leydse A0, if Co J ecai: V tl to*?» ££.<9 »°i« rw S P. ft w 3 <y w S s ~o 3 hoc® SrO ft ill r h on'o t* L««S -» i JÏ g Matndagfé Couraiit. g' O "S J- "5 B-Ö JÜ £2 - 5.- 2 fc, «•j? g« g-g II etui n»tif Ml r* 211 OOST-INÖIEN. Mtj i)i'TA"iA den 31 January. Zedcrt de laitlte Berigtenmet "2 li schepen van de eerfte Bezending afgezonden, zyn by dit i;|i IJ gouvernement de volgende Veranderingen voorgevallen, kttl mJ 0-n 5 November is met Koopmans Ra:,g gebeneiiCeerd de r^f 'Oadtr-Koopman en taiandfeh militair Soldy Boekhouder Dirk Huunnin: Den 6 arriveerde alhier van Cheribon de extraordina rii; and Mr. Pieter Corneiis Haffel aar: Den 8 w:erd tut Cornet 12 dc Dragonders op Java bevorderd de Sergeant Warinus Ro de™ ?«a ,frJ 2% 7Y r -O O èc f I *7 c# g «U> rkc.j tHtf •erijf s dn d dij Sctl och» 'ft dl: olori 'ila erCs ttvttfc, Vn Althuizen Den 19 November is in plaats van den overleeden Hendrik Swirt) tot Commandeur en Opper - Epuipage - Meetter opgetree- i de Onder-Equipage-Meeker Antnony Vogslfang, in wiens pjaacs aaogeflcld is de Schipper en Equipage - Meefter te Gulle Afueras van den Bergb. Van Mtcaflar zalna Banda als Hoofd- Adminijlratturovergaan de titulair Opper - Koopman Elias Jacob Beinooen in deszelfs rlntjals Hoofd- Adminiftrateur te Macajfar is benoemd de Koop' man Mr.Joiian Emaas met toevoeging van Oppor-Koopmant Rang; „ij, „bats Mn dezen laatften is tot Hoofd va» Hila aangefteld de -" o^dcr Koopman Matiheus de Hartog met den Rang van Koop- rf«; jjcis Hoofd van Harotke vervangen word door den Onder 1 i!,',yfflsn en Macaffars Winkelier J0h.C0nfUnrir.n3 Cruipennink. 40 P (liet Vervolg hier na VfRANKRYR. PARYS den 4 Augufty. Het ANTWOORD *t welk de Koning -jiL'iw myn voorigen aan den eerften Prefl Jent en twee Prefiden- lenvgn bet Parlement van Parys gegeeven heeft op de Voorftellin- »eo dat zyne Majt. de Uitvoering van de laatftc a an bet Parlement tSrttigne gezondene OPENE BRIEVEN wilde opfchorten, jsits rolgd GROOT-BRITTANNifeN. LONDEN den 5 Augnfty. Den 26 der voorleedc Maand is dc „CLj HeerRttÜ'elzynde één van des Konings Boden op de Secretary van den Heer Conway aangekomen met het COMMERCIE is IftACTAAT't welk tuffeben zyne Groot-Brittannifcbe M»j:. lit Kcyzerin van Ruslrnd geDooten en den 20 Juny laatftiee- den, Oude Styl, te Petersburg ondcrteckeuJ is. D; Heer John Murray, AmbaiTadeur van den Koning by de Por «.beefttan het Hof kennisgegeevendat by den 26 junv by den Groot-Fiziren den eerften July by den Sultan die op een koft- baaten Troon zat, Aq^ientie gehad beeft: Dat de Sultan aan wiens regterhand de Growt - Vizir en aan de flinker hand de Op. set-Tucfaurier zat, den voorn. Heer Murray met veel minzaam heid had ontfangen en gezegt: Ik hebgroote agting voor den Koning van '.«root - Britannieu, en zal de Confulr, Kooplieden, 'et! Dragomanncn en alle deCnJerdsanen van zyne Grot»t-Brit-, Majt. altoos befchermen en by hnnne Privilegiën in dit Ryk sll[! d haadbaaven.De gein. Heer Murray begroot de Schade,welke rot inde maanden Mey en Juny door de Aardbeevin;;ea te Konftanti- topolen veroorzaakt is, op anderhalf Millioen Pond Stcrl ogs. Een van de ACTENS, die in de laatfte Zitting van bet Parle. "'ij ment zjn gepaifeerd, ntamentlyk dievviarby de Eed vin AF- ZWEERING is veranderd, is :n dr tnam l Jnny in Groot-Brittan W w'f», cd vervolgensin Ierland en America ter uitvoer gebrigtHet eeoigflc weezentlyke onderfebeid tufTc' ea dezen Eed en den voo- !t' rijen beftaat hierin: w Dat in de laatflgemde Perfoon, wclkezig iC! den titel van Jacobus VIII.Koning van Gvoot Brittannien, aau- 'i' raiatigde, afgezwooren is, cn dat in den tegenvioordigtn Eed de c'a Dcfcsndenten van Denzelven afgezwooren worden;" De E"l!: Roomfe Biflcbop van Canadadie voor eenige Maanden alhier veï' itBgeltomen en dezer dagen van bier naar America terug gekeerd bheeft dezen Eed in banden van den Procureur des Koaicgs af- T.i jtlegt. liet Retour - Schi» the Ancke-.oykeKapt. Rofs, is uitChlnain Dnina gearriveerdOok zyn de Schepen the GrenvilleKapt. Fer- 5t«l ner,en tbeHorfendenKapt. Marter te St. Helena aangekomen, ero Opde Theems zyn ander anderen aangekomen de Kapts-Maul «1 tn Brewer, beida van Rotterdam, enMaftick van Kampveer, vu» Heden zyn de AAien van de Bank f36 ii 3 agtfte, die van de O. «JOomp.welke zedertceaigc dagen aai merkelyk zyn gedaald 210 k 208 b 213Z. Z. dito en Annuïteiten zonder vafte prys-, 3 per e JiCent Bank gered. 88 en 1 half h 3 vierde, dim geconf. 88 en 1 vier de! 1 btlf,dit0 4pcr Ccntgcconf. lozen7 agtfteh 103. De Wiflel eidhpAmflerdaraas en I opeen 1 half Ufo, diroopZigi 34 en 8 op DHKotrerdam 35 :n 1 op 2en Hialf Ufo i cn op Hamburg 35 en 3 o? !crr*en l half Ufo. •[j DUITSLAND en aangrenzende Ryken. HAMBURG den 5 Aucnfty. Van WARSCHAU in dato 23 July vüweftmen narigt"dat aldaar eene Academie tot verbetering van w de POOLSE TAAL word geveftigddewelke men meend dat /«!b «n vollen overeen zal komen met diewelke eertyds door den Eardinaal de Richelieu te Parys ingefteld is. r;i Met de jongde Brieven van Berlyn verneem: men dat in de j-Aooneede Maand in het 44de Jïar van zynen Ouderdom overiee- <i<i«n is de Hertog Frcderik Georze vin Btunswyk-BcveraDom- HecrteLubeefc. NEDERLANDER f v AMSTERDAM den 9 Augufly. Volgens Brieven van SURÊ- «i ^at0 aldaar gearriveerd Corn.Makkes, met pl»av*n van de Kuft van Guiasaen Jan Malmber^ vanhier: Ia «SiJ.«'ö&-SgS8 sg 8 Ss-SÉjifi-R ft* 0 S en s» fi -a c O J jaatft van Jnly Van daar herwatrd:i vertrekken Chrift.Fred. Froy, SP w 2 Sfi M 5 tegendeel waren die Rivier voorby geraakt jat» Fred. Generke en .g H Jaa Jonker, ook derwaards befteindVoor 't overige zouden iU't sa Sé"» f A Jaatft van Jóly Van daar herwa»rd:i vertrekken Chrift. Fred. Froy, g. -S'5 o ÖS St Mart.Davic Konppel; Valk Jan Pyl.Piéter Pauw, eaCarften Lub- A .«S H ben, aiiehtiwaards. Sg g,-U 0 •fSS'S VinSmirnais veifrokkënDiVk Vroft hcrwaards. 5 W S 0 ij J Te LISBON waren van dsn 6 tot den 14 July aangekomen de cft - -c as ja Portuge?feScheprn Af 5. DAESTRELLAKapt. Ant. Lopes, St. S* M Sf.t<5-<2g - - ba - ]S' 2 VlAGBM,9.i^e Man. Naumcatóafle siiir ie 6$ dagen van Pher ocË"2 'e a rlnc ar. rn AawwH ii«.. f. D.-. -J. «Vil. .1 1 t! -M #-! ft rt g n "S*To® des, io 50 dagen Vau Lisbon te Rio 'de Janeiro was aasgeland. Wyders zyn Oog op de Tsiggearrivrerd Gid. Snauw van Que- bek, Den. Drifeol van Philadtipf.ii, P. Pieters, P. Somroot, Andr. Sweafen, Andr. Malberg, en Antb.Budimch alle uit Siciücn.P. Hop van Alematte, Ifr. Tornquift van Calmar, A. Holm van Stok- holm, B.Ipfen eo Jac. Sybraódvan'GórgénryJohuMnafü van Genna,Edw. Robertfon van Livorno? Wi l. Frank van Huil, W. Koopland van Falmouth. Robb. Hpby van Kadi'x, B.rön Knudfen Queft van Marl'eille, en M. du Val van Havre de Grace. I "2 o;*S p 5 Van Lisboa voorn, waren vertrókken A. de Ru jter het waards, S, - g o «j£-S> - 'O fi Ex2?ï - w «1 m 'CJ -k» Xy> 0 5. fe.S J. Boswel aaKadix,L. Simons na St. Miguel,]. B. Aaieï naar Hi- Efi i p vrede Grace, F. M.Ptcard na Roche'!-&c. T.S g a 1? Te Kadix zyn gearriveerd Jic.Dirit ff cahier, J.C.Smit, van o 3,§ .-®o£--O bragteCörg-r^voIgensbetgecTidaarvanio myn voorigen vaa ckn £'S5 e 4 Augufty g tzegt is) in de maand September terftond na dié van q g het Scblp FINLAND verkogt zal worden. Gem.'Carga beftait in Ï3 ir t-? ft 1248007 gg Thee Boey Soatcbon 7763 fB Thee TheeBing, 6338 gg Fhee wrw w 418(8 dlverfe ftorien Thee.Wy-lcs in ZYöE STOFFENe J t'%. g N g S> 174ftuksPoer.lefoyen, 790ft.Setyncn, 54ft MeubelDimaftcrt, pB 67ft.Po:sjesD;mifteo 154 ft. Taften243 ft. Luftriugs, 55 ft. y a Dieizeten, 24lt.RasdeSiciie,i58ft Ginciiaen, 57 ft. Caachaucn, èwtüa.s, 83ft.Lauf5a, 37ft. Msuiin iotmo L.mpaffeae&42ft.Gosje». Wydeis in KA.TOENE LY WAATENc 4154 ft. geel? Cmoene N. nquinj icooft bliauwe NanqU:ns540 ft. roöde NinquiDS) 300 ft. Baftaa, 35 dito w tte Catoenan,'29 ft. fync Giygè.ng»en 10 i,dïi«o .0 9 •o ve >,cü nrif "ISSss .E- 3402 gg habarber. 17652 gg Gallmvï,?^tJa^T, 1^335 êS Bied Rottingen1450 fg Piaricmoera3 Baaien K ,ffy Boónenen een Le^ mede Tc Te Stolpe is gearriveerd J H. Carftens vanöoütdeauxinde 0-2 Swinemuade P. G-.Heffels van BourdeattxHild. O. de Groot van 0 S g1 g 3 bitr, M. BIotaenM. Zdmer van Koaingsbergen. Te Mallaga ;'s dó>t Tegen-wind iagcloópea Pahke Robben van 2 "2 Alematte herwaards beftcm l. iT-a H3 Men iietft tydiag dat Kapt. Corn. Sieuwersuit Vrankryk B hd voor de Rivier de Pllloti gekomen zynde, uit hóefde van het 3 .'J g issg Water in het Zeegat zyaeLading voor een groot gedeelte in SN v LigteTs bad móeten loffen 'en dat één van die Ligters met 44 v N g Laft Zout zwaar geftooten had en lek geworden was, zoo dat de- n 1 zelve bet ftrand had moeten zoeken in boopedat nógeenig S c Sj 4 Zout daar uit zouw kunnen geréd worden. ""S «f5 31 S Te Lisbon lag zeilree Corn. Willsms ïia Genua; enteMorlaik JJ 8>5 - 0 S Corn. Sipk'es her waards ëcc. r S Van Blaye is vertrokken Hartman Lubbetsen van Bourdeaux g. Jentje Saakcs; béide herwaards. -S S~ -o Gifter zyn iu Teffel aangekomen R. Walcorabé van Livornó, 5 g M.Baft. Kat en J. Geerts van Londen, Klaas Schelms van der Mey g Van Riga, KI. Robyn Van Koningsbergen, And. Hemfen^an Stok- p.'g -S g "g 3 holm, G. Hommer, Age Okkeh, L. Tjallings, D- Liafes, M'. Hq- ring de Koe, en Piet. K^aaaz. uit Noorwegen, Job. jafpersm'et8 Quart. Robbefptk, en W. van Liene ledig, beide uit Grócnland "3 "SS g 7\tz- i- »rftA".j l:-1-. n.: ~a ir-.Li -J.»<.t. i N B I "2 E 2-T-S'S oog- Se: öi 'G u o- 2 0 w T. 3 2 "S I §HS-§| Nog is in Téffel binnen een Drie Maf-Hoeker, waar van de Naam t -5 5 nog onbekend is; maar die, zoomen zegt, van St. Sénaticokomt. 2 "8 'S S UitTeffelzyn vertrokkenSieb.Pietersn» Vrankryk,F.Foppcs 2 SS SLy: haar Engeland, ÏVcrtMichiels m Tbeunis Minnes na de Ooft/te. jj 5 Aan deze Stad zyn genaderd J. P. Akkeiman van Hamburg, g o«-5 M«th..Hoveifd5.vahBremen;enGerb.Sybrs2dsvaa Stettin. u.o tlELLEVOETSLUISckfn9 Augufty. Giftet tia-middagisvan S3 hier in Zee geftöoken Kapt.Clhïift. Eg, ha Süri anker gekomen Hillebrand Pieters, na de Ooft w 5» -£» Sfr 0 q g ffvsi O n-Q L3 i? 'N - -r* o^u. e 4 a Sürina'men, eü weer ten m "S -"ï- ft 3 2 S f T; fr-S J Zee ge Jeftineerd Ook ia gifter avond op de Maas gearriveerd lh Sitfes Bul vanRiga. .é.»S s*oa 2 •-» M K - - z -S a m GRAVENHAGE den Augufty. De Marqnis d'Havrin- z?F.«sg eö||Z o xs M «.nvAiwiinwM wwM x1.u5wia.jr. ,n»«vjtiuu KiaytMi- ty «y 'ja g.S courtAmba/Tadcur des Konitjga vanVra^kirykeü de H^er de n q v S 3 sg Magis;MihiftérvandehPrihsBiffcbojpvin Lnik, hebben ieder af- m jj a* 8 j» zonderlykmetêenigéHMreovauldeRcgepriaggeconfereegi: S jJ ZyaDoórl:HoögfiéiddePrihsErf-,Stadhouderbëeftdevolgèn; «ft-S'ï.goC Jpg 5 de PROMOTIE gedaas éff aangeüeld tót Lt, Colonels, by de^Ar 5 g 2 2 "S tnée van den Staat de Rapiféiris onder hét esrfte pn tweede Bataill. «2» ;»£-8 vanhetRegim.vaiizynFurftel.Dóorl.denLt.GeneraalFrinsvac 0 - "O «-o Baden - barlach J. B. de Valcke 02 f II. M bv de Armee via den Staat den Kapitein po Je Gcrrii Jacob Sicbierman Wyders nog by h Maiór by het cerfte Bat. den Kapt: Commandant Schenk.van g 5 -§ 2 Smitbourgën toi Major by het nëeedq. Bat. dén Kapt. A, ller'nJq b '2. -S R S g fchtvan en tot Kapiteins by het tweede Bat. deLieittenints J éK««-.«Sïi van Ingen cn J. W.SeverynTot Kapiteiti by 'tRcgim-Jvirii oQ s- q cj v j c rsF :eiirs epSappeurs van den Gsheraal Major dc Breda den Kart. Lieufin. n.'" O C?K op. P aL ie' ii 'x%t cy MA.' s# ry 6? tr mi IK heb aan UL..reed» in eige Perform Myue Wil en Intentie lbekendgemaakt, datGyl. vandeZaakcn nopens bet Parle meet van Bretagne geen ker.nis neemen en jü bepaalen mort nadat gedeelte van Gezag, 't welk aan UL. is toevertrouwd; "wagt U derhalven datgy My niet noodzaaktom a*e UL. Myn- ^Beveelen voorde tweedemaal in Perfoon bekend te maaken. r-, P w.o I ANT/JONlQVALDBPIEQAKapt. Jv.q.dos Santos,Af. S.DA o"2 S3 i CONCElCAOtSt. JOSEPH, Kapt. PlaciuaRodrigues en BOA nambucq, rtexSriiker &c.met deze Schepen hatimen harige dat 41 -5 - Jo S - 5 bet Portugeefe Fregat St. Thiago MitycrKapt. L. Manuel Fernah- •JLiflNS o k tl »dï w—. r 5 y cc. 1; o£ t - 1 - wm-~ 'e S "I I -T* sS A. Houzardyën tot Cornet by't Reg. Cévaflêry van dctulenaraal N O «a p f? A. Uougari'fen tot Cornet by't Reg. C4vallen» van den.Generaal MtjorQrau vuRechtercBden Cadst idi&fk -faebb

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1