leydse a S s 'ft. S Z W E E D E N. A°. '7«' «.I» itttj («ij *<y »Sv N*. 'j07£*W PW' a 5*?S I- O O E I. it Q, Vrydtjgfe Courant, i» S v j:l|s |s|?B K1 v Y x i r S *2t» S "W v 8 ■g^c <u 5 c hr |Ss5g« S o ti, p Q og k y cu 8» o -s ,s -. r* hi P K -5 j5ÏÏh g ofig g S r P<: j. fc O w n jOKHOLM den ai Aügufty. De Beweegredenendie de Ryks- Stenden gehad hebben om alle Gevolmagtigdcnt van ie BANK te dimitteerea, zyn deze i. Dcwyl zy beftendig deze Zet Regel gevolgd hebben l' iijffce' Beltng van de KROON en de BANK. ten en het zebde it td liftioiih deze Stelling met de Stigting en de Privilegiën van de «ank, too ais ook met veele Ordonnantiën en Verzekeringen, van weren» drz Koning gegeeven, gamfch ftrydig isbebalven dat In t vooriee geheime CommitU even zoo weinig a)s dc zoo - genaamde pi'iui vin de Ryks - Stenden eenlge aanleiding t«i een «üergciyk Ceckbw'd gêgeeven hebben. Ij, 0Disoge?te« de Bant - Gedeputeerden op den iaatftleeden Rvfcsdag ecnOrdcnnan-ic hebben tc weeg gebrast,uit welker hoof de de Leeniogen op menbda'.rê Goederen meer bepaald moeiten worden, es het afdoen derSchul.len op vafte Goederen tot Vcr- X tsisdeiing van de.reprscfenwrive Mant grooter zyn moeftal» de il|t Ordo»»»atie v»n het Jaar 1756 medebrigt; hebben eg tor de ('4 j.;2. Gedeputeerden soo weinig agt op hun eigen Plan geOarcn, d>tzy, mctovenrceding va?, des KonizgsErift ia dato i6Fcbr. indi; ,7(5jen in weerwil van *t Verbód van '1 geheime Commit: d;n late .d« Mitrt va? 'tzelfde Jaar, verfci^de Leeningen hebben toegelaa- tin",dieUn MÜIioen enpaÓdniz. 784Daalders, 27 Oere Koper- Muatbedraagefci ja w»t meer is, dat zyaw den Baak- Commifla- «1» fisCottsmann zelfs 124 duiz..Daalders Kópei-Muet opgeichooteo hebben, ww door men noodwendig het bedoelde Oogmerk heeft M moeten qiiflïn.voornaaiaeatlyk om dat de Ordonnantie van 'r Jaar frdt 1741 dwr by nictwaargenonmctiis, en een Ducaat tegen eg tien Vit Deoidtrs, een Ryksdaaider tegen negen ea een Courant Daalder :Lt xwtrJrx Daalders Kopec - Man; bcreckend zyn, war door aan l,t des Debitear het iubbeld van zynf Ondertrad opgefchoóten is, k,C III. Alfchoon ook bet geheime Committi den 17 Jatuiry 176a Ai verordineerde, dat de Back geen Geld «au de Kroon opfcb.ticn Str moeft, of dat de Gedeputeerdenin g'evsJznlks gefchteddedaar voormccdcn borg blyven, hebb n nof^ansdeze meer dan veertien jrt» Tooacr Gouds ter inloffioge van de eériteKroons-Loteiy-Übii oajl gitiesdewelke door privaate Lieden in de Bank van Lecaing ge- i'A bragt waren, gekeverd tegen nieuwe Obligstien van de Kroon, iIV. Onsangezien de Bank-Gedepusaerden voor dein wiffeiing ft der Munt-ïoo'ten zelfa zorg draagca m ieten hebben zy egterin :yj 'tjiar 1762 door de Koelieden Pet:rfin ea ff'itthoth twee groote .J Somwen aan Ducaattn van batten 's lands 1st 1 tea komen tnde Tj e»r«e reis voor het Stuk 57 D laldersOereen d.t andere keer <8 Duid. 5 Oere Kopzr-Munt gegeevenzoo darde Bat k, buiten ea behalvrn alle de refpeftive Koftent-uiee A drie Daalders voo- leder Dacaat meer gegeeven heeft, als de Cours ia het gactfche Jaargêwrcftis. V. Kier\r) komtdat de Gevolraajtigderr na den Inrftleeden Ryksdag eene Liquidatie hebben toefeftsac nopens een Ztivcr- handeidewelke gcflóoten was me: den Bank-Cafficr G >tts:Ji8na enwasttoede Kooplieden Pet erf ai en CUjJau hu ne Naamen ge- 5 littenaffth'yvin. w VI. Datde Gedeputeerden niet eenvoudijlyk, zoo als ten tyde y vu het Kers Feeft in gsbmtk is, nit de Miadeiea, dewelke ter 1 honntrdifpoiitie ftondeuAalmoezen aan tic Armen hebben u t- gedic'd, maar dat zy zelfs gvoote Sommen met een vefkwifteode l( klad als Gunft bcwyzicgcn cn Graiificatien zoo wel aan de Be ta dienden van de Bank als aan privaate Lieden gegeevea hebbes. VII. Dat-de Gedeputeerden'onder zekere geheime Rtmiken J «ntienlykeSommer.behbengealBgneerden'wcggdeend, 'tgecn ;al zy jcor de Bank - CcmmhTiri-Tcn verborgeö hebbenEn V'UI. Dstzy veele Za»ken afgehandeld en verfïheide Bzdie- tJi Hingen weg gegeeven hebben, zonder de Bank - OonmidstiiTen tehsorin, gelykasy na vefclfch van de Reglementen en Or do* nan- yi tien verpiigt waren tedoen. d Roven dit alles hebbes de Rybs-Stenden als eenBcwysdcr gtpote On''ed»7tMaralieiJ van do Bank-G:depurccrdeB nog het volgende bygehragt. De Koning gaf hua in dc mstndDcceraber i-7<2 te kenuen, lil dat de nieuw? Ooft-Indifcbe Compagnie de Aanbieding gedaan had, om aan de Kroon op Afkorting van bet Verfcbot, aan die Ki Compagnie gedaaneer.e grOot'e qaantitèit Zilver, het Loot te la n gen treaalf Koper-Daaldersnit tt laevere»En teffrns vroeg H, m zyne Majt. of de Gedeputeerde? fcet zelve tor d-e Prys in «free- kenfatg vin de Schuldwe 'kc de Kroon voor dejta-ca 176» en »i 1763 am de Bank bctaalcn moeftwiltjen sanneemeo De Ga- 10 deputeerden toonden eig daar toe opftaande voet bereid, en I» t, entfingenroi duiz.67 en cenhaif Loot, slfchoon deov rlecden M Koopman Peterfen aangebonden had bet Loot vont tien Kopcr- Daalders te leverenen twaangeziéu de Getseraai Major en 11 Direfttnr van de Ooft - Indifcbe Compagnie, Baron Lorren, cis ,'j m Gedeputeerde de Overweeging cope as deze Zaak in de Bank- ty, Deputatia bygewoocd, cn dit ten zynen voordeele «angetee- k-nd he«ft. •fj Ds Stengen hebben wydcra op voorftel des Konings beflooten it Honoraria van vier Edeiliedenvanée Kvmcr, na mi ate hunne tKaaifeü zullen vacant worden, tc vernietigen, en het Honora rium VSn dan Groot-Kamerheer daar mede te vermeerderen, ti Om de Iskomften der Mycen te vergrootea isdoorde Stenden dten Oatwsrp aan den Koning gcprefcoiterd tot hetmoaben van 1# tenige Veranderingen ia de Schikkingen van dc Jaarea 1649 en St Ï7Ö3 net betrekking tot de Smelt- ca ^moediryen. I DUITSLAND en aangrenzende Rvken. t Vy'EENEN den 33 Angufty. Dc Kevzcr heeft den Vorft Efteth» ryts:zynenzoo-genaaitdcn GsboorzdamtkeidGezant by.len Pana ktcotml. Eergifter beeft dï Heer van Stockgewec/oaRcgiftra- ♦ear la dc Ryks-KaacsUaryito Eed afgelegt als 2e t ret iris van dcc Syks-Hof-Ritd. 55 s B u w ■- to ff S3n ha n O m Het vtrrtek van den Keyrerna Boheemeola totdeh éerfteü vin S25rjCi^S« n v*»v»|»wa »VUV »«U StUUgaiJTbU J4 iffvliJ O (S CvT <t' fj ti te Presburg zyn de Airdbeeviogenwelke men den itS dezer al- -g a o 2 4 TÜ 1 hier ^ehadhecf(? veel heviger En in een Dorp ai« verre S ^c'S'S-S van Lazemburg zyn een fge VcrwuUfels gefcheurd en de Pleifter c van de Munren afgevallen VSD Maand '-3 c B't 13 O J C bC t, V TS W beeving gevoeld beeft. V R A I4j^lygeeni W 1 R V K «Jpgg-ïsSfls^ï c xi s 1=.-*; f s ï-. s c 3 u i>< - 2 0 «r? i? r i «S5 ï«I3.5« »- ei PARYS den A9 Augafty. De Koninghcefr den PriE» 3c Condé, n i-a C ♦-* O w u w I"0 -r «S toen deze voor uit na Chant illy vertrokbelaft dat dezelv? geene 2, g"5 12 denÜBftetoebercidfelen torbuitengewooneFrftynenalJaar/ouw doen maaken, vermits zyne Mijt. het befltUtgenocm?n had om de T"£ uu k S •- "P twee dagenwelke Dczel'-e t-. Chant illy voorn, meend d# bresgen,zijmcidcgroote Jagtttvcrlniupen. b1» u c 2 "«-S Ds Koning he. ft tien Heer de RocfuifotiilCommandant der ga?"" .a c<n b Marine vm Breft, tor Lieutenant Generaal benoemd, rleo Heet de pq S'-iJ jj J Blenac mct iietRoodt Lint begiftigd, en den Graef <TAchl toti-bc' v o L c Groot - Kniisdr '.aget bevorderdDt Hertog vrm Praüin die na jI-J jjf «"r 2 u C 6 ró Bteft is vertrokken zal aan de vooru. drie Hecrendie zig aldaar 5 fctvinden, van deze GunfienkecDisgeeven. ^Ssdfl(iopKc"'a"J- Hf» I-l*-FPi"»«f vat! lTï)rir«s»A-*»r Crr.*rLn /ice Tn:: t brio «au P-i a^Utlrl wi tó si W Revue in de Teat van den Marquis «PArmenti^fts beeft gcfon- pterd, is over de vaardigheid ia da aieawe Exe:diiien vsn de ie«- 2® 8 g tien Baisilions, die «'dtarcampearden zoo vergenoegd geweeft, N a~' S»-a da- 'ny aan de Grenadiers vsn ieder Regiment de vryhtid heelt toe- geftsau cm bp het Soupd van zyne Majt. geduurende vyfMinu- tntrgtnwocrdigtezytt. - an Hcdec zti de Koning zig van Gompie roe na Se. Outn begeeven B0gSs5»g, ^,"3 2 omziginuen otnttck aldaar met de Jagt te verbiftigrn zullende g "S S bffZi. r»iid*.. Tt. r tilft 1sa n ni Cl k. - M T U m§ zync Mijt. te ChoifyVcrfailles enz. overnagteu en eerft den f SepteinberteCompiegne terug komen. De Konmg beeft aan de '3 Hetiogin dc ViUars de zoc-genasmde Ilefmieage by Verftilles n S g jg n 2 tvePiedeov'ïleedeMirqn'finriede. Pompafonr cn vervolgens de if C-S o "5 r E f 8 Si S Msrquis de Marigny gehad heeft, gefphocken. Den 25 dezer heeft het Parlement alhier beflooten dat des Ko- «"ij "w U Ss'S.» Kame sverflag gedaan, dat zyne Majt. de voorn. Vertoogetj den S g n 'g 8 2 31 dc.-er Maand des voormiddags tuflcbcn elf en twaalf uurendoor 4ï a a «Mï* den eerften Prefident en twee Prefidenten t» Choify zal aannemen. «73^ >>-d u De groote Deputatie van het Parlement vanDauphini is denoa 0 u B"s a v.u dc cr des avonds omtrent zeven uuren Hertog de Cnoifeul by den Koning ingeleid Vcorftcliingen van de Gedeputeerden had aan hen gezegtIk hebUwl.Arxeft van den ai Juny vernietigd 5g üfJjV j»--S a £g-S Jciri cn bevel gegeeven dat bet doorgtfehrabt zal wordenIk zal g t 5 5 g niets laaten beftaan, 't welk myo Antwoord van den 3 Maart S-S o k laatftleeden eenigftnts zonw kunnen krenken." -g SiQ g; wg- 5 2 Vervolgens zeide de Koning tegen den Hertogde Choifeui,dst A hï S5-l 8 hy in de Gedeputeerden het Aricft moeft voorleezen, waarby het °-o ol'~ 3 u p," o bovengem. Arreft van het Parlement vaa Dauphini met al het geea d daarop gevolgd is of nog zouw kunnen volgen als ftrydig tegen des Kooings Gezag, mitsgaders tegen de Eet bied en veïfchuldig de Ondctwerping aan zyne Msjts. Antwoord van den 3 Maart "g s d" J g laitftleeden, vernietigd is. S Na dat de cvengem. Hertog dat Arreft had geleezctibeval ds Sk^ 5 a Koning dat by de Minute van (lit van't Parlement doorfchrabben g. - ■- - k- en op den Rand fchryven moeftdat zulks op bevel sn in tegen woordighcid vin zyne Majt. gefebied was. Vervolgens deed de Koning aan de Gedeputeerden fcuijne Re- g giften terug gecven cn zeide tszen henDe Reg itevs van IVly- g ne Geregts-Hoven zyn de B:waar-Stukken der Aflens van c «ar 0 «1 Sé. 0 -S". n-K-a &L ,f. rt; rjc' «jN ft j M 3 «».S« o it a lyden van een Zoon ia het Eraambefde mo tbeva.'lcu voor de zenatynenZoonntetdande Legitime be(lemdh"eft:' Na ca;bet district en het Parlement ssn Je voorn de sou v haar.nÉiTcii g .0 U.1 t? SitJ V5 v J: M V Cr+ZX fV» hadden ontzegtheeft zy een Reqtieft aan d„n Staats - R*ad gepre" ,o p ~J 5^ 3?" fenteetd, dewelke bei, Arreft van het Pari ment ten opzigce van het 'i> &-S* s.~~^ 'Jlp4'. oeq; c4' «•lis, civile Requeft. waar vanzyzigby hetzelvehid'.oerzier.,'V;rnie W.g g g 3 ^S. tigden de Koning de Zaak voor zyacs Raad betrokken hcwft. xi r",- M oy° 5 V .2 N E O E L a ir J1 E N" AMSTERDAM den 3 September. Meftve ftsit, dn door de Ed. Agtb, Heeren JUprefentant van zync Doorl. Hoogheiden vet-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1