nosidii nr c L 3 5,^ Maflen,a<X>R.\gzfeEoots Mafljes vatj ,*,o a 48 voet, zwaare DatitzigerStettinfe tn Hsmburgor Balken tn 50 Pomphcutten var, 3034 ven - O 5 S §8 Te Ley den by S. en J. Luchtmens zA op den 22 September cn volgendedagen verkogtwoTden defrsaye BIBLIOTHEEK vanwyh n S den Wel-Eerw. Heer ANDREAS GOCHENIUSin zyn Wél-Eer w. Leven Ruftend f redikant te Amerongec en Heer van Vooritots ^1 O k> 2 beftaande in Theologifche, Philologifche, Oud-Vaders, Griekfche en Latynfcbe AeAeuren Öcc. &c. S ïjl L'5>§"" Daniel des Ruelles, Micbiel van Sotnerdyk, en Job. Mer.éyenMakelrars, znlicn op Woensdag den 24 September, 's avonds ten; "o «O S.S^o.S'S ucres, te Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond, verkoopen een party fyn en fuprafyn Acgory TURX GAARENletgcndeii o. 5 S1® E" nader by Notitiezalwordenaangerreezen, enopde Verkoopdag te zien. I'g «8, O So Volkett de Vries, Makelaar, zal op Maan dag den 29 September ten Huyze van Fredrik Bremjlrop Ctftcleln te 't Nienwczyds Et;. g-gï5, 8^ c ren Logement te Amfterdam, verkoopen een extra wel bezeild GALiAS-üCHlP,ter763 nieuw uitgehaald, larg 71 et< et-t; balf vc- nj ra J §- wyd eivoer ges een half duim, hol 10 voet 7 en een half duim: breeder by Biljettenlimmt het vberfz. uit (16 hand gelevcnèn o-o w" a. 2.«'rt 5 koopen ,^pr«eke met den gemelden Makelaar, - Cj 1 v~ 3> rt S4". Vraw^Aie Tin rn AfflftM e 2' o 3 5 H ia'tNiéuwëzyds Heeren Logcteentverkcopen een extra welbezeild GALJOOT-SCHIP, met een Maft, genaamd de MENT C0i "&J o <5"§aS-<!5" 3 NELISgevoerd by CoJnxhindeur JohAnt^s Juffers; isiü *t Jaar 1740 nienw uitgehaald, lang 76 e tf 3 quart voet, wyd 23 vöetj duim» hol tl voet idnim, alle Amflerdan^racr voeten: breeder by Ihventaiis te zien. 8 f4 JS «3 g Francois Jin MeliJen en Arnold GoldbergMakelaars, zullen opMaandsg den September's avonds ten 6nurcti, te Amdcrd j ia't Nicuwczyds Heeren Logciticntverkcopea een extra wel bezeild GALJOOT-SCHIP, met eer O -» U 3 f> M ft UUIIU HOI II vuwi 1 UUIIIIy *116 TkiUflClUMU;iU«a «J auvvuw.wiv4.rwM, 37 s- 3 S a s, G. DE STERKE, R. VANDER HOUVE, M. VAN ROSSUM, J DE VOGEL, W. GlB Juniofen J. VANDER STRAAL, MsW1 0.5 laari te Rotterdam, zullen op Woensdag den eerfttn OAober, 's avonds tens urnen, opdcGrocte Markt in 't Lrgiment 't Ziuymheji, S» g*> g. u: ft - 3 2. verkoopen esn petty van 317 Pakken, inhoudende ruim 2700 Rollen extra puikspüike FORTGRICO TABAKzynde dircA vans: S"^ ri"3 o.» "i EaftSchias gtarriveerd, en hicrtelande nooit geopend, by Kavelingen zooaisdiegenommerd zullen zynleggestdeop de Nieuwe Ki S4?® n i. »o ^3 venop een Zolder van het Weft-Indifch Huis, alwaar dezelve daag» voor ea op de Verkoopdag jezicn k^n worden. S 5 ng, 7 g. Men x*lopDond*rdigdea 2 OAober, totCampen, ten Hnize vac Monfr. Berghnys, in de Eeulfe Dom, pnblicq verkoopen twee Kts Ns«is 3,2-o 9-3 ringryke ZEEP-ZIEOERYEN,geleegen tot Carapea vooraoemr, met alhaar toebehooren, al» Afchmoolen, Kuyphnys, Wsgcahnp, trS>, -* 8 8 «o, Sttlfifige voor drie Paarden, en' alle verdere Gereedfchappenals mede hét daar aan geleegen WOONHUYSIefttant geceegen zjim *?"3 "7 b-. b dezelve ili: de hand te kosprn, sddrcfTeeren zigin gem. Zeep-Ziec'eryen, of by den NlikzlMi Cafper Kopcrfinit ;e Amftrrc'atr.. J. Buyn ,M. Ganther Davidsz.Herman HoogewalI. Hen de jongeA. Wcfterbaan en E. HofteinMakelaars, zullen op Mastiij den 13 CAiber 1766 avonds ten 5 tturen ,te Amfterdam te'cOudezyds Heeren Logementverkoopen No. t. Ectihegt fterkcswd doortimmerdKOOPMANS-HllYS STAL KCETSHCYS eahunneErven, ftasnde en geleegen op de Oc.fthoek van de Heerefrtgj CS Öte iGN en citnwe SpiegelftTastNo. 2. Twee IIUYZEN en Erven, (taande en geleegen cp de Regnliersgrsgt*t eece op ce hoek van de Tay- iris's 3 m.* - r£~y der- of Nieuwe Loyerftraatgeapproprieprd tot een Broadbakkeryen het andere medeopdeRegnliersgrapt, ösaft betevfc3gtme!i3c(«| «d n.wjï,> *a S-2 5 zira.-r. ineen Koop); No. 3. Een HUYS en Erve, fttandcenieggcndete de Reguliers Dwarsftraat, ars de Weft.'ydefcetdrrdeva f? s'rt S'S* r'^3 pg het Kon!ngs Plyn enNo.4. EenHUYSenEtve, ftaandeind,el<.oofeftraat,N.Z. i't i8deHuysvoorbydeiaatf>eDwarsft:aat: brstf. JOB n§ SsSSVF der volgens Biljetten en nader onderrigtirg by de gem. Makelaars. Dc Papieren cn Bewyzea vsn Eigendom sullen vierdsgen voor et -,'b^ 3 hga -a P~' (2 opde Verko»po"»g te zien zvnten Comptoire vanden NorrisE. Haverkamp. ARNOLDUS UBINK eu HENDR. JAN SPITTEL, Makelaarszullen op Woensdag den 15 OAobcr4s avonds ten 5 uurea o re 3- 3 C co w f» 3> Amfterdam in de Nes te de Brakke Grondverkoopen een extra fraaye party Witte HaarlemmezGefcleekte LINNENSnevens t'-ij "S S*k2; >>^"5 S party diverfe LYWA ATENbeftaahde in Fraufche Kamerdoeken en Batiftcn, DouglalTen* opregieTltarlestimerBoeklinnczs, Ik» 0^8 J s - tthOsntbrngsLiaren cn andere Goedrrcn meerbreeder by Notitie in tyds te bekomen. Cre T' F. Apoftool, C. van Noorfc Harmsz.H. van Noorle de Jonge en j. van de VeldeMakelaarsznllen op Woensdag den 22 Oftobti 2. ft" P c? Z.'-é jg te Anaft. in de Brakke Grondverkoopen er n extra party fyne Haarlemmer Gebleekte Witte LINNENS, es eenfeboone party Witti 8"^r?o* S 3 Vla? uifcSc Linnens, Plattieljes Royaal, Brltttnjes, Haarlem o -5 L-, —a-L ?---->r.T*~>HaarlemmerBoek-Linnens, Witte GebleekteM«.ifd!les,Bordaaten,BabtJSttd g"»-g re X -- g Ü?"S jf Clarities, WarendorperLir.aeu, Bonten, en een panybreede Lub eker Rollen Sccv: zoo ai» nader hy Notitie zal worden aangewetrca Tc L' yden by de Wed. A. Henkoop zyn inde 4$>fte (Jeneralitpits Loteryc nog Heele Gefourneerde en Gedeeltens van Lote^ in Koop tr k"k-3Jï cn in Huur te bekomes k 4 GL't Lot, Half/2, Qivu t f 1, een Agtfte 10 St. en een Zeftieudes Stuivers. te S S t-'ü 2.- Ey dczel-e 1? voor dc yierdemaa!gedrukt ev te bekomenHet alom bekende Werkje van A. Severinus Oorjirotikelyke B;fchryuing'M "5? a re 2- H^a ö»o® <Ie veria» arde Beiegéring en 'tOntzet dtrStadLeydenno vetmeerderd met Aanteekeningenmet de voortrefF :lyke Oratie vadditi Vj.»-r Z.Ö Ote" ïlecr Mr. KareiCrujiusuitrefprooken op het icafte Verjkatgetyde van LtydtnsOntzet 1674en vertind niet 7"k "-«>«1 e P' atenaWt C 2 b* O 5 So V" Ponriraitten van F. de Baldez., J. v. d. D0es,P. v. d. Werf, de Afbeelding van het Papitre GeldbetfTapen der 3 Gebroeders van Luyva K- Z 3 cS." boodm, de Halve Maantjes, de Metaa/ePot ,de Gotidc Medaille metdc C oude Kcetcn aan tie Opperhoofden dar Onrzetfers gefckcDlsMi <§'?'S'2 2 - E 8 7.8* in O&sYOk.15 St. Ook zyher nogwcinlgc voor de Licfhibbers opbeftgioot Médiaan Papier gedrnkt: 1/1:4. o-^'c. 8 o 53 re 3 Ui', de hand tc Koop,een aangenaame en zeer nlaifante BUYTEN-PL A ATti,geleegen aan de Zuydkyde binnen den Dorre van Vco' 2 0 S re P{j.öJS§ burg, een uur van rs Hage* genaamd LUSTHOFF, met deszelfs Logeable hegte en weldoortimmerde Huyzinge, voorstee met v-rfcir!- f4 cl J 51 o' Sg »?o .Je fpaticufc Vertrekken, waar van drie Behangen, extra ruime Kook Keuken *Verwnlfde Kelder, tn verdere Gemakken ;voottsM w- a 5 o °S 5 ï"m stalltege voor vyf Paarden en Koetshuys aan de voorfz. Euyzinge annexmitsgaders egn extra fraaye Laan, beplant ter Wederzie» "1 B Ju »S met vrügtdraagende Nootcboomenuitkomende op een Spcelbuys aan de Vlietmede voorzien met verf cheicteCommoditeiw't.eil j S| J3; 5 33" welkeeaalieraangentamftljitzigt ov er de Vliet Landwzsrds in is hebbendéZynde wyders deze Plaats beplant met exquife Vtuft- 2.3'- re J? t- S. J 3 ït hoornenKunnende de voorte. Bitytcn - Plaats 's Disgsdag*. W-oensdags en Vrydags, 's tnorgens van 9 tot 1 a en 's nr m'ddsgs v«r 3»! re g, 5 na g 5 unren, hezigtigd worden: nader onderrigting is te bekomen by den Eigenaar opde voorn. Plaat», ofwel by den Notaris en Pioc«' S 73 3 g'S J O? Sic." reut Abraham Gerard MullerwconeudeopdeGrooteBreedftraat, by dePrincegragt-, in'sHage voorn, gig c.§» By NJCOLAAS BEETS, Boekverkooper tc Haarlem, is gedmktcn word uitgegeevenKERKEtYKE LEERREDEN ovtrBtf e re S-s-S J» y »aiil.vs. send, by gelegcnrheid van het duiten van de Chtiftelyke SYNODE v».n NOOfeD-BOLLAND ópentlykHitgefprnohcBte gcS J'^.- S Amftcr<i3mden7Aaguftyi 766, door den Wel-Eérw. Heer Do. JOHANNES TRELLONT, Predikant te Haarlem, in 4to 5 7 Atttir. 2 t§5re«2re,!ï 2yr, vaeoe te bekomen te Amfterdam by G. de Groot en ZoonWed. Tongerlo en Zoon Onder de LindenMagcrusEntropWetje o, 8 re 3 eaKulftman j Rotterdam Arrenberg en Burgvliet, LeydeaJ. Ie Malr en K. Delfos,'sHtge Thierry en Gtltteling, en verder te de thee- B S - 'ft JLvS o (le Steden by devoornaamftcBoekverkoopers. 5 g. a g- 7 Te Amfterdrmby Job. Schreuder in de Kalverftraat, by deuDsm, isgtdrekten Word öitgf geevthBerigt aangaande de Otittnp Sire E- beid ontdaan tujfchen de Regenten der Stad Monnickendem métde Bylagen daar toé betrekkelyk, inFolio: koftiS -ruivers. Ec-at' 5- o a 2 9- H 2,3 (jc tc bekomet; by-de volgende Boekvevfcocptrs te Dord P.vanBraatn, Hiarlem.7 Bofcb, Delft C. v. GraautuenbaanLeydenZwW' Bak? 3 re 2b -5 £- marts, Gonda deVry, Rotterd. 5fft«K,Iïr;eIleI'erbtïl, 'stitgeGoJe,Pinet ets P.v.Thol,Wddt\b. P. GiIlitfen,TSyra<;g. H- fFo/ftHi 3^3 c.<2S,re re"*4 Uv.ccht A. v. Paddenburg,Kiillngertvander PlaatfiFTtne^er Romaar ,Lcenwitrd. JPiggerifGronltg.Cr (bas en Zwolle ton SarJtii' 3 rê ft gj ft 3 - re* By yfOhffen, te Amfterdam, zye gedrukt de 7 Werken van den met 'er daad beroemden Kenner der bedendssgfebe Muziek - Kon» J 3 3' te 3' S-' - c. G. Tube'., Agent van den Regeerenden Hertog van BRUNSWYR - WOLFFENBUTTELals Opera I es II. XII. Sonaten .Trkrt» I 4 5 a.®» a voor-deFteo!,FhitoTMyer»enCIaveciiabalo,aDcfilcn*byeen/5:5, eoa^tRsGI. VI.-Sonateh,SbioosS/a: 10. Itemx'.I.fo-l S 8 0 53 5*? uaten, 2 deeltjesi/aio, waarvan beden nog een Vervolg h XII. Sonaatjesmede voor de Viool én' C'abecimtot fa«o. 1H g.SS'l e» gSjf'o, Oper» iVenV. XII. Sonaten voor Fiool en ClavecimaDeclcn Is Cl, Item Opera VI. zes Fiool- Duettentot a Cl. eh VI.?:a> S S S S uj w By;.n oprtaVII. metWalrhoornstoteenDucaat; alsmede van dezen Compofiteur voor altimo December, zóo als beloofd;5, tte' re 7s-») S fif eigenhandige Lutfcerfa Pfalmen, Zoo al» derelvehedcndiagfcb voor 't Orgel en Zaag in de'Kerken met een aanminnige Iv'rlodyGa- J nn l*S" "S gn rouge 0 worden, k 6 Guldens. By h-v* rg: mzyn nog 3 InftrrAie - BI» den voor de Fluto Travers, Hoboïs en Fluto k i'ec, ied<f J S E n a ggt. Item alle 'oo gedrukte al.i met de Pan .-etrrkkene Muziek - Papitr^j, Ftcol Soaaren, mcerdan 03 Vinjetres, byzondcre, rnoiF"! b 5 iaSS 8 3, Letters'erin al. Blanco, om Concert- cn andere Muziek - Werken tc beplakkenverders wat tot na een 25 JaarigeopmerkiDgc.iB^ §•408 3''S L Muziek dienaié is, te bekomen. B»§ 3 3' gén SouverainBG)RST-MIDDEL, geneezendeterftondÖi{ de grand alle Borft* en Lcag-K.Waalcn,als Teeringvrerouderdebena»*' o. go|w«Qd4 Borften, kort Ademingen, Bloedfpöuwingen, Slaapbclettende Hocften aiRfeortcn van Hoeftzelfs ook de Kinklioeftmaakt 7- o y d O Bjaimen Ryp en doed wonderlyk dezelve en taaye Racche'3die de Longpyp en Slokdarm tot ftikken s toe verftoppenzonder moent nitloozen e« dryft de kwaade 'aayefcherpe Stof vanondei en'afa l Guld. Te Amfterdam by A. Bakker :fs de Pylfteeg by de Warmee»* ftraat. Rotterd. J. Hutte op de Blaak, Delft J. Etck op de Markt, Midd. J. JCslhnfeh.en Groningen Brugman. Tc Lejden by ANTHONY dc KLOPPER op de Breedeftrait. Den 19 Sepiemksr 1 F7s»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 2