ip ww 5 «fg Wyderaia «5 deze Stad gfcnaderd Roelof GerritVlfler met 8 ®S.o"S SS as n Qaartcclen Robbenlpek, als mede inde Maas Lcend. Groeneveld teS'a <<tS®3"§8*s i*2' aV.50 Q.,Dirk vaoBreen3 V.9oQ.,en JicobHarkegïV. LrHÏ a «ca? S'£"* n a 70 Quinceleo, alle uit Groenland. IrS 3 2 5 2-Z 3 Commandeur Corn. Autiiiesz. nit de Strut Davis in Teffel aan- 5 ftts jf gekomen, heeft den eerftendezer Maand 7 Mylen bezuiden Faro ff B<ë »B| 3 5 2 in goeden ftaat gepreid het uitgaande Ooft indifche Comp. Schip gj o t; 3 5.' 2 8 c. VAILLANT, Kapt. Tobia» van Wagtendonk, voor de Ka met Enk- t ^1. S1S 5' S 5hul.L»» ?a Ba<?' r*2 c ~5 Be'Jilven de wee O. I. Comp. Schepen SONNESTTlf en 't g*g tr a 5- 2. 2 3 /ff/2"5 OA/, ia een myncr vpprigen gemeld, Was nog den 27 April o,2.^g van de '«.ANP de Goede Hoop vertrokken het uitgaande Schip BOR- S 3 J Va b*" o >S SELEN, Kipt. Fitter Fruyr, van deze Kamer na Batavia befte md. o >3 F' a g a Van bet Schip Btaméyk't welk volgens myn vcotigeuop de |a®o 2 o G 3 S 35 Ssr Noorder-Haaks vergaan is, heeft ratnnarigt, dat de Comraan- 3 3 Mo. 3 k;» pj. deur j. P. Hoen met npg aiM*troozen van zyn Volk ia een Sloep 7 "nn 3 s sS'o van't Wrak gefalveerdwa», maar dat de overige Equipagie, be- 3 5"a S 2g ftaandc in 35 Man, nevens een Loou van Petten verongelukt was. *s 2. 1-1 Z o O >s= Den 8 dezer Maand was door een Lootsfchuit van TefTelZ. O. JL ffo 5'2.o"S.H° vanVlielandin. goeden (laat gepreit Kapt. Chriftiaaa Holm. oT3w §3 S9g 3 ?*WZ teDrammcHansKierulffvrnhier. (rii&S'JZ S Te Marfeiile zyn aangt Hcone Hoogheeden de Prina en Priueea van Naffm zyn van het Leo in volmaakte We.'öand alhier te De Heer vanMnyden Burgemeefler der Stad 2a0lh hebbende ter Vergaderinge van de Staatea üertts,| Provincie Overyfielis van daargcreverteerdtnia Vergadering verfebeenen. Zyne Door!. Hoogheid de Prins Erf- Stadhouder hwJ gende Ï-R.OMOTIE gedaan en aangefleid by't Regi»^,'' Vorftl. Doori. den Lt. Gen. P:ics van Hoiftein - Gottoip nel by het zelve den Lieut. Col. van 't eerde Bat. P. Pence; Tot tweeden Lieut. Col. by 't ccifte Bat.cenkj laBrotii'Tot Lieutenant Colonels bydc Arrn^e van«iet; Kapt*. m 't tweede Bat.van *t gem. Reg. C. B. W. deLudul G Echels; TotMajorby'ttweedeBat. van'cgem. R« J' G. IV J. dcsVilUttes; Tot Kapitein by *t cerfte Bat. d« Rapport; Tot Kapitein» hy de Arirde.van den StaatUeL- ecrue Bar. JH. ArnoldJr en G. F. FabriciusTct hrl.jor gemcmby't^erftejjat. den Major by *1 tweede Bat. p,Ctj Tot Lieutenants by 'teerde Bat. deSons-Lts. en P. ReepmakerTot Sous Lieutenants hy *t zel«e Utayj W. H. Schneider en den Adjutant J. H. Sttinfyjfcr; Eb tot\T by't zelve den CadetHoppe. Wyders tot Colonel by de Aircée van den Staat den Lt.r; het eïróe Bat. van dea Gen. Mrjor Furft van Waideckji Atiguftvanll'ir.ckclmanEn tot Lt. Co!, by de Aimftj en. «S TeSt. Ubes is aangekomen Dav.Brun van Havre i'e Grace; en srulff vanhier. f aangekomen Klaas Kempis van hier, en Kapt. ■5 ü—revg-'ö _2 S, Adr. van Rotterdamte Livorno Jur. Adriaans} te Bilbao Juin 0, S 3' ;r f, q vj 3 5 Ant. de SuafTote St. Lucar J. Gerrits Nagtcgaaite Duinkerken S,rt'rej|3'>* SfgSo. P. de Haan; en teOdende Hnybert den Ouden, alle van hier. - 'ifj2''- 25^3 's G RAVEN H AGE den 14 Augudy. De Ridder YorkeAm- S-u-S baifadeurdes Koninga van Groot - Brittaonien is met cenige kee- - v" B O mÏ5» ren van de Regeer mg in gefprek gewecit. tredricü JUhle. vC£rt - js eet a li 3,oJJ°3'S'B!5S? te®8f w 5 »«3 o 3 DE ED. HEEREN BEWINDHEBBEREN VAN DE GEOCTROYEERDE OOST - INDISCHE COMPAGNIE IN ZWE kiel c s r- a,Zg zullen op Donderdag den 11 September, te GOTTENBURGverkoopen de Lading van Hun E. van Canton in China geim B "*S i ad 3 S? Schip FINLANDbedaande in 1349724® Thee Boey, 145481 Thee Congo, 15747 Thee Soatcfcon 3694® Thee Pcctw 2 g. Thee Bint, 13402® Thae Tonkay, 7395® Thee Iiyfant,ai24® TheeHyfantSkui, 893 Theein diverfe toortea a6c6g( - re 2 "S 5 moer, 6871 Qailinga, 5446 Sago,5908 Bind Rottiegea, 1091 ps. ZydeStoflen, BefraatiJc in MeubeL en andere Datruhj c-»1 g. J? 5? S ga" nen,Pourdelojenitc. ,6s93ps. zooGtele,Blaanwe aisRoodeRiEqiiinsLinnen, scöps. diverftrfoortec Chitfen, 74ps.Nttr. i»c0 3 Ti?!" k. - 7 I 1 letten Arrak.nn een zeer troote nartv B'aauwe, Witte en GeconleurdePorceivnen: i!x meZe de T.adm? vin het Sri ïï31 *8' I ö-Big 3 3 e 2.3 5*3'GaH!ng*,76iT®Sago,14385® Bind-Rottingen,i450®PaarIemoer, a8Baalen"K( ffy-Boonen 1948 pjVzycie StoffenbtV. »v' "Z 72.° o 3 Ponrdefoyen,S*tyncn,DamadeD,TaftcD&c.,569aps.Nardn;nsLinnen,zooGeel,BlaauwalsRood,3oop.s.B;ftas,74ps.)(»J «3 «"n O gans, Catoenen eö Neusdoeken, 1 legger Arrak, nevens een groote party zoo Blaauwe .Witte en GesmailleefdePorceivnes, oï.a2»ï" sajj a Alle de geenen die iets te pretendeeren hebben, ofte verfchuidigd zyn aan Thomas IVyntgcns en Jacoba Cornelia van Demcm gS>|»- t"n -■ - im- - ~»m B-3 PAULUS VAN DYK met de uherfte Verwondering gezien hebbende in de Lcydf: Couranten van de vonrleedc en dczeWtn 2 S re 2, AdvertifTementvan Hendrik van Dyk en ZoonLINNEPARSSERS en Kooplieden te Amfterdsmadverteerd alle en een iegtl-l] J.o 1 het geheel en al bezyden de Waarheid ia, dat hy Paulus van Dyk zoude fpargeeren dat gem. U".-drikvan Dyken Zoon hunntü S 3 2 3 a n tH Pirffervzouden uniteeren of hehhen teauiteerd.maardrt ZUlks voortkomt uit een lonreré War.tunftwrlVm die Her ri-n liptirlil «1 »t «"""ai»' aas telieden, worden verzegt het zeiveten fpoedigften op tc geevca aairjan MuiierChrcq ter Purneeikrmer van den Hove vas Hoi 's >5 2" Si S" x 0 g woonendeindeHcogflraatin'sHage. i>?l ^0.1 iS a "gB-re PAULUS VAN DYK met de uiterfte Verwondering gezien hebbende in de Leydf: Couranten van de vonrleedc en deze Wttl "I1 2 I o o S*« Advertiffement van Hendrik van Dyk en ZoonLINNEPARSSERS en Kooplieden te Amfterdsmadverteerd aiie en een iegcl-j 5 "S1 het geheel en al bezyden de Waarheid ia, dat hy Paulus van Dyk zoude fpargeeren dat gem. H»odtik van Dyk en Zoon husnt'ü n»3»a«" g po ParfTery zouden quiteeren of hebben gequiteerd,maar d-t zulks voortkomt uit een loutere Wacgunft welken die Hetr-n hezielJ,! o om hc a N hy Paulus van Dyk (na een veertien Jaarigeu Dienft zig heeft ge Sngageerd om inde Linne-Parflery van Coenraad Elderste At Z. 1 b re K.S dam op de Oude Turfmarkt, te fucccdeercn; Hy verzoekt ieders Gunil, men kan veizek.'rd ?,yn van eeo nette cn propere Bcbni «i"creiS.< m" e 3^ De Makelatra Bontekoning en Aukes, Corn. Plooa van Amftel Jac, Corneliaz., en Anke Alb. Auket, zulieo op Maandag demi 1 SStTSoS-g JïreS. guftytte Amfterdsm in de Witte Zwaanverkoopen een extra groote party Oofterfe en Noordfe HOUTWAAREtfbenevtnj f Ë.«.re' 2 4 "re E. 0 Nerva Deeltn, van allerley dikteen lengte, en 300 zwaare Dintziger en Stettlnfe Balken, Fff? r 0 S3'. Arnoldns van WayenbnrgJohannes AtlecEduard van der Port en Join Leonard AppoltMakelaars zullen op Woersdifds 'Angufty.'savoadsten su'aren, re Amfterdaminde Nes in de Brakke Grosd verkoopen een party van isi Baaltjes GEMBER,aii fen BENZOIN, 20 dit# CASSIA LIGNEA, een partytje HUYZENBLAS, 15 Kallen MANNA, en andere Drogeryen meetIq de als nader by Notitie zal aangeweezen worden. 5 3 c o 2 S Op Donderdag den 31 Augufty, zal men te Amfteróam, des morgens ten 9 unven, ten Iluyze^vsn den Ovcrleedenen in •5 L S o. a >^"r' Lelyftraat, op de boek van de tweede Dwarsdraatverkoopen een nette en zindeJyic INBOEL, befUande in divci fe Mtal# if a'ré2"a.S.sire§w|,5! Oude Blaauwe en Gecouleurde Porcelynec, eenig Goud- en Zilvetweik, gemaakte Lywsaten, Mans en Vrouwe Kliedereneenj Q.o-oiSnt"S-.? Goederen meeralles daags voor de Verkoopdagje 2ien. o jj. u o g re 3 Op Maandag den 8 September 1766, en volgende dagen, des voorderaiddags ten n'gcn, en desustlemiddags ten twee unrenrts 7 "5 S.-i'p sa. !7 2; 3 H Z H zal voor hetnagemeldeStetf.biiys,aande Wellzvde van hetOude Delft, binnen üeStui Delftworden gehouden publ'ke Verkoojr «L ^-,'5 5 8 ri' 3-5® js van allerhande MEUBILEN, HUYSRA ADEN èn HUYS - CIERAAD3N, ais Kabinetten, Bufet, Bureau, Stoelen Tafels. Littk S 5 ?5 o ï.3 3 -&Z S* 3 Ledikanten Floer - Tapytcn SpiegelsOofl - Indfcbe KiftenBedden en toebehocrenTal el- en Bedde Linden r.n Ca toevenCiiiir Ng-5 p,o c pi 2LJ» Geborduurde SprcycnChinetf: Ka bei ay en KoperTin en andere GoederenVeele zoo BJa«nwe ais Grcouleurrie Ooft IndifchU 5 i e 'n 3 g CELYNENSpekfieent Beelden en Fcrlakte Werken Een zeer groote party fraay gema t GOUD- cc ZILVERWERK KLEP 2 3 r1 2 H -. DIENals DiamantenSmaqgdenRobynenSaphierenThopafen Amcthiflen Agaatcn en andere z.afl gezette als lofte Sterf 5 =rê 3 o ?- re' S 8 g. Petarlsn, daaronder van ongemeene grootteVreie met Goud en Zilver gemonteerde Ooft IndifcbhoutteCar et te »n andere KISTi i "m «TBS "Zy"' r^-'S S KeldertjesKoffertjes en Doofen Divetfe RARITEITENsis Paarten uit de ChancojfcnSchulpen met onrype Paarten DonlaW g 3..'3 os 3 ft; sir.ngefteentn HoornsSchulpen enz.Oricntaalfe MEDICINAL1Aals Lapis BizoarLapis Goa Cey oofche Pedro atl h g» a 2 iï 3 'SitSb-1 Amber de Gris, Stamp - Paarltn eenige Olyen &c. Mitsgaders andere allerhande GOEDERENalles cagelaaten hyMevroni*. vl c«2i» ËLw-rg Weduwe Kraeyvangerendeop Woansdag, Donderdag, Vrydagen Zatnrdag voor de Vcrkcopinge, zynde den 3,4, 5 en 6SepteaÜ. «^2 5 S*a-i -«Sa des vborderalddigsvan iototi3uuren,endesnademiddigsvan3tot6uuren,doordeGegadin?de!r!atezien R /s A 2? rt 'A fï "1 Kff UnHxinilaii Tr A NTamiae T. J«T ooitTTT T. N'l'lM*TT7rTllin"'" Tl Jta T ÏL7 YTA CPlT 1 Q S" O re w H 5 uitzigt hebbende, adreffeeren zig hy J. C. Schools van CafelleBoekvcik. in de Bcur„ftraatby wien nader informatie te bekom;!: re. h By de Boekvetkoopers van der Eyk te Leydende Grout cn Zoon en Schouten te Atnfterdam word uitgegeeven Een NienwSi S"2g wyzers; als mede de NIEUWE EN FR. AAYE ZAK ATLAS VAN ZUYD-HOLLAND, het Sticht van UTRECHT, en een gtd;ö 3 S> van GELDERLAND, afgedeeld in Heemraadfchippen, Btilluwfchappcn, Hecrlykheedcn, WaardenDiftii&ea en Ukgeveeti g.S.'S]". g 3 g-S.2.5 WaterplafTen beidezeemutcndienftigvoorReizigersenLiefhebbersvanWeettnfchsppen. ^<saS ^7^233 H. SPRUYT en P. HANENBRINK ,Boekverkoopers te Utrecht, doen dooreen kundige band uit het Franfch in't NcderduitK 3 g - 5'H. i? vertaalen, by Inteckcuing, na den oritineelec Druk van ParysDICTI0NNA1RE portatifdes Arts 6? iiiiierscontinent en é4 £•£2 45" 3 a 0 o Pbiftoirela defeription la police des Arts Métiersdes Fairiques Manufactures de France 6? des Pays Etrangersdeux Volumes, t ^2'^. g-S 8vo.A. Pariscbez LACOMBE 1766,avecpriviligtduRoi, or beknopt WOORDENBOEK der Konften en Handwerken begryrt S-3 3 ê,5'o.S 3 de in 't kot; de GefchiedenisBefchryviug en Beftiering der Konften en Handwerken dcrF'briqner en Rederyen in Vranktvkeai1 I 2> v-S B ZT b andere Ryken, in groot Quarto, op 't eigen Formaat als 't uitmuntend Werk van Vallemcnt de Bomarekunnende hetzelve to't een Vo C>rt 3 5. S- n volgdienen, zie breeder Mcrcuurdt ParisJuillet 1766, p*g. f re re "2. g B 3 2« By Job. Le MalrBoekverkooper te Leydenis vau de Pers gekomen en alom verzondenKERKELYKE LEERREDE o« -SS;!» 3 35 re t. Corinth. VI3., by gelegentbeid van het Slniten der hooge Kerkvergadering van Zuid-Holland, opentlykuitgefprooken te Lepte- 3 S rj S Si' n den 18 July 1766 door TACO SIBELIUSPredikant te Alphenin 4to. - - Alle de geenen, welke eenige BOEKEN ter leeziagondsr zig hebben, behoorende tot dc LEESBIBLIOTHEEK van den Boek« Reftitueeren, of zuilen f oper voor dat bet volg"' -- - „„r.p'ement wora uiagegeeven, oovenitaanue rjorstn moet te rug ttenoeti. "5 g; 3 2* Het zekerfte Middelzyfide het vermaarde ARCAN'JM ANTIAPHRODISIACUM CULEMBURGO HALLENSEwaar don 2 B 5 2 S j» g - men het meeft in 30 it 40 dagen geneeft de Venus-Ziektenfchoon tot in k Gebeente gedrongenDit Middel is in 4Q Jaaren met fucces 8 - <3 re ci groote geneezicge gebruikt en dooi de Chymlc zoo voltooid, dat 'er niets kan tegen eveuae: en ƒ3.3 .(Jok een Doos umtPiiltn. tru Jg a V Sgr<?re^ door een Gonorrhea Virnlenta 't meeft binnen 8 it 10 dagen, fchoon nog zoo verouderd zondet verzuim van Affaires geneezeu wo:i f 3:6. De Brieven frar.ee>. Is te bekomen te Am ft. by A. Bakker in de Pylfteeg by de Warrooesftraat, Pattt. J. hutte, BoekverkooptHi de Blaas. Dele* J. Koek. Boekverkooper,en Middelburg MeerkatnfTop de Lanyeuburg. 'fe Leyden by ANTHONY KLOPPfijl ap Bu-edeilraat, Den 15 Augufty 1766, -W "J mm~ -.1 - -- •'4'" r i'/^L "r - -» i TP M

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 2