A*. \7&* 3U E Y D S E CoiKJint. I T A L. I E ti. ROMEN den 30 Augufty. De droevige Omftabdigbeeden, waarin men zig alhier tenopzigte van het gebrek aan Graanen bevind, hebben den Pant bewoogen cm het openen van de Tooncelenals niet kunnend# met de te- «enwoordige Rampen beftaanbaar zyn op tefchortcn: De Con- (ngatit der LeeftogteH neemt ondertuflehen alle mooglyke Voor zorgen, om het voorn. Gebrek voor het toekomende te verhinde renen nadien het fchynt dtt het zelve onder anderen veroorzaakt Is door deagteloosbeld in den Akkei bouw,heeft dezelve op zwaa- re ftraf bevoelendat van nu af aan de Eigenaars van beploegde LanJeryen, indien deze door de Huurders onbezaaid mogttn worden gelaatendezelve moeten doen bezsayen. Vermits Beo ook van den anderen kant bcdogc isdat de Opgczeetenen 1* den omtrek van deze Stad ecnige Bnitenfpoorigheeden mogien pleegen, is bet zeer waarfchynlyk dat ecnige Poorten van dezelve «flooten en de overige met genoegzaame Wagt en Schotbalken net yzete Pnnten voorzien zullen wordenOndertuflcben maakt men alle fch'kkingetaom aan hen en de Inwoonde» van de Pro vincie de la Mar ca ecnige Graanes te bezorgen. Volgens de jongde Brieven van het BHaad CORSICA zullen de Misnoegden in de aanftaande Maand eéa gin er aalt Vergadering houden om over de Voorflagen, welke van wegens de F&ANSSE KROON aan hen gedaan zyn, tc raadpleegea. DUITSLAND en aangrenzende Ryken. WEENEN den 6 September. Gifter avond heeft men met een SuSfene narigt gekreegen,dat de Keyzer in gewenfehten Welftand telglau is aangekomen en aldaar overnagt heeftGifter avond zal iyn: Keyzerl. Majt. van daar naar het Campsmeut by Dcnrfcbbrod vertrokken zyn, in 't welke die Vorft agt dagen zal vertoeven, zul Itndezig vervolgens naar het Camp cment is Boheemen begeeven. Zedert ecnige dagen heeft de Graaf Maboai, AmbaiTadeur des Koning» van Spanjen«ttfeheide Audientien by de Key zeiin Ko- ninginD-uariere gehad,en men zegt dateenKaweryk tuffchen den Koning dar beide Sicilien en de Aartshertoginjo/lpfa op *t tapy t is. V A N K R i K- PARYS den I a September. De Hertog de Pr a Din is den 7 éezer tritds Haven van Orient te Compiegne aangekomen, om aan den Koning van den toefand der Zaken aldaar verilag te doen. Van Roehsfort v. ord gemeld, dat men aldaar bezig is met hat for- meren v»n een Legioen of Krygsbende, ouder hei Commando van den Hier de St. VictorDat deze Bende a it vieren vyftig Com- pignienieder van btnderdtAtn ,za! b.ftaiaDit ieder Coayag nit igt K Jnrnnie raals ook een gelyk getal Grenadiers, Scrgeaa- 'mo,Corpora als dcc. en diarenbcven een StnkGcfcbut van Zweeds Mialfel en twee kleine Stukken Kanon hebben aal. NEDERLANDEN. BRUSSEL den 15 September. De Regcering heeft een OR DONNANTIE doen pubTiceerenbehelzende eccige nieuwe Schikkingen omtrent het onderwyzen der befebaavende WEE TENSCHAPPEN in de Ooftenrykfe NedeziandeuDeze OR DONNANTIE is hoofdzaakelyk van dezen Inhoud. TUI ARIA THERESIA door Gods Gesade Roomfch - Keyzerin Douariere, Koningin van Dnitslasrd, Hoéraryeu dcc &c.&e. i, Vetmns de Opvoeding van de Jeugd en de O.ff.aingder roe it de Studiën een wezentlyk Voorwerp van onze Oplettendheid n uitmtakenhebben Wy goedgevonden onze Gedstteu te lasten gun overdeCOLLEGIEN en andere SCHOOLENfaweiks tot de openbaare Onderwyzing d:r befebaavende WEEIEN- SCHAPPÉN beftemd zynMen heeft Oas in dezen opzigte ondet 't O-ig gebrtgt dat, als men detzelver tegtnvjoordigen Staat metden voerleedenen vergeleek,mengemakkclykeescbnftdc- v ra'oel verval in dc Studiën befpeuten kondehet welk wwnaa- mentlyk thoeft worden toegefchreeven aan de menigvuldige *g- w ter een volgende vermeerdering v«n diergelykeEtabliflemep tenen aan de moejelykheid om een genoegzaam getal Prcfctfo- reit te vinden, die bekwaam waren om in deze menigvuldigheid n vin Schooien alle de Gedceltens der befchaavende Weeten- fcbippen met vrugt te ordcrwyzenen wel inzonderheid die, wtu van de KeonilTe met die van hoogere Weetenfchappen naanwer verknogt isWatt om rent willende voorzien ten befte vin onze Nederlahdfe Provinciënen tot betere Öudér- k regting van de Jetigdtot h« waarncemen der Bedieningen in n Kerk en Staat beftemdhebben Wymet goedvinden van onze zeer lieve en getrouwe bet Hoofd en Pre Dient en Leden van on- zes Geheimen Raaden volgens -er weeging van onzen zeer -« waarden en zeer beminden SchCon - Breeder en CouftnKarei AlexanderHertog vanLotharmgen en Baronzen Stcde- bonder,Gouverneur en Kapitein Generaal van de Nederlanden, geordonneerd en vaftgefteldzoo als g»fchi?d mits dezen. L Aan de Faculteit der Kunften 0» oazeUniverfiieit te LE U- VEN bekrigtigen Wy op nieuw het Re^L.'t welk aan dezelve is vergnnd geworden om alleen met uiiOiiitiöte van alle anderen do Pbilofofhie in oaze Nederlanden publik tc onüerwyztn. Wy vernietigen alle openbsatè Onderwyzicz vau dé DIALECTICA, by wyze van een zoo-gfenaaffldt Curfw, frparaitti «alle onze onderhoorlge Provinciën enz. zoo in.de Steden als ten platten lande, buiten nftzonderingven een.iyeCpllegleiofpubK- *e Schooien, willende, dat in de Coüegicn of Schooien (ajwaar op' Jen voet als hier beneden Art. V. geteeld ftastec9.giwtsr.aasi getal ProfefToren is,) in plaats van de DialsBicaeeo CurfutMan de Rl'Uorica, dewelke een rond jaar zal mocr.n dttUrenzat gefcou- dee woidfen. (III.) De Voordeelcn, dewelke tèvooren vedauresde de Cur- a dc PMtofopbie beftemd zyc gewéefl woor znlkë<fie,in lvtw'^VaB DialeBica to het Collcgie der II. Drie -eenheid r: ofte elders haddenuitgemuatzullen voortsaa oó den- ijlf^a voet vergun^ worses nan die |etnen, dewelke aulkfin de .- - 'S. z» Kirt *i Cl. O u g .V» fl.Oü r5 33 aM Rheterica zullen hebben gedaan. r 1 (IV.) Om in het byzooder de Studiën inhet voorn. Collegae van de H. Drie - eenheid aan te moedigen-, zullen alle die ceeoe, de- y 33 g o E y a 'g c w welkeindeslgcmecne'ea jaarlykle Cencurfus van de Rhetorica al- ra SC -3 n.S. dair een plaatl onder de twaalf Eerftcn verworven hebben, en ver- «sju-uS*0 ïo^o S? volgens een volkomen Curfies in de Pbihffytb znllén'bondea,viy- '5 t U *S.Ko hfctdhebbenpmdeS:adieiüdeTfaeoogir,djH.egten,ofdeïAeiL- g o E n E "cynen in een Jaariainder als volgens de Ordonnantie tè LEUVEN o> te volbrengen. H SJ w">3 (V. Vernl» de Pe^k en de Rbetorièi eeaebyzpndere' Appli- 5 2 "'S -£ 0 •citievereifchen, beveelenWy, dat na den eerften October 1767 5 SrJ^rSSo^'SjS^ dezelve niet meer !n het pubbk zullen moten onderweezen wor- Sjt*aK a c -g g'tC-a rlnii tnn »miA PoILfftAn Af nn urn <»rr! /v..l nr» Im-as«n 22 C*5« C «:Q, rond jtarzal moeren üoudeD, eti metg:eii OBderwytfnj van eenig aadcr Deel der befchaavende Wceteafchippen belaft /.I zyo. O 'w y I' "3 >5 ;0 mo ©tg y Vl.Na denzclfden ecrftea Oft 17^7 ;al oiemant tot de «nw n *Ir j pnblike Stu^it der PJlofopble te LEUVEN worden :ossch\tévf q &e 2d» ten ware hy eerft door behoorlyke cn in goede O der gefchikte Certificaatcn san dc Faculteit der Kucftcn Rewys gebragt zal heb- g o c V o-P Uerühcaatcn san dc Facnlteir der Kucftcn Rewys gebragt zal heb- 5 ben, dat by eengautfeh Jaar een Curfies vtode Rbttsrica in een >a. j; £u-a g ^5 Collegre of ander pablik Schoolalwaar een byzoudc: Profeffor 5 imnr lïnt iran rlo Wn>*rciif/*KArt>riM im naliAM.Iim knkf» L .5 h-* Al 'O rj- coBfotm bet geen In het even voor *f£aand Artikel \t vaftrefte-d. 5 13 g attv ».i. v i a J'Zf <lj 'r".'0 ril -j.j r, i i voor dat Gedeelte van de Weerenfchappen i«, gehouden heeft, w g 2 of" 'o - 'C "5b O Q> 'O W Bj'li O g'jg v C rC O O fcu ..a-je <y -r1 W Ui rdi rj -e K. - O --.«o e o - c s (VIL) Eindsïyk verbieden Wy dat in gcens Collrgien Schooien, tot deStndie'der befchaavende Wee:.*cfcbapp;n be ftemd, zullen mo;enond rweczeawsrd*n de Gronden van cesi- p geMticrien, dewelkeerngedeeltevaadc Phifofophït?oodaa,:ig 5 al-men dezelve te LEUv'EN oaderrryzen ztl, uirmssken of.e <S<e voortaan zullen ukmaaken. Alles op e-n boete van duizend Floryoen teren de Overtree- *^5 v~ ':ers, bet zy Regenten ProfeiTotbn, of rndeie Ondertvyztfs zoo Gecftelyken ah Leken, WaereldlykencetRcgplieree &c. &c. BRUSSEL den 6 ScptemVsr 17^6. AMSTERDAM Jen 17 September. Van NEK.VA word in dato z6.4ugufy het volgende gcfchrecvcn: Schipper Broer Jacob? cv*. S ^(ribKi gearriveerd) v.-rfcsald dit Schipper JaoSander voeren gj de het Schip de Koning Gbrijiiaunden ai dezer Maand met zyn 7: 2 -o rftairop dek» iSie rJUaks was vaftgezeild; het Schip wis hog" s a digt en goedmaar men had weinig boope van hetzelve daar we- u"^ ccrtftekrjven:" Ook heeft men hjer tyaing dat Schipper - 7 Broer /lubes Kat qp dcKalkgronden heeft getertenen zyn Dak ,,'beel ledig geworpen heeft om daar mdet af ie raakcaifc;.." Deze berde gem. Schepen kemtn van Netva. Jï b Dt 4 dtz:r is by Brcftaaalvootcna op ris Klip, genaamd de S Sg -sj*® Sin te Mingang. geftooten te hebben, gejoiken her SchiD vao Lub. n x >v~s Gj a l C4». w v a fl TJ1* w S* V r* ^JSÏÖ o a a - -13 tt <0 V 13 bert Sanders, vaa Breft na Rouëj bsiUflU^ üet Voik beeft z g O fl metdeBooigcDHecidScc. l'.it-s Den 10 At»ï. was iade lloofvlen in goeden ftaatgepreit het Schip gg "j§ o J deTwet Gezufters, K apt. Jan Tjeerdsvan Lino urne na Lnbek. J3 0 «"r Tc Flekkrren in Noorwegen wareningeloopen 3. F. Hanfen eu "2 u Jf a .3 «w E "-S e-, «D rt 45 .JU a fc.sg •H.o §-3 tt N .tu C ...u.tuvj i w r, O» J. g E - 5 a kome^e; teFre3 o «Sg i tcSt.LueuW.Tj, S 8 &-g en van P..rt Louis t?'S- 2 A.Limbers, beidé uit de Ooftsee her waards zomende; teFre- 'jrikshav:n B. A- Barecds cc L>£ngfeii; ent Swart,a-le drie van hier; teA^afloue C.Madfen van P >rt Louisa So o t?g- "S te St. ValoryG. Battels van Riga; te Mallaga D. Cats en W. Boom, g g 2-5^ a c"3r beide van Hamburg, C. Plas van Dord, P. Laurensz uit Galicien, g g .8 'L1.; C. J Eye van Rotterdim, en A. Brand vac Gibraltar. go 'va-g S h e LISBON zyn vanden 17 totden aj Augnfty aanzekomende n g a S "t Portugeel'e Oorlogfchepen N. Si do Som Succejfo eu AT. 5. da Or a- eta, beide van't Kruiflen, en *t Schip the Polly van Falmouth, j. dc o >ï.!f Boer van hier, BooyHaofen uit Sicilien, R. IpesHonftri Van Me- >a«J: a~ 2 mcl,Corn. J. Voor en P. Nicolnfen van Libonw, P. Peterfen van ¥2*® S o k<3 St Ubes, Pet. Jurgenfen vanRiftg&c. e> >3 -a -3^ 0 N c Van Lisbonzyn venrokkenPtet,Boerhorften JanDukfonher- S'3 Ss J'-ë waardsJas Regensberg na St. Ubes, D.D Hyberg na de Straat, ySs0?.^0'!?^5? Carel Norberg na de Ooftzee, P. Brando na Vene>ien, OÏe Docae- c j jj dahl naNoorwegen, en Budeó Bazllle na St. Valory öjc. s2l"'n>s«S p etkr, P. 5fJ 5 Te KADIX is den sa Augnfty aangekomen hot Spaanfc Oorlog- s,;S.« <5 2^ w,p 'tKruilfen, convoveerendehctZuia-Zej- a5" febip La Galicia, van a $chip Sr. JOSEPH alias EL GALLARDO, Kapt. Jofeph de Praido, oS JJ 2 van Calhao de Lima den 16 Maart in Zee geftookcul 2 S 8 - De Lading van betevengem. Scbip beftiat voor Renktning van scTi'J o KONINGin70o,dooPiafter»fort.inZilver,en ii8(jointaalen »i^ 3 eni7PondTininBaren; alsmede voor Rcekening Vane/eCOM a w s~- w M o a c o - <S S? SI S -s s?.»5 <2 SSS%1 1WEMC1E in 1,639,729 Piaft. fort, ingemnnt en ge werst Zilver; -a &5 809,940 Piaft. fo:t. in Dubloenen en gswerkr Goud10,445 La- -5 S a ta 8 c 3 dingen Cacao van Guayaquil; 943 Arobes Qulna; 1,020 Qaint, -g->> 5 C *^5 -Pm a itn 61 Pond Koper in Baarcn; lóoQuiat.TiuinBaaren; 8 Arobst S -5 3, 2 Kg Chocolaad; 7 Arob. Vigogne Wol; en twee Kiftsa van halve -7 "Lading met Porcsleitten van Cbii.y; maakende hét Totaal aan 2 «O -■ 1 Goud en Zilver 3,149.669 Piafters forr. w O ft» JCJ O -**'O Te Dtotzig z;n gearriveerd Jan Kinder van Haretburg, en Jac. -g,.2 5f 5? 1 Smit vin Dremenen te Htmi urg Roelof JaniZ. van hier. O'S, b Y "g,*g VanCctte was vértrokkeu Adr.Rooibcrwaards. - S3 g55 rwr-e r.v.n onder enderen i7 5!rhprt.an uit Grnenlmd c -i I ai T3 «5 tól t*i |ao«Sg|i| Hts 0> S 8 3 E S O tu SH -g y gl 1 Zedétt twee 'dagen zya onder aaderen ïf Schepen uit. Groenland c 'J 5,^ j| Jj» aangekeni tnwaar van agt ledig zynme; dezelve hécfc ttian Cf- *5 y a'S"° s g ding dar <le Comtaandcnrq Corn. Mooy. én Kikkert Roos te za- g S g u Üfg 2 2 "3 men één VU ytn ÜbQdti.ieekn braden 3cc. o S .1 Aan deze Stad ;s genaderd Age Sjocrds vatj Sévilien. ".S e g K t"£ 3 'sGRAA-EI^HAGE deu 18 S"ntrm'<v;r.'t De HoerenStaaten van e a té£ 8 Holland zyn gifter ênbedèn y.ftsgidetd gt.weeftqn dé Hoeren Ge- SA "S 4? vi :S -ëi v -I depatéerdet) vsp ftfpeftivc AdmifaFkslts-Colicgien conti - -wowi*. - tu'eeren hiiatsr b;fo,yici. Profeffor Grdin. in de KerktJjke Hiforitndtsz.elfo Kioglcejcaatj Ampt n-v de UuiveiKtéit alhilrrqst een ^K^tigë Rèdévoenof aanvaardde g'EI'I f 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1