leydse UitHi IIP *2 gf J 'A*. a N*. 104 H. |hs ui 4 £sa s fi o "E Vtyctegfe Courant. w DUITSLAND en aangrenzende Ryken. EENENden 16 Auf.ufty. De Keyzer is Woensdag in den vroegen ogtcntilond nit Hoagaryen te Schönbrun te rug gekomendm de Viering v«n den Verjaardag zyner twee Zuftcrs de Aartshertoginnen Blsfabethtt m Cerelina by te wooneaDe in- cn buitenlandfe Adel veii'cfceen by die gelegenheid in KJcederen Van zwarte Zydemaar de Edele Garde in hsare Gala - Uniforme. Des namiddags bad de Ingenieur GM«r«l,d« Heer Giannini.die van wegens den Keyzer herwaards ogtboodea is, een zeer lange Audiëntie by zyne Keyzerl. Majt. Ecrgiiler ogtent heeft de Keyzer aan de Gévolraagtigden ven den Kardinaal dc Rohan,PRINS BISSCHOP v?.n Straatsburg (na ditzy de Oorzakenwiarora huh Principaal sïetin eige Perfoon TOorden Keyzerl. Troon heeft kunaen verfchynen, aaa zyne M,j;. verklaard hadden) met dcgewooa'eCeiemoniendelnvefti- B l! luie vtn bet PRINSDOM Straatsburg verleend. {J Dc SoldaafGu van alle de Keyzetl. Keg i meet en zullen voortaan Boeten Wol fpinncnen hoven hun Scldy zeven Kreutzers voor tri ieder Pond van den Keyzer ontfangen. L VHAKKRYK. :hl rij pARYSden £2 Aufnfty. Den 17 dezer Maand heeft deeerfie Prefideot van het Parlement alhier san de vergsdetde Rimers ver '_jr (|ig gedaandag de Ko«tieg aan bem heeft gezegtIkzaldeher- 0 haalde Vertdögen van Myc Parlement van Parys doen onderzoe 1 ken, en aan bet zelve myne loteutieu bekend masken. ji De Gedeputeerden ••'»n hetPaglementvanpauphiné zyn alhier isogekomen an hebben zig den 19 dezer volgens het bevel van den dij gonlngna Compiegne begcevenom aan Zyne M»jt. de gtëifcfite Regiftcrs nevens de Venoogcn, welke dst Geregtsaof tea dien op- 1,1 zifte gearreöeerd beeftte overhandigen. Di:n dsg heeft de Koning by Compiegne voorn, over zcs'ien ft; Bitiillons zoo vsn Fr*fiffe ris bakenhndfi Regimecten de Revue gcdaiaVervolgens heeft zyne Majt.' onder de Tent van den Mtrqaisd'Armtaticrej, dewelke dst Campcment commandeerde, ito een Tafel vzc yyftU Couvert? n gefoupeerd: Den 24 dezer zal de Koning ever 't Regiment van Navarre iasgelyks deRevne dóén. De Heer de Ia Cbalotais heeft aan den Raad der Depêches een E-tqneftgcprefenteerdwaarin hy verzoekt, dat dc Procedures over hem gedaan voor nul en van geener waarde mogen verklaard worden; Dat R' qnïft is tacgclaatin cn de gem. Raid heeft bevel geweven, dat men de S:ukkea aan dezelve overhandigen zal. Dtter dagen is de Lieutenant Gtacrtai Graaf de la Serre Gou- veratnr der Invalides, ovetleedenen door den Baron d'Efpagnac in dat Gouvernement opgevolgd. PARYS den 2a Aitgufty. De O. I. COMP. za! den 13 October in deHiveevanORlENTpublike Vcrltioping houden vaoueGoe- dercr, dewelke aldaar in dit Jaar uit Bengalen, Chiua cn het Eiland Eour'wn zyn aangehragten als het vcrwagt wsrdende Schip le d'/lrg;nfon nog by 'yds van Pondichcry mogt aankomen zaldes ie:fsLadif.gookopdien tyd verkogt worden: Ookzaldie Com pagnie onder deze Vcrkooping bteng.en.350 Mill-lets KofFy van Mocha, dewelke zy voor zig laags den w*g van dc Levant be zorgd heeften in de bovengen!Ha en verwagt. Defloofd-Conditicazyn dezelfde als in voorige Jaeren. De- comptants betaaling is bepaald tegen den 20 No ember; die op a Ufoteven d:r> so December; en die op twee Ufo teren deuce it JanuaryBinnen de gem. Tcrmyn-n zal men ter betasiinge ook a Wiffelbricvcn acceptesrepdoch alleenlyk op deze vol.reade a Stede?i ParysRouinRqChsllc St.Malo, Nantts'L'Orient a Bonrdeaux en Rennes. Voor comptant zuilen ook tot den 20 November WirTelsaan- a genoom tn worden op Amjltrdam Londen en Hamburg op ze ftig „dagen Zigt: Ten opzigtc van Lyens zuilen de W.iïcls tot b'etaa- lingopAHerhetligen voor de tweede betaaling worden aang' noo men, en de Korting van negen per Cent geciecan. Men zal geen WifTels beneden de diiizer.d Livres in betaaling aanneemon. De gencraale Kas is te Parys geopend ter ontfaogft van de „Pondfen in Geld, die de Kooplieden tot den 30 September in- n clnfi ve drrwsardc bezorgen zullenen wasr voor de Kaüier Ge- a ne-a?.),dc HsezdaMory, ecu Rfcepis leeveren zalVan dcü3oScptemb. afzsl men continueerenmet hetonrfan.;en van a Foadfcn tot den 31 Oft ober icclni'sdoch zonder betaaling van a InttfftWvders zullen dc Kooplieden, dewelke te Lyons, Rou tt >n, Baurdeaux cn Moiitp>etlier Fondfcn in Geld znllen w'lle-i dc- a poieeren, zulks kunnen doen te LYONS by de Heeren Coudsre, Vj-Jcr en Zoon, ftó PalRiraatte ROUEN by Mr. 'Francois Tail- ;e BOURDl'.AUX b.. Mr. Jarftau; en te MONTPEL- UF/R by Mrs. Laurent Dechan Cotnp. fee. fee, GROOT-BRITTANNtEN. VERVOLG van LONDEN dsn 22 Aagt;fly. On bet Gemot Vin bet Gemeen te fluiten wler.l dejer dagen am den liter Pitt, WG.'asfvsnChatham, bywyzevauecaBriefbetondf.rftstnde Advis toegezonden. Op egtnwoonligMylar.i, zyn dc Oogcn van eon le.icr op u gi-~ a veftlgd: Hetverflandigeeuonpwtydigag*Juoitc vsn-tiwc a Landgenooten overweegt met redo den wankclbtasca fliat van St P g 1 3 |.SÏ^t2 s-T e 2 'i N <e Ja S w ■i -S 9 ^-S in o "3 gi c W <J ji 2, O O a 2S O P Z7" T3 M va ra 85.^ &Ö5» -r1 >Ca I— r l> a> C« 5 sV - 'V C S3 u to a groot Doelwit te bereiken zult Gy een Plan ontwerpen óm de a buitenfpoovige prys der LEEFTOGTEN te doen daaknHier cour zulrGy aanzoodaanige Lieden die zig totfehande van het Menfchdora door Monopolie verrykahde voet dwars zetten. Deerdj^enweg, .My'.ard, zultGyden ZYDE-HANüÉL, die Hoofu-Tak van onze Mat: ufaciureo, redden vap het Verderf cn c c 05 Verval, waar mede zy gedreigd word. Onze Tegesfirfevers de FfanfTcn, verkloeken ens in dezen opzigte in 't geheele bm- dcidryvende EUROPA, en zy zullen zulks zoo lang doen als •j met de Proviflen een Monopolie gedreeren word eu de Handel a in ZYDR aan deze Hoofdftad verknogt blyven zal. Kort om,My- lord, wy verwagteo dat Gy op de Nakom- lingfchsp Wilt drnktp, a uoor dewelke dc NATIONAALS SCHULD, in dien zulks ooit gefcMed, betaald Zal moeten worden en dat Gy alle urepoo- gingen aanwendden wiltom alle tie Takken der Conftkatie in f hunne oude gedaante en luider te herflel'en. a O E "o ts ««"H :-=» A-s Ï."S5 yr 2® go g S -M a a o o JV rt tZ ec wo too •r I» g bi ë--*# ie v .s rl S3 w st* O) 72 tj -H f-a w 4» I Ct „J hö fc pt o c: PQ |'E 2 g N x> a» tJ C4-M daartoehebb'n, zult wor -c-nonderfleuü'l. iS-ff? S R Hethattgcvanuaf, Mylordcms vau't geen ti telaflegelpgt g <1 word te bevrydea: Want zoo Gy voortvaart om uwe g.oote Jj s" H.edaanighcedea tèn dieofte van uw Vadetland te gebruiken met die zelfde onveranderde Stsiulvafligheid, welke Gy tot na <i-,§ g g^ié'g'.giS e* toe ter handhaavlnge van deszelf* Geluk en Yfelzyn betoond -A'S'f?«s 2. 1, hebt, zal men, zoo lang als HugèlJiod zyne V.-yhefd zal genieten» 2"n -~St fi-S r- a net Verwandering en Dankbaarheid van dec GRAAF CHATHAM fpreekea. Ik ben Mylord, See. (Was geteekend Een Burger en Koopman. S "v g 2 «akaH i A K-D E W. ^Slcgi^SiSlI ÖOv?-3 SJSBWI W o -5 K§2i N E D E S. L DEVENTER den a6 Augafly. De Toebereidfelen tot de re ceptie ran zyne Hoopheid den Prins Erf-Sradhouder zyn alhier buitengemeen grootMen vleid zig dat het Vuurwerk, 'twelk mee bezis is te vervaardigen, alle andere, dvwelkeby de Receptie van den hocgftgeni. Prins iadezceag-cnePkitfengewecftzyn, it- ft ga zo? ia Grootheid sis Vindingovertreiïvn zalen wit aangaat de .5 g -3 lEuminatienmeend men in 't algemeendst dczqlve in fraai- B g 5 &S be d niet zuilen behoeven te wyken voor die vsn alledcsnclers -3 r; S.S 2 Fhapba en Stedendewelke zyre Hoogh. gep'ffserdbeeftHe- J -ö den hetft men reeds een begin gemaakt methctplaatfen van de g 2.? o Eerbogen, dewelke na gedagten zeven la getal weezen, en de Ver- c '2 u •O u. V K U rt a wondering van alle Aarfcbouwer* we-drsagea zullenDi Gtoo- J! -• -Ü .2,5 te Toren cn da Sta3s-Wa:gzullen zeer pranD en welhetlaatfl-^ g c -P H 'A Tl J? om *t Vuurwerkhet welk d*zr tegen over flaat", en sanftaan- *2 - BR- gem. Gebouw van buiten merzavmtfs/zewtfLsmpioas^ïillami-- j neerd wcezen zy nde op het Balkon van de Wsag'een zeer fratye j? ck "f Turkfe Tent gemaakt, onderdene'kezyneKoogbeidzalzltten, -jS-§. d-.-n Maandag zil worden afgeflooken, te z en. Voor bet ovfcrige 5 "P 6 8| -a N TS a ,g S t '5 <- =5 S- C u Vu S K fi 15 J I-1 S O >-31—1 o 's a K c c -C-2 O-S g C "m 2-» •I Ols 14s C5 isopdeStadsWeydeecnCainpemcntopgcflaget!, elwaardeRui- m,-S 55--tj r, tery cn Infimery dezer Stad voor den metrgem. Prins Eif Stad- -S W J houder hunne Manoeuvres verrigten zullen. AMSTERDAM den sg AugUfly. Volgens de jongfle Brieven .7 ,-0 - van de Knft van Guinea ware» den 16 Maaltin goedenftaatsan 8 J Wlo S g S Kaap la Hoe gearriveerd éa lagen nog aldaar Kapt. Jan van der "3 J n oS e S N Sluis, J. van Beb, Ph. van Donk, Corn. Lamb-rs, Corn.de Boer j 2® g,—S 2 fits If. de CletckNic. MathyfenFrans Rikkers en Sybr. Obbtt&c. 3 .3 n ^.*3 Te Gibraltar was den 28 July ingeloopen Kapt. And. Andriefcn, 1c: a g «S van Steirna herwaards befte md. p - w Te Lisbon zyn van den no tot afi July singekomep eo Schepen T g S§ 8 '|f»4 waaronder Corn. Cortseli3Z.hatft van Mallaga &c. Den £4 July Is tic Portngttf. Vicot onder Efcorte van drie Oor-BI ^-0 J, Iogfchepenvnn de Rivier dc Taag onder zeil gegaan, bcftaandeia 3 r; (1) N. S. da Natividade Franc. Migite! Avres(a) S. S SS *TS 'G H 5"ö Anns N. S. do Carmo, Kapt. Ant. Gomes ifc Mstc.»(.3) W. S. g2l g-2 S2 5 S -- JS da Fé, Kapt. Dom. öortyalvi s de Mello(4) N. S. diLapi Sr. a 8^ §bI «fi Jofeph, Kapt. Min. Nogueits(5) St. Anus S-. Josqnim.A'^t. g "IÉ g - "O -G>- 55 C-" SêZ. 2 5®|r o O ,0 .5 c p, jofeph Maria dc Mort es(6) St. jofeph Sr. Rita, Kapt. Ant. Jo fepbRodrigues (71 N. S. da Ptódatjcdas Chage?Kapt. flut. jo C9) R \HIA. (ioj Sr. Jofeph,Kapt. fephdeLima; agt us RIO DE JANEIRO, na, Kapt.Viü.. Cortea.na o'eBAi Jofeph dos Santos en(n) N. S. tbs Mcrccs, Kaft. Jofrpb Ber- rardino, beide ns GRAN PARA. 12) St. LotiïKapt. Man. daCofta; en (ia)N. S. ds Nazareth Kapt. Jdf.Bipt. daColla, beide r.i BISSAUen (14) O. Senhordos N-.vigantesKapt. Antosio de Pontes, n»ar ANGOLA. Wyderszyn van Lisbon voórtl nogin Ztegeftookcn Corn. Wil lem na Oenua.Michiel Ruyier nsar Hamburg,en Marten Peterfen naSt.Ubes. t— O <b Cl M U O ■i - BRwnHp m 4 en (Sj N. S. da Guia, Kapt. Pedto Martinsalio z Rainaa dos Atijos St. Aa- s>3;-c - U'S 5 o M B Ï-Z V <2 i| 5 P> e* ■;Z p o l f c ei f 5 at ;S 2 E 2 - g <p f g-S g^.g 8 3,ix: 2 1 ru O O bfi 5 r a 'g S tj -ru Q y w If «a £l CU M fi tó O GJ CA Cj ij J u N .V 9) W sbt v f, tw fTft 3 A vb -il 'XS O- O Tl --> s E ■- ÖH5 y m 8 1 mindering van de onbedenktlyk grroft NATIONAALS 1» SCHULD uitte vinden. Gy kunt den Kccplm".-! setnaoe :.t- a pea,door aan dcozelvea a'le de Gemakkenoen '-«IrWiem a Stutsman aan da hand gceven kantc bjaz&tgcnOm nu dit sGRAVENHACE de?. s8 Augnfty. De Spiiflft Oe'anc, 41 a Sfc*'» MlqifterDon Lo.üs Q Z g? g", Msiquisdei'acncPuerto, caeerprtug efe Dicunba, zyn iedèr afzocceriyi met Leden vift Staat';u C«tl'«ea- tie ger ceftt "5 a^C-S

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1