eydse N°.,8||P4|fsS|1 Vrydtgfc Courant. OOST-INDIEN. I T A L I E N. i DUITSLAND en aangrenzende Ryken. }g^S5 5 si \yéé. «b si P'sL: ZWfB fWlL Pecto' 6fCg P.ut, k(B: tliji lai?i .bei n> Its. hi leti itltai B Se c*:-.tü c Bfdlji «'*11 Af, •nig "dn| I'M Kilt; de •Oft t>: i <11 COJ tlljl by if tox ven BATAVIA den 31 January. Den 25 November wierti tot Equipage - Meejler te Gale benoem.» de Schipper WillemBöflchaerd in plaats van Affucrus vandenBeig, die den 19 dezer tot Onder Equipage-Meeftir alhier is aange ven Teruaten wierd, behoudens qualiteit, herwtards vetloft ijr-Koo; man, Gerrit Reinier de Koek en tot Vendrig is al- Ï51 anceerd de Sergeant Jofephus Stept anus. rftfev. wierden tot vervuiling van de hier viceerende Vén- lnifen bevorderd de Sergeanten Johan Jurgen Timmer- ""cafpar HoutappelJohan Arnold Didericb Aty van Ereu- 'MAbuham Anthony van Loeft: En, in plaatsvinden na dinJ erloften Onder Koopman Ajax Frcdcrik van Solms mgtfidentvt.n JAMBY aangebeld de ordinaire Ckrcq ter 'ulc icctetary Simon Hommelberg terwy! die Ditinil ["aniraardoor een Boekhouder taetOOder-Koopmans-Koft- *a Emolumenten bekleed zal worden. 58 Nov. wierd nog na MACASSAR aingeiegt de Sloep de .Pru:s. Des 30 Nov. overleed de titulair Brigadier en toverde Militie der Comp, in de Indien, Jean Bapt. Rouffel. 3 December wierd na CEYLON aangclegt de Vrouw Pt- 1 tJrjitiin plaats vrn hetSchip Oud Car [pel. 5 Dtc. wierd, behoudens qualiteit, via Ambon herwaards de Vendrig Ingenieur, Charier Guillaume Sechehsyein ilsHswedernm derwaai ds ral moeten overgaan de Veadrig ur, HaB* Eercs van Wagenerzyn.ieiotVvndrig te Ma- ^firucgeütld de aldaar mili.ecrencle Sergeast. Alex.Le Cleiff. A X]!f fin io Oec. zyn de beide Secretariat) der Edele Hooge In wijiHOi' beReg-rringde Hceren Boudewyn Verfelcwe! Feuro en Oblgfob.AtrtLvaader Voort, in hunne provifioaeele Dicnilen bc 'tli'ijd: In plaats van het Schip Rotterdam wierd naarAMBOI- ÜMJJA iisgeiïgt bet SchipNoord - Nieuw land. fMti D>r, 13 Dtc. wierd tot Kapitein alhier bevorderd de Lieute- n ii^janrbeend. Iltnr. VermehrEn den 20fien dier Maand tot Lieu tenen! de Vendrig, Andries van Vellenwyders de op Zamarang .'flUtaiitseKntfe Vendrig Jan Jochem Pau'usz. tot Lieutenant, om Ea.v,, femtcn te gaan, van waar, behoudens Qualitcit en Gageher- wtirli vcrlort Is de Lieutenant Fred. Dilh r. tenjj gen 31 Dec. wierd tot een Na -Schip aangelegt DE VROUIV tttmLISABETH DOROTHEA voor de Kamer Amfterdam. tlkXDen 7 Jan. wierden tot Ouderlingen in de LUTHER.SC HE Ge s tenpua» geipprobeerd de Heerca Feylncr enGoon als mede tot Dmanen benoemd L. F. D. Reemkc en P. Laureafon. Wei Dt" 10 Jan. wierden tot Ouderlingen in de GEREFORMEER- rel'l )E Gemeente verkooren de Ileeren Ooilerheutvan Kooren van ie 1 erSluys.Wafenberg en Schultz, in p'aits van de afgaande Hccren liija WieDfBofcbCtatnCordica en FeythWyders wierden tot eAj )M»BMiangeftelddeHeerenNieuwenheim Jas Dat, van Na- in aten, Reynvaan en Jan Frcdrik Lopsin plaats van de afgaande ejj ,tdenOlivier,Cofler, Boeffes, Barcnds enSwynbergen. Ook wierd dien daz ais tweede Sch'pper op het Net-Schip de ■erbPROUl? ELISABETH DOROTHEA geplaatit Kant. Scbreud- r ;j"}» Coromandel wierd aangelegt het Schio *z HUTS TE BT1VEG ,- dea 21 Jan om na Ceylon te ftcevenen't.Schip IVESTERVELD. Den 31 J'ati. zyn de Ileeren Aitsmade Putt cn de Ley tot Geas. ■erde Leden iaden Raad van JufHtie benoemd, en de Eockhou Koopman vertrok dien dag na dc Kuil om Employ &c. NAPELS den 19 July. De Koning heeft den Ridder van Msce- i^BMieo, Edelman van zyne Kamer, tot zynen Minifter Plenipoten- rii bydeti Koning van Portugal benoemd. CIVITA VECCHIA den 22 July. Men verftaat, dit alle de En- EK-fdfe buiten 'slands refideerende Confuls fceve! van hun Hof ge- tri kreegen hebben om de Engelfe PASPORTENdewelke te Port- UMehon en Gibraltar aan dc Genueefc Vaartuigen verleend zyn, in rn| te trckkcazyndc teffens aan de Gouverncuvs van d ze twee jjjtvengem. Zee-Steden verboden in het vervolg eenige Pasporten 'Mn Schepen van een ncutraalt Natie te bezorgen. TURIN den 29 July. De Erf-Prins vsn Brunswyk is den 24 ea 5 dezer Maatd ter Audiëntie van den Koning en de Koninglyke 'amille geweeflDezelve zal eerildaags een keer gaan doen om de verdere Steden, Plaitfcn en Gcbcrgtens van Piemont te bezigti- fgeu, wsaraa hy alhier te rug komen, zig noc ecu Week is dez&Stad ""houden, en vervolgens zyac Reis door It alien voortzetten zal. WEENEN den 2 Augufty. Vermiyeen Publicatie, raakende ea politik Reglement nopens de Klccy in gereedheid gebragten lerkeaniffe van de Kooplieden ofFabriqueers gekoiasn is, heb- btndeze eerft bydeKcyzerin Koningin Douaricre Aidientie ge- tad oradiesweger.szekere Voorftelïingen tidotn: dochzy wier- [,-tlentotden Keyzer gewtezenby wien zy dan ook ter Gehoor zyn Joegekiten Én morgen zullen dezelve op nieuw by zyne Keyz. 'lajt. te Sci önbrun Audiëntie hebben, om, ware het mooglykde [em. Publicatie tedoenopfchorten. Donderdag ogtent hield de Keyzer een Conferentie met deszclfs ers, des middags nam Dezelve bet vermaak van de Jagt, en wis vervolgens nevens de regeerende Keyzerin en ceaigc Aarts- hMtoginnen tegenwoordig by een Caroujfel, 't welk in het zoo-ge» Matnde EmanuelStift den 29 July voorde eerile, en Donderdag Voor de tweede maal gehouden wierd. Men zegt, dat by het Hof beflootea is dc Monteering by de gezv 1 mentlykc Regimenten Dragonders te veranderen in diervoegc dat' *y voortaan in 't wit gekleed zullen zyn. Dezer dagen is een gebeel Piquet nevens den Onder Officier vin de Wagt te Schönbrun gedeferteerd en men heeft dezelve tot nu (ge niet kannen agterhaslen. Brieven van Trtnohin in Hongaryen melden dat in het Töplit- *et Bad zig tegenwoordig onder de Bron Gaftca bevind dcVorlt luboairsky met ten Gevolg van negentig Peifoonwa» uonc jMinifte VftANKRYK. v.ja n 2 - A> k È- o 5 0 9 sè a c «t O o® Sfs a g2<~E3i;oo«"j"S«& §H a ë"S a 5 PARYSdcn 8 Angutly. De Heer delaChalotüi:die onlangs o iM 'S'Sw onder een RerkeEfcorte van St.Malo na Aan»» gebragt is, en al S*= f'S daar natuwkeurig bewaard word ii bereide zoo wel als de Getui- c.«£t2 g-o j» bV n "«fip *0 O CS S- Pi bc ."a - c - - -ïSfcai gen een en >'adermaal verhoord. Zedcrt eentge dagen zyn de Kamers van het Parlement albier g- 0 g «-a a «h verfcheide maaien vergtttierd geweeft ten opzigte van des Kouings S AfJfWrtfti"/! rata Hta \fnnvAnl 1!m» /IThiT/IA T Titurtavt,. r, '/ti O Antwoordcpde Voorftelling> dat zyne Majt. deUitvoenng van de Optne Brieven, raakende den voorn. Heer de la Chalotais ■."A ^59 c ws; ypertc uncucnraasenae aeu voorn, neer ac ia waioiaisw wilde doen oplchorten en eindelyk hebben dezelve bttBcPuit "'5 Sb? c-S genoomenom dieswegens herhaalde Vootftellicgen aan den ko- m c c j- ning te doen. C g - - - - B Agt der vermaardfte Advocaaten van het Parlement van Parys u 11"-- 5 v wys,'tgeennitdeGeIykenisvanHandfOi:rifteafprnit,enofdit w Bewys voldoende is om een Veroordeeling vaft te Hellen Up dit verzoek hebben en enderteekendwaarin Ondervinding zig mctdenauiurlykc Rede en Autoriteit veree 5 urn cce v crcortie^iiHg ie uc.ien i- K* r^j 5; in die Advokaaten een Memorie opgefteid LLSS c. Si 2 rin zy onder anderen zeggenDat hunne 2 E'gïgü °b 5f I1 nigd, om getuigenis te gee ven van dc onzekerheid van het Be- w-S-o wy. 't welk fpruit uit liet Getuigenis van kundige Scbry. ers, O £o omtientdeGelykenis van Har.dfchriften. Zy hebben daarcu - c boven grondigwcderlegtdeBefcbuldigingwelke aan dcnmcer- .jq - gcm. Heer A la Chalotais te lalle geiegt word, dat by, toen demec- w lie Leden van het Parlement van Bretagne hun dk-uft hebben ne c S S w N .£«,,00 dergehgt, twee ondeneekende Billettên, die zeer plompe Uit O eS drukkingen behelzenaan den Graaf ae St. Florcntin gezonden 6 S. ï-ÏÉ IS zoutv hebben. Twee der kucdigile Schryfmeeftersdie tegen den meergem. 6 tó'S' "S f se o P- -fci t3 ^.^>2 'r 11 u-fl ox, A jjj u x P j .Cv BZ PS T3 Heer de la Chalotais geconflpntcerd zyn hebben kaande gt'hou wie 5 cLï 'S den, dat die twee Billcttcn door hem gefchreeven zyn niet met zyn q -5 gewoon Handfcbrift, maar met Letters die niemant dan hy tu ude Cc SS H ga u- f' tv O 'U «5 k- O c U H t) -I .1k V naboetfenDc Heer de la Chalotaisdie het Getuigenis vsa deze Scbryfmceftersvocrvalfchverklactd, heeft «angebooocn d.thy g. s U gaarne zyn Hals verbcu.en wil, als men kan bewy.en dat hy deze Z. gü 2 üBS>"ïiöe a Billettea gefchteeven, en zelfs ofdooriemar.t van zytic Familie op b s j-S "ja S ja °-rr='^i eet direéle of indirc éte wyze aan den Graaf de St. F'.otinlin ge- o g iT S o 5 fi C o zenden beeft of doen zenden. •SgJjü>-o ÜjS 7w«MEB|I0RIEN, welke de Heer de la ChalotaisProcureur Gcneiaal vac het Parlement van Bretagne ge-uitrende zyce Ge- vangeris teSt. Malo heeftgtfchrceven zycgcdigtcekenddku 15 January en 17 February 1766: In't begin van de eerile zegt hy on- cvg. IT S a S "S? i der anderen: Ik heb deze Memorie gefchreeven met een Pea n 5 g«0." g a 2 gemaakt van een Tandeilooker, en mc: Inkt, welkdik van Roet -a d g g 2 uit de Sehooïfle en, Azyn en Suiker varvaaidigd heb, cp Papier, g-j g g S-'KJg Sfe het welk om de Suiker en de Ciiecoladc gerold was: Ik ben ge- .e^" JT/ u ""H» boeiO,enegier vind ik middel om een Memorie te fchryven, de- 2 o welke ik aan de Voorzienigheid oVCrhat, om dezelve in ban Jen 43 5 S ti jg Nt,5 van een eerlyk Medeburger te doen komen dien ik verzoek, c«? 'BlSg.ï.SIi! dat hy, zoo 't heus mooglyk isdezelve den Koning wil ter band (lellen, ja zelfs waerelSkundigmaaken, ommy enmynen Zoon 2; o tc regtvaardigenWyders verklaard hy den Oorfprong van des r W W i'jj -S 2 - o Konings Ongenade tegen hem, klaagd over zyne Gevangenis, O gN 8p"So g!§ beroept zig op de Regtmaatigheid van zyne Majt. en de Uitvoe- nng der Wettenbetuigd zyne Onfcbuld omtrent alle Pointeu, c-d* - S S d2 *2 dis bea te lalle gclegt worden fitc.De Regeering heeft het W 2 5 8 Debit van deze M.EMORIENdie reeds zonder naam van den 9 Drukkerverfpreidzyn,verbodeff. S T g De Graaf de Lauragnais heefttoen hy uit Engeland in dit Ryk o terug gekomen iseen Engels Paard en een Staiknegt mede ge- Z H g «pc g bragt, en met verfcleide voomaame Hcerencen Weddenfcbap g t» aangegaan, datditPiandiiZdeniyd van idnuur op de Zand-Vlak- c o jS te ceu weg van agt en een halve myl loopen zouwDeze Wedloop c °oe^ is den 2 dezer Maand des ogicnts ten vier uuren gefchieden het S o v u g <2 Paardop 't welk de StaKKnegt zatbeeft den weg in drie Minu- LI v> o - a u o(5 AL., 1. 5 F' te» minder dan Un uur afgelsgt. e' 5 DeHscrDugncnlin, BlffchopvanCahorizyndedelaatftcvan Öfc.5,.e.Ji - -0«?.ï_;-e;»c£t> dete vermaarde Familie, is dezer dagen overleeden. O'^djC Vac Breft word gemeld, dat aldaar met veel lever gewerkt word g a t 8 aan bet nitrnilen van de Schepen die brflemd zyc om in tegen- j o - "S L -3 G Sg woordigheid van den Hertog de PrJÜiuopdeRhedevandieH». W b ven de Evolutie® te doen en «en SpiegeLcvegt te honden - vniim- .5 0 -o c^. zullen--,-= y do. bet Scfeir ie Zodieque by die gelegenheid op de Helling gehaald L p "tó" en via dezelv e wederom in 't Water gclaaten worden 6tc. .C x -41 SI u> ZC1VC WCUClOlll 111 l .cc» nu.ukH wm» ti ÜZ T 3 O Den 5 dezer Maand heeft man ophetKafteel van Bcllevni de g K - g - o v ZON-ECLIPS geobferveerdMen «ag bet begin diar - an des >3 5 g avoods ten Uuren 44 Miru:cn 6 Second.en 45 Minuten daar ca O V" 's> p i befpeurde men dat het gtootfte verdniHetde Gede<,lte was van 4 g w E 0 o~ tT S-L Duiiaenys' onderdlleus. DeBoningiaby deze Waarneemingen §0^. --8 °-v tegenwoordig gewee!>, cn mea beeft zig*by diegdegtoheid be- C g diend van een acromatique Verrekyker vanDoliond, ret lengte -au tb .5^ tiee k elf Voet: Eer '4 "4 J J Heer Le Koy Horoio len dei. Heer Julien le Roy Hel te doen zien van een met oogmerk om zig daar van tot de bepaalicg der Lengteas op dc Zee te bedienen. o LANDEN. BERBICES goedeo vandaaJBIHHi H ronw worden door de Kapitein" M chiel Ramelo en Jan Linde- w boom, waarvan egter na-geen tydvanvemek bepaald Was» g-ó Eergiilèr en giilcr zyn wedsrom in Teffelaingekoir.en i4 scb-- pen ui: Groenland, waar onder vier ledig ets de overige tien 111e: 28 Viffea, als mede jo »it de Straat Duvi»wairvaa zes ledig zyn e» de andere vier Schepen 4 VilTen aanbrengen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1