SI LEYDSE s DEENMARKEN. r a n k r y k. jgf groot-brittannien. sj .5: - o.*: e 4 Ï2 S w aü QT O* s o "s n D r U a n d t n. :ivih S'0C|| 8«*3 -sjfoi I y(i. ÏM". I4Ü ta ü-"Ï; 3 ."H £<5 S c.g fc- C3 X -r \1 rrf pC 'IJ .g .a V 5 Ü5 PL^5 o V- CVj. i».v w a J». r> tx.t£ - i 4s"** - W o ensdagfeCourant. K p. U£ i- A) c C gj 5i T sC_ w ^5 O (J .éliafS-ïltlsf *§|«S.5»r*5.§l S i<3 2< 2 POOLEN. ARSCHAU den 18 July. Eergifter heeft de Marquis de Cot flans, Miniftcr van het Franffe Hof alhier, Au diëntie van Affcheid by den Koning gehaden zal eerftdaags de reis na Vrankryk aanneemen. 'aktt'f, rnppENHAGEN den 25 July. Gifier heeft de Geheime Raad, :zinV ovtnBcrbftMff» den Crondfieen geiegt tot het nieuwe Ge- •w 't welk men op de'Plaats van Ame'.icnburg als tot een HOS- 4ftiTAAhvoor atme kranke Lieden zal opregtenzynde by die ^Tïjr j.j,Cjd de Heercn Dircfleuren der arme Lieden tegenwoordig »&i; '1 op dezen Steen is een Koperen Plaat gewerkt met de j- Infcriptie. Deo Autore et Datore Quod F R I D E R I C V S V. Rex C[e»li -pofiauam Pueritiae Egcnae, vt Rei Publicac adolefcérét ideHji Vaganti Defidiae ne Civibus gravis effet esVts Profpcxiflet yEgrotis veto Medelas et Soiamina Patetna et Regia Munificentia Paraflet SeaeAuti et Pauperfati érigere decrevertt Afiluin C H R I S'T I A N V S VII. Rex 5c'®tt Popul. fni Spes et Deliciae Anno Imperii Primó 8pwj Exftr. F. Priflnim Lapidem P. P. Res Pauperum Juffu Ejus Cnrantèa Joh. Hartw. Ernfi de Bernftorff. Guflielmus de Berregaard. Joh. Frid. Frifs., Jr il' lol Haefecher. Frid. Horn. Frid. Quid. Direflores. 3 D. Julü. A. O. R. MDCULXVI. JjK/i, Na dat dc Koning FREDERIK V. voor de behoeftige tCinderen, op dat zy ten nutte van het Vaderland zouden opwaffcn, T c" f !-j tegen de omzwervende Ledigheidte.. einde deze niet tot eeni- •c.°ft'.r(,(ivoorde Cnderdaanen firekken mogtzorggedraagen en enboyen door s^'ne Vadetlyke en Koninglyke Goedheid tot :«ing en Treryft der Kranken toebcreitfftleo gemaakt had* is Bcbailplitts, welke dezelfde Koning FREDERIK V. voor den r jderdoisen de Armoede beflaortn 'had op te regteitop bevel 'aden Koning CHRISTIAAN Vil.die de Hope en Luit zynèr v0,jderdainca isin het eerfte Jaar zyaer Regeeringe met Gods ge idigenByftandopgebouwd: Den cerften Steen daarvan hebben .^tlegt Joban IlartwigErnfi van Bernftprff; Wilhelm vanBcrte- 'l'iird; JobinFredcrikFrits'; JohaDlIaefecber; FrsderlkIlorn, -ftf rederik Qaift, dewelke als Direftt urs op bevel van dienKo- Ci: jg voor de Belangen der Armen zorg draagen s avn ayttfljl In de maand July 1766. F M"Jl Pot* DUITSLAND en aangrenzende Ryken. 7'!WEENEN den 23 July. Men vertint dat dc Mirquis di Botta 0 'ézyae Bedieningen in het Groot-Hertogdom Toskaancn heeft jvI Jergelegt, en dat aan den Graaf van Rofenbergdie zig in de Oo- '.arykfe Nederlanden bevindeen Stafette is afgevaardigd, met .vel om fpoedig herwaarde tc komenten einde zyce Ic- Wien teontfangen en vervolgens zyne Bediening te Florence .jun aanvaarden Ook is aan den Graaf van Goes, die onlangs A" Opper-Kamerheer van den hooggem. Groot-Hertog is be- ,etmd, en zig tegenwoordig op zyne Landgoederen in Carinthien y "fiond, bevel gezonden om voor zyn Vertrek na Florence her- immftd.telkomen. 'sari, Tj- NEK v (ntlfARYS den eerden Augnfiy. Den 24 der vcorieede Maand :ela!t(déés der Lcdtn van het Parlement alhier aan de vergaderde IroaiJncrsVerflagvan Opcnc Brievendie op nieuws aan het Parle. eaftWvan Bretagnc zyn gezonden, en waarby belaft is, dat de Ken- iftosjeetming der Zaakea met welke de Heer de la Cbaloteis en an- ir. te Bedienden van het voorn. Parlement van Bretagae zyn be- flskeWldtgdopgefchorten dc Befchuldigden ieder in 't byzondor udsmfonnifi zullen wordenHet Parlement ftelde het Ondcteoek gwilfdeze Opene Brieven aan Commiflariflen die des namiddags 1 zytf'derden cn des avonds aan de Kamers verflag deeden, waarna deze een befluit genoomen isom over den Inhoud dier Pa- hteij" Voorftellingen aan den Koning ie doen terwyl de Lieden vciltliyaeMajr.tcrzelver tyd belaft wierdén, om van den Koning Btstf"?en bet unr te gaan vraagen, wanneer het zyne Majt. zal be ien de gem. Voorftellingen te ontiangen. anktjONDEN tién eérflen Augüfty. Eergifter, zynde dè dag, dié NenKoningbepaaldwasomzyn befluit te verklaaren ten op- Put* van de Veranderingen, die zyne Msjt. in hetMinifteri: voor- te oomen heeft te maaken, is Dezelve des ogtents van Richmond rdsBitt Paleis van St. "Jamei gekomenen na dat zoo wel de Ledeu het tegenwoordige Minifterie als die welke hen moeften op- jBpien verfebeenen waren benoemde de Koning den Lord iwMBJJEN,dewelke in de Zaak van den Heer Wilktt een qnfterf- Dï.iken Roem heeft verworven, tot Groot Kancelier vdnbetRyk ie 'iJllatj van den Graaf van NORTHINGTON, welken zyne tyttt-% inplaats van den Graaf van Waldegrave tot Prcfidcnt in den EKtrincn Raad verklaarde; Terzelver tyd wierd dc Hertog van (oWCASTLE van zyne Waardigheid als Zcget Beviaarder gedi- ^ftterd en deze aan den Heer PITT opgedsaagen dewelke ver- tttfens bet Pairfchap van het Ryk accepteerde en dies wegens zy- J®'}ts. Hand ttnfteDe Koctng beeft den voorn. Heer PITT Je b'tt det titel vat Graaf van ChathamBurggraaf Pynftut van ton Pynfentin bet Grgaffckap van Somerfet, tot deze Waardig- B u,,>. t ei p5 5 5 'fe rO V e» -ofc< 5 "O." a I N Q M «S ►O ap heid verbceven, niet alleen door eéne nitweTklug va» zyne Goed- 5 ï0 heid en tedere Zorg om de Levens - Dagen van dezen grootcn *2 S o 2 13 «S; J n Staats - Min ty,verlengennadien dészelfs wiffelvallige Gezond- <B 1 - a b-" heid aan den^ .lven niet verders toelaat om den Dienft inhetHcis 0 5 g der Gemeentens waar te ceemenmaar ook nit aanmerkingdat Z "2 g O f J. S .p S.-S dc voorn. Heer Pitt by alle gelegecheedcn blyken van zyne zui- o?1-1 2 vere en onVeranderlyke Liefde voor zycen Koning en zyn Vader- S iS Su 5 land heeft aan den dag gelegt. Bcbalven de voorn. Heeren heefc dc Koning den Heer CHAR^% c 5 ^*3 LES TOWNS HEND tot Katictlitr van den Èxcbccqucr den Lord TlCl TT fff TI..GtvUl^nnnaT Cl L e SBiJ^ HOWE tot Vxfautïcr der Marine; en de Heercn JslQJJES GREN- g^Pr, yiLLEOSWALD en BARRE tot Adfur.ü -Tbefauricrs van Ier- <i> g i - landWydcTs den Heer Ham StanleyEfqr.plaats van den Ridder de Macartneytot zynpn extr. Envoyé by het Hof van Pe- o 'i-f? g 43 5 "B 5 5 tersburg benoemd, maar nog niet verkbtard wie de zVmbaflatie by 5 - Z 'A S de Spaanfc Kroon zal gaan vervullen. P ."S g g Het genoegen over de aanftcliingvandenHicrP/'/r en danLord J iq B "2 g.5 >.'t» vanCambden is hier algemeen, om dat men zig van dcrzelvcr door-- ÏS "5 J» dringend Oordeel zoo wel als hunnen Patriotifchea£e ver de hsad- m ,2 ti) -S .S 5 5 o^i having van den geaeïatlen Vrede, hetneem:n van de bekwsamfte n 0 *>avu 'WWJMU uai Ituivvuuuiu viiusi .vuic frC-7 C&libC-CJ UO vT N g /Q Trouppes gemaakt, de Nationaale Militie by Aéte van 't Parlement -S tu 8 op den gcrcguleerden voet gefield cu onze Zee Mr.gt merkeiyk a 5 3 S 7. vermeerderd zal wordenMen voegd daarby, dat hetwelzouw >-jc -2 kunnen gebeuren dat bet nieuwe Minifterie de Terug ontbieding iS 5 van den Heer Wilkes en een generaals Vergiffenis van zyn Mis, E 3 s iï,2« g a dryf inwilligdeal bet welk de uitkomft leeren zalDit is zeker, a g oS 'c «JE? va "O -n dat toen de Koning gifter ogtect wederom vats Richmond ophet i iS „ca Paleis van St. James terug kwamop hetzelve een talryke Oir- ï<a|g ~-S2h5 kelis gehouden, welke alle de nieuwbenoemde Minifters Keb- S="-5o4J-2^59'iS ben bygewoonddat bet Hof Expreffen na Schotland en Ier- .s t- ï>ri p g M land heeft afgevaardigdom aldaar de gedaane Veranderingen j~ g'55 ""U in hetMinifterie bekend te maaken,en datzyneMajt. den Chef g d'EfqnaderSprydie het gebied van onze Vloot in de Middc- landfe Zee isgaansanvaarden, in plaats van den Heer Hamfon, g g u •wm ^4 4 a .n3 -7 a >Z« c> R C3 »- «*- S PM tot Miniftcr van dit Hófby de RepublikCcnua heeft benoemd, "g Gifter heeft bet Hof eenigoDrpeches van den Ridder Mitchella-y^S deszelfs extr. Envoyé by den Koning vanPruiffen oiitfsngen -S Q -?<ü ü'H 0» waarvan de Inhoud terzelvèr tyd in een Raadsvergadering over, woogen is, en', zoo men verzeekerd, te kennen geeft, dat in Duits- land en het Noorden eccige Aliiinticn op het tapyt zyn fee. Dingsdag heeft onze O. I. COMP. ecnigeDepecfceste Lahl uit f" «o de Indien ontfangenEn alhoewel zedert dien dag derzelver s j Aéticn een wiffelvallige prya gehad hebben en byna 20 per Ce/tt S 2 S gezakt zyn, heeft men cgter verfchcide WedJenfclitppen gedsan2- o j dat dezelve voor het einde van deze Maand tót 3oóryzen zuilen. g® Het Schip the Endeavour Is met twee groote Viffen uit Groen w !-- o 2 land te Lcverpole aangekomen; Hetzelve is den 8 Jupy ondereen o 3 zwaaren Storm van de Schepen the Gblden 'Lyon'the Brettennia en .3"o 3«-« the Prince Friderik afgeraakten het Schip the Briitaniiia had kort ,3 u -Sj» te vooren twee Viffen aan de Harpoen vaft gehad maarnietge- 8 kreegen, om dat dezelve brak.. Q'-SpS" Her Scbip'rèeAfteeftech,Kapt."Gwyh, vanBriftolnaBoftqabe- a ftemdjis by het Zand Eiland verongelukt', zyndfe twee Kapiteins e £-5 N E O de Paffagicrs en twaalf Matroozcn verdronken. h a M HM 0 O «J TJ -O 1/1 6r u v Pt il' - O p 3 K Q j; v s a ID C C S +7 p ij Cf 1 s s J S a Ssn. 1—4 '3 E S S^;S CK"S \X >7 el O S li 9-a Andrews is van AmftejcUm te Topsbam langekomeo. ,2 A 3 w lieden zyn de Afticn vin de Bank zonder vafte prysmiar gifter g 3 0,?tr Ca I34en3 vierdea 135; 15, O.I. Comp.bedep 213 k t2a I5i2i4cn 1-S m,' vierde, Z. Z. dito ioóen 3 vierde i 101, Annuïteiten zonder prys, m s 5 a c "c 3 per Cent Bank gere4,88 en 3 agtftedito geconf. 87 ctf 7 agtfte a gs,a":3 «8 S 1 "K 88, dito 4 per Cent geciróf. 10a eh 5 agtfte h 3 vierde &c. 2? Co? o e r W De Wtffel opAmftetdam is 35 en a op a en 1half Ufo, dito op'pS'yjgis-^o'^ Zigt 35 cn 9, op Rotterdam 53 enaoI>aénitialfUro, en op Ham- S Kiiru en 9 nn Pt» ir hslïllfni. &'5 O 8 O >1 y" ■g S"S» sÏS g 8^,3 ■g-6 5 O »EO^ e-o^2 S i3-a s OC^S, c - y .s?Pj -w s o'él o, fè .8 '3 c O burg 35 en 3 op a en I half Ufo. AMSTERDAM den 4 Aügufty. De Ndord-Holhndfe Synode, die alhier zedert den 2a July vergaderd is., zal Morgen gefloo- W 5 2 L IC uaaucui x< 51—<c 5 yy u Van KOPPENHAGEN heeft men met dé laatfte Brievente g S B g og o'O'-J te Ed. Heeren Dire fleuren van deDeenfeAÏiatifcbeComp. be- g ®n-5 'lp >12 12 Se v liooten nebbeqhunne Goederen mtt detwee gearriveerde China- 3- 3 afz. S5 J fe Schepen ontfangen, op den 3 September aanftaande by publiqne dS-a S -5 Veilingè tfc vérkoopèn, y t V S-g Voltens Erievén van GOTT2NBURG ih dato a6 July heeft 5 «5 - U.k$o j?N, ;S c JCi Voltens men, "dat twee dageli te vooren aldaar is aangeland het Zweeds O. 5 3-S -n B I. Coaap. Retourfchip FINLANDKapt. S. Ruuth, van Canton 5 g,fe S a y "i, in Cblntj vu w»»r hetzelve dan 4 Jati. was in Zee geftoofcen. - 8 Sè'w S 'Z De Lading bqftaat ia ia49724 ffi TheeBoey, 145481 Th# g |.fe S 3T.- Congo, 15747 Thee Soatchon 3094® Thee Pecco1646® "2 5 ij g 8 2 g TheeBing, iaqoa® TheeTpjjkai, 7395® TheeHyfan,.2124® o;ed'g b >,g,K c .E Thee Hyfan Schinen 893 diverle foorten Thee. DtZydt g— ««j:.»'' w-tj Stoffen beftaanin 33aft.PotficsDamaften ,.90 ft. Meubel Damaa- Sel-g g .2 ^5 -g ten, 123 ft, Sarynen, 319 ft. Poqdefoyen, ia ft. gebloemde Ponde- b 3 S'^'® E Jü" foyen, 168 ft. Taften,en38ft. Lüftrings. De Katoenc Lyfyaa- W ^"E'S ten bcitaan in 3iiS ft. Chitfcn divers74 ft- geelcKatoeheNan^uings1500ft. blaanwe Karoene NanOjUicgio en500ft. ro'ode Ratoen.e.Naaquings. r Voorrs in de volgende g g B veifcbejide Wai'fen 46 55® Paarlemoer, 087 i®G.tlUnga,544^® a-* 2 Sago,5908@BEind-Rotiingen,én3Fuflen Artk. Eindelykin33'ï aj!<j S»'3 5^ -» heele, 4o kleine Kiften, 3riTobbens en 835 Bundels Porr^leine» **.#.*'9 3 2 «OflR. Deze gem. Goederèn hebben de Direfteurer O. I. Compagnie beflooten op Donderdag den 1 m blik te verkoopen'.. w a Nozverwag>te men té (ïottrnburg uit Ckind twee Sck?pea,. r Sö-osO n de RTKS-STENDEN en PRINS KJ REE: Dè Ltdiag vm het

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1