8Ê3 8^-5 f5*?? je Ed. lieg. HWrtn Gecommitteerde Raaien ter Admiraliteit op it Maaxtrefiitiruuleut ROTTERDAM. ttllen or M«tnd»#{S*- S 31 IT 5. "g n""^1 Sep»eml)lrt3766, des morgen» ten iouuten, op Lands Mafazyn publttq aaa de meeftbiedcnc'e opveilen en vczccopca et5'9 -r«.< -"^r1 TOUWWERK, als Worften en Lorren, eenig ottd YZER, beflag en Hoepen, als mede een grooreparty oudERARDKoi.1 6 «S a «Saa?" m°TH: Iemaninaderonderrigting'. begeerendé, addreffeerezig sin'cComptoirterEquipaze totRott-rd-m. F 2 o.DeEd. Heeren Dire&euren van de GeoSroyeerde Sociëteit van Surinttmen zullen op Woensdag den eerfttn Oftober, 's morj-rn-t J ÉS ®"m^3 S"S"5 unren, te Amfterdam in 't Nieuwe Weft-lndifcheHuysopdeCiogelaaübcfteedcnde Leverantie vancmucm 550 fiuks Vette c I SmHoSShoêS"? wade OSSEN De Conditiën zyn by den C.ommis Pieter Kocgin bet Oude V, eft ïadifchc Hoys te zien. EH,a-,Bgï 5- C d B ;j B Da*rwordvermifteenWlS>SELBK.IEF,tehlaftevanhetCorpsKoopliedeuderStadLEYPZlG L. A. No. sco.frcot icooD; g-23" IsiSs'rtS'T"' ten, verfchynende primo November 1768, nevens de twee Intreft Qait.ntien voor Ao. 1767 «1,1768; dicgvrordken ieder ?ev; tr pa 3 0,0 3 fchonwd dezelve niet te koópen Of te beltenen, a>zoo geen Kapitaal or Intreft zal betssld worden als aaü den regtrn ji.'tijïitr 3 gj'y® m»-o "»B o Intreft Q titratie, verfchynende 1 November Ao. 1766, in handenheeft; dochdegecnewelke de voorfz. Wilei en Q dtandentti 5* "O 5" «Jg S; S brengt tan het Comptoirte Leypzig, of \>y F. W. Greebe bezuiden het Sta^luys te Amfterdticzal 20 Ducastcn geniete.. 2. O 5 5 8"3* S;>a; Alle de geenen dewelke fudineeren te zyn Etfgenaimen ab intejlato of het naaft geregtigden dat wel van 's Moeder? rvrlzto, <J- 3 E.E.^.3 Nalaatenfcbap van Piet ernella Smit, gewoond hebbende en overleden asu 't Gocdfe Tolhuys onder Kal (1 age t;welke Pieterneili§ o 2.5 S" g*.§ a is ge weeft een Qogtet ven Cornelia van Poolen afgekomen van Marritjt Broekhoaven ,d:e gettouwdis geweeft me Ary van Pooien, o n" R 2.® woond hebbende te Corteraarworden door Jan Mots en Situon vinder Schelling, in qualiteit als door dezelve Pietexntlla Smit\n g 2?^ o" 2 S a 0 ftelde Adminiftratenren over haare Nalaatenicbapuii ktsgte van zekere Authorifatre door den Gcrcgte van Kalfh*cn san hotsf- J-2g; 2"5-S,S a-5 g- leend, gedagvaard voor denzelven Geregtejegens Dingsdagdie weezfcnzalden 21 OAober 1766, 'sÖKJtgcnstenli titrtciit-il on?- o.n m n ,jo o- os Regthuyze aldaar, omme bunne refpeftive Aétien te inftitueeren, op pasne van daar van verfteeken tc zynen dat san hun gc,mrn;,'|_ bb b {J sa o. 5 S. zal worden een eeuwig ftilzwygen nfilentium. 2 o.R'2? 3 E"2 2 Te Rotterdam by WILLEM HENDRIK SMITftin het Engels Koffyhuls, zyn inde EerfteClafle der General. 49de Lotsryt, p,, (ft: Os A s ET <j a 3 2 m 2 IL® S Halve, Quarte en Agtfte Loten te Huurals mede Heele, Halve, Quirte en Agtftë Loten te Koop, Prys-ccurant. NB. By deaj, [jilts a 2g-S" o.' word accnrait Contraboek gehouden, en zyn de gedrukte benevens de gefchreeve vroeg Lyften digelyks te zien. Bri EoR 3* 0 - n wo Het HUYS op de Princegrsgt, over ofvoor de Princefluys te Amfterdam, dooi de Makelaar Coinelis vaa Ophovtn aar.fcflarct.adtn 2.» 3 a 2 S den 6 Oftober tc verkoopen, zal niet geveild worden, vermits het zelve uit dehsndverkogt Is. n w<-i Op Heden en Morgen den 8 en 9 September 1766zal binnen de Stad Leyden ten Sterfhuize van Mevrouw ie la Courtgtb» Backer, publik worden verkogt het van onds beroemd en vermaarde Kabinet SCHILDERYEN van de Heeren Piettr de la Cour; WEI ècLS~?c"3$ o' 3!;r^anr/en2«on,gefcbilderddoordeeerfteenberoemdfteNederlandfeMeefters,a's Babbens,van Djk, FluctU Breugelf^orüi^ n r >3 ""I Willeborti,Dou, F. van Mieris den Oadtn,IP.van Mieris, Janvan Mieris, F.van Mieris, de Vois, van den Tempel,Snydtrs, Jan Both, a *-n nincx, Roos, G. Lairejfe, Teniers, Rembrand, Wotewcrman, O/lade, Slingeland, Metzu, Netfcher, Jan SteenA. Brouwer, Bega, Beitf ^o0 5"3?S>3tr^3 g.< P Wynants, Hugtenburg, Ucbterveld, A. en fP. van de Velde, van der Does, ie LaarFynakcr, LingelbacbAJJelyn, Bakhuyfen, Z/iftirJ1'-K 3 g. 0. Griffier, van der Hcyde, Mignon, R. Ruis &c. &c. I 5 "S-! g"S"Gf o.§ W J. Vetwey Gyabensz. ,F. CsJkoen Willemsz.J. J. Voute en J. Broekhoven, Makelaarszullen op Woensdag den 10 Septet:! O g 2) p-'g 3 avonds ten 5 unren, te Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond, verkoopen een party extra puike Smlrnfe Gallen leggende iiï 5,3 n %-Z, <2 B? Kelder onder het Huysvau den Heer Izaac Fremeaux,o^ de Keyzersgrsgt, by de Utrechtfeftrait, en aldaar op deVerkoopdagtt ■g 2 fo o g G.deSterke, R. van der HouveM.vanRoflum, J. de Vogel, W. Gib, cn Jacob vander Straal, Makelaars te Rotterdam, znlli, S m 5 3- Woensdag den 10 September, 's morgens ten 11 uuren precysverkoopen een keuriyke party ven 34 Knallers extra puiks j uiitij O»^«o.u 3 —2. Maracaibo VARINAS-TABAK, by Kavelingen zoo als die genommerd.zullen leggen op de SchcepmakérshaVen op een Zo'dcr S"fflSS?sr «SS Heeren 7. Roguctte,T.A. Elzevier :nP. Roguette: alwaar de voorn. Tabak zal verkogt worden. De voorfz. Tabak zsldsapsvi am 9 D, fA J T - „1--1— JA. LMMM aam *AAÜ«« «ItAVflAH /JlA A,1/1AMSH /1VL MA/IAA A ,1 1 A l. A.J A. A A aCA A. .A A. f1 I S S S'3 S* S<? op de Verkoopdag vaa een ieder kannen gezien wordendie oddertuflchcn nader onderrigriBg begeerd fpreeke met gem. MaM ffZo S n «Sn G. de Sterke, R. vin der Hoeve, M. van Roffum.j. de Vogel, W. Gib Junioren van der Straal, Makelaars te Rorterdam ,zn' 30 «Ha !-»- r1-•-«*- S?ri' b 5 g E. Donderdag den 11 September, avonds ten 5 nnren^n *t Logement het Zwynshoofd, aan dc meeftbiedendeverkoopen een pittyi O J g S3 40 Knaflers extra puykspnykefttprafyne Maracaibo VARINAS-TABAK, direft uit Zee gekomen en hier te Lande nooit als dooti Ma S J R M geopend, zoo als die genommerd zullen leggen in dc Wynftiajt in een Pskhuys van de Heeren van Gtrtnip en Nierhof-. Devo«L,n S3g 5 2 Si Tabak zal op de Verkoopdag te zien zyn. "AR iten :hts "a 2 S p o Jan Rademaker en Jolle Jolles, Makelaars, zullen (volgens Qoaüficatie vaa de Ed.Acbtb. Heeren Ccmiriflar'iren vsn de Defi ïS'e c-ÖS SjEg Boedelskamer) op Donderdag den 11 September's avonda ten 5 ucrin te Amftin 't Nieuwe Heeren Loge .;:entby Execute#"1' rSS 2 v. ego. contant Zilver Geld by de Leevering, zonderkortingverkoopen een party fchoone Witte Hooglindfcbe en Bourdear xe V. YNE^r o--! o g m ÏS - cSS Stukvaten van 6 Oxhoofden en op kleinder Vaatwerk; dtverfe foorten van fyne Wynen op kleine Fuftag ie; verfchelde fooneir!5' <3 Z 8" Wynen opFleflen, en een party leedige Stukvaten van 6 en 4 Oxhoofden, en kleine Fuftagie lediye 8 iftenFleCecï"®' S-HS 2. S" B: d leggende in een Pakhuys op de Princegragt over de Tuinftraat: op de Verkoopdag, 's voormidda/s, re rroevea :n te zien. "n »2 n8."1 Jan Jacob Voute, Jacob van Haemftede, tn Jan Jacob Voute Jnnior, Makelaars, zullen op Vrydag den ïaSeptemher, •xav«nVmïI1 'S' 3S? °3< a»" 5 nuren, te Amft. in de Nes In de Brakke Grond, verkoopen agt Ceroenen INDIGO Guitimaloleggende op dc N. Z. Voorin i16' gcr S*!rB- n 33 agter het Stadhuis, ten Huize van de Heeren Dionis en Adrian van Aaljlaldaar op de Verkoopdag te zien. 'orD' 2;=rg S £-1 C. van Noorle Harmsz.,N. van Noorle Harmsz. enH. van Noorlede Joage, Makelaars, zullen op Miandagde^ te September \as> -r- a Ba. b«. te Amfterdam in't O. Z. Heeren Logement, verkoopen een extra kapitaale HOFSTEEDE genaamd BOO Men BOSCH, gcleew Brenkelen, metzynehegte en weldoortimmerde Huyzinge, StallingeKoets er, Grange-Hays,Tuyomina-Wooninge, groo'e Lm BerceauxStarre- en Slinger-Bosjesextra hoogfpringende FonteynenCafcadcs &c.Grotwerken cn Vyvets, corapleete Meuiji W Moestuynen Perflken* en Druiven-Kaftenals mede drieborgen BOUWLAND, geleegcn tegen over de Plaats: alles naderbij 8"3« «Bh,0 ?S»3 wj ietten gemelden zoo als door de Gegadingdens *s Woensdagsèn Zaturdagsmits een Briefje vsn esn der Makelaars hebbende,' d" ia worden bezigtigd. Be Bewyzen van Eigendom en Veil-Conditien zullen zes dagen voor en op de Verkoopdag ten Ccmptoire v:t*'r 0° 5. S S P Notaris Ab. Coymans te zien zyn. Nog zal men op Zaturdag den so September op de gemelde Hoffteede verkoopen eenigetf^t 5 8-4 S-g-'S èg r-S 3 g» BILEN, BEELDEN, ORANGE-BOOMEN, BROEYBAKKEN, THUYNMANS-GEREEDSCHAPPEN &c.Waar vande^' S'S.n S tfSw g P.P o tien by de gemelde Makelaars, en te Utrecht by den ISJbtaris Jan Kltmme te bekomen zyn. '"t® b«.° s g o*b „Br- CORNELIS VAN AVESAAT, Caftelein aan bet Haagfe Schouw, adverteerdaan alle Heeren rn Liefhebbers, ï's dat hy opM9B<ie «5823»° ®>p dag den 15 September zal laaten Braaven om een extra fraayc ZILVERE ZWEEP met Goud geborduurd. 2 2»" r >0 B a~»5 Op BUYKSLOOT, ten Huyze van Jan Hendrik Otto, Caftelein in V//o/ van Noord-Holland, zalopMiantlagden 15 September i10" 5 a 3 3 o 2 L." onder de Boekverkooperszonder ophoudenverkegt worden'a morgens ten pen 's namiddags ten half drie nuren, ee»p«f g s g «"S n w 3 gebondene BOEKEN en voornaame COPYEN: De Catalogus is te bekomen teGroningen by Bantsma,Leeuw. Coumacs, Harlli B.n* m P 2! 0 g" v- d. Plaats, Rotterdam Lofel, Amfterdam Roman en BouwerLeyden Hoogeveen en io andere Steden. Sua 5?2 g 3 S| Men is van menitge op Woensdag den 17 September 1766, des morgensten ionurenin 't Regtbuys vanSevcnhuyzcn ainderof"ei S«n o "H f biedende op te veilen en te verkoopen een extra wel gebouwde tn wel gekegene BOUWERYE en WOONINGals HuysE^51 m e< tj in B'"-- Schuuren en Bargen met eeneCavellag extra fchoonWey- en Teel-Land daar agter gcleegen, zyndeNo. 19; als mede nog ceaCt®^ 'p 3L.§§ -3 t?» 5 ling extra fchoonWey-en Teel-Land, zyndeNo. 24, tc zimen groot en te verongelden voor 42 Morct n 390 Roeden,«Ilea (laandet»» K a C n g. S a geleegen in de tweemans Polder te Se venhuyzen: Ienrfct nader enderrigtinge begeerende, addreifeere zig by den Schout en o E'n' ?T»< 2 o.^ 5 8 o 3 gi de fpatieufe Vertrekken, waar van drie Behangen, extra ruime Kook Keuken ,Verwulfde Kelder, en verdere Gemakkenvooroi ha* O 2 M S> ti rt CealllnM «/lAvmif D«ev/1*n ITAneelmirfl a«n /-! a linAtf 1 Hnvointro «nni.v miteberli>ra #Yrr« fraewA T een tor '||S gWgsOniwSwsSS Uit de band te Koop,een aangenaame en zeer rlaiftnte BUYTEN-PLAATS, geleegen aan de Zuydzyde binnen den Dorpe van «.<52 e k b 3 i>burg, een uuf van's Haze, genaamd LUSTHOFF, met deizelfs Logeable hegteen weldoortimmerde Hnyzinge, voorzien met verft O r* O Sh M'»* tn ,-r, ST 1. a1r. ff._t_tJ_t_ t» tsrr 1 rr 1rn.ifj.v.u..n.A.Ll S™ïSg.5'ó^sr5[is van gemelde Ambacbte J. Bontebal. o >s tg Uit de hand te Koop,een aangenaame b g burg, een uur vin 's Hage, genaamd LI S a o S 2. de fpatieufe Vertrekken, waar van drie Wh? Sr. q* Stsllinze voor wf Paarden en Koetsbuvs aan de Voorfz. Huvzinze annex; mitstaders een tx tra fraaveLaan, beplint tcrwedei e 5' C 3 M 3 S "S* Kuypbuyi,Wagenhnys,StiUI»ge»oordrle Paarden, en alle verdere Gereedfchappen; als mede het daar aan gcleegeneWOONHlr" 3 C a »s;oiOB, nader informatie daar van is te bekomen by den Makelaar Ca/per Koperfmitte Amfterdam. n g BW»n«S q* 8 Uit de band te koop vier Kiften met Vcnetiaanfcbe WASCH - KAARSSEN van onderfcheidb grootteDie daargadicg in beifr® s* o 5"i "n Sc«l,,,g lieve zig te adreffeeren aan Jthannes Ttxtor in de Nienwe Lelyftraat te Amfterdam. g J" S"S f"2 g. Uit de band te koop te Valkenburg een HUYS, zynde een Timmermans-Winkel, waar in die Affaire meer dan honderd Jaartn met!"1 2 5S2 5 3. g' S £>3 2. focces ia gedaan en nog gecontinueerd word, metzynHouc-Schuuren, ruime Plaats en Werkhnyszynde de eenigfte iu't»#J.' 8 8 o«* Dorp: Te bevraagen aan de voorfz. Winkel. "-!• B-5.© w Te Amfterdam by S. VAN BSVELDT is gedrukt en alommegelyk ook te Utrecht by A. van Paddenburg in de Lyu markten te/ tfl S" ©1* 2.5.© 2,-m <2? Te Amfterdam by S. VAN BSVELDT ia gedrukt en alommegelyk ook te Utrecht by A w?""a3 pra 8 2.Cg maar by J. Maagb, te bekomen ROSE of de Uitwerkfelen van den HAAT, de LIEFDE en VRIENDSCHAP,behelzende bs»rë 2? 5 S. 2 boorte, Schoonheid en Begaafdheeden, deugdzaame opvoeding, Liefde tnffchen haar en haaren Onderwyzerdeerlyke verftoorins' L o 8 te H o h dezelve, redding uitgevaar van Onteering, vlucht van hsaren MinnaarLiften op haare en zyne Eerbaarheid gefmeed, omzwervtt^ - 3 2 huren Minnaar, aanzoek en aanvegüngen van zynen Vriend op hiarhsare wyking in een KloofteThaare vermeende Dood, hu"" ss o 5 S'Z 2 verwagte verfchyning aan haaren Minnaarzyn Vervoering en Gevangenishaare Vervoering en Ontzethun beider i'zaroenkonA Ma 8-S 2 Sf cl- de ontzwagteling hunner zonderlinge Voorvallenop een geheel nieuwe en zonderlinge wvzebefchreevtn: dePrysis 14 Sroivt*" E.»"^ 3 «"'S.s -5*8 £"8. Te Leyden by H. en A. COSTER en in andere Steden by de Boekverkoopers is herdrukt: *t BATAAFSCH ATHEENE doojr «<irr5'S n 8 8"S.-(S Lt Francg Berkhey Utd.Dod., meteen Voorreedeen eenige Ophelderingen. Ook zyn nog weinige op eenc hoogte gedrqkfe BV 5.5 n Eo.2iB<; O o, LANDSCHE WEDSPELEN in verfcheidq Land-Gezangen, ter gelegenheid van de plegtige Intreede van zyne Hoogheid Willen*^ Fo S.wll08 2,-eS Vyfden &c. fcc. &c. binnen Leydenoverig. Ook word vervotsrd de HERDENKERNo. 13 en 14. Op heden zyn io', 2 9a?. 4 2® S® Steden te bekomen HONI en SURBAREG, Blytindtnd TREURSPEL, Judicare de aliis periculofumde fe utile qtiiJem,? w valie difficile. Gedrukt by Naritas. 8 w? 2 R ByB. VLAM, Boekverkooper in de St. Lnciefteeg te Amfterdamzyn te bekomen de volgende Nienwr_2®;''enDiBiowr. B o 2 5 o" tT Anecdotes de traita Cartftériftfquei dc Singuliers, faillies, bons mots 3tc., a Vol. 8vo.Paris 1766. Di&ionnalre Portas if1 des An s w§ ^8 <l|ui o 7 Metiers9 Vol. 8vo.Paris 1766. Di&ïonnaire deCbymitcontenant la Théorie la Prt&ique de cette Science par Mr. S" E"™ 8 »-a Vol. 8vo.Paria 1766 Anecdotes de Mideeint. ou Choix de Faits SinguHere, qui ont rtpport k 1' Anatomie, 1» Pi.» maeie.lTl'É^. 0- a? i 2 g Naturelle See., 2V0I. inmo. 1766. HiBoirt des Progt és de VEfprit llumatn daas les Sciences Exa&es dansles Arts qnl en 4 o £- 5.^ Z--U B deat par Mr. Saverien, 8vo. 17<6. Hifioire de Lucielfellers, 2Vol. ismo. 1766 Iliftoirc Secrete de Henry IV.Roi de Caftllle.Il 8 J'a 8 o g. HauKiouCbcaan HijloireChinoift4 Vol. iamo.avecfig. 1766. Memoires du Cbev. Berville, ou les denx Am'sretiiés duMo:^ S" S" a a.2 3 Part. nmo. 1766 ObftrvationsJuriesSavansIneredults flt furquelquesgas de lenrs Eciits contenant unEx2men des CuvrsP1^ w w 43 J Str c* M. M. VoltaireReuffeau &c.par Mr. 8vo. 1766. By denzelven is op de Pers en zal binnen weinige da^en nitzegeevc»* den: Sidney Cf Silly, on la Bienfaifancc «Sela Retonnoiffance Hiftoire Angloifc, psrl' Auteur de Fö»ny,8vo. Als ook Ciliannew Amans, féduitpparieurVertui, parl'Auteurd'E/i/htezA8/0.avecfl> Te Lejden by ANTHQNV bi KLOPPER op de Brcedeftr*«. Den 8 September -M Jtaiu u- N»,?.....!. «ft <u megs r»je LMtH summti v™

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 2