a*. i 7 leydse 32i*lëi -sas ei jé as? s»*l *5ïfc W "ill t «- 53 c ös-O *0 'E Z fö o fa "2 g mi O a^L 'ÏT 41 °£J3I-8il§ T3 *a, POOL E N, ARSCHAU den eerften September. Onder dePbin- ten van BeraadQaagicgdie het Hof na de Waywood- fchappen om op de byzondereLanddagen verhandeld te wordenheeft afgezondenia er ook één wegens COURLAND, met oogmerk om aldaar de Oncenigheden tnffchen dea Hertog Ernfi Joban en de Ridderfchap ten eenetnaal by te l«g- «nDe Keurvorftclyk-Saxifche Kabinet-Minifter, Heer van Ho- wto, beeftzoo dra by dit vernoomen haddc Zaak van de Cour- 1 jjud'fe Ridderfchap aan den kier zynden PoolTchen Adel op hetna- dtakkelykfte gerecommandeerd in een Latynfche Aanfpraak, die by in ééne der Vergaderingen van den gem. Adel in't openbaar tgsdtiD heeft met aanzoek om deszelfs Byftsnd enz. dewelke hem dm ook beloofd is. Daarenboven ia met dat zelfde oogmerk een nieuw Sink van Wegens den Adel van Courhnd in de Latynfche en PoolfcbeTaalin druk uitgekomen en uiet alleen op den Land-dag alhierte Warfchauuitgedeeldmaar ook naar alle dc andere Latid-d>geniuPoolen,Litbauwen,enPruilTen verzonden. Onder- tnffchen heeft de tegenwoordig regeerende Hertog van Courlaad, Irnjl Joban, eene Uitfchryviag in zyne Landen gedaan, waarin dezelveZegt: dat zyne Doorl. zig uit hoofde van de zweevende Qaiulten buiten ftaat ziet om den Land-dag in Courlasd, die an- derfiats altoos in dezen tyd plaats heeft, uit te fchryven; en dat hy het derhalvcn raadzaamer oordeeldedat voor het tegen- wootdige die Land-dag wierd uitgefteld enz.Deze Bekend milking van den Hertog heeft aanleiding gegceven tot een gedruk te Verhandeling in deHoogduitfthe Taaldewelke aan eene zyde de Stellingen, waar van zig de Hertog inde gem. zyne Uitfcbry- vinz bediend, onder 't oog brengt, en a ah de andete zyde met Aan- merkisgea voorzien is,waar via dit vootnaimentlykde Inhoud is „da: een diergclykUitftel van eéagewoouon Land-dag ftrydig 'met de Wette a is,en aan dc Ridderfchap nog een vermeerdering vanBezwsarnilTen aan dc k and geeft. De Prins Karei jongde Zoon van den meergem. Hertogzal voordat dezelve zyne terug reis na Courland vo;r;zetnog eeni- jtn tyd alhier verblyvecen de gewcezen Courlandfe Kancelier Heer van Keyzerlingheeftzoo mm zegtvan den meergem. Hertog Comnuffieom een of ander Vsrgelyk tulleken zyne Door- lugtigheid ea deRidderfchap te bewetken. DUITSLAND en aangrenzende Ryken. BERLYN den 9 September. De Koningonze Scuvcrainis ih geneafchten welltand uit Silezien te Pot: dam te rug gekomen. HAMBURGden 12 September. De Commercie en Scheepvaart ia ilbicr in langen tyd zoo flegt niet geweeil als tegenwoordig.; Wint onze Haven legt zoo vel Schepen, datergecnplaats ovens om die, welke van hunne Reizen te tugkomeacc bergen: Volgens de Brieven uit Zweedendie men bsdej heeft ontfan- gso, regcerd in fommige Lsndftreeken van dat Ryk niet alleen on- dctdePaarden, maar ook onder hetHoorn - Vee en de Sehaapea ten Ziekte, aan dewelke het grootfte gedeelte fchielyk fcerft; Diartegcn waren deGraanea, in woei wil van de aanhoudende ptoogtc, wel gtflaagd. It Alten* worden de tocbereidfelen tot dea ontfangft van de ainiUaijde Gcmaalin des Koniags van Deenmarken met verdub- btldes iever voortgezetEn van Koppenhagen word gemeld dat k het Hof de Rouw over den overleedcnKoniEgdcn i4dczerver- ligten en 's daags voor de amkomli der hooggem Koninginne 1, afleggen zalMen voqgd daai by dat dc 2 wecdfeMinifter aldaar „Biroc van Sprcngport den Graaf van Horn, welke de Deenfe Ptiaccsbeflemdc Bruid voor den Kroon - Prins van Zweeden, n! «fhaalcnis te gemoet gereift dat deze beide Minifters dea v ia dezer Msaad nevens kon Gevolg te Koppenhagen verwagt worden, en dat de E jt - Verbintenis Ly Procuratie van de hoog- g:m.Princis met den Graaf van Hora eerft daags zal gefchieden. Volgens de Brieven van Petersburg is de Heer Pkllofopbow, die Van wegens de Ktyceria van geheelRnslend totMinifter by het Hofvan Deenmarkenbenoemd is, den 15 Augnfly vandaar na Kopptshagcn venrokken. Deo 20 Augnfty wsa een hevige Brand iahetDotp Matheyjexvacenigc Werften vasPetcrsburgafleggen de, gewceftwaar door in korten tyd genoegzaam de drie honderd Haizen, waaruit dat Dorp beftond, verwoeft, als mede «enigebe jaarde Perfoonen en tien Kinderen om het lecveö geraakt waren, CeËngHfe Koor liedente Petersburg woouajtighadden ze kere Gedeputeerden naar Aftracan afgevaardigd, om Comptoirén iade H*vcns van de Cafpifche Zee aan te leggen. V R A N K R K. PARYS den 12 September. De Koningisaa dat Hy zig gednu- teade tw<e dagen in den omtrek van Chantilly met degrootejagt verlnftigd hadte Compiegne te rug gekomenZyneMajt.isop «reRcis door zes en dertig Hof- Damesverzeld g-weeft. Het Parlement van BRETAGNE, 'twelk tot dco 33 dezer Maand geprorogeerd isheeft twee nieuwe knadigcScbryfmee te weeten ééa nit deze Stad en den tweeden van Lyons ont- rjwdtn, ent no»mta!s tc onderzoeken of dc Brievendie men den '*t' <U la Cbalotais te laftc legt,door hem zyn gefchreevcti of niet. D;n 5 dezer is :n de grootc Kamer het gtwigtig Proces tnffchen tlecten Danify en de Courvat, beide Zoooen van wylen dea P'tWentDvioisuitrewo: zenDat Proces raakte dc Wettig, of ^wettigheid van het Teftamcnt van den Overl ledcnenDe Heer beweerdedat zyn Vader ia den tyd, .'athy op hem ver- Korad was,d-ze zyne iaaefte Wflle gvfchrcevèo ju uit dien hoofde oos dc Suiftnutie befteod beeftNx-verfcbeido Pleidoyeo heeft «voorn. Raad by Arret! htt Teftaiaer.t bekragtigdmaar de Sub lliu<t;r. verBÏetlgdDit is één der gewtgtigft Voorvallendewel j veclejizren bepieit zynte moei ,dcwyl'dczs Etffcnis, »o«wyerseeU,d,aSZ;cr.b9B/kK^«>e»»rfLivre» bedraagt. TCM^nt' m£u - art hctProj^A (osi feit Ho uil der PAG- I °P bpt Etf, daar dat vaa.Lmfewyk XV. peftata heeftte ver» f ««ren aftiétdcwyl hetzelve' citt alleen se vérre vat» het mid- WoensdigfóCouarint. P r5 *C V c,t c-s f i>2 «00»» M a t* dén der Stad zonw kflezgenftjaar *ok al te groóte Röffin zouden S -s ,5 nodig zyn om eeodtergélyk Ilo'ell op seo Grond, die niet groot vj «2,9 S k is, te bouwen: Ook word verzeekeriLditdeReeeerigg het befluit !gS Jf" hééft geoooxien om alle de Comptoirén van Je genet aale PAG- n o 2 TEN te platlfen op da; gedeelte van oe Louvre, 't welk aan den jg >"P S! 5 kant van het Oratorium legt en niét vry gekogt is en dat aan de "5(2-° E 2 Octfangcrs var-'s Landt Regtcn het Hou 11 der Pagten zal worden O S «."S Ingeruimd, waar door dan het eerftgent. Gebouw een aanmcrkely- o u ke nitgelirekiheid kiygen zal. o Ê5 n o a B >7 .f O S LONDEV den 12 September. De Kon'ng feeft den Regter Wil- "g J o t§ s g mot, den Ridder Saunders en den Cnh.nel Ba welke laatfte 'één 2 -"-S j* "f 'j A j:aX 'T* t Bi 4» G r CROOT-hRITTANNi'EN. S'è-g l?i 2|w g n 'o is "al 1 te> v». o n 30 j ~.t: t» K. 1j ar is-if °S> 1= O ?,c a ■a a O O ;.J3 m<q. S é,'S at RIE overhandigd wiarin hy aan hetzelve d- duutte derCraa- Z. n nen en het weérentlykCcbrtk't welk rcuw runnen ontftian, ladlén de uitvoer van dezelve nog ,'angerrörg-flainwletd, voer -y t; 2 e™ af oogtn field, en wyders zegt dat déGram-iMagaiynenvafihet S-3 19 voorgaande Jaar bynaiedi? zyn, en dat bet Gewas van dit Jaar ter oorzaakc van den aanhnndtndea Regen geduurende den J» g Zomer wéinig en minder gevoed Grrtn als in vce'e voorige Jaa- gridl g rérj heeft uiigelecverd.Deze Memorie sn den Lord Major en S a ;e daKiagtenvanhetVolkin'taigemeencnin'thyzvcdervandear- ÖZ 5 'g «5. me Lieden hebben reeds een goede uitwerking gehad; Want gis- Q> t? ter heef: de Koningin een grooie Raadsvergadering op het Paleis cj c S van St. James een ORDONNANTlfc onderteekrnd behelzende a Ïf-S Ditccn^Hevsn^tParlement^ieinbetTiy/yiscnzerzfeJatrder D «W^.oe2S> n Rcgcering van wylen den Koning EDUARiJ VI. gepaiitctd is, c g ~1 >.Z 'S S -,Ci- j.j i en een ziöevan het vyfde Jaar der Regeeringe van wylen de-3 «•u<ï1S»C a 3 Koniegiu ELIZABETH tegen ucOpkoopcrs en Monopoliften w der Graanen ter uitvoer gtbragt, als mede klie de Regtcrk, Ma- 2 S,3>xi "il g jorsSchepenen en Baillu wen in Engeland en het Prinsdom cSg]5"3;4j .Cf "3 Walles belaft zullen wordenom de gem. A&ens zoo wel als B* S," g e n 5 w 18 h alle de overigewelke daarop betrekking hebben, ftiptelyk te 2 o S p.«3 pj,H doén uitvoerenonder bedreiging dat zy in zyne Majts. Onge-~ o-ü t03"5 »S taaeznlienvc:valles indien zy de Overtreedcrs van zynKo-a p S-S nitiglyk Gezag niet volgens de Wetten ftraffm &e. '4 o f S Ook heeft de Koning gifter een tweede ORDONNANTIE ge- W g "g ft g S tebend, by dewelke 't Parleaeent van dit Ryk'1 welk tot den 16 bïs dezer Maasidgeprorogeerd was, verders tot den 11 November eirftkometdc is opgefciiort, op welken dag die Vergadeiing zal - w.ordcn by een geroepenom over de nationaalc Zaakcn te k rsadpleégen. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 15 September. Schipper Jan Joukeivan 3 S hiér aaDiatziggedoftineerd, meld in een Brief, gefchretven bui- ten het Vlie in Zee in dato 8 Septsmbéï1 Hi.n «?3s willen in Zee Ioopen met ee n Smak en een dat dit laatfte dien avond het ongeluk ht Ankers te fpoeien, en na ter Schelling te ;aakën,weti>alven men bedurtiï, dat het zelve zal weg zyn, alzoo dat Schip geheel af- g g getackeld was Itc. u^Ug^o Schippet Ryn H. Lootsmet Ballaft van Edam na Kooingsber- W g gen gaande, was den 3 dezer des nagts omiweenureninhctGat o «-. y vandePillonwgeftrahd; het Schip zalzco'mcn vreefd, geheel o o - weg zyn maar het Volk is geborgenwyders was ook nog een an- 5 S^o derSchipvergaan.waarvandeNaamonbekendis. 'oe? o «""3" Te Koningsbergen voorn, zyn onder anderen gearriveerd Jan S - s"S"° -i- -i.a.2 5s- SgB.S^g ft o in Hensman,Job. Jacobs,RyerDlFlapperJ. A. Kuyper, P.Myn- a 8 2 derrs,Corn. Engels, Eden Paulus, Abe Gcr.Lolling, all» van hier, 2» -O Roel. H. Borth van Groningenzynde in tegendeel van Konings: z, a vj* S C3 OO' v t) n isi^r D E S O V> 3 g-5 S3 CO r. tv •*-* O C-^g-O - O k. >'OA FM.S '- dig 8 O ou 2 -O S a ag." s, o o a ri g un 4 Sifll Sv«!2B| IA K rt t jr-1 o rJPP. r O Borth vin Groningenzynde in tegendeel van Konings: bergen vertrokken Corn. Hommes na Nantes, Andr. van Reen en 2 gei'"g8 jjgg ra o a S wo 1? -o o a ».u' u M 'S fl ^3 r; o S Abraham van Reen berwaards. jgiJgM S ".«üsgS». Te Harlingen was befchadigd ingeloopen Will. Mafterman, vin, -«'g-31? SfV'a - -- - - - - - f? g, o.-o-H*3" -»— Hull berwaardste Cagliary Jan Chr.Smit van Gottenburgen te Daatzig Sym. P. Hsndeler nit Vrankryk, Cora. KI. Bollebakker, s q u >ui gSag Schipper de Boer en Wouter Sybr. Bakker, alle vaa bier. g y Te Okholm is geaniyeerd D.Booyftn; te Riga M. Hendriks, SoKjjjouwoyög" O. Janfz.S.TjeertsenTj.L. Obbts, alle van hier, J. Sthltvan g »&a.§ g Koppeahageq, M. Soderberg van Koningsbergen &c. a o iji-? "q go Te Hamburg Zyn aangekomen A. Girauw uit de Weft-Tndiën3 gBe o g-S p ,SP^{ L. Luytjes van LondenF. Janfenen te Breeincn W. Willems, s» S Z 8 S H. WillemSjF. JanfenenW. Weflsit, alle van hier. £s s g o Sf -«,* Te Dantzlg lag zeilree D. S. d: Haanen in de Pillou Tj. KI. n N a g:"? S Klyp, béide berwaards. 5 *3 Den 20 Aug. was van Crohnftad vertrokken J. II. Lier; énden .2 r„-3;g 24diioD. Thomas, qn van Riga R.Piebes,J.Jsppes,A.Swaardé- o-" °.5et-3 ï>-aü""m f- maker,T. Jacobs, C.G. Bakker en Sj.I. Blom, alle berwaards» 2~Mg: 5 "t S flilü In het Vliézyn gearriveerd A.Sjords van St.Lucai', D.G.Broers, (E« o - herwaards; dc Kapt. en Volk zyn behouden en de Lading word sj y geborgen. lo'lJ'S5S HAARLEM den ig Sepi.embéf. Zyö Dobrlagtige Hoogheid .g J Q K de Prins Erf - Stadhouder hééft ui.t'eene overgeleverde Nominatife .g g n a' - s 3 totSCHEEPEN2Nd:fci:S:'ad£cSligecrd deWel Ed. Aztb. Het- g 3 #>d-4> «"SI v* -rL-L.lv'L li -L.i•prreir.L. «Lh'/Vi.l tir-<"T3 SJ Jij ai Mr. Mep huyfe 1 MissARISSEN Hollanden .Weft F ri«:«ud ^ynhé-ica •Eenigo tnltcjlandfe Gezante B onkbojftpttTi l?«r-.aJe ter.V. taal wegens dsProviaclc Gildcriandgebefogneerd. ynhélca weder vergsdenigeweeft. 5,8 J ate-i .hébben met den Baron vsh 0.2 •.Ve-gs'lé'in 'e van de Strate. Gene* -rT

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1