II leydse w Z 2 m EN, te AMSÏ 'dfcicaiifjj ^okkcB., tng op Ir. lOZ «"y-® S-S^rè 11 ^5iftfi«:2ü?5sö Maindagfe Courant. rusland. ETERSBURG den 29 July. De Kooplieden van de alhier tynde Bngelfc Faftorie hebben aan den Afgezant van 't Hof van Groot - Brittannienden Ridder van Macartney, in Geicbrift hunne Dankbetuiging gedaandat zyne Exc. mmercie - Tra&aat*t welk tufichen het voorn. Hof en het oten is, aan hen heeft gelieven mede te deelcn POOLEN. WARSCHAU den 7 Augufty. De CommiflariSen van de The- ^•hebben dezer dagen wederom een zoo genaamd Univerfa lo-n ubliceercnvolgena het weik de Oude Munt - Soorten r dan totdeneerften September zullen couts hoeden ;hen weigeren de Kooplieden alhier de Nieuwe GelJ- opdenvcetvan hetyootijcUn.verftal aanteueemen. nieuwe alhier opgeregtc Manufa&uur Colligic heeft de %igrov> u. geko zen om aldaar eenige i ibriken aanteleg- enteffins s het befluirgenooraen,cm de gem. Stad, uithoof- wn baare voordeelige Leggingen om dat aldaar zoo wel Katbolyke als Lutherfehe en Gereformeerde Kerken zyn, {leer Kraffinsky te koopen. vkankryk. _S den 18 Augufty. De Koning heeft in de voorleede een,EDICT ooderteekecdbehelzende een Reglement hit Parlement van BretagneIn dit EDICT bepaald zyne iVerdeeliagderPreftdesten en Raaden, dewelke de drie r zullen uitmaaken, tot dewelke dat Gercgts-Hof vermin- n aetais', ntamentlykd tGroote Kamerde Kamer der Enquejlen en mik» dititiTournelledeze drie Kamers zullen in't geheel uit negen forti-'' rrcMentea en vyftig Raadsheeren beftaan Wyders is in dit DrdcjEDICT deze byzondere Schikking Dat voortaan geen der etneii■- Leden van dat Geregts - Hof in de Vergaderingen van de Ka- - oen een deliberative of beraadende Stem zal hebben voor het a Zarn -dertigfte Jaar van zynen Ouderdom, zonder prejudicie nogtans M vin zulke Leden, die daar van reeda in bezit zyn.Voor'tove- uttt 1rlft tal dit EDICT't welk den 3 dezer Maand in het Parlement !t Rtnoes geregiftreerd isniet dan na St. Maarten ter uitvoer ge- hr.?t worden. Twee der vooruaamfteKoopmansvHuizen alhier hebben zig in- Iventverklaard. VALENCIENNES den 19 Augufty. Den 3 dezer Maand op 1 middagverzogt een zekere Kameniek haart Juffrouw om eens den Ingang van de Kelder iets te komen zienD: Juffrouw al- ut komende wierd terftond dóór de Kamenier de trap afgefmee- ten, dewelke niet alleen belette dat zy niet fchrce*wen kocde, :fechJ maarook met een Steen haar hoofd infloegHier op kleedde zy de ""k'! vermoorde naaktuit, en liet de Kleederen naaft haar leggen: De- je Boosaardige nam vervolgens een ander Gewaad aan, ging na de wij Vefuer, en bragt naderhand den middag met wandelen doorzeg Knifcnnei JuwetJ eu 'tH tiers I td, Kadi t| Vitii 7 A dj DCJt;; ENT an i; geiict IlVSI cir '«fgende dat baar Juffrouw na den Curd van het Dorp Onain ge- iiti"' gam was, en den weg langs de Schelde genoomen haden dat zy, Kamenier,des anderen daags het Iiorologie en de Ju weelen aan de 'tOó Jnfitonw brengen moeftDes avonds keerde zy naar huis, fnecd httLykin verfcheidc Stukken, en giag den volgenden dag des og- co"* setts vroeg en des avonds, die ftukfcen in de Schelde fmytenOn- iertuffchen bragt zy het Horologie cn de Juwcelea by den gem. Curd, even als ofhaare Juftouw daar weezen raoeft, en toonde ^Jj teerverleegentezyn, dat zy haar niet vondDes anderen daags 'K kwamxy die Juweeleo&c. terug haaien, en bragtzebydeZufter ■"p vinde vermoorde Dame: Dien zelfden dag vond men de Deycn i'f is een Been van het Lyk in de Schelde, en de meergcra. Kamenier wis het eerfte die zeide, dat dit van haare gcweeze Mecftetes wee- len moeft, die zekeilyk naar Onain gaande vermoord geworden wis: DeRegters ontbooden haar, om, ware het mooglykiets na ders van de Oraftandigheeden te vernoemen, terwyl ccnige Com- miflitiffen naar het Huis gingen, en aldaar overtuigende Bewy- zeu van de gepleegde Moord vondenMen onderzogt de Kame- sierncgmaals, en uit haare Antwoorden ontdekte nscn haar Gru- weliluk, 't welk zy ook kort daar na zelfs bekende eng. GROOT-BRITTANNIEN. W it* J ui Él mi LONDEN den 19 Augufty. Dea 13 dezer heeft de Koning den Lt. Genetaal John Mannersgetueenlyk genaamd Marquis va» Granbyin plaats vau den Lord Ligonicr benoemd tot Com- ®J mandaat en chef vin zyne Majts. gezametstlyke Land - Trouppes lli dewellte in Groot-Brittannien dieaft doen of zullen noenmaar !tpytfe Majt. heeft het Regiment Gardes te voet san zig gerefet- fj. veeialom bet zelvezoo men zegt, aan zynea Heer Broeder dea HERTOG van Gloitcefler op te drasgen 4 Den 16 heeft zyne Mijt. de Hcerea Sam.Msad, Edward Hooper, F Henry PeibamJohn Frederick en Henry BatkesEfqrs.en den JRidderWiUiamMusgravenevensdeIlecren Jofep'a Pennington, IhCorbyn Marris en James Jeffreys tot Cenrnijfarijfen van den TOL in dit Ryb en ha Prinsdom van Wales verklaardals mede den Graaf Wills van Hillsborough, de Heeren Eoame JeuynsEdward Eliot, "SCtorgeRice, JohnR.oberts, Jeremiah Dyfon,en William Fitzher- i *ert. Efqrs.nevens den Vicomte Henry Palmerfton, tot Commis- firifen van den KOOPHANDEL en de VOLKPLANTINGEN atngefUld. Heden heeft dc Koning den Heer Fredrik Northdie in 'tge- ®cen Lord North genoemd word, en George Coqk Efqr.in plaats van den Heer Charles Townfhend, tot Ofitfangers en Betaal- tneefters Generaal bcncemd van alle zyne Majts. Gardes, Garni zoenen en Laad-Magten, Regimenten der Marine, cn slie zocdaa- aige Regimenten, die onder hctBeftier van de Admiraliteit van Groot-Brittannien cn derzelver CotniuifTariffea ftaaa. De DireAeurs van de Bank hebben bekend doen maakeu, da: zy net de Commiffiriffcn der Thefaurie zyncverceogekomeaom, uitktsgte van eenige Parlemenrs AReuExchecquer-Billetten te does circultniengeduuxendc épa Jaar, 't welk den 5 Augufty 1787 zal verfcheenen zyn. Men zegt, dat de Zuid-Zee-Compagnie voorneemens i. de aanftaande Zitting van het Parlement te verzoeken ecnige nieu we uitfluitende Voorregren dewelke aan die CompagnieZoodaa- dc PRINCES Carolina Machtïlda ic de aanftaande Maatid by Procuratie alhier gefckiedenen ce hoog- J5~ t^sa-u JroQi; j, o g g i «ÖSS a 'vj;; m O O JU gem. Princea kort daarop na Drenmarken vertrekken zal: De o0o'^}{gc:t'SwC_ Bruid-Schatvan deze Princes, waaromtrent in *t begin van de aan- Si! j ftaande Zitting by het Parlement vooi-üeniug gedaan zal worden-5 gi 0 J g zal, zoo men zegt, in honderd en tagtig duizend P. St. beftaan. §E°r Ivgv Te Falmomh zyn onder and er co gearriveerd de Scb.» ,en the n "2 -r S BetfeyKapt. Maxwellthe PatienceKapt. Kidd the Binning S •S n «15 Kapt. Maxwellen te Schitld the RebeccaKapt. Mortonalle J-, ja'joS u vitrvan Amft-rdam. gg UC O e- qw S *3 AMSTERDAM den 33 Augufty. Gifter is door de Ed.Mog. S05 i 5 NED ai a w Heeren Gecommitteerde Raa !en ter Admiraiireit alb'er Convoy g- u -s o verleend, 't we'k met den eerde" goeden Wind na den 8 Set. aan- z=li,i*3g ftiande m'f Tpflf»! na T.ithn* S\t T Hi j e nti S7 (V*4 7n 1 in en fV n N wt W ftaande uit Teffel na LisbonSt. Ubes en Kadixi alin Zee ftceken. ~a 41 tij - De Ed. Agtb. Heeren Reptefeatant van zyac Doorl. Hooght id, -.Óg-^ -*"* - Ti o r D. V» en verdere Bewindhebbers der O I. Com", ter K»nter alhier heb- >-*^15 §(r- 5J I---"- a 5 II a a. -s- ej -K» a «xc G - - - o -3 5 g pj: a - C ben in hunne Iaatftc Vergadering de volgende Schepen voorde il Kers-Vloot in dienftgeftel.),en tellens ter Commando opgedraagen, a P namestiyk het Schip SCI10LTENBURG ata Kapt. Pie ter Clement, - a na Bengalen; NOORD BEVEL AND aan Kapt. Michie] H. Wun- der, na Ceylon; VREEDENHüFF aan K?pt. Albeit AlVrts; G 5 S SCUOONZIGT aan Kapt. Albert Kikkeren LAPlENENBURG Jï S ifS e aan Kapt. h'endr.Beeld, dedriehuReomnsBataviateücvensn. p.—g g Den 26 July waste Mallaga gearriveerd Th. Klyn van Stettin3 te g g g1^1" 5 St. Malo H. Jjnf.t. van Duttzigg cn te NaaiesB. A«e$ van hier. «wö £ü«3.a.O-« Te AloJ. Jankts van hierte Stokholm Sw. Billing van Dant- - zigR. Born van LondenH. Chriftenfen van Bergen H. Wcily - vaa Havre de Grace, en Chrift. Bufch van Cagl ary TeSandlum J. T. F. atvck enj. Gcrrcs van Bourdeaox J. Ak kerman en H. lioimfttoom vanCagiiaryFrolic vm'Ivica, C. G. Berg en J. Boman van St. UbesCh. Laurensz. vau BergenJ. Kockerilvan Hull, M Feddes ea O. Neyberg, beide vaa hier. Tc Hamburg J.Smit van hfeT, P. J. Grove van Londen, J. Th. Smit en J. Rynders van ArchangelW. Jeiies met 1 en 1 derde Vis 55 Q.W. Weifels 1 cn 1 derde Vis 17 Q.H.Luytjes 1 Vis 30 Q.L. Luyijt-8 1 Vis 30 Q.J. F. Lolling 1 VisqQ G.Eyffesen G.GeeMs, ieder 1 halve V. 15 Q.F. Klyn en R. Booyfen ledig alle uit Groenland. S Door Schipper Jac.Eyfes Duyf was twee Mylen ten Zuiden van J o Calais in goeden ftait geprelt het Schip de MariaKapt. Olaus 5 Dshlhoom, vtnhiernadeBerbicesgedeftineerd. c M O B. O O B v tt 5J O K J» ïisifr ,~l CLl S c 2 M s <t> w> •3"^ 1 .S rO *3 an "O, oi^SlE «fMÏO <L- «XO O' o is a o a 2 1? «2 «5 if yJlll'Js t: o v z S S O 8 S o B~es i; uk cat «5 cj 'v ai Giftcr srriveerde in Teflci KL HcndrikB van Havre de Grace, J. W1 'alter en Will. Morgen uit Sunderlandwaar tegen in Zee ge- u"13 q n S o "2 ftooken zyn J. Hooke naar Hull, R. Robfon, Will. Poftgate, Rob- 5 - S j; Sg g p UUUfcVUP/U J liUUAW UMi XlUi) KV. *\uuiw:s WTJ1I. IVUO n v S V. ti bertRobbenfen, en Job. Koopland naSuoderl&nd, Jacob Bakker oZtS 3 en Dirk Viffer, beide na Noorwegen - 2 -ü a -Ï üo#ÉJ5 c a - CJ B O ÖO M ".4? O a r a O HELLBV0ET3LUIS den 33 Augufty. Dezen ogtentzyn alhier .„uëz - - -« v aangekomen Tan Gerbtns Fraav. van BourdeauxJoris Cryaman, gT M g g S,jS vsn CaëoBenj. Tbompfon vaa Yarmouth, enllrie Schepen uit Jl w 5 =3 2.5?^ J»*5 Sunderland Daartegen zyn uit de Mass in Zee gertook an Corn, uo S Sa Sg Boezaarreu Egbelt Evertfe, beide naar Hamburg, Francis Carver S S naar Yarmouth, en Rich. Clarck na Sunderland, komt nog na binnen zeilen een Koffen een Sloepje. NB. Heden -CG U rt Q JJ - L Cd A Si 1 "O quisdel'uenteFuerteendaDeenfeEnvoyéjHeerdeCbeuifts,r< 's GRAVENHAGE den 34 Augufty. Dc Spaanfe GezsntMar- 1 5"^ "g g 2 U r v *-* E3 ars 'dl 2 - ,T1IU - - J zyn ieder afzonderiyk met Leden van StaatinCoqferemiegewee.t. £2 2§S S De HeerenDu Pui en van IddekkingeZitt.ng hebbende !n den o0;S "o Raad van Staathebben hunne Commiffte na Wedde ea Weft wot- 2 g dingerland voibragten de eetfrgem. Heer is alhier te ru- geko- <5 S' i'-a b 2 '2 a meueniu welgemsldeRaad vcrfchcenea. '32 S -TC hj Volgens dc Bczigteu vau ARNHEM vertrok de Prins Erf- K 4. L c" van Nymeegen voorn, op de naby leggende Heide de Manoeu- g1 .li L g "~'a vres verrigten, kwam vervolgens te Arnhem te tug, en na aldaar g Jf-ojtJ 5-5 52 het Middagmasl gehouden te hebbenkeerde Il-vogftdezcive Hog- 2 w tiaar het LooDea 18 begif zig zyne Hoogh. na Ztupheh daar "Sjo g J <j.2 4j-o 5 feq 2 oftkdfs 2voadR ffeïlliiminé»pr/4 n/tparrl flpii tq koran) De- ïi o uU c-> w .*2 Sa?-""® KAMPEN den 19 Augufly. Zyne Hoogheid de PrinsEif Stad- 2 B-^S houder word tegen helen over agt dagen alhier vcrwagt: Des ande- S*-® ren daags zalDezelve inde Vergadering Zitting ncemen, en dien -T* SS5 B &'S-ojg avond zal Je Stad van negen tot twaalf uuren geïllumineerd zyn. a g .5" 23 g u "3 .S j§ De Toren de/er Stad is rce-L met verfebeide Lantaarnen bezet-o g, J"< "2 -3 j Ook ftaan drie Eer-Poorten opgetegt, waar van de eene over de if a ki W H c S i: «aQ Brug met een zeer groote verligte Zon vercierd ra! wcezen Aan "2 2 lp- - de Battcryea op de Grient'ealwaar een fraaje militalrt Mano; uvre' fe ."§*3 J -4 door bet Garnizoenen een Vry-Compagnie dezer Stad verrigt zs! jSyi-gg "|S2 worden, is nog wel drie dagen werk: Op teder Battery.gullen,[3ve ,55» C T. Stukken Kauon geplant zyaDeRttitcry zal vooreen gedeelte a's Huifaareu ageeren en gemonteerd zyn, wertieudvnogi-i' ;yk* tot het Spiegel- Gevent gcoeffend. - - - u !¥^t4 u ila-3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1