leydse ««-si I T A L I fc N. 3 H Ut JV, u uriij. en «Se en IS j dm avti i I* i doc i on. i catI 17«. N®. Ï08 KM m M. Mundagfc Courant. <-ga FLORENCE deB 17 Atigufty. Den as der voorleed e Maand is Agb Abadamantt Aga%Envoyé van den BEY en de Regee ring van TRIPOLImet een talryk Gevolg alhier aangeko men,om den Groot-Hertog over deszelfs komfte tot de Sou- "ooi fWriiniteit van Toskaanen te complimenteren: Men verzekerd, u dat dezi Mlnifter met de nodige Volmagt voorzien isOm het Vre - B rid des-Tra Raat tuffchen de beide Staaten te vernieuwen, rsa-TURIN den aoAugufty. De Erf-Prins van Brunswyk is Zon- m i dar van de Reis, die zyne Hoogheid naar het Alpifche Gebergte t (lit MZ. heeft gedaan, alhier teruggekomen: Maandag heeft zyne Doórl. Hoogheid by de gehedc Koainglykt Familie zyne Pligt- nleegingen afgelegt: Gifter is die Vont door den Graaf de Viry, iDe. ea Beden door den Koning en de Roninglyke Familie ter middag- do '»»al onthaald Zaturdag zal de hoog^em. Prins van hier over I jitxandria ,CsfalTorttna en Pavia na Milan vertrtkk-n,cn, na stift in de laatftgcm. Stad twee of drie dagen veitoefd t; hebbenJe pisi Reis over Parma, Piacenza, Bologna en Padua na Ven tien voort- zetten, alwaar zyne Hoogh. den 18 of 19 September zal aankomen. :"4 POOLEN. WARSCHAU den 21 Augufty. Alle de H;eren, dewelke by de atnflaande Lan J - dagen in it Ryk moeten tegenwoordig zynen tot nn toe hier oe hou J .n hebben zyndcrwaard» vcrrrklun, ijat het tegeawop uig in deze S:adzeerftilis. BcUtlc.iy \er" 'ving de» Koning» tot het houden vin denRYKSDAG etidevo r •afraande LAND-DAGEN ia hoofJztekelyk vattJ-zenlaboul. ■or{ ijtTY STANISLAUS AUGUSTUS Koning van Poolen enz vHti enz.enz doen, met aanbieding van onze KoainglykeGe um nade, aan onze Lieve cn byzondere Getrouwente weeren. jf' 1 Nadi n het Caraéher van ieder Regenten de Noodwreudig- heidmet de Koninglyke Hoogheid vereenigdvereifcht y dat n Hy zyne Zorgen en Bcmoejingen daar heetten wendeom de Gelukzaligheid van zyn Vo'k ten hoogden te vermeerderen En hoe zorgvuldiger o-ize Bekommering pleegt te zyn omtrent dltNatie, dewelke ons in den Schoot van eengelyke Staat opge- ;ro" voed, door een vrye Verkiezing tot het voeren van den Scepter VM opden Tkroon verheeven, en eindelyk deze onze RegeeriDg op -ut> j den Grond van haare Trouw en Onderdaanigheid geveftigd heeft, zoo veel grooter is de levendigheid der Nsigingdie Wy fP" L by om gevoelenop wat wyze Wy de gezamsntlyke Mcdebur- e" I gers vin die Natie en onze eige Landsgesooten door een volko- „me beveiliging van hun Algemeen Beft tot zulk een Trap van Gelakza'igheid zouden kunnen brengen dewelke door de Ge- I, fteldheid van het Land, door het Voorbeeld van eeneloflyke L Regiering by onze Nabuurenen door een waare Liefde voor het Vaderland ons aan d: hand gegecven en als aangebooJec word. Om nu de Natie in deze gelukzalige cn aaazlcnlyke Staat te brengen, moeten Wy onze Lands Vaderlyke Zorgen arn wen- dendat het Heilige Roomfcb-Katholyke Geloof in dit Ryk abloeje; dat de Regten en Voer-egten van deRepublik in alle bonne Paaien ongefchondcn blyvendat zulke, welke buiten «gebruikgeraakt zyn, in hunaevoorigekragtherftcldwerden; dat de Heilige Geregtighcidais de ftcrkfte Grond-Zuil van de Regeering voikomcntlyk in haaren Stand bewaard werde dat L de Ruft en Zekerheid deal and» zoo van binnen als buiten wer- >ti L de behouden en dat uit zoodaanige Bronnen en de nodige Waarneeming van goede Order onfeilbaar een Cieraad voor het ■t- Land ontdaan moge. W Dewyl egter de Vervulling van deze oaze Wenfchen en Oog- merken zoo wel als de zekere Ondcrfteuning vaa een Werk, 't J. L geen tot algemeen Nut en ten behoeve vin het Vaderland is in- •- gerigtmecftendeels op den gemeenzaames Raad eaByfiand van de gezamentlyke Stenden beruft zoo hebben Wy ten dien m einde voor Ulieden een ordmtirea RYKSDAG, dewelke naar it, L Voorfehrift vm de Wet op den 6 October dezes Jasrs weezen ral,alhier,te Warfchsu,bepaald; enweltevoorcndeLANB- 'P b» DAGEN te bier komen de Naam en der Plaatfen van de it- m Waywoodfchappeü in Poolendaar mea de Land dagen houd ie j« op den 25 Aogufryenden gcneraalen Land dag van het Land Praifl'en, dewelke, volgens dc Verwiffeliug, te Mtrienburg t- weezen moet en voor dewelke dekleiadcreLand-dageainde ii gewoone Plaatfen moeten voorafgaan) ap den 9 September enz. >ea, ven, V R. A N K 3 K. MARSEILLE den 16 Angufty. Van den eerften tot den 12 de- icrMasnd zyn negen *n twintig Schepen tewcctenae^csmet P 3,450Liften Koorn en de ovérigétwintiginetSuiker, KoiTy ea Indigo in deze Haven aangekomen. PARYS den eerften September. Overmoïgen zal de Koning te Cbantilly overnagten alwaar ongemeene toebereidfeleu tot een 1. grootejagt gemaakt zyn. |i De Raad vaa Staat heeft over bet Requeft van Mevrouw de la i: Pfpliniere nog geen Uitfpriak gedaan. Men verzetkerddat de Bailly de Flettry, in pints van den over- fcedea £a;lly dt Freulay, tot Ambaftadtuvan de Religie of Ridder n Orde van MALTHA by dit Hof benoemd zal worden. tl GROOT-SRITTANNIEN. LONDEN den a September. Op bevel van den Koning i» de Zitting via het Parlement van Ierland,dewelke tot den 30 Angufty P feprorogeerd was, verders tot den as April 1767 vc febooven. s Zyae Msjt. heef. den Graaf van Briftol, in plaats van den Graaf van 6 Henford, tot Onder Koning va e IERLAND den gem. Graaf van HertfordIn plaats van den Hertog vin Rmbland tot Groot-Stal- 1 tnttfier,en den Ridder Youngh tot din der Commiffarifen vaa de Ad- ^"aliteit benoemd. De Leden van het Parlement van dit Ryk znllen in de maand 1 November beroepen wordenDeze Vergadering i<roo men 1 vervroegd ,omtenopzigte van de Bruidfchrt det toakomen- Koninginne vaa Dtenmarken, weikei Kuwelyk op dea eerften c <n j 1L'64 21® J -S *r t Üïïi ^4 M-, o bi --- 45 P-2 CQ8(«V >4 r: <5 c* W *3 Oft ober zal voltrokken worden, Voorüeningte doeneen onver- *2.Z 2 p breekelyke Vereeniging tuflchen Groot-Brittannien en dcszelfs "S''.g Volkplantingen in America te veftigen den tcgecwoordigen toe c ftaad der Z^akca van de Ooltlnd:fche Compagnie te onderzoe- ken, en het Volk van dc Opregtbeid en Zuiverheid dor Gevoelens H van den Graaf van Chatham te overtuigen. jS.H au Vrydag hebben de Secren riffen van Staat by een Boodfchap aan *i> U3 u Êllïf "5 a O S H S o 5 til B J| U V - ti 5 c u j .5 VlsS O, a "S 5 f-Ji s-1 9 •s K S 1-Su.iS ciR fe; ener s-ÏÏM 3 s m 55 58 3 fX C* - O S de DireAeuren vau de O. I. Compagnie keonts gegeevenD>t 2 2 cl tü'gL g -9 n het Parlement in *t begin van November zal vergsdereu Dat in So t; i, dezelve het Bellier der Zatkeo van de Cosipagnie zal worden eCp - 8^ onderzogten dat men derhalve» nodiggcoordeel i heeft om «Jpjjö ,''3 c n ben in tydsdaar van te verwittigen tea einde zy de Mcmorien yj S; 'S S en andere Stukken, welker Commuuicstle betParlsmènt mogt JGcé'Z e eifchenin gereedheid kunnen brengen. Deze Boodfchap O 45« heeft zeer Veel Verandering in, de prys der Adiett van de Com- B d q "S pagnie veroorzaakt, ea wel zho. dat dezeivevm oio :ot op 195 ge- „qS'"® r Jel der Spanjaarden derwaards te trekken. Ji E D E U i. D DEVENTER den 3 September. Gifter ten half édauurhid- <iUj 70 D" Cj J- -ïl I O N w' -5 zien verrigtenNa drie uu -en kwam de hoogftgem. Prtba teug3 S?- en nam zyn Intrek op het Stadhuys, alwaar een zeerpragtige Maal- 65 -U ;5 .3 tyd was gereed gemaakt: TerwylhethoogeGezclfci.ap, deHee- ren; vaa den Magirtuat en verdere aanzienlyke PciTooeén aldaar Z. O R.1'2 Ui -r-- v. het Middagmaal hielden, wierd by de infte'ling der Gezond- - u hceden telkens een Salvo uit twintig Stukken Kanon gedaan. «-5S.A Ten half negen wierd het Vuurwerk afgeftonkeu *t walk een C 2 uttfteekcndEiTeét gehad ht»ft; cn zoo dra hetzelve ten e inde ge- >v>-® o 5 loepen was z&g men t.e gehecic Stad door de Ilhiminitien ah op w 5 di *2 vj f é<u oogccblik in één Ligt veranderd: Dezelve wtreia zeer bril- 115 k-« C «3 ^a *aT3-<ioiS lant zoo in aanmerking der Decoratien als Eer - boo;en enz waar 1 vaa reeds iu iéu myner voorigen zie LEYDSE COURANT - No. led.in 'tbreedè is gewag gemaaktzyode flegts daarom a t.-cut noï ti mefien, dat onder de vliegende Faam op de EER- S S S ZUIL oor httStadi/uis ook MARCUS CUKTiUS,- geharnaften g" t; raifdïüterde, te zien was. £.'5, De toevloed der Vreemdelingec om van de ïngezeetenen zelfs g niette fpreekenwas zoo uit de Munjlerfe ais andere Plaatfen zoo a groot, dat zy onmooglyk in de pubiique Logementen konden JJT," plaats vindenzoo dat veele van de Burgers dezelve moefteu her- Sï bergm. K S"3 E t; a - t> *0 Z O O •c& n O er. «3 Oid*-f o a <u rt g (in n - Of,2 o B t o. Ten tien uuren vertrok gem. Prins Erf-Stadhouder met de»- -c g g zeifs hoog Gczelfcbap weder naar het Loo. a AMSTERDAM den 6 September, Gifter heeft men over Vrank-g g ryk Brieven van St. JAGO gekreegenin dato 7 'juny, waar in ge-. S o Sf mo'.dword, dal aldaar was aangeland het uitgaande O. I.Comp. S^"° u Schip ASCHAT, Kapt. Willem Silveftcrvoor de Kamer Amfter- -3 .S v .i' So 3 dam na Batavia gedeftineerd. u J Mrn Over Zeeland heeft men Brieven van DELM'lNA waar in ge- g5..ü meld word, dat in de maand Maart aldaar is aangeland het Gronin- gerComp. Schip Stad en Lande, Kapt. Gefit CornelisRints. a Door Schipper Garrit Cornells was den 13 Augu'ty vierdehalve - Myl van Goudftart gepreit het O. I. Coinp. Sc-.ip JERUSALEM, Kapt. jan Karei Schagtvoor Amfterdam na Batavia befte mi als mede ten zeiven dage Schipper R. Ip. Honftrajvaa hier na Lisbon TeLish - - - AdriaansZ P Brand van Riga, Pet. du Ree» van KuclskroonP. Butcle van St. j» g Ube»J. Martin van NeuvryDan. Donnavan en Martin Reedse -g g H van Cor*, en Man. Jof. dosSintos vaa CaboVerde. a "g,o g M t l c 3 S« Z ---5 S OA A .S; iï >»Jr, Ava SO ■■■-• S 2-a^Joöl Van Lisbon warén vertrokken And. Melberg, Chrift. Spaan en t4 §.-« J f**t,kUa«a O* TtLna Tl Ua1,M am A O^ma'hiTam Ml n GaA,» Ju, ,.«^1 'C W J C| •p'S J.GrubbenaSt.Ube»,P.Holm,en Andr.SwenfennadeÖoftzee, g Sif Andr. Waalbeek om de Noord, j. Boo^fen Klyn na Figuyra, Sim. SïSw-S §2 8»S »- o b Spolander na Sr. Mignel, en Msxime du Val na Rouën. S I 5 <- 5> S -df Te Bonrdeauk is gearriveerd Ryntje Dirk» Klyn van Stettin. 'g 3.b 2 f di ij Te St. Lucar lag zeilree J. Hendriks naar Oftecdete Ceudres D.Sybrauds naDord en in deCrooswyk J. Attesna de Ooftzee. In Teflel was binnengekomen ]afp. A. Bikker van Ronën 4 en SsS'g'8'7" c* eerglfter is uit fcflel vertrokkm Pieter Rienwetr» n» Petetsburg, 5 W h ft .5fj> a J. Green na Dantzig, en JofuaBrouwn na Sunderland. siio "?o S a? s5 HELLEVOETSLUIS den 6 September. Giftcr avond zyn al- w hier gearriveerd Jac. Romkes van Ceudres en ThomtBCokkci ei - a i:e a Js.'è» v o 'sGRAVENHAGÈden 7 Septembse. De HeereaStaktén van Holland en Weft - Friesland war, n gifter weier vergaderd. De Portugcefche Gezant Don Louis d'Acunha is me: den P.efi g1 y O7;i> si.» öXf o g-,?.!! CBH y o h-* dent van de Staaten Gineraal in gefprek gewieft cn de Groot» 5 o "2 S w <1 ïeï-3 ««SP 1 5 r°- O *3 k-J 4,1 r, f* <n •<-+ O re 3 C g-r - T -e» *j P—3 C ft r~>. s V. -ë ft -! ft 2? Brittannifche Ambaffadeur, Riddsr Yorke, hieft met Leden van g Staat geconfereerd. Zyne Doorl. Hoogh. de Prins E f-Sta 'houder iseergifteraVofid omtrent zo» uuren ip volmaakten Welftind nlhier te rug gekomen, ,g g-r iv5 j-jg* en afgeftapt atn't Hotell vaii zyne Hoogh. deaPrias van Naflitu» f- Wellhv.fgal.vaarhoogftdezelvevanMevroUwdePrincesopbet^-g allertederfte omhelsd cn verwelkomt wierd: Giftcr heti't di-j a wö-ft. ave Vorft dc Complimenten van G.-Ickwcnfch!ng wegens detóelf* be houden Retout van t;n iegelyk oa:Lögetl,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1