^£23 SS-2 3-" k-S7 S 2;^ ti!?f 13 ES 3 3 ^8 U ra 3. Het t'pfevt;' <'P1A''UM AROMATICUM"t welk nooit bederftcn welkers lai-geniam yebiuikin korten tyd de a'lervu'Ifti*Tsa Tc Leyden by ANTHONY si KLOPPER op dc Drccdcilriaï. Den 5 September 1766 n gn. B -«* dere Bewindhebbers der GeneraaleGeoaroyeerdeO. Comp. S.-tn K ct O ter K.wer van Zeventienen, het bcüuit genoomen is om de Gcede- ro3gózÊ(i'"Mg L ren, die door de 23 ges. rivier ie schepen nit de ;ad<$o zyn sauge- r\ a r.r. jus. 1. --a b3 T? a S biagtin OBober en November publik tc verkuopcc, tt weten (l n o- Z 5 de K.iner AmjltrJam den so Uétobcr. By Zeeland den S. p-^ 2 S*S O» W 3 November. By Delft den 11 November. By Rotterdam /.dl'S 3 3' a g S.a.p-r den 13 November. By Hoorn den 18 November. En by g* b i 2,5 3 2 Enkhuizen dsn so November. B" 2. T §S o ra o Met uneven van K AD1X in dato ia Augufly beeft men ntrigt 5 It -■ 5 Ï*1 datteGailicun is aangekomen eeb ADV'Yis-JAGT uit de Havana, o 3 7i^<?5'?3>'s van waar 1)01161 vfc <lcn ®3 J«ny w,a in Zee geftooJientoeade t5 a. a. 2 SK n ra g Q vlnnr van Vera - Cruz aldaar no? cier vearriveerd was Onderras O 2 J n (J j 3 i> r vau .raj... -* J JUUJ un.u.ivng™.u, wvnuv ja- 3 °<i3 2 =rs3 Vloot vsn^éftf-Cruntldnir nog niet gearriveerd was: Onderras 12 w od»"*w febenwietd die Vloot dagelyks aldaar verwsgt, naaien men vail- a-oOsS "50 K ftelde dat dezelve den 15 of 2® Meyzouw vertrokken weezen. 2. g* 2. Et 8 3 o o 3 I» de Baay van Radix was aangeland het Hollands Oorlogfcfcip DIEREN, Rapt. Ary van der Aart &c. ?s soB.oStfs VanRadixvoorn, warenvertrokktn Harm.Pieters herwaards 5 S'iSS 338 en Booy Diikfc na Saffy I J* S-« o-*S S®: DE EDELE MOG. HEEREN GECOMMIT XEExDE RAADEN VAN EE STAATEN VAN HOLLAND EN V.EST FRIES- S„* -J1~JJ"'betfcinntnhofin'sGavtnbsgejbeiaalitgeSLalv.Oidtbje, meerden zelfs in Petition zullou moeten ov'erkoihrn0® - vfclfccgeregrtT'kt. Ve-kUaringetproDeo mctbnnnc Aft tj, ft 2Uiien mogen overzenden aan Jan fVeffel vander PolSoll.ciuur va» de invalides, om d.arot bet Celditottlangen warrit gen tjd I TeLitbot'wiitoTgtnsBrieven0'et EnjUsnd in dstn 13 fcjl jnfty bclioudengctuivecid CiniWiek va® Uer^ 'ie'LiHtK, (VJ Lrmcrsz. van Lsdix j te Btuttesuk 11. Bticttf «ar. b.'« i Lu.] bltr» Btnj Wblfiam vtrDattzig cc op de Ecms ct ttitnLriiC wis icgeltoiec Roelof Schaap vac Hamburg btr*iif<°6. Giftet isdic.röeIleercnGtcon.mitieerdel<a-t?crrtrActmr;i!. teitalbier CONVOY verleerd na Lisbon St.Ules. K<.d;x, en ie liiddelendfe Zee, 't welk met den ttifttDgoeoeu Yv ilc niutn 15 dei.ei Maand tut Te Cel onder zeil zal gian. Van St. Eulltcbins heeft men dstin bet laatft v'atf July Vat daar I herwaitdf zr nw vertrekken liynStelling. 'sGRAVENEAGE den 4 September. Dt H: eren Statten vu Holland en Vveft-Frieslanddie giftcr burnt VetgadcLsg opend hebben, zyn beden neder vergaderd geweeft. Zyne Hoogheid dc Generaal Prins an Naiisu-Weillurg is docf I der Kening vtr. Deern aiken met de Ridder Otde v»a cm 0,'i. fhant begunftigden heeft het Teken vtn deielve wcrktlykout; j fangrn. njl| w -^2 o O Invalides gclaft agt te yeeven, d:t de gepielde Wiaifc ouwlng.',;; precil'e «orden agttrvolgd. 2 S Ss£«ï§ DE ED. HÊEREN BEWINDHEEBEREN VAN DE GEOCTRoYEERDE OOST INDISCHE COMP. in ZWEET EN S> o o 3 re W 3 m ft- cu n 0 3. w '3 9 2 S 3 <5 n 1" - «t£ 8.'»S en Vïhe Emolnutenten bedrasgen ruim twee honderd cn vyftig Culdens 's Jiars, en daaiecboven vrye In wooning.. De Voo: dceen j o. N n^-o-o n vengemclde 050 Guldens itiet begrecpen. li -s ÏS N d n De publike Verkoopicg van het HUYSftaande aan de Zuidzyde van de St. Antboni Bnrgwalals mede van een GRAFSTEEDE in ».B2»3n de Gióore Kerk, beide in'sHage.tegens den 3oSeptcmberaangeflagen, zal geen voortgang hebben, alzoo het Huys uit dabatd ;s veMvi fc,?" - S- a 4 g kogt t blyvecde de Graffteede als nu mede uit de handle Koop. ,al 3 3'n o ft Op Maandag den 8 September 1766 en volgende Dag, zal binnen de Stad Leyden ten Sterfhuize vsn Mevrouw de la Courtgebcort *§««£-!? B*"ooï Backer, publik worden verkogt het van ouds beroemd en vermaarde Kabinet SCHILDE RYE N van de Heeren Pieter de la Court v»A 8 3,0 S der Voort cn Zoon, gefchflderd door de eerfte en beroemfte Nedérlandfe Meefters, a's van Rnbbens, van Dyk, Flueele Breugel, jot dam, 8 S-§ S 2 a I' WillebortsDou F. van Mieris den Ouden, IF. van Mieris, Jan van Mieris, F. Mieris, de Vois, van den TempelSnyders, Jan Both, B'ee. 8 5'3 2 3 P- nincx, Roos, G. Lairejft, Teniers, Rembrand, WouviermanOflade, Simpel and, Metzu, Nctfcber, Jan Steen A. Brouwer, Bega, Berchem, «3 g|2 S«S33ö IVynants, Hugtenburg, Ucbterveld, A. en IV. van de Velde, van der Does, dt LaarPynaker, Lingclbacb, AJfelyn, Bakbuyfen, Za ft leven, n ra a-3 Grif.tr, van der Heyde,Migxon,R. Ruis Slc.Slc.: Waarvan de Catalogen te bekomen zyn te Londen by Becket ende Hordt, teLe«p. I" 8"| S. 8 §*|j zig byC.Frltfch.te Dresden by Waltlier, te Berlyn by Vosfte Parys by Briailon, te Buidel by Vofle, te Antwerpen by A. de Pert el, Iv'm. ^ro*„S- 2 3 2.tj8 ftricht Landmeeter, 's Iltrtogenbofch Pallier, Nymegen van Campen, Arnhem MoelercanZwol Clement, Deventer Friefewyk, Gro. I" o n af* P O 7T ffB ^*2 3 ningen H. Spandauw, Leeuwaarden Chalmot, Middelburg Gilliffen, Vliiiiagea P. de PayenaarTer Gees Huysman Utrecht A. vig j- Paddenburg, Dordrecht vanSraam, Amfterdam H. de Winter, I'. Yver, Kok r en Schouten, Rotterdam Béman Delft van der Smout, jg 2; 2 2 yy 'sHage Thierry, Leyden S. en J. Luchtmans ótc.mits betaalende drie Stuivers voor den A.tmen. r\ - as 11. D amsjiLawImi* ..m A 1, L a DT aas 11 ,1 A r.\ ITnl Ta a a-.ï slist ®ra. AtiL* A 1L A «vlssa mall am J cv o'H De Makelaars Bontckoniag en Aukes, Corn. Ploos vsn AmfUl Jac. Coruelitz en Auke Alb. Aukes, zullen op Mt.p<l«g ft- 8 "tp tember, te AmRerdsm in de Witte Zwaan, verkoopen een extragrootepartyOortfcfe tnNoordfe HOUTWAAREN, bcr.evtti 300 twiare Daotrlger en Stettinfe Balken, en 3®zwaarc Hamburger Balken. icgtr» r? Men is van m".enin;e op Woensdag den 10 September 1765, in de Hei berg de Roskam te Soeterwourlete doen veilen en verkoor tg ft Oi ^«5 ijj 'Y 2. G - .........liu.l» mol nslsssan llITVCM A Wff TV O i TTNJM fï kaftistsrirt rv P.'iriwvhtlvrr QtallSnua «ma® *n>m cv O Xf aoLc-.-.I1 0-1 L I Ï5 2 -j M iï* 2,'S c "^"■"aoraa •o rf W een extraordinaire wel geleegm HUYSMANS WOONING, beflaandeic Bouwhuys, StaUingevoorru'm 28 Koebcillca, Kasrt.kuviJ ra' p schuur, Bug en Varkenshok, met omtrent agtien Morgen LAND, zoo in de Ooftvlict alj Knotten Polders onder Sneterwoude voornt,, tri. 3 f *9 o 2 S' kropen een party extra pufkeMoscovifche TALK: leggende als nader by Notitie ral aazge weezen worden. B»i^ 3'" jj, o Cf 2 J'r' D Notatis en Procureur BAX te Dordrecht, is voarneeiurns in *t Venduhnis de Goude Moeien aldaar, op Vrvdsp den is SeptfiRbn, L o ia a* in *t opeabaarte veilen en den 19 dito te verkoopen eer. BOUWMANS WOONINGmet Hu s Schuur rn Wawenkcet etc. tin oat- L w* 3 3 o 3* 3 2 !1 treat 164 Gem'eten 64 Roeden LANDS, geleegen onder Middelharnas, in liuuregebtuikr wordende by JanBtyt-Swaanhilden K oy »k35's laarlytsvoor/1296:12 vry Geld: nader oaderrigting by voorn. Fax. u i S a.?* 2 3 i*n uüMDiAttsttawTiirt tam «r,Hnni«jH< 1UP.M rATHtr. Hnntr«rflw. m» ARNfinnraa. iniMntt rni^.f,».' .R ^'ria.' 0 Te Leyden by S. en J. Luchtmans zal op den 22 September en volgende dagen verkos» worden de frtaye BIBLIOTHEEK v.pwyles - 5 2 S 2 den Wel Eerw. Heer ANDP.EAS GOGHENIIJS in zyn Wel-Eerw. Le"en Ruilend t' redikant te Amerottgeii en Heer vau Voorhont, W t Z ca 3 "5 5 beftaacde in Tbeologifche, Philölogifche, Oud Vaders, Griekfche en Latynfcbe AuAenrcn&c. &c. '^5' S 3 2 '1 >8 è1 3 i C. van Vrcede, J. Atiee, J. Lambers, j. L. Appolt, J. Broekhoven, H. van Veer, A. Ubink en H. J. SpittelMakehara zn.'ler op 3 3 i' S Woensd«g den 24 September,'s avonds ten suuren, te Arofterdaminda Nes in de Brakke Grond, verkoopen "-n psmw* r rnike Pot- -e «1",^ doeken, Zeildoeken, Bereydfel, Rhabarber, Spaans Groen, Gemetst Mulle, Btrlyns Blaauw, Tapyten, en andere Goederen meerleggeadt g" o o -ÉS air by Nodtie zal sangeweezen worden. B O T d S 01 "n, Fredrik Boefe op de Oude Schans. 1 p S 2- J- Moreno Ilenriqaes, D. d'Azevedo,J. AbendsnaNsmias, J. de Leeuw, L. Nieuwenfcuys ,D. de Jofeph Moreno Henrique*, J. W. ft B: 5 3 B-ra V n G a" Ia Normand, Michiel de I^enw, D. de Benjamin Moreno Hennques «n M. Levy Content JuniorMakelaars, zullen op Wrep.edagde^ P 8 rv> 3 lira e O 8 Oftober 176S's avonds ten 5 uuren ,te Amftetdtm in de Brakke Grondverkoopen ettn party puiks van 3ocoCan«ffe-s VAPINAS- ^2" iém'i~ ta O a_#m H 2. S" o. Sl5 Ouders of Voogden geneegen zyode haare Dochter of Pupil in een deftige FR ANSCHE-WINKEL by Fatfocnelyke Lieden te J 5 2 S 5' 2 Befterden, en in de Koftte zyn, adreffeets zlgby CORNELISDE VEERBeek- en Paoicrverkocper in de Benrafinat te Ara^ordim. «e «<3 °*a 5 3- 2^ Men prefenteerd uit de hand te verkoopen twee Neeringryke ZEEP ZiEDERYEN met al haar toebehooren sis /.fcbmoolrn, ia ra a 39 Ps- - Fo-H 3 g" vi ra Kuyphuya, Wapenbttys, St*llmoe vcordrie P: arden, en alle verdere Gereedfchappen ait mede het daar ain geleegene WOONHIjYS: o 3" o."® a nader informatie citer van Is te bekomer bv den Makelaar Cafper Koperfmitte Amrterriira. *3 o Z ,4 -2 3 De vanouds vermaarde en beklante APOTHEKERS.WINKEL, ftaande in't beft der Stad Amflerdsra f u voorzien zynde van ex. T? e. 3 3 5' S ra* tra goede Medicynen rn daartoe behooreude fraaye Inftrumenten blyft sis nog op favorabele Conditiën te Koop en is te bevrasgei 2 rara^o.Sra'j; by den Heer J1- M. Sievers ov Be Lelygtagtalwaar ook de Conditiën te zien zyn. "ra-,' Uit de hand te koop de Uelftin eeceSteencn KOORN-MOOLENgenaamt de Hoop, in bet Jaar 1763 nlrnwGïbonwdftsssctó ra' ra ra buiten de Spulpoortop de hoek van de RraÏEweg, by DordrechtTebevraagenby de Wednwe Bolpbyn buiten dezelve Poort. S»"3 c pe Word geadverteerd dat de FABRICQ en NEGOTIE van REGIMENTS KN00PEN ia *s Hagebevorens gegaan hebbende tea ra o 3 I, e R-o-3 7ck Naarae van Amhon Koch en naderhand va ode Erven Koch, als nu gecontinueerd word door Iltnricusvan Rofum en Henricus Kocbrp •J 3 Na^men en Haadteekenina van van Rofum en Koch onder de meede dlreftte van Barbara Thcrefia KochHtivsvrotiw van vr melde fS, o E o! -a 3 Henricus van Rofum die dezelve Fabricq zedert bet overlyden van haare Oudei s beeft gedirigeerd', kunnende iederdie gruseiile 5 o - R-w Compagnons mèthunne gnnft gelieven te vcreeren .vaneen zeer goede en prompte be litning verzeekerd zyn h '3 cr 3 BvM. MAGE" US Boekverkooper te Amfterdam word ia *t Franfcb en Nederdniifcb gedruktAbrigi de toutes les Sciencti 15 5- 2" Ufage des A'.lolefcensde tous ceux f el veulent s^injlruire, par Mr. FORMEY 2 Val. in 8ve, ÊfS"? frS JvrB den ivoor wi m=?kt,den Ademftsnkgcneeftde kalkagtige aangroejinre der Tsndeu wegneemtbet verrotten van 'tT-ndvVefcb iB 'ebederf va-i Tanlen en Kie/.en belet, wiarom by de F ran (Te en Hollandfe Adel en Gioot'n vceJ rebtuikt word Is in Corner fik- all«0 byC- SOMMER Boekdrukker in de Stilftceg op de hoek vkn dc Nieuwezydj Ag ter burg wal te Amft.hetPotj-koft ijSiuiveis.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 2