Eesgifter wrlveeiden inTeffe! Man. Viffet en Head. Holften giers, Math.MartelettyuitlHrbsrycB, Ssja.ElfwvfcifclL'Ffeta. jutet Put. Schoon, alledrie van Surinam»vatfwaaidé fiUtilge: mw srnit van THelteJ. Ten alios, Y*nCiv:?a VeccMs.WiU. Wi'. melde den 11 Maart was tu .Zee gcltooken met Corn. Dirk» en D. lianas van Exot étc. Nicumanookberwaatdst Integendeel was inSxrivamtn voofn. j Tc Aiftlurg is aangtkoati Nis Jo> asftn var.Bcurdcaux; te gearriveerd tiet. Kaaskaiücr van bieren laatft van Daincerki-nFrtdriksfcaven Siege Thy tooi. s en Kl. Fitter» Wytrbu R I» ;d-v»a U Kadis waren van den 2 tot den 9 Juny aangeland hvtSchip bier; ie Bergen Harm. Schnyder, Biet. Sciaydc.- sa Gafp. Kuv- N. 0. di La Candtlana alias el Diligente, Kapt. ïnnm Ludena., per, al:e van DsrrtZig. k I. e a in 73 dagdki van Gueyra met Cacao die.bet Spaanfe Ooi loj/obip La Prince/a, Kapt. Franc. Maria, van Napels cn Carthagenahet Holüaad» Oorisgfebip PRIN8 WLLLEM Kapt. Ananias LoJe- wyk Betting, vaa Maluga, Jvinloglis, Jof. Dillon, en het Engels Ooiiogfchip DEALCASTLE, Kapt. Diego Dunt, alle drie vtnüi- bialtaz, Diego Baiiantyne uii Carolina J. Grufte van Tcrraneuf, ChiLantensz. cn jac. Kooter van hier, D. Jansz. Zylemaker via liioon, Ludwig Ablborn uit Sicilicn, Jurg. Bill van Baiceloua, Jac. Mdllouney van Waterfort, Hendr. Sul van Mallagaenjaco- móBiarmchia van Giorgenty. Van Radix waren nog vertrokken (behalven het Hollands Oor- logfchip de AMAZONE) het Koopvaardyfchip van Kag^ Adr. Grooi, neide bcrwaards, Aadrics Pucrfen na Genua die. TeLivornozyn onder anderen gearriveerd Nic. Slaiijla van Al- Van Alicanten was vertrokken M. Jacobs na Mallaga. 's GRAVENHAGE tieD 3 July. Dc Herren Starten vu Holland en Well-Friesland zyn giliet en bi dtn weder Vergaderd ge weeft, en de Heeren Gedeputeerden van de refpeéHvc Aamiraiiteits-Cvi. legivn conutmeercn bunco Befognes. De Heer Dö. inger, Legations Secretaris en gelaft met de Zaaien van't WeenerHof, geduureode de abfenrie var den Baron van Reifchacfc heef; met Ledea vanSrait gecoqftjrceKj. De Graaf van Saletnadewelke als Afghani des K« nitgs van Portugal by dezen Staat heeftger.lideerd is gifter namiddag vaa hier over Engeland na zya Hof verirokken Di iuioiitcr heelt geduurende zyn verblyt' de Liefde en Höogegting van eer. it der verworven, zoo dat deszelfs vertrek in'taigt. meen zeer geitgtet- teerd word. ingevolge de Refolutit door de Ed. Groot Agtb. Heeren BURGEMEESTEREN en VROEDSCHAP der Stad UTRECHT, op df n 31 April jongftleetten geaoomtn, word hier mede aan een iegelyk, die zulk s aangaat, geadverteerddat op dc JAAR MARKT, zqc/c'ie .in dezenJaarc tlsib 't vervolg binnen voortcbreeve Stad gehouden zal worden een iegelyk verpligt zal zyn niet deszclfi Koopnun- febappen op de hen aan te wyzen Plaatfen te moeten voorftaanzonder dat betaacicmant gepermitteert zal zyn met dotzci is Goede ren, 'tzy in Wagens, Kiften, Kasjes, Doozen,Pakken, of anderfints langs dc Straatea om teicopen of die te veilendire cl of isdin-A, op paene van 35 Guldens boven verbeurte van de geveilde of cmgedraagen Waaren,Hkeu rcize te zullen incutreercn. Artillerymeejieren der Stad LETDEN zyn van meeninge ten ovarftian van de Heeren Scbeepkumecfteroe der gemelde Stad, cp Donderdag ddr»i4 AugUily 1766, des morgens ten iounren,in het Migazyn van dezelve Sticd,aandeBirneveftgragt bvde Hogen oerus Poort, publikelyktedorn veilen en verkoopen een groote party GEWEER beftaande in Snaphaanen Degens, Patroentgffcn, Pon d'Epées, als mede 30 Stukken Yzer Gefchutzoo 12 als 18 Pondersitem eenige Morgenfterren Erai-.-Killen, Oud-Yzer, en verdere Goederen: breeder by Biljetten gcfpec.ficeerdZullende dezelve twee dagen voorde Vcrkooping ten vooru. plaatit voor een ieder te zien zyn, gelyk ook de Voorwaarden agt dagen te vooren ter Secretary d:r voorfi. Stad door een ieder kas geieezen worden. Haden Avondten9uurcnprecyszal in de Caffelenye van den Hove van Holland finaal vetkogt worden cene zedr netce vermaa- kelyke en zedsrt weinig Jaaren geheel nieuw aangelegde HOFSTEDEgenaamd LINDEN-HOFmet deszclfs Heerm Htigi-gc, Stallingen,Koetshuis, Tuynmans Wooning, Tnynbuis,Vi»ryke Vyvers,voorzien met Bereesux,Ai)ées, Partcrrw.magr ificqae Scl ut- tingon, bezet met exquifc Vrugtenen generalyk de geheele Plaats beplant met Bogaarden van de allerbifte Vrugtboomcji die bekend zynen daar aan annex drie Morgen allerbeft WEYLAND te zamea gtoot zes Morgengeleegen eer. quartiei ucr ten Oo- ften van't Dorp WalTenaar: breeder by geaffigeerde Biftettea gcfpecificeerd zynde nader informatie te bekomen en dcConditien te leezen ten Huize van Rembout Cofter, Notaris en Procureur in de eerfte Wagcnftraat in 's Hage. De Makelaars Bontekoning en Aukes, Corn.Pioos van Aruftcl Jac. Cornelis?.ea Auke Alb. Apkes, zullen op Maandag dss 7 July, te Amfterdamin de Witte Zwaanverkoope» een groote party Oofterfe en Noordfe HOUTWAAREN benevens ïocöP-ti iTi'e D>c- len, 2COO Nerva Detlen van allerley dikte en lengte, »o 400 zwaarc Stettinié ets Dautziger Balben, en 25 zwaar e Hamburger Balken. De Mikelaars Bontekoning en Aukes, Corn. Ploos van Amftel Jac. Cornelisz.en Auke Alb. Aukes, znllcnop Vrvdogden 25 July, te Amft. in de Wjtte Zwart, verkoopen een extra groote party EYRE HOUTWAAREN, beftaande in Hsmtuiger, Rycie. Wc iel ff, Stettinfe, Dauifiger cn Sw»edfeBalken, Crommtri, Cnies, flanken en Plaaten Wezelfc taStettiaieRoeden leggende als by Notit.e zal wet den aangeweezen. Op Donderdag den 10 July zalmen ten Huyze van den Overleedenep te Amlerdam inde Haarlemmer Honttuynen, tuftchende Oranje* en Dommerftraaten, verkoopen een nette en zindelyke INBOELals mcae een party TIMMER-HOUT in div'erfe fooi ten, een groote party gemaakt* V YÈELS en KOOKERSen laatflelyk een party TIiMMERM ANS-GEREEDSCHAPPENen andere Goede ren meer: breeder by Biljetten vermeld, en daags voor de Verkoopdag te zien. SALOMON DE JONG, Makelaar, zal op Woensdag den t6 July, 'sayondsten 5 nuren te Amfterclam in de Nes inBrabic Grrnd, verkoopen een extra groote party Ooft -IndifchePORCELYNEN, waar onder vsrfcbcide Ko#Bglyke Tafel- Thee- en Cóffy-c-ER- VIEsEN, en veele andere foortenalsmede een partytje fyne HAND - ROTTINGENen een party van oir trim ic,oco PanrenVe- röfe en Yslandfe KOUSSENalles breedeir by Nótitienin tyds by gemelde Makelaars te bekomen. H Cintzlaar, A. vander Pals, en A. Canvas, Makelaars zullen op Woensdag den 16 July, 's namiddags ten 3 unren te Rotterdam |n *t Logement het Ztaynshoofd, verkoopen een extra puike party vap 33 Baaien Mofeline en Smirnafe GALNOTEN, Blaauwe, Groene en Witte, benevens circa 3000Riem Morlaix PAPIER, in foortenleggende op de Nieuwe Haven by de Londoife Beurt. Op Maandag den 21 July 1766 en volgende dagen zal men te Amft.ten Huyze van T. CrujaifcbotBoekverkooperverkoopen c.-\ «xtra fraaye Verzameling van BOEKEN, in veele Faculteiten en Taaien,waar onder fraaye en aanzienlyke Werken in uitmunten, mee- vendeels wel geconditioneerd en gebondenitem een groote Verzameling van PRENTEN en POURTR AITTEN van At. Lnrer Sa deler, Rubbens, van Dyk,v. Bloemen, Goltzius en andere voortiaame Meefters, fraai van Dtuk en zindelyk bewaardnageleaten door den Eerw. Heer A. Gneeve, in leeven R. P. en Paftoor te Boven -KarlpelWasr van de Catalogus op Maandag te bekomen zal zyn. Wouter Kerfbyl en Jae Huygen Makelaarszullen op Maandag den 28 July, te Amft. in 'tOude Heeren Logementverkoopen No. 1. Een HUYS,ftaande in de Noorder Ooftenburgerftraat; No a.Een OBLIGATIEten Compt.'sHagc, groot ƒ1000; No; 3. Een dito als vooren, groot/1000; No. 4. Vier kleine PRYS-OBLIGA TIEN, tezamen gioot 500; en No. 5 Een OBLIGATIE, tea ComptoireHaarlem, groot/1000: alles breeder by Biljetten. De Bcwyzcn van Eigendom benevens da Veil- Conditiën zhilen Vier dagen voorde Verkooping ten Comptoirè van den Notaris E. Haverkamp te zien zynnader informatie by degem. Makelaars. El. D.v.Embden, Abn. Jolles en Af. Levy Content Junior, Makelaars zuilênop DinesJagderi 29 Jul?, 's avonds ten 5uurcn,tè Amft. in de BrakkeGrond, verkoopen een extra groote en fraaye party Ooft-Ind. I-'Ob CELVNEN, als R.onir-gl. Tafel- en Thee-Servifon vaa allerley Form»tten,Therinnen met Schotels en Dekfels, Pons-Kommen, Spod-Kotrmc-n, Ftuyt-3cha*!e^,dubbeldenCnkeld KcfTy- ett TheegoedTrek-Potten, Suiker Boffen, Saucieren en andere foorten, van delaatfte Zweedf: en Pecnfe Vet toping: bred rby Nntitk. DIRECTEUREN van het Weduwe Fonds, onder de ZinfpreukDOOR LIEFDE EN VRIENDSCHAPdie op aa-rftsw tiüfe Dis-tS- dag den 8 dezer, fer gewoone plaatfein 't Schild vaa Vrankryk te Amft.tot hetontfingen der Ecurniffemenren zplkd vsceéren, goed- fcvondeh hebbende nog eenige Perfoonen, boven de 45 tot 50 Jaar toe, in dit Fonds deel te lasten neemenzoo Irtlnn yn die geencn zoo daar toe Inclloeereo de Conditiën daar van te bekomen by den Boekverkooper Berk Scheuring op de boek van de Heretriitcftceg, als mede in 't Schild van Prankryk op de Pypemarkt te Amfterdsracn hy Komclis van Hoek opt Rot te Rotterdam k 2'Staiv. bet Stuk. W.BOMAN en ZOON, opdeLeydfeftraatbyde Hecregngtts Amft,biedende Liefhebbers voorde extra laagepryl vsn 3^f-t. ia plaats van 54 St. aanHet beroemde Werk van T. DE WIT(in zyn Eersu. Leeven predik.' te TieT) zynde 24 Predicate Leerreden eet over die gotuigtige en moeyelyke Stofe uit Ephczen 6. vs. 10tot so. en andere voornaame Plaatfen meer. Hier inroi c'en Gelcovigs aangefpoord om zig als een Geeftelyk Krygsheld te Wapenen met de geheele Wapéatuftinge Gods en manmoedig te Strydcr tereij al les wattig tegen'tRyk der Waarheid aankant ötc. Dit Werk heeft geen aanpuyzing nodig, dcwyl'sMsnsGfleerdhetd uirdelcffelyke Gemitfchraften van verfcheide Profefforenuit de Voorreeden van dén Heer ProfeObr H. S. van ALPHENen nh be* tik debiet dewyl het roeds twee maal is gedruktgenoeg blykt. Dit alleen zullen wy maar zeggendat er mede in te vinden ft deliftige cn ge- vaarlyke Wcrkingc der Boozc Geeften op den Menfch, dc Verblyfplaaw, Leevenswyze en Menigte Stc,allcZaaken, welke indeze eyd zeer dienftig z\rnom van alles een regt denkbeeld te krygenen is groot 712 Bladzyienin Quarto. JOH. THIERRYBoekverkooper iu 's Hagegeeft, uit en beeft verzonden BERJCHT wegens de gefielteniTe -der Hoogt P'er- Ïlisringcn cn Collegien in 's Gravtnbagt dienftig voor alle die by dezelve iets te verrigten hebbenen noufg voor dcrzclver \edienitnSuppeofien enz.veranderd tot dato dezes. - By denzelven word ookmetfucees gedebiteerd De Tweeden Druk van J. WATTS over de Befchaaving ven ,t Vtrfland, of het tweede der LOGICA en de andere Werken Van dien beroemden Scbryver. Te AmfterdambydeErven vanF. HOUTTUYN is gedrakt en alom te bekomenKORT BEGRIP VAN DE HISTORIE DER INSECTEN, uit het Franfche vertaald, met kopete Platten, Eerfte Stukje, in 8vo. Dit beknopte Werkjein een fraayelcevendige Styl «Éfchrecven cn met zedelykc Aanmerkingen doormengdis regt gefchikt om dcNafpooriag van het byzondef Maakfel en dc Ihtya- houdieg dezer Diertjesvoor een iedrr en bovenal voor de Jeugd ,bevattelyk aangeuaam en nuttig te maake Men kan 'er zig inzon derheid, tot dar eindeop BuytenPlaatfen en it 'fhuynenmc t vermaak en nut van bedienende Prys van dit Stukje is cénCuIdcn. Een Snuveriin BORST-MJDDEL, gerrezende terilond uit de grond alle Borft-en Long-Kwaaien, als Teering,«erouderde benaiuw- de Borften, kort Ademingen, Bloedfpuu wiegen, Slaapbelettende Hoeften alle foorten van Hoeft zelfs ook de Kiuklioeftmaakt-de Fluimen R.yp en doed wonderlyl: dezelve en taaye Racchelsdie dc Longpyp en Slokdarm touïikkens toe verftoppenzonder moeite uidoozen en dryft de kwaade taaye fcherpe Stof van onderen afi 1 Guld. Te Amfterdam by A. Bakker in de Pylfteeg by dc Warmoe«- ftraat. R erterd. J. Ilutte op de Blaak, Delft J. Rock op de Markt, Midd. J. J. Cattcnfels.cn Groningen Brugman. He? MIDDEL, uitgevonden dooreen beroemd Medicus te Hamburg, tegens alle Ziekte ns,die uit Verftoppinge én uit een taay lymig flymig Bloed voortkom en,als zulks terftond geneezende,ook alle Jigtige,Podagi cufe,Scoi buribe Pynen,'Kramp* en Zenuwtrekkingen, LammigheedetijBernerdheeden, neemende weg allepuyftagtigeUitflig, veroudendeZweerenzynde (p:n édel MaHicyn in dekw^mie gïeftaldheid der V-miwen i sa St. TeAmft. tv A. Bakkerijs de Pvifteeg, Rorr Hutte.TMfrJferek. Midd. Afeerkamp.cn UtT. Bejtelfrg, Het zekerRt Middel, zynde het vermaarde ARCANÜM ANTIAPHRODISIA'CUM CULEMBÜRgO HAI LENSEwairdoor men hat meeft ir 30 a 40 dagen geneeft de Venus-Ziekten, fchoon tót in 't Qebecnts gedrancenDit Middel is in 40 Jaaren met fucoes e a froote geceezinge gebruikt pn door de Cbymietoó voltooid, dat'erqietsJtanj;egen evenaaten 3; 3 Ook eéft-Doos metPiVen. waai v llaol een Gonorrhea virnlcnta 't meeft binnen 8110 dagen, fchoon nog zpo yerouderdzoniet vetcuini van Affaire# gencezeo word; /ij: ff. De BrievM «tneo. Istebekomente^fw/. by A. Bakker in de Pylfteeg by de Warmoeaiirasi, Port j: 'tutte, Boekverkooper op de Dié* J Koek. Bor-trverkoooer.en Middelburg Meerkamp op de I,30?enhur-r Het vermaarde Dentifr. Anglic, of Engels Tnnd-Middel. *t welk.de zwartfte cn vuilfte Tanden ivoor wit maakt/de Wormagri po be-'er- vlne en kalkaangroeyinc belet en w<gneemt alle wegvreetingen en bederving, 'tzy'tSbeurbuikigof r.elft deWatcrktnker 1<, .tnarkt deloTe Tanden vaft. Monden Adem fris en is eenprefervatief r i 14 St. te Amft. by A. hakker inde Pyïileeg,7fö«. Katte op je BJask, tfidcLlb. Meerkamp op de LangenburgtDelft J. Koek op de Mapkt, Gres. Brugmanen Utr. BeffïHng. Te Lejden by ANTHONY de KLOPPfiR op deJBrcedcflrdat. - Den 4 Jaly -i f66.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 2